Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
185
lượt xem
24
download

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG - B N I V NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN CHUYÊN MÔN V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG THU C Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; B Tài nguyên và Môi trư ng, B N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng thu c y ban nhân dân các c p như sau: Ph n I. S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG 1. S Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng, bao g m: t ai, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, a ch t, môi trư ng, khí tư ng thu văn, o c và b n , qu n lý t ng h p v bi n và h i o ( i v i các t nh có bi n, o); th c hi n các d ch v công trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S . 2. S Tài nguyên và Môi trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác
 2. c a y ban nhân dân c p t nh; ng th i ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a B Tài nguyên và Môi trư ng. II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Trình y ban nhân dân c p t nh: a) D th o quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n ban hành c a y ban nhân dân c p t nh v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng; b) D th o quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm; chương trình, án, d án v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng và các gi i pháp qu n lý, b o v tài nguyên và môi trư ng trên a bàn; c) D th o quy nh tiêu chuNn ch c danh i v i c p trư ng, c p phó các t ch c tr c thu c S và Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh: a) D th o các văn b n thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng; b) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th , t ch c l i các phòng nghi p v , chi c c và ơn v s nghi p thu c S Tài nguyên và Môi trư ng; d th o quy t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a chi c c thu c S theo quy nh c a pháp lu t; c) D th o các văn b n quy nh c th v quan h công tác gi a S Tài nguyên và Môi trư ng v i các S có liên quan và y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n). 3. Hư ng d n t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình, án, d án, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t và nh m c kinh t - k thu t trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng ư c cơ quan nhà nư c c p trên có thNm quy n ban hành; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng trên a bàn t nh. 4. V t ai: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan l p, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương trình y ban nhân dân c p t nh; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c phê duy t; b) T ch c thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t do y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t; ki m tra vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t c a c p huy n ã ư c phê duy t;
 3. c) T ch c thNm nh h sơ v giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t; d) Th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t theo y quy n c a y ban nhân dân c p t nh; ký h p ng thuê t, th c hi n ăng ký quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t theo quy nh c a pháp lu t; ) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các th t c v giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t; vi c ăng ký quy n s d ng t, l p và qu n lý h sơ a chính; vi c th c hi n quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng t; e) Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n vi c i u tra, kh o sát, o c, ánh giá, phân h ng t; l p và ch nh lý bi n ng b n a chính, b n hi n tr ng s d ng t và b n quy ho ch s d ng t; th ng kê, ki m kê t ai và xây d ng h th ng thông tin t ai c p t nh; g) Ch trì xác nh giá t, g i S Tài chính thNm nh trư c khi trình U ban nhân dân c p t nh quy nh giá t nh kỳ hàng năm t i a phương phù h p v i khung giá t do Chính ph ban hành; xu t vi c gi i quy t các trư ng h p vư ng m c v giá t; t ch c th c hi n i u tra, t ng h p và cung c p thông tin, d li u v giá t; h) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n, ki m tra, t ch c th c hi n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i các trư ng h p b thu h i t theo quy nh c a pháp lu t; i) T ch c th c hi n, ki m tra vi c thu ti n khi giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, thu h i t, phát tri n qu t, u giá quy n s d ng t, u th u d án có s d ng t; k) T ch c, qu n lý ho t ng c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh, t ch c phát tri n qu t (trong trư ng h p t ch c này t tr c thu c S ) và hư ng d n, ki m tra ho t ng c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p huy n và t ch c phát tri n qu t tr c thu c U ban nhân dân c p t nh (n u có). 5. V tài nguyên nư c: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan l p quy ho ch, k ho ch qu n lý, s d ng, b o v tài nguyên nư c, phòng, ch ng suy thoái, c n ki t ngu n nư c; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; b) T ch c thNm nh các án, d án v khai thác, s d ng tài nguyên nư c, chuy n nư c gi a các lưu v c sông thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p t nh;
 4. c) T ch c th c hi n vi c xác nh ngư ng gi i h n khai thác nư c i v i các sông, các t ng ch a nư c, các khu v c d tr nư c, các khu v c h n ch khai thác nư c; k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c trên a bàn; d) T ch c thNm nh h sơ gia h n, thay i th i h n, i u ch nh n i dung, ình ch hi u l c và thu h i gi y phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c, gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c và gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t theo thNm quy n; th c hi n vi c c p phép và thu phí, l phí v tài nguyên nư c theo quy nh c a pháp lu t; thanh tra, ki m tra các ho t ng v tài nguyên nư c quy nh trong gi y phép; ) T ch c th c hi n công tác i u tra cơ b n, ki m kê, th ng kê, lưu tr s li u tài nguyên nư c trên a bàn; t ch c qu n lý, khai thác các công trình quan tr c tài nguyên nư c do a phương u tư xây d ng; e) T ng h p tình hình khai thác, s d ng nư c, các ngu n th i vào ngu n nư c trên a bàn; l p danh m c các ngu n nư c b ô nhi m, suy thoái, c n ki t; g) Hư ng d n, ki m tra vi c trám l p gi ng không s d ng theo quy nh c a pháp lu t; h) Tham gia t ch c ph i h p liên ngành c a Trung ương, thư ng tr c t ch c ph i h p liên ngành c a a phương v qu n lý, khai thác, b o v ngu n nư c lưu v c sông. 6. V tài nguyên khoáng s n: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan khoanh nh các khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n, xác nh các khu v c u th u thăm dò, khai thác khoáng s n thu c thNm quy n c a y ban nhân dân c p t nh; xu t v i y ban nhân dân c p t nh các bi n pháp b o v tài nguyên khoáng s n; b) T ch c thNm nh án thăm dò khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng và than bùn; tham gia xây d ng quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng các lo i khoáng s n thu c thNm quy n c p gi y phép c a y ban nhân dân c p t nh; c) T ch c thNm nh h sơ v vi c c p, gia h n, thu h i, tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n, cho phép chuy n như ng, cho phép ti p t c th c hi n quy n ho t ng khoáng s n trong trư ng h p ư c th a k và các án óng c a m thu c thNm quy n quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh; d) T ch c thNm nh báo cáo thăm dò khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng và than bùn thu c thNm quy n phê duy t c a U ban nhân dân c p t nh; ) Thanh tra, ki m tra, giám sát ho t ng khoáng s n c a các t ch c, cá nhân; gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v ho t ng khoáng s n và x lý ho c ki n ngh x lý các vi ph m pháp lu t v khoáng s n theo quy nh c a pháp luât;
 5. e) Qu n lý, lưu tr và cung c p thông tin, tư li u v thăm dò khoáng s n làm v t li u xây d ng và than bùn; th ng kê, ki m kê tr lư ng khoáng s n ã ư c phê duy t và nh kỳ báo cáo B Tài nguyên và Môi trư ng. 7. V môi trư ng: a) T ch c ánh giá hi n tr ng môi trư ng t i a phương theo nh kỳ; i u tra, xác nh khu v c môi trư ng b ô nhi m, l p danh sách các cơ s gây ô nhi m môi trư ng, gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng trên a bàn và nh kỳ báo cáo y ban nhân dân c p t nh, B Tài nguyên và Môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp kh c ph c ô nhi m môi trư ng c a các cơ s ó; b) Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch huy ng các ngu n l c nh m ng phó, kh c ph c ô nhi m môi trư ng do các s c môi trư ng gây ra theo phân công c a U ban nhân dân c p t nh; c) Th c hi n vi c c p, gia h n và thu h i gi y phép i v i ch ngu n th i, ch thu gom, v n chuy n, x lý ch t th i r n nguy h i theo quy nh c a pháp lu t; hư ng d n, ki m tra, c p gi y xác nh n i u ki n nh p khNu ph li u theo thNm quy n; d) T ch c thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, án b o v môi trư ng, các d án thi t l p các khu b o t n thiên nhiên, a d ng sinh h c thu c thNm quy n phê duy t c a U ban nhân dân c p t nh; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t; ) Ch trì, ph i h p t ch c th c hi n chương trình, án b o v , kh c ph c, c i t o c nh quan môi trư ng liên ngành, b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c (n u có) theo phân công c a U bân nhân dân dân c p t nh; e) Hư ng d n xây d ng và t ch c, qu n lý h th ng quan tr c môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; th ng kê, lưu tr s li u v môi trư ng t i a phương; g) T ch c th c hi n các ho t ng truy n thông b o v môi trư ng thu c ph m vi ch c năng c a S ; h) T ch c vi c thu phí thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, phí b o v môi trư ng i v i ch t th i theo quy nh c a pháp lu t; i) T ng h p d toán chi s nghi p b o v môi trư ng c a các cơ quan, ơn v thu c a phương và ph i h p v i S Tài chính báo cáo y ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân cùng c p; ch trì, ph i h p v i S Tài chính qu n lý qu b o v môi trư ng c a a phương (n u có) theo phân công c a U ban nhân dân c p t nh. 8. V khí tư ng thu văn: a) T ch c thNm nh h sơ v vi c c p, gia h n, i u ch nh n i dung, thu h i gi y phép ho t ng c a công trình khí tư ng thu văn chuyên dùng a phương thu c thNm quy n quy t nh c a U ban nhân nhân dân c p t nh và ki m tra vi c th c hi n;
 6. b) Ch trì thNm nh các d án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p công trình khí tư ng, thu văn chuyên dùng; tham gia xây d ng phương án phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai trên a bàn; c) Ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan Trung ương và a phương trong vi c b o v , gi i quy t các vi ph m hành lang an toàn k thu t công trình khí tư ng th y văn c a Trung ương trên a bàn; d) T ng h p và báo cáo tình hình, tác ng c a bi n i khí h u i v i các y u t t nhiên, con ngư i và kinh t - xã h i a phương; ph i h p v i các ngành có liên quan xu t và ki n ngh các bi n pháp ng phó thích h p. 9. V o c và b n : a) Xác nh n ăng ký; thNm nh h sơ và ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p, b sung, gia h n và thu h i gi y phép ho t ng o c và b n theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c, qu n lý vi c tri n khai các ho t ng o c và b n theo quy ho ch, k ho ch; qu n lý ch t lư ng các công trình s n phNm o c và b n ; th ng nh t qu n lý toàn b h th ng tư li u o c và b n t i a phương; qu n lý vi c b o m t, lưu tr , cung c p khai thác s d ng thông tin tư li u o c và b n ; qu n lý vi c b o v các công trình xây d ng o c và b n ; c) Qu n lý và t ch c th c hi n vi c xây d ng, c p nh t, khai thác h th ng cơ s h t ng k thu t o c và b n t i a phương, bao g m: h th ng i m o c cơ s , cơ s d li u n n thông tin a lý, h th ng a danh trên b n , h th ng b n a chính, h th ng b n hành chính, b n n n, b n chuyên ph c v các m c ích chuyên d ng, b n a hình; d) Theo dõi vi c xu t b n, phát hành b n và ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ình ch phát hành, thu h i các n phNm b n có sai sót v th hi n ch quy n qu c gia, a gi i hành chính, a danh thu c a phương; n phNm b n có sai sót v k thu t. 10. V qu n lý t ng h p bi n và h i o ( i v i các t nh có bi n và h i o): a) Tham mưu cho U ban nhân dân c p t nh các cơ ch , chính sách thu hút, khuy n khích và b o m quy n cư trú, s n xu t, kinh doanh trên các o ven b phù h p v i các m c tiêu v b o v ch quy n qu c gia, phát tri n b n v ng kinh t , xã h i và b o v môi trư ng bi n; b) Ch trì ho c tham gia thNm nh, ánh giá các quy ho ch m ng lư i d ch v và các d án u tư công trình, trang thi t b ph c v qu n lý, khai thác, s d ng tài nguyên bi n và h i o thu c thNm quy n quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan t ch c th c hi n chương trình, k ho ch qu n lý t ng h p vùng duyên h i c a a phương sau khi ư c phê duy t;
 7. d) Ch trì gi i quy t ho c xu t c p có thNm quy n gi i quy t các v n v qu n lý, khai thác tài nguyên bi n và h i o liên ngành, liên t nh liên quan n a bàn a phương; ) Ch trì, tham gia v i các cơ quan có liên quan trong vi c i u tra, ánh giá ti m năng tài nguyên bi n, h i o; thu th p, xây d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng bi n, h i o a phương; e) T ch c th c hi n tuyên truy n, nâng cao nh n th c c ng ng v b o v ch quy n lãnh th và khai thác có hi u qu các l i ích, ti m năng kinh t bi n, ven bi n và h i o liên quan n a phương. 11. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v qu n lý nhà nư c v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng i v i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n, công ch c chuyên môn giúp y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã) qu n lý nhà nư c v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng. 12. Th c hi n h p tác qu c t v các lĩnh v c qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân công ho c y quy n c a y ban nhân dân c p t nh; ch trì ho c tham gia thNm nh, ánh giá và t ch c th c hi n các tài nghiên c u, án, d án ng d ng ti n b công ngh có liên quan n lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng trên a bàn. 13. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các ơn v s nghi p thu c S và các ơn v s nghi p công l p khác c a a phương ho t ng d ch v công trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; ch u trách nhi m v các d ch v công do S t ch c th c hi n. 14. Giúp U ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân ; hư ng d n, ki m tra ho t ng các h i, t ch c phi chính ph trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m trong các lĩnh v c thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a S theo quy nh c a pháp lu t; gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t ho c phân c p, y quy n c a y ban nhân dân c p t nh. 16. Quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n, t ch c b máy và m i quan h công tác c a Văn phòng, các phòng nghi p v , chi c c và các ơn v s nghi p tr c thu c S ; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân câp c a y ban nhân dân c p t nh; t ch c b i dư ng nghi p v cho cán b , công ch c c p huy n và c p xã làm công tác qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng. 17. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p t nh. 18. Xây d ng cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng; th ng kê, báo cáo tình hình qu n lý, b o v tài nguyên và môi trư ng t i a phương theo quy nh c a pháp lu t.
 8. 19. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân c p t nh giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. III. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH 1. Lãnh oS : a) S Tài nguyên và Môi trư ng có Giám c và không quá 03 Phó Giám c. Riêng s lư ng Phó Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh không quá 04 ngư i; b) Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S ; ch u trách nhi m báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p t nh và B Tài nguyên và Môi trư ng theo quy nh; c) Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c S y nhi m i u hành các ho t ng c a S ; d) Vi c b nhi m Giám c và Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. Vi c mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và các ch , chính sách khác i v i Giám c và Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ c u t ch c: a) Các t ch c hành chính ư c thành l p th ng nh t các S , g m: - Văn phòng; - Thanh tra; - Chi c c B o v môi trư ng. b) Các t ch c hành chính c thù do y ban nhân dân c p t nh quy t nh tùy theo tình hình qu n lý nhà nư c a phương: - Chi c c Qu n lý t ai (trư ng h p không thành l p Chi c c Qu n lý t ai thì ư c thành l p phòng nghi p v qu n lý v t ai tr c thu c S ); - Phòng Bi n ho c Phòng Bi n và H i o; - Phòng Tài nguyên khoáng s n; - Các lĩnh v c tài nguyên nư c, khí tư ng th y văn, o c và b n có th thành l p phòng riêng ho c chung v i các lĩnh v c khác, b o m giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a S .
 9. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i Giám c S N i v trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh c th s lư ng và tên g i các phòng nghi p v tr c thu c S , nhưng t i a không quá 06 phòng i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh và không quá 05 phòng i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác (không k Văn phòng, Thanh tra và các chi c c thu c S ). c) Các ơn v s nghi p tr c thu c S : - Trung tâm Công ngh thông tin; - Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh; - Các ơn v s nghi p khác (n u có). 3. Biên ch : a) Biên ch hành chính bao g m công ch c làm vi c t i các t ch c giúp vi c Giám c S , các phòng chuyên môn, nghi p v , các chi c c tr c thu c S . Biên ch hành chính do y ban nhân dân c p t nh quy t nh trong t ng biên ch hành chính ư c Trung ương giao; b) Biên ch s nghi p bao g m cán b , viên ch c làm vi c t i các ơn v s nghi p tr c thu c S . Biên ch s nghi p do y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo nh m c biên ch và quy nh c a pháp lu t. Ph n II. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG 1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân c p huy n, có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân c p huy n qu n lý nhà nư c v : t ai, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng, bi n và h i o ( i v i nh ng huy n có bi n). 2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân c p huy n, ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tài nguyên và Môi trư ng. II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Trình y ban nhân dân c p huy n ban hành các văn b n hư ng d n vi c th c hi n các quy ho ch, k ho ch, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý tài nguyên và môi trư ng; ki m tra vi c th c hi n sau khi y ban nhân dân c p huy n ban hành. 2. L p quy ho ch s d ng t, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c p huy n và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c p xã .
 10. 3. ThNm nh h sơ v giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t, chuy n quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t cho các i tư ng thu c thNm quy n c a y ban nhân dân c p huy n. 4. Theo dõi bi n ng v t ai; c p nh t, ch nh lý các tài li u và b n v t ai; qu n lý ho t ng c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p huy n theo phân c p c a y ban nhân dân c p huy n; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n th ng kê, ki m kê, ăng ký t ai i v i công ch c chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là công ch c chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng c p xã); th c hi n vi c l p và qu n lý h sơ a chính, xây d ng h th ng thông tin t ai c p huy n. 5. Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan trong vi c xác nh giá t, m c thu ti n s d ng t, ti n thuê t c a a phương; th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh c a pháp lu t. 6. T ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t và s ch o c a y ban nhân dân c p huy n v b o v tài nguyên t ai, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n (n u có). 7. T ch c ăng ký, xác nh n và ki m tra th c hi n cam k t b o v môi trư ng và án b o v môi trư ng trên a bàn; l p báo cáo hi n tr ng môi trư ng theo nh kỳ; xu t các gi i pháp x lý ô nhi m môi trư ng làng ngh , các c m công nghi p, khu du l ch trên a bàn; thu th p, qu n lý lưu tr d li u v tài nguyên nư c và môi trư ng trên a bàn; hư ng d n U ban nhân dân c p xã quy nh v ho t ng và t o i u ki n t ch c t qu n v b o v môi trư ng ho t ng có hi u qu . 8. i u tra, th ng kê, t ng h p và phân lo i gi ng ph i trám l p; ki m tra vi c th c hi n trình t , th t c, yêu c u k thu t trong vi c trám l p gi ng. 9. Th c hi n ki m tra và tham gia thanh tra, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo phân công c a y ban nhân dân c p huy n. 10. Giúp y ban nhân dân c p huy n qu n lý nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân và hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các h i, các t ch c phi chính ph ho t ng trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng. 11. Th c hi n tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, thông tin v tài nguyên và môi trư ng và các d ch v công trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 12. Báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v v các lĩnh v c công tác ư c giao cho y ban nhân dân c p huy n và S Tài nguyên và Môi trư ng. 13. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v i v i công ch c chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng c p xã.
 11. 14. Qu n lý t ch c b máy, th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a U ban nhân dân c p huy n. 15. Qu n lý tài chính, tài s n c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a U ban nhân dân c p huy n. 16. T ch c th c hi n các d ch công trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n các nhi m v khác do U ban nhân dân c p huy n giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. III. T CH C VÀ BIÊN CH 1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có Trư ng phòng và không quá 03 Phó Trư ng phòng. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng. Các Phó Trư ng phòng giúp Trư ng phòng, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Vi c b nhi m Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do y ban nhân dân c p huy n quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do y ban nhân dân c p t nh ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. Vi c mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và các ch , chính sách khác i v i Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n có Văn phòng ăng ký quy n s d ng t tr c thu c, do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh trên cơ s hư ng d n c a y ban nhân dân c p t nh và theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v Phòng Tài nguyên và Môi trư ng làm công tác qu n lý trên a bàn huy n ư c b trí phù h p v i nhi m v ư c giao; s lư ng biên ch c a phòng do y ban nhân dân c p huy n quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân c p t nh giao. Ph n III. CÔNG CH C CHUYÊN MÔN V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C P XÃ I. VN TRÍ, CH C NĂNG Công ch c a chính - xây d ng là công ch c chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng c p xã, tham mưu giúp y ban nhân dân c p xã th c hi n qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng trên a bàn; ch u s hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n.
 12. II. NHI M V , QUY N H N 1. Tham mưu, giúp y ban nhân dân c p xã v quy ho ch, k ho ch s d ng t c p xã, v giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; tri n khai, theo dõi, ki m tra tình hình th c hi n sau khi c p có thNm quy n quy t nh. 2. ThNm nh h sơ, trình y ban nhân dân c p xã vi c cho thuê t, chuy n i quy n s d ng t, ăng ký giao d ch b o m i v i quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t cho h gia ình, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 3. Th c hi n vi c ăng ký, l p và qu n lý h sơ a chính; theo dõi bi n ng t ai và ch nh lý h sơ a chính ; th ng kê, ki m kê t ai; b o qu n tư li u v t ai, o c và b n ; th c hi n qu n lý d u m c o c và m c a gi i hành chính trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th c hi n th ng kê, theo dõi, giám sát tình hình khai thác, s d ng và b o v tài nguyên nư c; tham gia công tác phòng, ch ng, kh c ph c h u qu do nư c gây ra trên a bàn xã. 5. Th c hi n vi c ăng ký và ki m tra các t ch c, cá nhân trên a bàn th c hi n cam k t b o v môi trư ng theo y quy n c a y ban nhân dân c p huy n. 6. Tri n khai th c hi n k ho ch và các nhi m v c th v gi gìn v sinh môi trư ng i v i các khu dân cư, h gia ình và các ho t ng b o v môi trư ng nơi công c ng trên a bàn theo phân công c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã. 7. Tham gia hòa gi i, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; phát hi n các trư ng h p vi ph m pháp lu t v qu n lý, b o v tài nguyên và môi trư ng, x lý theo thNm quy n và ki n ngh các cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 8. Báo cáo công tác v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng và th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân c p xã giao. Ph n IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư liên t ch s 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 c a B Tài nguyên và Môi trư ng - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng a phương. 2. y ban nhân dân c p t nh: a) Quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Tài nguyên và Môi trư ng; hư ng d n y ban nhân dân c p huy n quy nh c th nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n;
 13. b) Căn c c i m, tình hình kinh t - xã h i c a a phương quy t nh vi c thành l p, sáp nh p, gi i th , chia tách, t ch c l i các t ch c chuyên môn, nghi p v và ơn v s nghi p thu c S Tài nguyên và Môi trư ng theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch này. 3. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh k p th i v B Tài nguyên và Môi trư ng, B N i v xem xét, gi i quy t theo thNm quy n./. B TRƯ NG B TRƯ NG B N IV B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Tr n Văn Tu n Ph m Khôi Nguyên Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài nguyên và Môi trư ng, S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - Các ơn v tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, B N i v ; - Công báo; Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB B Tài nguyên và Môi trư ng (2b); VT, TCBC B N i v (2b).
Đồng bộ tài khoản