Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH về thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ lao động,thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung Thông tư liên tịch số 15/1998/TTLT ngày 05/12/1998 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

  1. B Y T -B TÀI CHÍNH-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LAO NG THƯƠNG BINH VÀ NAM XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/1999/TTLT-BYT-BTC- Hà N i , ngày 15 tháng 03 năm 1999 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH B SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 15/1998/TTLT NGÀY 05/12/1998 HƯ NG D N TH C HI N B O HI M Y T B T BU C Căn c i u 40, i u 52 và i u 62 Ngh nh s 28/CP ngày 29/4/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t s và gia ình li t s , thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng, liên B Y t - Tài chính và Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n b sung m t s i m qui nh t i m c 6, ph n I c a Thông tư liên t ch s 15/1998/TTLT ngày 05/12/1998 c a liên B Y t - Tài chính và Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c th c hi n b o hi m y t b t bu c theo quy nh c a i u l B o hi m y t ban hành theo Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph như sau: 1. i m (d), m c (6), ph n (I) ư c b sung và s a l i như sau: d) Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao ng do thương t t t 21% tr lên, k c thương binh lo i B ư c xác nh n t 31 tháng 12 năm 1993 tr v trư c; 2. i m (g), m c (6), ph n (I) ư c b sung và s a l i như sau: g) B nh binh b m t s c lao ng do b nh t t t 61% tr lên, k c b nh binh h ng 3 b m t s c lao ng t 41% n 60% ư c xác nh n t 31 tháng 12 năm 1994 tr v trư c; Thông tư này có hi u l c t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Thông tư này u bãi b ./. B YT B TÀI CHÍNH B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ TH TH TRƯ NG H I TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Kim Lê Ng c Tr ng Ngân Lê Duy ng
Đồng bộ tài khoản