Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT về việc hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNM

  1. B CÔNG AN-B TÀI NGUYÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N QUAN H PH I H P CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG T I PH M VÀ VI PH M PHÁP LU T V B O V MÔI TRƯ NG Căn c Lu t B o v môi trư ng năm 2005; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ch th s 24/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng; B Công an và B Tài nguyên và Môi trư ng th ng nh t hư ng d n quan h ph i h p công tác phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n quan h ph i h p gi a B Công an và B Tài nguyên và Môi trư ng trong công tác phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. 2. Nguyên t c ph i h p 2.1. Quan h ph i h p ư c th c hi n trên cơ s ch c năng, nhi m v , b o m hi u qu công tác phòng ng a, phát hi n, i u tra, x lý t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng; tránh hình th c, ch ng chéo, b tr ng nhi m v , c n tr các ho t ng bình thư ng c a m i ngành. 2.2. Vi c trao i thông tin v t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng ph i ư c ti n hành thư ng xuyên theo úng quy nh c a pháp lu t và c a t ng ngành. 2.3. Khi phát hi n v vi c vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng ph i ph i h p ki m tra, xác minh, ánh giá khách quan, toàn di n, y v nguyên nhân, tính ch t, m c , h u qu vi ph m. 2.4. i v i v vi c vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng thu c thNm quy n gi i quy t c a các ơn v ch c năng c a c hai ngành thì ơn v nào phát hi n v vi c trư c có trách nhi m th lý h sơ và ch trì vi c ph i h p gi i quy t. Trư ng h p có ý ki n khác nhau v gi i quy t v vi c c th , ph i báo cáo lãnh o cùng c p c a hai ngành xem xét gi i quy t. II. N I DUNG PH I H P 1. Ph i h p trao i thông tin 1.1. B Công an, B Tài nguyên và Môi trư ng trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o các ơn v ch c năng c a ngành mình các c p ph i h p ch t ch trong
  2. công tác n m tình hình, trao i, ti p nh n thông tin v t i ph m, vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng và công tác phòng, ch ng. 1.2. Các ơn v ch c năng thu c ngành Công an, Tài nguyên và Môi trư ng các c p, khi t ch c t p hu n, h i th o, h i ngh v công tác phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng, có trách nhi m thông báo cho nhau c i di n tham gia. 1.3. Ch , n i dung và hình th c trao i, ti p nh n thông tin có liên quan n công tác phòng, ch ng vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng gi a các ơn v ch c năng thu c ngành Công an và Tài nguyên và Môi trư ng các c p ư c quy nh như sau: a) i v i thông tin, tài li u v tình hình t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng có liên quan n thNm quy n i u tra, x lý c a ngành Công an do các ơn v ch c năng thu c ngành Tài nguyên và Môi trư ng phát hi n thì Th trư ng các ơn v này ph i k p th i báo cáo c p trên tr c ti p, ng th i thông báo cho l c lư ng C nh sát môi trư ng cùng c p x lý; b) Thông tin, tài li u v vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng do l c lư ng C nh sát môi trư ng và các l c lư ng khác thu c ngành Công an phát hi n, n u không thu c thNm quy n x lý c a mình thì thông báo cho ơn v ch c năng thu c ngành Tài nguyên và Môi trư ng cùng c p x lý; c) Sau khi hoàn thành vi c x lý các thông tin, tài li u, ơn v ch c năng x lý có trách nhi m thông báo k t qu x lý cho ơn v ã thông báo thông tin, tài li u ó ph c v công tác th ng kê, báo cáo; d) Hàng năm, T ng c c Môi trư ng thu c B Tài nguyên và Môi trư ng và T ng c c C nh sát (C c C nh sát môi trư ng) thu c B Công an ph i h p t ng h p tình hình vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng và k t qu x lý, báo cáo lãnh o hai B . 2. Ph i h p thanh tra, x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng 2.1. Khi t ch c các oàn thanh tra v b o v môi trư ng, cơ quan chuyên ngành B Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, tùy t ng trư ng h p c th ngh C c trư ng C c C nh sát môi trư ng, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây vi t g n là Công an c p t nh) nơi ti n hành thanh tra, h tr phương ti n k thu t c n thi t ho c c cán b tham gia. C c trư ng C c C nh sát môi trư ng, Giám c Công an c p t nh ư c ngh có trách nhi m áp ng y , k p th i các ngh nêu trên. 2.2. Sau khi k t thúc thanh tra, cơ quan thanh tra chuyên ngành B Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m thông báo cho C c trư ng C c C nh sát môi trư ng, Giám c Công an c p t nh nơi ti n hành thanh tra k t qu công tác thanh tra và k t qu ph i h p rút kinh nghi m. 2.3. Trong trư ng h p c n thi t, ph c v yêu c u u tranh phòng, ch ng t i ph m v môi trư ng, C c trư ng C c C nh sát môi trư ng, Giám c Công an c p t nh có th ngh cơ quan thanh tra chuyên ngành B Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng thành l p oàn thanh tra liên ngành v b o v môi trư ng. Cơ quan thanh tra chuyên ngành thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng ư c ngh có trách nhi m ph i h p th c hi n. 3. Ph i h p u tranh phòng, ch ng t i ph m v môi trư ng 3.1. i v i cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng: a) Khi phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m v môi trư ng, có trách nhi m thông báo và cung c p tài li u có liên quan cho l c lư ng C nh sát môi trư ng cùng c p th c hi n công tác nghi p v và x lý theo thNm quy n. b) Cung c p k t qu x lý các v vi c vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng theo thNm quy n và các thông tin, tài li u khác có liên quan cho l c lư ng C nh sát môi trư ng và các ơn v Công an khác
  3. th c hi n công tác nghi p v u tranh phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng; c) Ph i h p th c hi n vi c giám nh, ki m nh các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng; quan tr c, phân tích m u môi trư ng khi có yêu c u c a ơn v C nh sát môi trư ng; d) Ph i h p v i l c lư ng C nh sát môi trư ng tham mưu cho y ban nhân dân cùng c p nhanh chóng, khNn trương t ch c gi i quy t, kh c ph c các s c v môi trư ng. 3.2. i v i l c lư ng C nh sát môi trư ng: a) Khi nh n ư c tin báo và tài li u có liên quan v t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng do cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng chuy n n, ph i k p th i tri n khai các bi n pháp nghi p v và x lý theo quy nh c a pháp lu t; b) Tùy t ng trư ng h p c th ph i h p v i cơ quan thanh tra chuyên ngành v b o v môi trư ng cùng c p áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c ph c h u qu ho c ngh c p có thNm quy n áp d ng các bi n pháp khác theo quy nh c a pháp lu t; c) Thông báo cho ơn v ch c năng cùng c p thu c ngành Tài nguyên và Môi trư ng k t qu x lý các v vi c có d u hi u t i ph m v môi trư ng và nh ng v vi c x ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n. 4. Ph i h p ho t ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t 4.1. B Công an ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng ưa công tác b o v môi trư ng vào n i dung c a phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c, ng th i hư ng d n, ch o phong trào này a phương, cơ s ; t ch c tuyên truy n trên các phương ti n thông tin c a ngành Công an và c a Nhà nư c. 4.2. C c C nh sát môi trư ng, Công an c p t nh có trách nhi m ph i h p v i các ơn v ch c năng v b o v môi trư ng cùng c p trong vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v môi trư ng trong các cơ quan, t ch c và qu n chúng nhân dân; t ng h p, thông báo tình hình t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng trên a bàn, xu t bi n pháp kh c ph c cho y ban nhân dân các c p và công khai cho nhân dân bi t cùng ph i h p ki m tra, giám sát vi c th c hi n. 5. Tăng cư ng năng l c các cơ quan phòng, ch ng các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng 5.1. B Công an và B Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p rà soát, xu t c p có thNm quy n xây d ng, b sung, s a i các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng cho phù h p v i tình hình m i; xu t s a i, b sung các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v môi trư ng; sơ k t, t ng k t kinh nghi m công tác u tranh, x lý các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng theo thNm quy n. 5.2. B Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p và h tr B Công an tri n khai th c hi n các d án, tài nghiên c u, ào t o, t p hu n, b i dư ng nghi p v , h p tác qu c t , tư v n, giám sát môi trư ng và u tư trang thi t b nh m nâng cao năng l c nghi p v , ki n th c khoa h c k thu t cho l c lư ng Công an trong u tranh phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. L c lư ng C nh sát môi trư ng các c p ư c ưu tiên s d ng kinh phí s nghi p môi trư ng u tư trang thi t b ph c v cho các ho t ng nghi p v . T ng c c Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i T ng c c C nh sát (C c C nh sát môi trư ng), Công an t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n vi c s d ng ngu n kinh phí nói trên có hi u qu , úng m c ích. III. T CH C TH C HI N
  4. 1. B Công an giao T ng c c C nh sát, B Tài nguyên và Môi trư ng giao T ng c c Môi trư ng là u m i ph i h p th c hi n Thông tư này. 2. Sáu tháng m t l n luân phiên ch trì t ch c giao ban tình hình công tác gi a T ng c c C nh sát, T ng c c Môi trư ng; gi a Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v i S Tài nguyên và Môi trư ng; bên ch trì t ch c giao ban ch u trách nhi m chuNn b n i dung, tài li u giao ban. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 23 tháng 3 năm 2009. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Công an, B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, s a i, b sung. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B CÔNG AN TH TRƯ NG TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG Nguy n Xuân Cư ng Tr n i Quang Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S Tài nguyên và Môi trư ng, Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v tr c thu c B TN&MT và B Công an; - C c ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp) - Công báo; C ng thông tin i n t c a Chính ph ; - Lưu VT, V19, TCII (BCA), VP, PC, TCMT (B TNMT)
Đồng bộ tài khoản