intTypePromotion=3

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
184
lượt xem
15
download

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC về việc một số chính sách phát triển rừng sản xuất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC

 1. B K HO CH VÀ U TƯ - B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NÔNG NGHI P VÀ PHÁT VI T NAM TRI N NÔNG THÔN - B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ------- ----- S : 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH 147/2007/Q -TTG NGÀY 10/9/2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N R NG S N XU T Căn c Quy t nh s 147/2007/Q -TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai o n 2007 - 2015 (sau ây g i là Quy t nh s 147/2007/Q -TTg), B K ho ch và u tư - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I- QUY NNH CHUNG Nh ng t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 1. t tr ng i núi tr c tr ng r ng ư c áp d ng trong Thông tư này là t ã ư c quy ho ch cho r ng s n xu t mà ít nh t 3 năm tr l i ây chưa có r ng (tr ng thái Ia, Ib, Ic). 2. T ch c qu c doanh trong Thông tư này bao g m: Ban qu n lý r ng phòng h , Ban qu n lý r ng c d ng, Lâm trư ng qu c doanh, Công ty lâm nghi p, các doanh nghi p do Nhà nư c ang s h u t 50% v n i u l tr lên và ư c Nhà nư c giao, cho thuê t lâm nghi p. 3. T ch c ngoài qu c doanh trong Thông tư này bao g m: h p tác xã, doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n mà Nhà nư c s h u dư i 50% v n i u l , công ty h p danh, c ng ng dân cư. 4. Các ho t ng lâm sinh trong Thông tư này: tr ng r ng và chăm sóc r ng (bao g m c xây d ng r ng gi ng, vư n gi ng, r ng kh o nghi m); xây d ng vư n ươm; ho t ng tư v n lâm sinh (xây d ng d án, thi t k k thu t lâm sinh; giao t, giao r ng, khoán t tr ng r ng); xây d ng ư ng ranh c n l a; xây d ng b n tr ng r ng. 5. Khoán t tr ng r ng lâu dài: các t ch c qu c doanh ư c giao t, cho thuê t khi khoán cho h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư thì th i gian khoán là th i gian khoán còn l i c a quy t nh giao t, h p ng cho thuê t c a t ch c qu c doanh ó v i cơ quan có thNm quy n, nhưng không quá 50 năm.
 2. 6. Di n tích khu r ng t p trung là di n tích các lô r ng li n k nhau ho c g n k nhau t o thành m t vùng r ng, trong ó di n tích t không có r ng không quá 10% t ng di n tích khu r ng t p trung. II- N I DUNG HƯ NG D N 1. L p, thNm nh, phê duy t d án h tr tr ng r ng s n xu t 1.1. Xác nh ch u tư và ph m vi d án: ch u tư d án h tr u tư tr ng r ng s n xu t ư c xác nh theo quy nh t i kho n 1 i u 15 Quy t nh s 147/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph a) D án h tr tr ng r ng s n xu t cho h gia ình, cá nhân (sau ây g i chung là h gia ình): căn c năng l c hi n có c a t ch c qu c doanh, H t Ki m lâm, n biên phòng (sau ây g i chung là t ch c qu c doanh) và căn c di n tích t r ng s n xu t hi n có, ban ch o c p huy n th ng nh t giao cho m i ơn v xây d ng d án h tr tr ng r ng s n xu t trên m t s xã nh t nh. b) Các t ch c ngoài qu c doanh có th t xây d ng d án h tr tr ng r ng s n xu t. D án này có th n m trùng vào xã c a các d án h tr tr ng r ng s n xu t cho h gia ình nhưng không ư c trùng v v trí trên th c a. c) i v i t ch c ngoài qu c doanh chưa có d án nhưng có nhu c u tr ng r ng: U ban nhân dân (UBND) c p t nh cho phép xây d ng d án h tr tr ng r ng s n xu t, sau khi ư c duy t d án này là căn c giao t, cho thuê t. 1.2. N i dung xây d ng d án h tr tr ng r ng s n xu t: a) Xác nh di n tích, i tư ng tr ng r ng n năm nh hình bao g m: - Tr ng r ng m i trên t tr ng i núi tr c ư c quy ho ch là t r ng s n xu t; - Tr ng r ng sau khai thác t r ng ã tr ng t ngu n v n 327 và ngu n v n 661 nay ư c quy ho ch thành t r ng s n xu t; - Xác nh i tư ng t ư c h tr (xã c bi t khó khăn, biên gi i, xã khác); - Xác nh sơ b ch r ng ư c h tr ( ng bào dân t c thi u s hay ng bào dân t c kinh); - Xác nh t p oàn cây tr ng ch y u khuy n cáo cho ch r ng. b) L p k ho ch giao t, cho thuê t và khoán t tr ng r ng (theo M c 2, Thông tư này). c) Quy ho ch h th ng vư n ươm (theo M c 14, Thông tư này). d) Quy ho ch h th ng ư ng ranh phòng ch ng cháy r ng (theo M c 15, Thông tư này).
 3. e) B n t ng th (t l 1:10.000) phân rõ ranh gi i vùng d án. g) T ng v n u tư trong ó nhu c u v n h tr u tư t ngân sách Nhà nư c và ghi rõ d ki n v n u tư cho t ng h ng m c. h) D ki n k t qu tài chính thu ư c. i) Kh năng huy ng v n c a ch u tư. Trong m t s trư ng h p quy ho ch h th ng vư n ươm, l p k ho ch giao t, cho thuê t, khoán t tr ng r ng, quy ho ch h th ng ư ng ranh c n l a có th ư c xây d ng thành d án khác nhưng c n có lý do c th và ư c Ban ch o c p huy n ch p thu n, chi phí n m trong m c ư c giao quy nh t i kho n 1.4 M c này. 1.3. ThNm nh phê duy t: a) i v i d án h tr u tư tr ng r ng s n xu t cho h gia ình do t ch c qu c doanh l p: - Sau khi d án ư c l p, Ban qu n lý d án (BQLDA) c p huy n báo cáo Ban ch o c p huy n và l y ý ki n thNm tra c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (PTNT). Sau 15 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , n u S Nông nghi p và PTNT không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ã ng ý v i d án. Trong vòng 10 ngày làm vi c ti p theo, BQLDA c p huy n trình UBND c p huy n thNm nh và phê duy t. Quy t nh phê duy t d án ph i ư c g i n thành viên Ban ch o huy n, BQLDA t nh và các t ch c, cá nhân có liên quan; - i v i các t ch c qu c doanh ã có d án h tr tr ng r ng s n xu t cho cá nhân và h gia ình nhưng chưa úng theo quy nh v ch u tư và m c h tr c a Quy t nh 147/2007/Q -TTg, cho phép ch d án th c hi n và gi i ngân theo quy t nh ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t n h t năm 2008; ng th i rà soát, i u ch nh d án theo quy nh c a Thông tư này và báo cáo UBND c p huy n phê duy t trư c khi UBND c p t nh giao k ho ch v n th c hi n t năm 2009. b) i v i d án c a t ch c ngoài qu c doanh: - UBND c p t nh giao cho cơ quan ch c năng (S Nông nghi p và PTNT ch trì i v i d án tr ng r ng và u tư các công trình lâm sinh; S K ho ch và u tư ch trì i v i d án u tư t ng h p) t ch c thNm nh và trình Ch t ch UBND c p t nh phê duy t; - i v i các t ch c ngoài qu c doanh ã có d án u tư và có m t trong nh ng ch trương sau c a c p có thNm quy n: quy t nh phê duy t d án; quy t nh giao t; h p ng cho thuê t thì ch c n l p k ho ch s d ng ngu n v n h tr u tư theo Quy t nh s 147/2007/Q -TTg trình UBND c p t nh phê duy t và giao k ho ch. 1.4. Chi phí l p, thNm nh d án h tr tr ng r ng s n xu t cho cá nhân, h gia ình ư c tính 30.000 /ha bao g m c quy ho ch ư ng ranh c n l a, quy ho ch h th ng vư n ươm và l p k ho ch giao t.
 4. 2. Trình t l p k ho ch giao t giao r ng, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, khoán t tr ng r ng cho t ch c và h gia ình thu c D án h tr tr ng r ng s n xu t 2.1. L p k ho ch giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và khoán t lâm nghi p: a) Nguyên t c giao t, cho thuê t và khoán t lâm nghi p: - T t c di n tích t lâm nghi p trong d án ph i ư c giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ho c c p b n khoán t tr ng r ng (ch nh ng nơi chưa i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t) tr ng r ng, xây d ng vư n ươm, xây d ng r ng gi ng, vư n gi ng, trung tâm gi ng; - Di n tích t lâm nghi p quy ho ch là r ng s n xu t (ho c ư c chuy n i t r ng phòng h sang r ng s n xu t) do h gia ình nh n khoán c a Lâm trư ng qu c doanh, Công ty nông lâm nghi p, các ơn v Nhà nư c khác ho c doanh nghi p ngoài qu c doanh ư c chuy n i t doanh nghi p Nhà nư c khi th c hi n chương trình s p x p i m i doanh nghi p c a Nhà nư c mà trong vòng 3 năm liên t c ngư i nh n khoán không ư c h tr v gi ng, v t tư, k thu t, ho c bên giao khoán ch dùng ngu n ngân sách Nhà nư c h tr (D án tr ng m i 5 tri u ha r ng, ho c chương trình 327 trư c ây), th c ch t bên giao khoán ch khoán tr ng, thu a tô thì Ch t ch UBND c p t nh xem xét, quy t nh thu h i di n tích này giao, cho thuê và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh. Trư ng h p di n tích t lâm nghi p n m trong quy ho ch vùng nguyên li u cho nhà máy ch bi n g c th ã ư c phê duy t khi tr ng r ng theo Quy t nh 147/2007/Q -TTg thì không ph i thu h i di n tích t trên mà chuy n sang khoán t tr ng r ng n nh lâu dài cho ngư i nh n khoán. Phân chia s n phNm theo t l góp v n c th c a m i bên và giá bán s n phNm theo giá th trư ng ư c các bên ch p thu n theo h p ng giao khoán. N u bên giao khoán t không góp v n u tư thì ngư i nh n khoán ch ph i n p phí qu n lý theo quy nh t i M c 2 i u 6 Quy t nh 147/2007/Q -TTg. b) S Nông nghi p và PTNT ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m t ng h p toàn b di n tích t lâm nghi p ph i thu h i trình UBND c p t nh quy t nh, giao cho cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo hư ng d n t i i m a, kho n này. c) Căn c vào quy ho ch 3 lo i r ng ã ư c duy t và nguyên t c giao t, thu h i t, BQLDA c p huy n ch trì l p k ho ch giao t, cho thuê t, khoán t tr ng r ng, ti n hành thông báo và tham v n ngư i dân và c ng ng t i ch ch nh s a k ho ch (n u c n). Sau ó thuê các ơn v có ch c năng o c, hoàn ch nh h sơ trình c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2.2. N i dung l p k ho ch giao t: xác nh di n tích t trong vùng d án trong ó phân rõ di n tích t ã có gi y ch ng nh n quy n s d ng t, di n tích t c n ph i c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ho c khoán t tr ng r ng, di n tích t c n ph i thu h i chuy n sang c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Riêng i v i di n tích t khoán (không c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t), khi khoán t
 5. bên giao khoán ph i l p b n khoán t t l 1/5000 có xác nh n c a c a UBND c p huy n giao cho ngư i nh n khoán. 2.3. Chi phí giao t, giao r ng khoán t tr ng r ng ( n khi có gi y ch ng nh n quy n s d ng t) a) Chi phí giao t, cho thuê t, khoán t lâm nghi p cho h gia ình bình quân là 200.000 /ha, chi phí c th do c p có thNm quy n phê duy t. b) Chi phí giao t, cho thuê t cho t ch c ngoài qu c doanh là 100.000 /ha (t khâu l p phương án n khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t). Ch u tư ư c phép t l p thi t k d toán, phê duy t chi phí giao t, cho thuê t và tri n khai theo k ho ch ư c giao. 2.4. Th i gian hoàn ch nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t là trong vòng 12 tháng k t khi ký h p ng tr ng r ng. 3. Trình t , th t c h tr u tư tr ng r ng (h tr trư c) 3.1. i v i h gia ình a) i u ki n ư c h tr trư c là thôn ph i có ít nh t 50 ha t t p trung tr lên tr ng r ng. Không h tr trư c cho di n tích nh , l . b) Trình t , th t c h tr - Căn c k ho ch h tr tr ng r ng ư c giao 3 năm và di n tích t c a d án, BQLDA c p huy n có văn b n thông báo t i t t c các xã và t ch c h p v i t ng thôn b n ph bi n k ho ch tr ng r ng, a i m tr ng r ng, các bi n pháp qu n lý b o v , bàn b c s a i (n u c n), i n nh t trí c a 70% s ngư i tham d tr lên và cung c p m u ơn ngh tr ng r ng cho h gia ình; - N u có nhu c u tr ng r ng, h gia ình làm ơn (theo m u kèm theo) có xác nh n c a trư ng thôn g i cho UBND xã. Sau 10 ngày k t ngày h t h n nh n ơn, UBND xã ph i t ng h p nhu c u tr ng r ng trên a bàn bao g m danh sách các h , di n tích và a i m tr ng r ng t ng h theo th t ưu tiên và ư c niêm y t công khai t i UBND xã và g i BQLDA c p huy n; - Căn c vào ơn, biên b n h p dân, di n tích t ư c quy ho ch và k ho ch tr ng r ng ư c duy t, BQLDA c p huy n ph i h p cùng v i UBND c p xã, thôn th ng nh t trình UBND c p huy n phê duy t danh sách các h tham gia tr ng r ng, di n tích tr ng, a i m tr ng; - Sau khi ư c UBND c p huy n phê duy t danh sách các h tr ng r ng, ch u tư có trách nhi m thông báo công khai t i UBND xã và ký h p ng tr ng r ng và có b n hư ng d n k thu t cho h gia ình theo danh sách ã ư c phê duy t. c) H tr trư c ư c thanh toán làm hai l n. Năm u tiên h tr chi phí cây gi ng và phân bón tr ng r ng (n u có). S ti n còn l i (n u còn) s ư c thanh toán vào năm th 3 sau khi nghi m thu r ng.
 6. d) Nghi m thu, thanh quy t toán: - Hàng năm khi r ng t tiêu chuNn nghi m thu, ch u tư thông báo l ch nghi m thu cho t t c các ch r ng và Ban phát tri n r ng xã, Ban phát tri n r ng thôn. Căn c l ch nghi m thu, ch u tư ch trì, m i Ban phát tri n r ng xã, Ban phát tri n r ng thôn làm thành viên nghi m thu cho ch r ng; - H sơ nghi m thu i v i r ng c a h gia ình: h p ng tr ng r ng, gi y ch ng nh n ngu n g c gi ng (n u lo i gi ng c n ch ng nh n xu t x ); - H sơ thanh quy t toán: trích l c h p ng do ch u tư l p, biên b n nghi m thu r ng. 3.2. i v i t ch c ngoài qu c doanh a) i u ki n h tr trư c là k ho ch tr ng ít nh t 100 ha t p trung tr lên. Khi d án h tr tr ng r ng ư c phê duy t, ch u tư có văn b n ngh UBND c p t nh ư c giao k ho ch h tr tr ng r ng 3 năm; trong vòng 15 ngày làm vi c, UBND c p t nh căn c vào k ho ch ư c giao quy t nh giao k ho ch h tr 3 năm cho ch u tư theo thNm quy n. b) H tr trư c ư c thanh toán làm hai l n: khi ư c giao k ho ch, ch u tư ư c phép ng trư c 50% kinh phí h tr chuNn b gi ng và chuNn b hi n trư ng tr ng r ng; ph n còn l i ư c thanh toán vào năm th ba khi r ng ư c BQLDA c p t nh nghi m thu. c) Nghi m thu, thanh quy t toán: - Khi r ng t tiêu chuNn nghi m thu, ch u tư có văn b n ngh nghi m thu kèm theo biên b n nghi m thu n i b c a ch u tư g i BQLDA c p t nh. Trong vòng 15 ngày làm vi c, BQLDA c p t nh ch trì, m i m t s s ngành và UBND c p huy n s t i nghi m thu cho ch r ng; - H sơ nghi m thu: quy t nh phê duy t d án, văn b n ch p thu n k ho ch, quy t nh phê duy t thi t k k thu t d toán tr ng và chăm sóc r ng, quy t nh thành l p BQLDA, gi y ch ng nh n ngu n g c gi ng (n u lo i gi ng có yêu c u xu t x ); - H sơ thanh quy t toán: văn b n ch p thu n k ho ch tr ng r ng và biên b n nghi m thu r ng. 4. Trình t , th t c h tr tr ng r ng sau u tư 4.1. i v i h gia ình a) i tư ng: - H gia ình ã có gi y ch ng nh n quy n s d ng t( tr ng r ng s n xu t);
 7. - H gia ình ã có h p ng khoán s d ng t lâu dài (g m t r ng s n xu t, t r ng phòng h nay chuy n sang quy ho ch là r ng s n xu t) v i t ch c qu c doanh (k c các doanh nghi p qu c doanh nay ã c ph n hoá) trư c th i i m Quy t nh 147/2007/Q -TTg có hi u l c; - H gia ình có t n m trong quy ho ch tr ng r ng s n xu t, ang canh tác n nh t 3 năm tr lên mà không có tranh ch p nhưng chưa có gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ho c h p ng khoán s d ng t lâu dài: h gia ình c n có sơ lô t t v , di n tích t t o, ghi rõ a i m, ranh gi i lô t c n có xác nh n v i ch t li n k m b o không tranh ch p; sơ này c n xác nh n c a thôn, chính quy n xã. Di n tích này ph i hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ho c b n khoán t tr ng r ng trong vòng 12 tháng cho ch r ng. b) Th t c: như i m b, kho n 3.1, M c 3 Thông tư này. Trong vòng 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ơn, BQLDA c p huy n căn c vào k ho ch h tr tr ng r ng c a D án ư c duy t, có trách nhi m c cán b xác minh hi n trư ng và xác nh m c h tr theo quy nh ký h p ng h tr tr ng r ng, kèm theo b n hư ng d n k thu t tr ng và chăm sóc r ng cho h gia ình. c) Nghi m thu, thanh quy t toán: - Khi r ng tr ng t 16 - 18 tháng tu i, BQLDA c p huy n thông báo l ch nghi m thu cho t t c các ch r ng, Ban phát tri n r ng xã và Ban phát tri n r ng thôn và t ch c nghi m thu theo l ch thông báo cho ch r ng; - H sơ nghi m thu: h p ng h tr tr ng r ng, gi y ch ng nh n ngu n g c gi ng (n u lo i gi ng c n ch ng nh n xu t x ); - H sơ thanh quy t toán: trích l c h p ng do ch u tư l p, biên b n nghi m thu r ng; - H tr sau u tư ư c thanh toán m t l n ngay sau khi r ng ư c nghi m thu. 4.2. i v i t ch c ngoài qu c doanh a) Khi có quy t nh phê duy t d án c a c p có thNm quy n, ch d án ăng ký k ho ch tr ng r ng 3 năm v i UBND c p t nh. Trong vòng 15 ngày làm vi c, UBND c p t nh căn c vào k ho ch ư c giao, có văn b n ch p thu n k ho ch cho ch u tư. b) Ch d án căn c vào k ho ch ư c giao, xây d ng thi t k k thu t, d toán tr ng, chăm sóc r ng và t phê duy t theo quy nh hi n hành tri n khai tr ng r ng. c) Nghi m thu và thanh toán: - Khi r ng t tiêu chuNn nghi m thu, ch r ng có văn b n báo cáo (kèm theo biên b n nghi m thu n i b theo t ng lô, kho nh) g i BQLDA c p t nh yêu c u nghi m thu r ng. Trong vòng 15 ngày làm vi c BQLDA c p t nh có trách nhi m m i các
 8. ngành liên quan và i di n c a UBND c p huy n t ch c nghi m thu r ng cho ch u tư; - H sơ nghi m thu: quy t nh phê duy t d án, văn b n ch p thu n k ho ch, quy t nh phê duy t thi t k k thu t d toán tr ng và chăm sóc r ng, gi y ch ng nh n ngu n g c gi ng (n u lo i gi ng có yêu c u xu t x ); - H sơ thanh quy t toán: văn b n ch p thu n k ho ch tr ng r ng và biên b n nghi m thu r ng c a cơ quan có thNm quy n; - H tr sau u tư ư c thanh toán m t l n ngay sau khi r ng ư c nghi m thu. 5. Th i gian nghi m thu r ng và tiêu chuNn ch t lư ng r ng ư c nghi m thu 5.1. Th i gian nghi m thu i v i h tr trư c: nghi m thu r ng l n u khi r ng t 8-10 tháng tu i, l n 2 khi r ng t 31-34 tháng tu i. 5.2. Th i gian nghi m thu i v i h tr sau: khi r ng tr ng t 16-18 tháng tu i. 5.3. Tiêu chuNn ch t lư ng r ng ư c nghi m thu: Cây tr ng sinh trư ng phát tri n t t, t l cây s ng phân b tương i u, m i kho ng tr ng không có cây có di n tích nh hơn 100 m2, t l cây s ng t t 85% tr lên so v i s lư ng cây tr ng theo h p ng, ã làm c vun g c trư c khi nghi m thu. Nh ng di n tích nào chưa t tiêu chuNn ph i tr ng d m và ư c nghi m thu b sung vào năm sau. 6. B n hoàn công tr ng r ng: Năm th ba c a k ho ch tr ng r ng 3 năm, BQLDA c p huy n có trách nhi m lên b n s hoàn công k t qu tr ng r ng cho toàn b di n tích r ng ư c tr ng trong kỳ k ho ch 3 năm, b n có t l 1/10.000. B n ư c xây d ng cùng v i vi c xây d ng báo cáo giám sát ánh giá cu i kỳ k ho ch BQLDA c p t nh giám sát, t ng h p báo cáo Ban i u hành Trung ương. Chi phí lên b n s là 30.000 ng/ha. 7. Trình t , th t c h tr tr ng cây phân tán 7.1. Nguyên t c h tr a) BQLDA c p huy n ph i h p v i UBND xã và thôn, các t ch c có t tr ng cây phân tán xây d ng k ho ch tr ng cây phân tán trên a bàn vùng d án. BQLDA c p huy n t ch c cho các i tư ng tham gia ăng ký tr ng trong ó xác nh rõ a i m tr ng, th i gian tr ng, loài cây tr ng. b) M i t ch c, cá nhân, h gia ình ch ư c h tr m t l n trong c giai o n th c hi n t nay n năm 2015. c) Tr ng cây phân tán c a h gia ình trên b lô, kho nh nương r y k t h p b o v cây nông nghi p; cây phân tán do các t ch c có t c th (trư ng h c, b nh xá..) tr ng và hư ng l i, h tr tr ng không quá 200 cây phân tán trên m t ha t hi n có. M c c th do UBND c p huy n quy t nh.
 9. d) Cây phân tán trên t công c ng ( ư ng giao thông, b mương), UBND xã có th giao cho t ch c như: oàn thanh niên, h i c u chi n binh, h p tác xã, h i nông dân, c ng ng ng ra tr ng và hư ng l i. e) Trên cơ s k ho ch ư c duy t, BQLDA c p huy n thông báo cho t ch c, cá nhân, h gia ình ăng ký trư c chuNn b gi ng. Th i gian ăng ký trư c tuỳ vào th i gian ươm cây gi ng. g) Sau khi có k ho ch và t ng h p nhu c u tr ng cây phân tán trên a bàn, BQLDA c p huy n cùng v i xã, thôn s p x p ưu tiên, trình UBND c p huy n phê duy t k ho ch tr ng cây phân tán. K ho ch tr ng cây phân tán ph i ư c công khai tr s xã, thôn (nhà văn hoá thôn b n) và thông báo n t ng t ch c, cá nhân và h gia ình liên quan. h) Vi c cung c p cây gi ng tr ng cây phân tán ph i u th u công khai (theo k ho ch 3 năm), không ư c chia nh gói th u tránh th t c u tư. 7.2. Phương th c h tr và m c h tr . Ch r ng ư c l a ch n m t trong hai hình th c sau: a) H tr sau u tư: T ch c, h gia ình tr ng cây phân tán theo quy nh t i kho n 7.1 M c này, sau khi cây tr ng ư c 16-18 tháng tu i và t tiêu chuNn nghi m thu quy nh t i kho n 5.3 M c 5 thì ư c thanh toán h tr 100% giá gi ng, theo m c là 1,5 tri u ng/1500 cây. b) H tr trư c: cây gi ng tr ng phân tán cho t ch c, h gia ình ư c mua v i giá ưu ãi b ng 20% giá cây gi ng th c t c a t nh (giá cây gi ng th c t là giá u th u cung c p t i a phương), 80% còn l i ư c s d ng b ng ngu n ngân sách thu c h ng m c tr ng cây phân tán. S ti n bán gi ng do BQLDA c p huy n thu và ti p t c chuNn b cây gi ng cho năm ti p theo. 7.3. Di n tích quy i t tr ng cây phân tán là: 1000 cây ư c tính b ng m t ha tr ng t p trung i v i cây chu kỳ trên 10 năm; 1500 cây ư c tính b ng m t ha i v i cây có chu kỳ dư i 10 năm. 8. Qu n lý ngu n gi ng tr ng r ng 8.1. T ch c, cá nhân, h gia ình ư c phép s n xu t, cung c p ngu n gi ng tr ng r ng (cây gi ng, h t gi ng, v t li u gi ng), i v i các loài cây tr ng lâm nghi p chính trong danh m c công b nh t thi t ph i có gi y ch ng nh n ngu n g c lô gi ng theo quy nh t i Quy ch qu n lý gi ng cây tr ng lâm nghi p do B Nông nghi p và PTNT ban hành (Quy t nh s 89/2005/Q -BNN). 8.2. T ch c, h gia ình tr ng r ng có th mua v t li u gi ng, gi ng t các ch ngu n gi ng, cơ s s n xu t gi ng nhưng ph i m b o theo quy nh t i kho n 8.1 m c này. BQLDA c p huy n căn c vào nhu c u cung c p gi ng c a các h p ng tr ng r ng và ngh cung c p gi ng c a h gia ình xây d ng k ho ch tr ng cây phân tán phù h p v i tình hình th c t t i a phương.
 10. 8.3. Qu n lý giá gi ng: tháng 1 hàng năm, UBND c p t nh phê duy t và công b giá gi ng tr ng r ng cho t t c các lo i gi ng trên a bàn. 8.4. Công khai ngu n gi ng: hàng năm S Nông nghi p và PTNT công b b ng văn b n các cơ s s n xu t gi ng t ch t lư ng và ngu n gi ng trên a bàn. B Nông nghi p và PTNT công khai trên trang web qu n lý gi ng các cơ s s n xu t gi ng t ch t lư ng và ngu n gi ng trên c nư c. 9. Xác nh, th c hi n m c h tr tr ng r ng M c h tr t ng h ng m c ư c l y trong t ng ngu n kinh phí ư c giao, c th như sau: Tr ng r ng s n xu t xã c bi t khó khăn (Quy t nh 164/2006/Q -TTg) Tr ng Ngoài xã r ng i tư ng Biên gi i Tái nh cư c bi t khó G G kh o khăn l n nh G G G G nghi m l n nh l n nh ng bào dân 60% 3 tr. 2 tr. 4 tr. 3 tr. 5 tr. 4 tr. 2 tr. t c ít ngư i d toán i tư ng ư c 3 tr. 2 tr. 4 tr. 3 tr. 5 tr. 4 tr.
 11. Các t nh căn c vào tình hình th c t c a a phương, có th s d ng ngân sách a phương h tr b sung i v i d án có chi phí cây gi ng cao, th c hi n trên a bàn khó khăn. i v i kho n h tr chi phí cho công tác khuy n lâm 100.000 - 200.000 /ha/năm: ch y u dùng tr lương, ào t o, công tác phí cho cán b . 10. Hư ng l i c a t ch c ngoài qu c doanh, cá nhân, h gia ình nh n khoán tr ng r ng c d ng, r ng phòng h trư c ây b ng ngu n v n c a Chương trình 327 và D án tr ng m i 5 tri u ha r ng, sau khi ư c phê duy t quy ho ch là r ng s n xu t. 10.1. i v i nh ng di n tích r ng mà h gia ình, t ch c ngoài qu c doanh ã nh n khoán t t c các công o n, t tr ng r ng, chăm sóc n b o v thì s ư c chuy n sang h p ng khoán n nh lâu dài, ho c ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh; hư ng l i theo quy nh t i i u 6, Quy t nh 147/2007/Q -TTg. Khi khai thác, ch r ng ph i tr ng l i r ng trong vòng 12 tháng theo quy nh mà không ư c ngân sách Nhà nư c h tr chu kỳ ti p theo. 10.2. i v i nh ng di n tích r ng mà h gia ình ch nh n khoán công o n b o v r ng ( ang nh n khoán b o v ): khi khai thác h gia ình ư c hư ng b sung ti n b o v r ng, trung bình là 200.000 ng/ha/năm b o v t ti n bán g khai thác c a di n tích nh n khoán qu n lý b o v . M c c th do t ch c qu c doanh ngh , UBND c p huy n quy t nh c th . Toàn b ti n thu ư c sau khi tr chi phí h p l cho vi c u giá khai thác và h tr ngư i nh n khoán ph i ư c n p vào tài kho n t m thu h tr tr ng r ng theo quy nh t i Quy t nh 147/2007/Q -TTg. N u trong trư ng h p u giá mà s ti n thu ư c th p hơn (ho c không ) h tr b sung cho ngư i nh n khoán thì s ti n thu ư c ưu tiên tr chi phí h p l v qu n lý, thi t k , l p h sơ u giá c a t ch c qu c doanh, s còn l i chia cho h gia ình theo s di n tích và s năm nh n khoán qu n lý b o v r ng. Vi c khai thác và bán g thu c i tư ng này ph i thông qua hình th c u giá theo quy nh hi n hành: t ch c qu c doanh ang ư c giao qu n lý r ng t quy t nh th i i m khai thác, l p h sơ u giá di n tích r ng trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c bán u giá công khai. 10.3. i v i di n tích r ng phòng h ch d án trư c ây có u tư thêm ngu n v n t có tr ng, chăm sóc, b o v mà ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, khi bán di n tích r ng này s ti n thu ư c x lý theo th t ưu tiên như sau: chi phí h p l cho vi c bán u giá, khai thác g , h tr b sung cho h gia ình, ph n còn l i ư c chia theo t l v n u tư gi a v n ngân sách và v n c a ch d án, ph n t l thu c v n ngân sách s ư c thu v ti p t c u tư tr ng r ng theo chính sách này. Ch d án ư c chia l i nhu n tương ng v i s ti n ã u tư thêm. 10.4. i v i di n tích r ng phòng h cho n nay ch d án v n t qu n lý mà không có h gia ình tham gia, thì ch d án t quy t nh th i i m khai thác. Ch
 12. d án l p h sơ bán u giá trình c p có thNm quy n phê duy t th c hi n, s ti n thu ư c n p vào tài kho n t m thu c a ch d án và báo cáo UBND c p t nh cho phép th c hi n u tư theo quy nh t i Quy t nh 147/2007/Q -TTg. 10.5. i v i nh ng di n tích r ng phòng h , c d ng ang ư c u tư xây d ng cơ b n lâm sinh (1năm tr ng + 3 năm chăm sóc), khi quy ho ch chuy n sang r ng s n xu t theo ch th 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 thì x lý như sau: a) i v i di n tích r ng ã giao, khoán n nh cho các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh thì các thành ph n kinh t này t b v n ti p t c chăm sóc, b o v r ng và hư ng l i. b) i v i di n tích r ng c a t ch c qu c doanh, th c hi n theo nh m c ã ư c phê duy t cho th i gian xây d ng cơ b n lâm sinh. 11. Khai thác, thu n p ti n nghĩa v c a ch r ng 11.1. Trư c khi khai thác, ch r ng có văn b n thông báo k ho ch khai thác c th theo t ng lô kho nh g i H t Ki m lâm huy n, ng g i UBND xã theo dõi. Trong vòng năm ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n, n u H t Ki m lâm không có ý ki n ph n i b ng văn b n, ch r ng có quy n khai thác r ng, v n chuy n và tiêu th s n phNm. Trong vòng 45 ngày k t ngày g i k ho ch khai thác g cho H t Ki m lâm, ch r ng có trách nhi m n p ti n vào qu phát tri n r ng c a xã, thôn theo quy nh. Trong th i h n trên n u ch r ng chưa n p thì s x ph t như ch m n p thu . Di n tích r ng tr ng, sau khai thác ph i tr ng l i trong vòng 12 tháng. 11.2. Giá thóc tính thu n p vào ngân sách xã ư c tính như giá thóc t thư ng ư c UBND c p t nh quy nh hàng năm (như giá thóc thu thu nông nghi p). 11.3. Ban phát tri n r ng xã, Ban phát tri n r ng thôn có trách nhi m m tài kho n riêng và thu ti n n p c a các ch r ng. S d ng kho n ti n này theo quy nh t i kho n 21.8, M c 21 c a Thông tư này. 12. H tr u tư tr ng và qu n lý r ng gi ng, vư n gi ng 12.1. L p d án quy ho ch r ng gi ng vư n gi ng: a) Quy ho ch r ng gi ng, vư n gi ng là quy ho ch dài h n, n nh, ư c B Nông nghi p và PTNT th ng nh t qu n lý theo quy ch chung. S Nông nghi p và PTNT ch trì, l p quy ho ch h th ng r ng gi ng, vư n gi ng n năm 2050: - D án quy ho ch h th ng r ng gi ng, vư n gi ng trên nguyên t c cơ b n là m b o kh năng cung c p gi ng cho ngành. S d ng ngu n gi ng hi n có là chính, quy ho ch b sung ngu n gi ng m i, phù h p quy ho ch chi n lư c gi ng lâm nghi p c a ngành ã ư c B Nông nghi p và PTNT phê duy t;
 13. - Xác nh ch u tư, a i m, di n tích r ng gi ng, vư n gi ng có kh năng cung c p gi ng, di n tích c n chuy n i ch s h u, trong ó t ch c qu c doanh ch qu n lý 30% di n tích r ng gi ng, vư n gi ng có t m quan tr ng qu c gia; - Các gi i pháp chuy n i ch u tư i v i r ng gi ng, vư n gi ng c n chuy n i; - i v i r ng gi ng tr ng m i và vư n gi ng tr ng m i c n có quy mô ít nh t m t ha. i v i r ng gi ng chuy n hoá quy mô ít nh t là năm ha. b) Quy ho ch r ng gi ng, vư n gi ng ư c S Nông nghi p và PTNT trình B Nông nghi p và PTNT thNm nh, UBND t nh phê duy t. Quy t nh phê duy t quy ho ch ph i ư c g i các ch r ng gi ng, vư n gi ng và công b công khai. 12.2. u tư, nghi m thu thanh quy t toán r ng gi ng vư n gi ng a) i u ki n ư c h tr u tư r ng gi ng, vư n gi ng: có gi y ch ng nh n quy n s d ng t; có h p ng khoán t, khoán r ng n nh lâu dài; ho c có sơ khu v c r ng gi ng, vư n gi ng do ch u tư v ư c xác nh n không tranh ch p c a ngư i s d ng t li n k và xác nh n c a UBND xã. Gi y cam k t c a ch u tư s d ng t vào m c ích xây d ng r ng gi ng, vư n gi ng n nh lâu dài và cam k t ch ư c chuy n i m c ích s d ng r ng gi ng khi ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. Ưu tiên quy ho ch cho nh ng ch u tư, h gia ình có ki n th c v lâm nghi p (có b ng c p c a các trư ng i h c, trung c p chuyên ngành). b) S Nông nghi p và PTNT có trách nhi m hư ng d n ch u tư thi t k k thu t, d toán chi ti t vi c tr��ng m i r ng gi ng, vư n gi ng, chuy n hoá r ng gi ng, vư n gi ng b o v r ng gi ng vư n gi ng. Ch u tư có th thuê tư v n l p thi t k k thu t d toán, ho c t l p thi t k k thu t d toán d a trên hư ng d n c a S Nông nghi p và PTNT. S Nông nghi p và PTNT có trách nhi m ký h p ng h tr u tư (theo m u h p ng kèm theo) v i ch u tư theo n i dung d toán thi t k k thu t ã ư c l p trong vòng 3 tháng sau khi có quy t nh c a UBND c p t nh phê duy t quy ho ch r ng gi ng, vư n gi ng. c) Sau khi ký h p ng, ch u tư tri n khai u tư theo h p ng. d) Vào quý 4 hàng năm, ch u tư có báo cáo k t qu th c hi n theo h p ng cho S Nông nghi p và PTNT, trong vòng 20 ngày làm vi c S Nông nghi p và PTNT có trách nhi m l p h i ng nghi m thu. Thành ph n h i ng nghi m thu tương t h i ng công nh n ngu n gi ng lâm nghi p (theo quy ch qu n lý gi ng lâm nghi p) m i thêm BQLDA c p huy n, Ban phát tri n r ng c p xã nơi có r ng gi ng, vư n gi ng nghi m thu cho ch u tư. e) H sơ nghi m thu: h p ng c a ch r ng gi ng, vư n gi ng v i S Nông nghi p và PTNT, h sơ ch ng minh v ngu n g c cây tr i, nh t ký gieo ươm, thi công tr ng so v i thi t k k thu t ã ư c hư ng d n. H sơ này là căn c c p gi y ch ng nh n ngu n gi ng tiêu chuNn cho ch ngu n gi ng.
 14. g) H sơ thanh toán: biên b n nghi m thu và quy t nh phê duy t d án quy ho ch r ng gi ng, vư n gi ng c a UBND c p t nh. h) u tư r ng gi ng vư n gi ng ư c gi i ngân làm 4 l n. L n m t ng 30% m c h tr ngay sau khi ký h p ng, l n hai thanh toán 30% ti p theo khi nghi m thu sau 12 tháng u tư cho r ng gi ng, vư n gi ng. L n 3 sau khi nghi m thu r ng năm th 3 và l n 4 sau khi nghi m thu r ng năm th 4, m i l n 20% m c h tr . i) BQLDA c p t nh ư c hư ng 3% trên t ng m c v n h tr c a Nhà nư c cho ch r ng gi ng, vư n gi ng th c hi n vi c quy ho ch, hư ng d n k thu t, qu n lý h p ng, làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ch r ng gi ng, vư n gi ng. C p gi y ch ng nh n ngu n g c gi ng tiêu chuNn. Chi phí này ư c nêu rõ trong h p ng gi a các bên. BQLDA c p t nh chi theo quy nh chi phí s nghi p hành chính hi n hành. 13. Trình t xây d ng d án h tr u tư trung tâm s n xu t gi ng cây r ng ch t lư ng cao 13.1. Ch trương và th t c u tư: a) N u trên a bàn chưa có cơ s nuôi c y mô nhân gi ng cây lâm nghi p, BQLDA c p t nh thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng l a ch n doanh nghi p u tư, ưu tiên l a ch n doanh nghi p có di n tích tr ng r ng l n trên a bàn, doanh nghi p có liên doanh, liên k t, h p tác v i Vi n khoa h c, Trư ng i h c c a Nhà nư c ã có công ngh nuôi c y mô cây r ng. Sau khi l a ch n, BQLDA c p t nh t ng h p trình UBND c p t nh cho phép u tư. b) Sau khi có ch trương, ch u tư xây d ng d án trình S Nông nghi p và PTNT thNm nh. Trong vòng 20 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l , S Nông nghi p và PTNT ph i có văn b n thNm nh cho ch u tư. N i dung thNm nh m b o quy nh t i i u 8, Quy t nh 147/2007/Q -TTg. c) Ch u tư phê duy t thi t k t ng d toán. Quy t nh c a ch u tư ph i ư c g i cho các cơ quan liên quan t i t nh, B Nông nghi p và PTNT, B K ho ch và u tư. d) Sau khi có quy t nh phê duy t, S Nông nghi p và PTNT ký h p ng (theo m u kèm theo) cho ch u tư trong vòng 20 ngày làm vi c k t khi nh n ư c quy t nh c a ch u tư. 13.2. ng v n và nghi m thu, thanh quy t toán a) Sau khi ký h p ng và u tư ư c trên 50% kh i lư ng công vi c (S Nông nghi p và PTNT xác nh n) ch u tư ư c ng kinh phí h tr tương ng v i kh i lư ng hoàn thành. b) Sau khi u tư xong, ch u tư có văn b n báo cáo S Nông nghi p và PTNT. Trong vòng 20 ngày, S Nông nghi p và PTNT thành l p h i ng nghi m thu và nghi m thu cho ch u tư. Thành ph n g m S Nông nghi p và PTNT ch trì, S K ho ch và u tư, S Xây d ng và S Khoa h c công ngh .
 15. c) Biên b n nghi m thu, văn b n thNm nh, quy t nh u tư, ch trương u tư là căn c gi i ngân ti n h tr l n 1 cho ch u tư. d) Gi i ngân l n hai, ch u tư báo cáo c th s n lư ng s n xu t th c t ư c tiêu th S Nông nghi p và PTNT xác minh, n u tiêu th t công su t 1 tri u cây năm thì l p biên b n nghi m thu cho ch u tư gi i ngân h t s ti n còn l i. e) H i ng nghi m thu c p t nh và BQLDA t nh ư c hư ng 2% trên t ng m c v n h tr c a Nhà nư c cho ch u tư trung tâm gi ng ch t lư ng cao th c hi n vi c thNm nh, nghi m thu, qu n lý h p ng, làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Chi phí này ư c nêu rõ trong h p ng gi a các bên. BQLDA c p t nh chi theo quy nh chi phí s nghi p hành chính hi n hành. 14. H tr u tư vư n ươm gi ng 14.1. Trình t , th t c quy ho ch h th ng vư n ươm c a BQLDA c p huy n thu c T ch c qu c doanh: a) BQLDA c p huy n th ng kê toàn b vư n ươm hi n có trên a bàn (v a i m, di n tích, quy mô, năng l c s n xu t, ch vư n ươm…). b) T ch c quy ho ch h th ng vư n ươm trên a bàn theo quy nh t i i u 9 c a Quy t nh s 147/2007/Q -TTg, trong ó ph i ưa vư n ươm ã có vào quy ho ch. c) Xác nh ch vư n ươm: là t ch c trong nư c, h gia ình, cá nhân. d) Nh ng vư n ươm quy ho ch m i ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ho c có sơ khu v c vư n ươm do ch u tư v ư c xác nh n không tranh ch p c a ngư i s d ng t li n k và xác nh n c a UBND xã. Gi y cam k t c a ch vư n ươm s d ng t vào m c ích xây d ng vư n ươm trên 10 năm. e) N i dung quy ho ch g m: xác nh a i m vư n ươm, vư n ươm xây d ng m i hay nâng c p, di n tích t hi n có, ch vư n ươm. g) Sau khi quy ho ch, ch u tư l y ý ki n thNm tra c a S Nông nghi p và PTNT sau ó trình UBND c p huy n thNm nh và phê duy t. Quy t nh phê duy t quy ho ch ph i ư c g i n thành viên Ban ch o huy n, BQLDA c p t nh và các ch vư n ươm. h) Sau khi ư c phê duy t quy ho ch, BQLDA c p huy n ph i có trách nhi m hư ng d n thi t k k thu t cho ch vư n ươm. i) Sau khi có thi t k , BQLDA c p huy n ph i ký h p ng cho ch vư n ươm (m u h p ng kèm theo). k) M c h tr c a Nhà nư c theo quy nh t i kho n 5, i u 9, Quy t nh 147/2007/Q -TTg. M c h tr t ngu n ngân sách Trung ương cho vư n ươm t i các xã biên gi i không quá 700 tri u ng/vư n ươm, ph n còn l i do ngân sách a phương h tr b sung.
 16. 14.2. ng v n và nghi m thu thanh quy t toán: a) Sau khi ký h p ng và u tư ư c trên 50% kh i lư ng công vi c (BQLDA c p huy n xác nh n) ch u tư ư c ng kinh phí h tr tương ng v i kh i lư ng hoàn thành. b) Khi u tư xong vư n ươm theo h p ng, ch vư n ươm báo cáo b ng văn b n cho BQLDA c p huy n, trong vòng 20 ngày làm vi c BQLDA c p huy n có trách nhi m m i thêm i di n c a Ban ch o huy n, Ban phát tri n r ng xã nghi m thu cho ch u tư. c) H sơ thanh quy t toán g m: h p ng h tr u tư vư n ươm, biên b n nghi m thu hoàn thành công trình vư n ươm. d) BQLDA c p huy n ư c hư ng 3% trên t ng m c v n h tr c a Nhà nư c cho ch vư n ươm th c hi n vi c quy ho ch, hư ng d n k thu t, qu n lý h p ng, làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các vư n ươm. Chi phí này ư c nêu rõ trong h p ng gi a các bên. BQLDA c p huy n chi theo quy nh chi phí s nghi p hành chính hi n hành. 14.3. i v i vư n ươm c a t ch c ngoài qu c doanh có tr ng r ng quy mô trên 1.000 ha tr lên, u tư vư n ươm ư c quy t nh ngay trong quá trình xây d ng d án tr ng r ng, doanh nghi p là ch u tư vư n ươm (không c n h p ng xây d ng vư n ươm). Doanh nghi p (chính là BQLDA c p huy n) t xây d ng thi t k k thu t, d toán trình S Nông nghi p và PTNT thNm nh, sau ó ch u tư phê duy t và t tri n khai i v i vư n ươm m i có h tr 200 tri u ng/vư n ươm và nâng c p vư n ươm. BQLDA t nh ch trì nghi m thu cho BQLDA c p huy n. 15. Trình t , th t c h tr u tư ư ng ranh phòng ch ng cháy r ng ( ư ng ranh c n l a) 15.1. Tiêu chuNn ư ng ranh c n l a a) Áp d ng theo tiêu chuNn ngành (tiêu chuNn 04 TCVN 89-2007), ư ng ranh c n l a có chi u r ng trung bình t 8-12 m và tuỳ theo chi u cao cây r ng, a hình và kh năng tài chính. ư ng ranh c n l a ư c quy ho ch g n v i ư ng lô kho nh, thu n l i cho vi c v n chuy n, v n xu t, k t n i v i h th ng ư ng dân sinh hi n có. Trong m t chu kỳ tr ng r ng ư c u tư l n u g m i, san g t, p tràn qua su i (m t ư ng trung bình kho ng 5 m) k t h p làm ư ng v n xu t, v n chuy n, b r ng ư ng còn l i ư c phát tr ng. các năm sau phát d n s ch, duy tu b o dư ng trên toàn b ư ng ranh. b) Ngoài ư ng ranh c n l a ư c h tr trên ây, BQLDA c p huy n ph i quy ho ch các ư ng băng ph các khu r ng có di n tích t 100 ha tr lên chia c t các kho nh lô, ư ng băng ph ư c n i v i ư ng ranh; ho c quy ho ch ư ng băng xanh i tư ng r ng có nguy cơ cháy cao. r ng c a ư ng băng ph t 5-10m, kho ng cách gi a các ư ng băng là 50-100m. 15.2. Nguyên t c và trình t quy ho ch i v i ư ng ranh c n l a c a BQLDA c p huy n thu c t ch c qu c doanh:
 17. - L i d ng ư c h th ng ư ng mòn, ư ng dân sinh hi n có; -B o m thu n l i cho vi c v n xu t v n chuy n và phòng ch ng cháy r ng; - M ng lư i ư ng phân b u và m b o theo kho n 1 i u 10 Quy t nh s 147/2007/Q -TTg; - Có s ng thu n c a ít nh t 70% ch r ng; - BQLDA c p huy n là ch u tư quy ho ch và u tư ư ng ranh c n l a. Trong quá trình quy ho ch ph i h p các ch r ng kho ng 3 l n th ng nh t các phương án. ư ng ranh c n l a i qua di n tích t c a ch r ng, thì BQLDA c p huy n c n gi i thích, tuyên truy n ch r ng t nguy n hi n t ng cho c ng ng vì l i ích chung, không s d ng ti n h tr c a Nhà nư c n bù; - Khi quy ho ch chú ý i v i nh ng di n tích r ng s n xu t ã tr ng trư c ây chưa ư c h tr ư ng ranh phòng ch ng cháy r ng thì ư c phép quy ho ch b sung và nh n h tr theo Quy t nh 147/2007/Q -TTg. 15.3. Th t c u tư và nghi m thu thanh toán: - Khi quy ho ch ư c duy t, BQLDA c p huy n ph i h p v i các ch r ng c m m c trên th c a, hình thành h th ng ư ng; - Căn c vào k ho ch ư c giao, BQLDA c p huy n có th t thi t k ho c thuê thi t k d toán trình UBND c p huy n phê duy t. Sau khi thi t k d toán ư c phê duy t BQLDA c p huy n t thi công ho c thuê thi công hoàn thành công trình; - Nghi m thu thanh quy t toán: sau khi u tư, BQLDA c p huy n có trách nhi m báo cáo UBND c p huy n, trong vòng 20 ngày, UBND c p huy n có trách nhi m m i thêm i di n BQLDA c p t nh, Ban phát tri n r ng xã nghi m thu cho ch u tư. 15.4. Duy tu b o dư ng. Hàng năm BQLDA c p huy n l p k ho ch duy tu b o dư ng trình UBND c p huy n phê duy t và th c hi n. M c tính trung bình m i năm 1 tri u ng/km. 15.5. ng v n: sau khi thi t k d toán ư c duy t, BQLDA c p huy n ư c ng 50% v n ư c duy t u tư cho công trình. 16. ư ng lâm nghi p Các tuy n ư ng ư c h tr u tư xây d ng cho các d án phát tri n r ng s n xu t c a các cơ s ch bi n c th và vùng nguyên li u theo quy nh t i kho n 2 i u 10 Quy t nh s 147/2007/Q -TTg, v n ngân sách Trung ương h tr không quá 300 tri u ng/km (bao g m c c u, ng m, p tràn), ph n còn l i là v n c a a phương và ch d án. Th c hi n theo quy ch qu n lý u tư và xây d ng công trình hi n hành. 17. H tr v n chuy n g ư c ch bi n t i vùng Tây B c
 18. 17.1. u tư nhà máy ch bi n g ván thanh k t h p v i ch bi n ván MDF ho c ván dăm t i các t nh Tây B c ư c h tr theo quy nh t i i u 11, Quy t nh 147/2007/Q -TTg. 17.2. N i dung ch p thu n d án u tư c a UBND c p t nh: - Ch p thu n quy mô nhà máy phù h p v i vùng nguyên li u; - Ch p thu n v a i m t nhà máy. 17.3. Hư ng d n quy i ơn v th tích (m3) g s n phNm sang ơn v tr ng lư ng (t n) như sau: i v i ván MDF, 01 m3 s n phNm tương ương v i 750 kg; i v i ván HDF, 01 m3 s n phNm tương ương v i 1000 kg; i v i ván dăm, 01 m3 s n phNm tương ương v i 700 kg; i v i ván ghép thanh các lo i 01 m3 s n phNm ương v i 1000 kg. 17.4. H i ng nghi m thu: h i ng nghi m thu nhà máy do Ch t ch UBND c p t nh thành l p. Thành ph n g m phó Ch t ch UBND c p t nh làm Ch t ch h i ng, thành viên là các S Nông nghi p và PTNT, K ho ch và u tư, Tài chính, Khoa h c Công ngh , Công thương. 17.5. T m ng v n: khi nhà máy trong quá trình u tư, v i kh i lư ng ã th c hi n ư c 50% tr lên, ư c BQLDA c p t nh xác nh n, cho phép ch u tư ng v n h tr , t l tương ương v i kh i lư ng ã th c hi n. 17.6. Kh u tr ti n h tr vào các kho n thu như sau: a) M c kh u tr là: 30% trên t ng m c ư c h tr . b) Th i gian ư c kh u tr : trong vòng 5 năm. c) Vi c kh u tr ư c th c hi n hàng năm, doanh nghi p t xác nh m c ư c kh u tr và ưa vào báo cáo quy t toán thu hàng năm c a doanh nghi p và t ch u trách nhi m v tính chính xác c a b n báo cáo quy t toán thu . Giá tr ư c kh u tr trong năm n u chưa ư c kê khai kh u tr trong B n báo cáo quy t toán thu c a năm tài chính ó thì ư c kh u tr vào năm tài chính ti p theo. Hàng năm khi xác nh m c kh u tr , doanh nghi p ph i g i B n xác nh n s ti n ư c kh u tr c a cơ quan thu cho BQLDA c p t nh t ng h p và theo dõi. III - GI I PHÁP VÀ T CH C TH C HI N 18. Ban qu n lý h tr u tư tr ng r ng s n xu t các c p
 19. 18.1. BQLDA c p t nh là BQLDA 5 tri u ha r ng hi n có. N u t nh nào không có Chi c c Lâm nghi p, thì BQLDA 5 tri u ha r ng t nh s ư c chuy n cho Chi c c Ki m lâm th c hi n. Trư ng h p t nh không có Chi c c Lâm nghi p, không có Chi c c Ki m lâm thì giao cho ơn v s nghi p có ch c năng v lâm nghi p th c hi n. 18.2. Ban ch o c p huy n: Huy n có 1000 ha t tr ng r ng s n xu t tr lên ph i thành l p Ban ch o. Ban ch o c p huy n thành l p ph i g n v i ban khác v lâm nghi p trên a bàn (Ban ch huy nh ng v n c p bách v b o v r ng và phòng ch ng cháy r ng). Ban ch o c p huy n do Ch t ch UBND c p huy n quy t nh thành l p, do m t ng chí phó Ch t ch UBND c p huy n ph trách nông lâm nghi p làm trư ng ban, các thành viên g m: H t Ki m lâm huy n làm thư ng tr c, có i di n M t tr n t qu c, H i Nông dân, H i C u chi n binh, oàn thanh niên, Phòng Nông nghi p và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng. Quy ch ho t ng do Ban ch o th ng nh t ban hành. Chi phí ho t ng c a Ban ch o c p huy n ư c hư ng 0,8% chi phí qu n lý c a t ng m c chi lâm sinh trên a bàn, s d ng m c chi trên theo quy nh hi n hành. 18.3. BQLDA c p huy n là các ch u tư d án h tr tr ng r ng s n xu t, quy nh t i kho n a, b, d kho n 1 i u 15, Quy t nh s 147/2007/Q -TTg. a) BQLDA c p huy n có Trư ng ban, 01-02 phó ban, k toán, m t s cán b k thu t kiêm nhi m v giám sát u tư. b) BQLDA c p huy n có tài kho n riêng và ư c s d ng con d u hi n có c a cơ quan giao d ch. c) N u ư c ngư i tr ng r ng ăng ký và yêu c u BQLDA c p huy n cung c p cây gi ng thì BQLDA c p huy n ph i t ch c u th u cung c p gi ng công khai theo k ho ch 3 năm. 18.4. Ban phát tri n r ng xã: Ban phát tri n r ng xã ư c thành l p theo quy nh t i kho n 3, i u 16, Quy t nh s 147/2007/Q -TTg, thành ph n bao g m: M t phó Ch t ch xã làm trư ng ban. Thành viên có: Ki m lâm a bàn xã, cán b Nông lâm nghi p xã, a chính xã, i di n oàn thanh niên xã, H i Nông dân xã, Xã i, ho c H i C u chi n binh xã và i di n c a các Ban phát tri n r ng thôn (m i ban phát tri n thôn b trí 01 i di n). Quy ch ho t ng c a Ban phát tri n r ng xã ư c thi t k theo hư ng dân ch , công khai. T t c các k ho ch thu, chi hàng năm ph i ư c ít nh t 80% s ngư i tham d cu c h p toàn xã viên hàng năm ng ý thông qua. Quy ch c th do Ch t ch UBND xã phê duy t (m u tham kh o có trên trang web cùng v i Thông tư này). 18.5. Ban phát tri n r ng thôn: Ban phát tri n r ng thôn ư c thành l p theo quy nh t i kho n 4, i u 16 Quy t nh s 147/2007/Q -TTg, thành ph n bao g m:
 20. - Trư ng thôn ho c phó Trư ng thôn làm Trư ng ban. Thành viên có: Già làng, i di n oàn thanh niên, i di n Chi h i nông dân, i di n Chi h i ph n , i di n Chi h i c u chi n binh và i di n Nông dân (t 01 - 03 nông dân). Quy ch ho t ng c a Ban phát tri n r ng thôn ư c thi t k theo hư ng dân ch , công khai, t t c k ho ch thu, chi hàng năm ph i ư c ít nh t 80% s ngư i tham d cu c h p toàn thôn thông qua, 6 tháng m t l n. Quy ch Ban phát tri n r ng thôn do Ch t ch UBND xã phê duy t (m u tham kh o có trên trang web cùng v i Thông tư này). 19. Qu n lý h p ng và h th ng thông tin qu n lý 19.1. T t c các h p ng ph i ư c qu n lý thông qua h th ng công ngh thông tin. B Nông nghi p và PTNT xây d ng ph n m m qu n lý t t c các h p ng th c hi n Quy t nh 147/2007/Q -TTg, cung c p ph n m m qu n lý cho t t c các a phương, các d án th ng nh t s d ng. 19.2. T t c các BQLDA c p huy n ph i có máy tính ư c n i m ng v i BQLDA c p t nh. T t c các h p ng ã ký ph i ư c ưa vào d li u qu n lý không quá 3 ngày ngay sau khi ký h p ng. Ngày 20 hàng tháng, BQLDA c p huy n ph i chuy n s li u và có báo cáo th c hi n lên BQLDA t nh. BQLDA c p t nh ph i c p nh t s li u và t ng h p chuy n cho Ban i u hành d án Trung ương vào ngày 25 hàng tháng. 19.3. Mã hoá h p ng tr ng r ng qu n lý: - H p ng tr ng r ng ư c mã hoá g m các b ph n như sau: u tiên là s h p ng, s h p ng ư c l y theo s t nhiên, h p ng u tiên l y s 01, sau ó là năm ký h p ng tr ng r ng, sau n a là mã t nh, ti p theo là mã huy n, ti p theo n a là mã xã, cu i cùng là ký hi u tr ng r ng (H TR); - Mã t nh g m ba ch cái ư c t theo ký t ch cái u c a tên t nh và ư c vi t in hoa nhưng không ư c trùng l p (s d ng mã t nh trong th ng kê di n bi n tài nguyên r ng (như danh sách kèm theo); - Mã huy n g m 2 ch cái ư c t theo ký t ch cái u c a tên huy n và vi t in hoa, nhưng không ư c trùng l p v i nhau trên cùng m t t nh. - Mã xã g m hai ch cái, ư c t theo ký t ch cái u c a tên xã và vi t in hoa, nhưng không ư c trùng l p trên cùng m t huy n; Mã huy n và mã xã ư c BQLDA c p t nh th ng nh t t và thông báo cho BQLDA c p huy n s d ng và Ban i u hành Trung ương t ng h p. Ví d : H p ng tr ng r ng c a h Nguy n văn A, có s th t h p ng là s 09, t i xã Phong Vân (PV), huy n L c Ng n (LN), t nh B c Giang (BGI), tr ng r ng năm 2009 có ký hi u như sau: 09/2009/BGI/LN/PV/H TR 19.4. Qu n lý h p ng vư n ươm: như qu n lý h p ng tr ng r ng ch khác ký hi u cu i cùng c a vư n ươm (là: H VƯ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản