Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
373
lượt xem
25
download

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV

  1. B YT -B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 03/2008/TTLT-BYT- Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2008 BNV THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S Y T , PHÒNG Y T THU C U BAN NHÂN DÂN C P T NH, C P HUY N Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Liên t ch B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n như sau: Ph n I S YT I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG 1. S Y t là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) có ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, g m: y t d phòng; khám, ch a b nh; ph c h i ch c năng; y dư c c truy n; thu c phòng b nh, ch a b nh cho ngư i; m phNm; an toàn v sinh th c phNm; trang thi t b y t ; dân s ; b o hi m y t (sau ây g i chung là y t ). 2. S Y t có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a U ban nhân dân c p t nh, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Y t . II. NHI M V VÀ QUY N H N
  2. 1. Trình U ban nhân dân c p t nh: a) D th o quy ho ch phát tri n ngành; quy ho ch m ng lư i các cơ s y t ; k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm; án, chương trình phát tri n y t , c i cách hành chính và phân c p qu n lý, xã h i hoá trong lĩnh v c y t a phương; b) D th o các quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a U ban nhân dân c p t nh v lĩnh v c y t ; c) D th o quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các Chi c c tr c thu c S ; d) D th o quy nh v tiêu chuNn ch c danh i v i trư ng, phó các ơn v thu c S Y t ; trư ng và phó trư ng Phòng Y t . 2. Trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh: a) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S Y t theo quy nh c a pháp lu t; b) D th o các quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh v lĩnh v c y t ; c) D th o quy nh m i quan h công tác gi a S Y t v i U ban nhân dân c p huy n, Phòng Y t và các ơn v có liên quan trên a bàn; d) D th o chương trình, gi i pháp huy ng, ph i h p liên ngành trong phòng, ch ng d ch b nh a phương. 3. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình và các v n khác v y t sau khi ư c phê duy t; t ch c thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S . 4. V y t d phòng a) Quy t nh nh ng bi n pháp i u tra, giám sát, phát hi n và x lý d ch b nh, th c hi n báo cáo d ch theo quy nh c a pháp lu t. b) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m trong th c hi n các quy nh v chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia v phòng, ch ng b nh truy n nhi m; HIV/AIDS; b nh xã h i; b nh không lây nhi m; b nh ngh nghi p, tai n n thương tích; s c kho môi trư ng, s c kho trư ng h c, v sinh và s c kho lao ng; dinh dư ng c ng ng; ki m d ch y t biên gi i; hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t trên a bàn t nh; c) Làm thư ng tr c v lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS c a Ban ch ophòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm c p t nh; ch o, qu n lý, t ch c th c hi n và ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên a bàn t nh.
  3. 5. V khám, ch a b nh và ph c h i ch c năng a) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m trong th c hi n các quy nh chuyên môn, quy chuNn k thu t i v i các cơ s khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, ph u thu t t o hình, gi i ph u thNm m , giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n trên cơ s quy nh, hư ng d n c a B Y t theo phân c p và theo phân tuy n k thu t; b) C p, ình ch và thu h i ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh; gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh cho các cơ s khám, ch a b nh tư nhân theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p. 6. V y dư c c truy n a) T ch c th c hi n vi c k th a, phát huy, k t h p y dư c c truy n v i y dư c hi n i trong phòng b nh, khám ch a b nh, ph c h i ch c năng, ào t o cán b , nghiên c u khoa h c và s n xu t thu c y dư c c truy n t i a phương; b) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m trong vi c th c hi n pháp lu t v y dư c c truy n trên a bàn t nh; c) C p, ình ch và thu h i ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y dư c c truy n tư nhân theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p. 7. V thu c và m phNm a) Hư ng d n, ki m tra, giám sát ch t lư ng, thanh tra và x lý các vi ph m trong s n xu t, kinh doanh và s d ng thu c theo quy nh c a pháp lu t; b) C p, ình ch , thu h i ch ng ch hành ngh dư c; gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh thu c; gi i thi u thu c, m phNm trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p. 8. V an toàn v sinh th c phNm a) T ch c th c hi n các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v an toàn v sinh th c phNm; ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m pháp lu t v an toàn v sinh th c phNm i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; b) Xác nh n công b tiêu chuNn s n phNm th c phNm; c p, ình ch , thu h i gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s , doanh nghi p s n xu t, kinh doanh th c phNm; ti p nh n và thNm nh n i dung chuyên môn ăng ký qu ng cáo các s n phNm th c phNm theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t. 9. V trang thi t b và công trình y t a) Hư ng d n, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v trang thi t b và công trình y t ;
  4. b) Th c hi n ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh, quy trình, quy ch chuyên môn v trang thi t b y t theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p. 10. V dân s - k ho ch hoá gia ình và s c kho sinh s n a) T ch c tri n khai th c hi n h th ng ch tiêu, ch báo thu c lĩnh v c dân s - k ho ch hoá gia ình; ch o, hư ng d n các quy chuNn k thu t qu c gia, quy trình chuyên môn, nghi p v v các d ch v chăm sóc s c kho sinh s n và k ho ch hoá gia ình; b) T ch c tri n khai th c hi n, hư ng d n, ki m tra, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các chính sách, chương trình, án, d án, mô hình liên quan n lĩnh v c dân s - k ho ch hoá gia ình và chăm sóc s c kho sinh s n; c) ThNm nh, quy t nh cho phép th c hi n xác nh l i gi i tính, th c hi n sinh con theo phương pháp khoa h c, các d ch v tư v n i v i các cơ s hành ngh d ch v tư v n v dân s - k ho ch hoá gia ình theo quy nh c a pháp lu t. 11. V b o hi m y t a) T ch c tri n khai th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t ; b) Ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m pháp lu t v b o hi m y t . 12. V ào t o nhân l c y t a) T ch c th c hi n k ho ch b i dư ng, ào t o ngu n nhân l c y t vàchính sách phát tri n ngu n nhân l c y t trên a bàn t nh; b) Qu n lý các trư ng ào t o cán b y t theo s phân công c a U ban nhân dân c p t nh. 13. Giúp U ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, các h i và các t ch c phi chính ph trong lĩnh v cyt a phương theo quy nh c a pháp lu t. 14. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c y t theo quy nh c a pháp lu t. 15. Ch u trách nhi m hư ng d n chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c qu n lý c a ngành y t i v i Phòng Y t . 16. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v v lĩnh v c ư c giao. 17. Gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t; phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí.
  5. 18. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, m i quan h công tác c a các t ch c, ơn v s nghi p tr c thu c S ; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a U ban nhân dân c p t nh. 19. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a U ban nhân dân c p t nh. 20. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v theo quy nh c a U ban nhân dân c p t nh và B Y t . 21. Th c hi n m t s nhi m v khác do U ban nhân c p t nh giao và theo quy nh c a pháp lu t. III. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH 1.Lãnh oS : a) S Y t có Giám c và không quá 3 Phó Giám c; i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh không quá 4 Phó Giám c; b) Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S ; c) Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c u nhi m i u hành các ho t ng c a S ; d) Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c i v i Giám c và Phó Giám c S do U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Y t ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ c u t ch c a) Các t ch c chuyên môn, nghi p v thu c S : Các t ch c ư c thành l p th ng nh t, g m: Phòng Nghi p v y, Phòng Nghi p v dư c, Phòng K ho ch-Tài chính, Phòng T ch c cán b , Thanh tra, Văn phòng; T ch c ư c thành l p theo c thù: Phòng Qu n lý hành ngh y dư c tư nhân ho c t ch c có tên g i khác. b) Chi c c tr c thu c S : Chi c c Dân s - K ho ch hoá gia ình; Chi c c An toàn v sinh th c phNm. Các Chi c c nêu trên có tư cách pháp nhân, có con d u, tài kho n riêng và ư c thành l p Trung tâm t t i huy n; c) Các ơn v s nghi p tr c thu c S :
  6. - Tuy n t nh: + Lĩnh v c y t d phòng, g m các Trung tâm: Y t d phòng; Phòng, ch ng HIV/AIDS; Phòng, ch ng S t rét-ký sinh trùng-côn trùng nh ng t nh ư c phân lo i có s t rét tr ng i m; Ki m d ch y t nh ng t nh có c a khNu qu c t ; B o v S c kho lao ng và Môi trư ng nh ng t nh có nhi u khu công nghi p; + Lĩnh v c chuyên ngành, g m các Trung tâm: Chăm sóc S c kho sinh s n; Ki m nghi m; Truy n thông giáo d c s c kho ; Phòng ch ng b nh xã h i (g m các b nh lao, phong-da li u, tâm th n, m t) nh ng t nh không có B nh vi n chuyên khoa tương ng; N i ti t; Giám nh (Y khoa, Pháp y, Pháp y tâm th n); V n chuy n c p c u; + Lĩnh v c khám, ch a b nh và ph c h i ch c năng, g m: B nh vi n a khoa; B nh vi n y dư c c truy n; các B nh vi n chuyên khoa. M i khu v c c m dân liên huy n có B nh viên a khoa khu v c; Vi c thành l p các b nh vi n khi áp ng các tiêu chí do c p có thNm quy n quy nh. +Lĩnh v c ào t o: Trư ng Cao ng ho c Trung h c y t ; - Tuy n huy n: + Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là Trung tâm Y t huy n) ư c thành l p th ng nh t trên a bàn c p huy n; nơi chưa có i u ki n tách riêng b nh vi n thì th c hi n hai ch c năng: y t d phòng và khám, ch a b nh; nơi có i u ki n thành l p b nh vi n thì Trung tâm Y t huy n ch th c hi n ch c năng y t d phòng. Vi c ch n mô hình nào do U ban nhân dân c p t nh quy t nh; + B nh vi n a khoa huy n ư c thành l p khi áp ng các tiêu chí do c p có thNm quy n quy t nh. - Tr m y t xã, phư ng, th tr n là ơn v s nghi p thu c Trung tâm Y t huy n. 3. Biên ch a) Biên ch hành chính c a S Y t do U ban nhân dân c p t nh quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a t nh ư c Trung ương giao; b) Biên ch s nghi p c a các ơn v s nghi p tr c thu c S do U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo nh m c biên ch và theo quy nh c a pháp lu t. Ph n II PHÒNG Y T I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG
  7. 1. Phòng Y t là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) có ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v y t trên a bàn huy n. 2. Phòng Y t có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a U ban nhân dân c p huy n, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Y t . II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Trình U ban nhân dân: a) D th o các quy t nh, ch th , quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm; án, chương trình phát tri n y t , c i cách hành chính, xã h i hoá trong lĩnh v c y t trên a bàn huy n. b) D th o bi n pháp huy ng liên ngành trong qu n lý, s d ng các ngu n l c th c hi n công tác phòng, ch ng d ch b nh; dân s -k ho ch hoá gia ình; an toàn v sinh th c phNm; kh c ph c h u qu c a d ch, b nh, tai n n thương tích, thiên tai th m ho nh hư ng n s c kho nhân dân x y ra trên a bàn huy n; 2. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình phát tri n y t trên a bàn huy n sau khi ư c phê duy t. 3. Giúp U ban nhân dân c p huy n thNm nh các i u ki n hành ngh y t trên a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a U ban nhân dân c p t nh. 4. Ki m tra, thanh tra vi c t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, k ho ch, án, chương trình, d án và ho t ng i v i các cơ s cung c p d ch v v y t trên a bàn huy n. 5. Hư ng d n U ban nhân dân c p xã t ch c th c hi n chương trình y t cơ s , dân s - k ho ch hoá gia ình, v n ng nhân dân gìn gi v sinh, an toàn th c phNm, phòng, ch ng các d ch b nh. 6. Qu n lý t ch c, biên ch , tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a U ban nhân dân c p huy n. 7. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ, t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh. 8. Th c hi n m t s nhi m v khác do U ban nhân c p huy n giao và theo quy nh c a pháp lu t. III. T CH C VÀ BIÊN CH 1. Phòng Y t : Có Trư ng Phòng và các Phó Trư ng phòng.
  8. a) Trư ng Phòng ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng; b) Các Phó trư ng Phòng ch u trách nhi m trư c Trư ng Phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công; c) Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c i v i Trư ng Phòng và Phó trư ng Phòng do U ban nhân dân c p huy n quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn nghi p v do U ban nhân c p t nh ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. 2.Biên ch : Biên ch c a Phòng Y t do U ban nhân dân c p huy n quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a huy n ư c U ban nhân dân c p t nh giao. Ph n III T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo; bãi b Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a liên B Y t , B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Quy nh c th nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a S Y t và hư ng d n U ban nhân dân c p huy n quy nh c th nhi m v , quy n h n, t ch c c a Phòng Yt ; b) Căn c vào c i m, tình hình phát tri n kinh t - xã h i, yêu c u chăm sóc và b o v s c kho nhân dân a phương, quy t nh vi c thành l p, sáp nh p, gi i th , chia tách, t ch c l i các ơn v s nghi p v y t c a t nh trên cơ s quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và hư ng d n t i Thông tư này. 3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, các t nh c n ph n ánh k p th i v B Y t và B N i v xem xét, gi i quy t theo thNm quy n./. B TRƯ NG B N IV B TRƯ NG B YT Tr n Văn Tu n Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản