Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT-BXD-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT-BXD-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT-BXD-BVGCP về phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn do Bộ Xây dựng - Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT-BXD-BVGCP

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH -B XÂY D NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 03/1999/TTLT-BXD- Hà N i , ngày 16 tháng 6 năm 1999 BVGCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B XÂY D NG - BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 03/1999/TTLT-BXD- BVGCP NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯ NG D N PHƯƠNG PHÁP NNH GIÁ VÀ TH M QUY N QUY T NNH GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH Ô THN, KHU CÔNG NGHI P, C M DÂN CƯ NÔNG THÔN Nư c s ch là m t lo i s n phNm thi t y u cho nhu c u sinh ho t, s n xu t và d ch v c a m i t ng l p dân cư. Vi c cung c p tho mãn nhu c u nư c s ch cho xã h i, nh t là t i các ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn r t c p bách. Ngày 28 tháng 4 năm 1997, B Xây d ng - Ban V t giá Chính ph ã ban hành Thông tư liên b s 02/TTLB hư ng d n phương pháp nh giá và thNm quy n quy t nh giá tiêu th nư c s ch ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn. n nay, do có nh ng thay i v Lu t thu thu nh p doanh nghi p, Lu t thu giá tr gia tăng, ngu n v n u tư và t ch c qu n lý c a các nhà máy nư c, nên c n thi t ph i có s s a i, b sung cho phù h p. Thi hành Ch th s 40/1998/CT-TTg ngày 14/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác qu n lý và phát tri n c p nư c ô th , B Xây d ng và Ban V t giá Chính ph hư ng d n phương pháp nh giá và thNm quy n quy t nh giá tiêu th nư c s ch, áp d ng th ng nh t t i các ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn trong c nư c như sau: A. NGUYÊN T C VÀ PHƯƠNG PHÁP NNH GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH: I. NGUYÊN T C V NNH GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH: 1. nh giá tiêu th nư c s ch ph i th hi n ư ng l i, quan i m, chính sách c a ng và Nhà nư c trong m i quan h m t thi t gi a phát tri n kinh t v i i s ng xã h i. 2. Giá tiêu th nư c s ch ph i ư c tính úng, tính các y u t chi phí trong quá trình s n xu t, phân ph i và tiêu th , có xét n kh năng chi tr c a khách hàng và tr n v n vay các doanh nghi p s n xu t kinh doanh nư c s ch duy trì và phát tri n;
  2. 3. Giá tiêu th nư c s ch ư c quy nh c th và h p lý cho t ng i tư ng tiêu th nư c s ch: dùng cho sinh ho t c a các h dân cư và các cơ quan hành chính s nghi p; dùng cho s n xu t, kinh doanh d ch v (là h dùng nư c s ch s n xu t, kinh doanh d ch v ). Giá tiêu th nư c s ch theo m c ích s d ng không phân bi t doanh nghi p trong nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài. II. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ THÀNH VÀ GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH 1. Giá thành s n xu t nư c s ch. Giá thành s n xu t nư c s ch bao g m các kho n m c chi phí v t tư tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p và chi phí s n xu t chung. a- Chi phí v t tư tr c ti p: là chi phí nguyên li u, nhiên li u, v t li u s d ng tr c ti p t o ra s n phNm như: Ti n nư c thô ( i v i các doanh nghi p ph i mua nư c thô); V t li u ph cho công tác x lý nư c; Nhiên li u, ng l c;.... Chi phí v t tư ư c xác nh trên cơ s : + Lư ng v t tư s d ng không vư t quá nh m c do c p có thNm quy n ban hành (Không k v t tư hao h t trong thu mua và b o qu n). + Giá v t tư: là giá do nhà nư c công b và giá th trư ng h p lý t i th i i m tính toán. b- Chi phí nhân công tr c ti p: g m các kho n tr cho ngư i lao ng tr c ti p s n xu t như: ti n lương, ti n công và các kho n ph c p có tính ch t lương, chi ăn ca, chi b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a công nhân tr c ti p s n xu t nư c. Chi phí ti n lương ư c xác nh trên cơ s ơn giá ti n lương do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n duy t và s lư ng, ch t lư ng c a s n phNm hoàn thành. i v i các doanh nghi p s n xu t kinh doanh nư c s ch chưa có ơn giá ti n lương thì căn c vào nh m c lao ng, thang b c lương hi n hành và tính ch t công vi c xác nh chi phí ti n lương h p lý, sau khi ư c c p có thNm quy n thNm nh. Chi phí ti n ăn gi a ca ph i chi cho ngư i lao ng tham gia vào ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p theo quy nh hi n hành. Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn ư c tính trên cơ s qu ti n lương c a doanh nghi p theo các ch hi n hành c a Nhà nư c. c- Chi phí s n xu t chung: Là các kho n chi phí chung phát sinh các phân xư ng, b ph n kinh doanh c a doanh nghi p như: ti n lương, ph c p, ăn ca tr cho nhân viên phân xư ng, chi phí v t li u, công c , d ng c xu t dùng cho phân xư ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a cán b nhân viên phân xư ng, kh u hao tài s n c nh, chi phí d ch v mua ngoài và các chi phí b ng ti n ngoài các chi phí k trên.
  3. Kh u hao tài s n c nh dùng phân xư ng ư c xác nh trên cơ s : - i v i nh ng TSC ư c hình thành t ngu n v n ngân sách Nhà nư c: Th c hi n vi c qu n lý, s d ng và trích KHTSC theo Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14/11/1996 c a B Tài chính và các văn b n pháp lý khác có liên quan. - i v i nh ng TSC ư c hình thành t ngu n v n khác: Th c hi n vi c qu n lý, s d ng TSC theo quy nh trên; nhưng vi c trích KHTSC th c hi n theo th i h n vay v n u tư c a d án c p nư c b ng v n vay c a nư c ngoài, t ch c tài chính Qu c t và th i h n vay v n c a các ngu n v n khác. 2. Giá thành toàn b c a nư c s ch: Giá thành toàn b c a nư c s ch bao g m giá thành s n xu t nư c s ch, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p. a- Giá thành s n xu t nư c s ch ( ã nêu m c II.1) b- Chi phí bán hàng: là toàn b các chi phí liên quan t i vi c tiêu th s n phNm, d ch v như: ti n lương, các kho n ph c p có tính ch t ti n lương, ti n ăn gi a ca, b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a nhân viên bán hàng; Chi phí qu ng cáo, chi phí d ch v mua ngoài.... Chi phí bán hàng ư c xác nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. c- Chi phí qu n lý doanh nghi p: là các chi phí chi cho b máy qu n lý và i u hành doanh nghi p, các kho n chi phí có tính ch t chung c a toàn doanh nghi p như: Kh u hao tài s n c nh ph c v b máy qu n lý và i u hành doanh nghi p (theo nguyên t c như m c chi phí s n xu t chung); Chi phí ti n lương, ti n công và các kho n ph c p, ăn ca tr cho Ban Giám c và nhân viên qu n lý các phòng ban, b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a b máy qu n lý doanh nghi p; chi phí v t li u, dùng cho văn phòng, các kho n thu , l phí, chi phí d ch v mua ngoài thu c văn phòng doanh nghi p và các chi phí khác b ng ti n chung cho toàn doanh nghi p như: Các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng n ph i thu khó òi, phí ki m toán, chi phí ti p tân, giao d ch, trích n p c p trên, chi phí nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh , chi sáng ki n, c i ti n, chi b o v môi trư ng, chi phí giáo d c, ào t o, chi y t cho ngư i lao ng c a doanh nghi p, chi phí cho lao ng n theo ch quy nh hi n hành. Giá thành toàn b c a s n phNm nư c s ch bao g m các kho n m c dư i ây: STT N i dung chi phí Ký hi u 1 Chi phí v t tư tr c ti p Cvt 2 Chi phí nhân công tr c ti p CNc 3 Chi phí s n xu t chung Csxc
  4. 4 C ng giá thành s n xu t ( 1+2 +3) CP 5 Chi phí bán hàng: CB 6 Chi phí qu n lý doanh nghi p CQ Giá thành toàn b (4+5+6) GTtb [M(1] 3. S n lư ng nư c thương phNm: S n lư ng nư c thương phNm ư c xác nh theo công th c sau: SLtp = SLsx - SLhh SLtp: S n lư ng nư c thương phNm; SLsx: s n lư ng nư c s n xu t là lư ng nư c tính theo k ho ch khai thác trong năm c a t ng nhà máy nư c do UBND t nh, ho c thành ph tr c thu c Trung ương (trong Thông tư này g i t t là UBND t nh) quy nh. SLhh: s n lư ng nư c hao h t là lư ng nư c th t thoát, th t thu do th c tr ng k thu t và trình qu n lý trong quá trình s n xu t, phân ph i nư c s ch c a t ng doanh nghi p c p nư c. S n lư ng nư c hao h t ư c xác nh b ng t l ph n trăm so v i s n lư ng nư c s n xu t, t l s n lư ng nư c hao h t c th c a t ng nhà máy do UBND t nh quy t nh. T l hao h t quy nh cho n năm 2000 t i a không vư t quá 30% i v i h th ng c p nư c m i là 40% i v i h th ng c p nư c cũ (trong ó bao g m nư c s c r a h th ng k thu t nhà máy theo quy nh). T l hao h t này s ư c i u ch nh theo t ng th i gian d a theo tình hình u tư, nâng c p h th ng k thu t và quá trình nâng cao năng l c qu n lý c a các nhà máy. 4. Giá tiêu th nư c s ch (chưa có thu giá tr gia tăng). a- Giá tiêu th bình quân. Giá tiêu th bình quân ư c xác nh theo công th c sau: = GTtb + TNct + Ftn SLtp Gttbq Gttbq: Giá tiêu th bình quân; GTtb: Giá thành toàn b c a s n phNm nư c s ch s n xu t; SLtp: S n lư ng nư c thương phNm;
  5. TNct: Thu nh p ch u thu tính trư c (t c là l i nhu n nh m c cũ); Ftn: Chi phí thoát nư c . - Thu nh p ch u thu tính trư c do UBND t nh, căn c nh ng quy nh hi n hành v ch qu n lý tài chính quy nh c th cho t ng doanh nghi p. - Chi phí thoát nư c: là chi phí ư c tính theo t l ph n trăm so v i giá thành toàn b và ư c dùng n o vét c ng rãnh, duy tu, b o dư ng h th ng thoát nư c. Căn c tình hình th c t c a a phương Ch t ch UBND t nh quy nh c th t l chi phí thoát nư c nhưng t i thi u không th p hơn 10% giá thành toàn b c a s n phNm nư c s ch. S ti n thu v chi phí thoát nư c do UBND t nh, căn c vào lu t ngân sách quy nh vi c qu n lý, s d ng nh m ph c v cho vi c n o vét c ng rãnh, duy tu, b o dư ng h th ng thoát nư c, kho n ti n này không thu c thu nh p c a các doanh nghi p s n xu t kinh doanh nư c s ch. b- Giá tiêu th nư c s ch cho t ng i tư ng: Căn c vào giá tiêu th nư c s ch bình quân và lư ng nư c s ch s d ng c a t ng i tư ng a phương xác nh h s tính giá cho phù h p. Giá tiêu th nư c s ch ư c quy nh theo phương pháp lu ti n. M c sau cao hơn m c trư c khuy n khích các h s d ng nư c ti t ki m, tránh lãng phí. Vi c xác nh m c giá c th cho t ng i tư ng s d ng ph thu c vào lư ng nư c s d ng c a m i lo i i tư ng, nhưng ph i m b o giá tiêu th nư c s ch bình quân ( m c 4.a nêu trên). i v i nh ng h tiêu th nư c s ch mà chưa l p ư c ng h o lư ng tiêu th nư c s ch thì t m th i áp d ng giá khoán v i m c tiêu th quy nh cho m t h dân cư s d ng là 20 M3/tháng. H s tính giá áp d ng cho t ng i tư ng s d ng nư c s ch không ư c vư t quá h s tính giá t i a trong b ng sau: i tư ng s d ng nư c Lư ng nư c s ch s d ng c a các i H s tính tư ng trong tháng giá t i a M c T l (%) Sinh ho t các h dân cư 16 M3 u tiên SH1 0,8 t trên 16 M3 n 25M3 SH2 1,0 t trên 25 M3 n 35 M3 SH3 1,2 trên 35M3 SH4 1,5 Cơ quan Hành chính s Theo th c t s d ng HC 1,2 nghi p
  6. Các ho t ng s n xu t v t Theo th c t s d ng SX 2 ch t Kinh doanh d ch v Theo th c t s d ng DV 3,5 Bình quân t ng s n lư ng 100 1 nư c thương phNm Trư ng h p c bi t, i v i doanh nghi p có s n lư ng nư c s ch s n xu t ra ư c tiêu th ch y u dùng cho sinh ho t các h dân cư, thì h s tính giá ư c phép quy nh vư t h s tính giá t i a áp d ng cho 16 M3 u tiên m b o h s giá tiêu th nư c s ch bình quân b ng 1. Trư ng h p n u tính úng, tính theo hư ng d n trên ây, giá tiêu th nư c s ch cao hơn giá bán hi n hành thì UBND t nh c n có gi i pháp x lý d n t ng bư c, trong th i gian ng n giá tiêu th nư c s ch m b o tính úng, tính . Trư c m t giá tiêu th nư c s ch không th p hơn 75% theo phương án giá ã tính úng, tính . B. TH M QUY N QUY T NNH GIÁ VÀ QU N LÝ GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH: 1. T ng th i kỳ, tuỳ theo tình hình th c t c a vi c s n xu t và tiêu th nư c s ch t i các ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn, B Xây d ng ch trì ph i h p v i Ban V t giá Chính ph nghiên c u, b sung, s a i phương pháp nh giá tiêu th nư c s ch cho phù h p. 2. U ban nhân dân t nh quy t nh giá tiêu th và giá thanh toán nư c s ch (là giá ngư i s d ng nư c ph i tr và ư c xác nh b ng giá tiêu th nư c s ch c ng v i thu giá tr gia tăng) t i a phương, ch o các cơ quan ch c năng ki m tra tình hình ch p hành giá tiêu th nư c s ch t i ô th , khu công nghi p và c m dân cư nông thôn. 3. Công ty s n xu t - kinh doanh nư c s ch trình UBND t nh phương án giá tiêu th nư c s ch. S Tài chính - V t giá t nh ph i h p v i S Xây d ng, ho c S Giao thông - Công chính thNm nh phương án giá tiêu th nư c s ch trình UBND t nh. Hàng năm, các cơ quan ch c năng c a t nh có trách nhi m rà soát các y u t hình thành giá tiêu th nư c s ch UBND t nh xem xét b sung, s a i cho phù h p. 4. Các doanh nghi p s n xu t - kinh doanh nư c s ch ph i thư ng xuyên ki m tra tình hình tiêu th và thanh toán ti n nư c c a các h tiêu th , k p th i có bi n pháp kh c ph c tình tr ng th t thoát lư ng nư c và ch ng th t thu ti n nư c. C. T CH C TH C HI N 1. Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các công ty s n xu t kinh doanh nư c s ch l p phương án giá tiêu th nư c s ch, t ch c thNm nh phương án giá và quy t nh giá tiêu th và giá thanh toán nư c s ch t i a phương; ng th i g i quy t nh này v B Xây d ng và Ban V t giá Chính ph theo dõi.
  7. 2. B Xây d ng và Ban V t giá Chính ph t ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c xây d ng, ban hành và qu n lý giá tiêu th và giá thanh toán nư c s ch theo n i dung c a Thông tư này i v i t t c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p s n xu t và kinh doanh nư c s ch. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 02/TTLB, ngày 28/4/1997. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c ngh các a phương ph n nh k p th i v B Xây d ng và Ban V t giá Chính ph xem xét b sung, s a i cho phù h p. Lê Văn Tân Nguy n T n V n ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản