Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-BTS-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-BTS-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-BTS-NHNN về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước ban hành, để về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-BTS-NHNN

 1. B GIAO THÔNG V N T I-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG NGHI P VÀ PHÁT c l p - T do - H nh phúc TRI N NÔNG THÔN-B TÀI ******** CHÍNH-B THƯƠNG M I-B THU S N-B Y T -NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C ******** S : 05/2004/TTLT-BTM-BTC- Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2004 BGTVT-BNN-BYT-BTS-NHNN THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THƯƠNG M I - B TÀI CHÍNH - B GIAO THÔNG V N T I - B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - B Y T -B TH Y S N - NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT- BNN&PTNT-BYT-BTS-NHNN NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 252/2003/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2003 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ BUÔN BÁN HÀNG HOÁ QUA BIÊN GI I V I CÁC NƯ C CÓ CHUNG BIÊN GI I Căn c Quy t nh s 252/2003/Q -TTg ngày 24 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý buôn bán hàng hoá qua biên gi i v i các nư c có chung biên gi i, Liên t ch B Thương m i, B Tài chính, B Giao thông V n t i, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Y t , B Thu s n và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n th c hi n Quy t nh s 252/2003/Q -TTg ngày 24 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý buôn bán hàng hoá qua biên gi i v i các nư c có chung biên gi i như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Ho t ng buôn bán hàng hoá qua biên gi i quy nh t i Thông tư này g m: 1.1. Ho t ng mua bán, trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i là nh ng ho t ng dành riêng cho cư dân biên gi i phù h p v i các quy nh t i i u 2, i u 5.2 và i u 6 c a Quy t nh s 252/2003/Q -TTg ngày 24 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý buôn bán hàng hoá qua biên gi i v i các nư c có chung biên gi i. 1.2. Buôn bán t i ch biên gi i, ch c a khNu và ch trong khu kinh t c a khNu. 1.3. Ho t ng xu t nh p khNu hàng hoá qua biên gi i ư c các ch th quy nh t i i u 6 và i u 8 c a Thông tư này ti n hành theo các phương th c không theo thông
 2. l thông thư ng qu c t (có th có h p ng ho c không có h p ng, có th theo nhi u hình th c thanh toán khác nhau). 2. Hàng hoá buôn bán qua biên gi i T t c các hàng hoá, tr hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu, hàng hoá kinh doanh có i u ki n ph i th c hi n theo nh ng quy nh t i Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005, các Quy t nh có liên quan khác c a Th tư ng Chính ph và văn b n hư ng d n c a B Thương m i và các B , cơ quan qu n lý chuyên ngành, các hàng hoá khác ư c t do trao i, buôn bán và xu t khNu nh p khNu qua biên gi i. 3. Ch t lư ng hàng hoá buôn bán qua biên gi i 3.1. V ki m d ch y t biên gi i: 3.1.1. T t c các lo i hàng hoá buôn bán qua biên gi i u ph i ư c ki m d ch theo quy nh c a i u l ki m d ch y t biên gi i ban hành kèm theo Ngh nh s 41/1998/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n hi n hành. 3.1.2. B Y t là cơ quan giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ki m d ch y t biên gi i. C c y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS là cơ quan ki m d ch y t biên gi i, tr c thu c B Y t , ch u trách nhi m tri n khai các ho t ng ki m d ch y t biên gi i trên a bàn c nư c. H th ng t ch c cơ quan ki m d ch y t biên gi i Vi t Nam do Th tư ng Chính ph quy nh. 3.1.3. Trong Thông tư liên t ch này: a. "Ki m d ch y t biên gi i" là ki m tra y t phát hi n các b nh ph i ki m d ch và giám sát các b nh truy n nhi m i v i ngư i, các phương ti n v n t i khi nh p c nh, xu t c nh, nh ng hành lý, hàng hoá, thùng ch a, bưu phNm, bưu ki n khi nh p khNu, xu t khNu phù h p v i các quy nh c a i u l ki m d ch y t biên gi i ban hành kèm theo Ngh nh s 41/1998/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n hi n hành. b. "Cơ quan ki m d ch y t biên gi i" là cơ quan y t tr c ti p ch u trách nhi m th c hi n các bi n pháp y t do i u l ki m d ch y t biên gi i quy nh t i khu v c ph trách. c. "Khu v c ki m d ch y t " là khu v c quy nh cho ngư i, phương ti n v n t i nh p c nh, xu t c nh d ng l i ki m d ch t i c a khNu biên gi i. d. "Ki m d ch viên y t " là ngư i ư c giao nhi m v tr c ti p ch u trách nhi m th c hi n các bi n pháp y t trong khu v c ph trách theo quy nh c a i u l ki m d ch y t biên gi i.
 3. e. "Ki m tra y t " là vi c th c hi n các bi n pháp nghi p v y t i v i ngư i, phương ti n v n t i và các i tư ng ki m d ch khác trư c khi nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu. g. "Giám sát b nh truy n nhi m" là i u tra, giám sát d ch t , huy t thanh, căn nguyên, tri u ch ng lâm sàng và ánh giá kh năng phát tri n, lây lan tr thành d ch c a m t b nh truy n nhi m. h. " i u tra h i c u" là dùng phương pháp d ch t , xét nghi m vi sinh v t, huy t thanh xác nh m t b nh ph i ki m d ch, ho c m t b nh truy n nhi m ã x y ra và các nguyên nhân gây b nh ó. i. "Véc tơ" là côn trùng y h c, ng v t g m nh m (bao g m các loài chu t...) mang các tác nhân gây b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m cho ngư i. k. "Bi n pháp x lý y t " g m các bi n pháp tiêm ch ng, cách ly, lưu nghi m, giám sát, ki m tra s c kho và các bi n pháp v sinh như tNy u , di t khuNn, di t véc tơ. l. "Các b nh ph i ki m d ch": b nh d ch h ch, b nh t , b nh s t vàng và các b nh truy n nhi m nguy hi m khác m i phát sinh theo quy nh c a B Y t . m. "B nh truy n nhi m" là b nh do tác nhân gây nhi m khuNn ho c c t c a chúng gây nên có th lan truy n cho ngư i tr c ti p ho c gián ti p qua v t ch trung gian, qua véc tơ ho c môi trư ng. n. "Ngư i ph trách c a khNu": là th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c t i c a khNu mà cơ quan ó ư c ch nh tr c ti p ph trách, i u ph i ho t ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c khác t i c a khNu, tuỳ theo t ng c a khNu cơ quan ó là h i quan hay b i biên phòng. p."Cơ quan qu n lý nhà nư c t i c a khNu" là cơ quan có ch c năng qu n lý nhà nư c v các m t t i c a khNu, bao g m h i quan, b i biên phòng, ki m d ch ng v t, th c v t, ki m d ch y t ,... và các cơ quan khác theo quy nh c a nhà nư c. 3.1.4. i tư ng và a i m ki m d ch y t 3.1.4.1. M i ngư i, m i phương ti n v n t i và nh ng v t th có kh năng mang b nh, truy n b nh t vùng ang có ho c lưu hành b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m khi nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu u ph i ch u s giám sát c a cơ quan ki m d ch y t biên gi i t i c a khNu nơi nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu. Trong trư ng h p b cơ quan ki m d ch y t phát hi n ang nhi m ho c mang véc tơ làm lây truy n b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m theo quy nh t i i u l ki m d ch y t biên gi i nói trên thì ph i ch u s ki m d ch t i khu v c ki m d ch. Trư c khi làm th t c, cơ quan ki m d ch y t thông báo k p th i cho các cơ quan ki m d ch ng, th c v t t i c a khNu biên gi i ph i h p cùng ti n hành các th t c ki m d ch c a m i cơ quan không làm nh hư ng n n i dung ki m d ch c a t ng ngành.
 4. Khi phương ti n v n t i ph i ki m d ch thì m i ngư i trên phương ti n v n t i và nh ng v t th có kh năng mang b nh, truy n b nh có trên phương ti n v n t i ó u ph i ư c ki m d ch. Trình t và th th c ki m d ch y t biên gi i do B Y t quy nh. 3.1.4.2 Tuy nhiên, n u i tư ng có kh năng truy n b nh cũng thu c i tư ng ph i ki m d ch ng, th c v t (ví d trâu, bò, l n, gà...) thì ch ph i ki m tra m t khâu ho c ki m d ch y t như quy nh trong m c 3.1 ho c ki m d ch ng th c v t như quy nh trong m c 3.2. 3.1.5. Vi c v n chuy n thi hài, hài c t qua biên gi i ph i ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i ki m tra y t và c p gi y ch ng nh n. Trình t và th th c ki m tra y t do B Y t quy nh. 3.1.6. Các s n phNm c bi t như vi khuNn y h c, vi rút y h c, các s n phNm sinh y h c, các mô, các t ch c c a cơ th ngư i, máu và các thành ph n c a máu ngư i ph i ư c cơ quan ki m d ch y t biên gi i ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m d ch m i ư c nh p khNu, xu t khNu. Trình t và th th c ki m tra y t do B Y t quy nh. 3.1.7. Khu v c ki m d ch y t t i c a khNu biên gi i do cơ quan qu n lý c a khNu biên gi i ph i h p v i cơ quan ki m d ch y t biên gi i th ng nh t quy nh. 3.1.8. Ki m d ch viên y t trong khi thi hành nhi m v ki m d ch ph i mang th ki m d ch và trang ph c có phù hi u theo quy nh c a B Y t . 3.1.9. Ki m d ch i v i các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr ngo i giao, lãnh s và các i tư ng c bi t khác th c hi n theo hư ng d n c a liên b Y t và Ngo i giao. 3.2. Ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t, ki m d ch thu s n: 3.2.1. Ch nh ng hàng hoá thu c danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c di n ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn công b , thu c di n ki m d ch thu s n do B trư ng B Thu s n công b , m i ph i làm th t c ki m d ch. 3.2.2. Danh m c hàng hoá (v t th ) thu c di n ki m d ch th c v t nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p và quá c nh ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn công b trong t ng th i kỳ và ban hành kèm theo Thông tư s 73/2003/TT-BNN-BVTV ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hư ng d n vi c th c hi n công tác ki m d ch th c v t n i a. 3.2.3. Danh m c hàng hoá ( ng v t) thu c di n ki m d ch ng v t xu t khNu, nh p khNu ư c th c hi n theo Quy t nh s 607 NN-TY/Q ngày 09 tháng 06 năm 1994 c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn).
 5. 3.2.4. Danh m c i tư ng ki m d ch i v i ng v t và s n phNm ng v t thu s n xu t khNu, nh p khNu ư c th c hi n theo Thông tư s 02/TS-TT ngày 25 tháng 6 năm 1994 c a B Thu s n. 3.2.5. Các ơn v có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ki m d ch, xác nh n gi y ăng ký ki m d ch cho hàng hoá quy nh t i i m 3.2.1 nêu trên (dư i ây g i chung là cơ quan ki m d ch) là nh ng ơn v ư c giao nhi m v theo Quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B trư ng B Thu s n (Danh sách các cơ quan ki m d ch ư c ghi trong Thông tư liên t ch s 17/2003/TTLT-BTC-NN& PTNT-BTS ngày 14 tháng 3 năm 2003 hư ng d n vi c ki m tra, giám sát hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c di n ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t, ki m d ch thu s n và Quy t nh s 05/2003/Q -BTS ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Thu s n s a i Ph l c 1 (Ph n thu s n) c a Thông tư liên t ch nêu trên). 3.2.6. i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch (không nh m m c ích kinh doanh) ph c v cho nhu c u tiêu dùng, sinh ho t c a hành khách xu t c nh, nh p c nh, c a các cơ quan i di n ngo i giao, các t ch c qu c t , hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i thì cơ quan h i quan gi i quy t thông quan không yêu c u ph i n p Gi y ăng ký ki m d ch ho c Gi y ch ng nh n ki m d ch, tr trư ng h p cơ quan ki m d ch thông báo ph i ki m d ch i v i t ng m t hàng c th , t ng th i i m c th . 3.2.7 Vi c ki m d ch i v i hàng hoá nh p khNu th c hi n theo phương th c ăng ký trư c, ki m tra sau, c th là: - Trư c khi làm th t c h i quan, ch hàng ph i ăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch. - Cơ quan ki m d ch có th ki m d ch cùng lúc cơ quan h i quan ki m tra hàng hoá ho c ki m d ch sau khi hàng hoá ã hoàn thành th t c h i quan theo th i gian và a i m ư c xác nh trong gi y ăng ký ki m d ch (theo m u t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư liên t ch s 17/2003/TTLT-BTC-NN&PTNT-BTS ngày 14 tháng 3 năm 2003 hư ng d n vi c ki m tra, giám sát hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c di n ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t, ki m d ch thu s n). 3.2.8. Trách nhi m c a ch hàng: 3.2.8.1. i v i hàng hoá xu t khNu: Trư c khi xu t khNu hàng hoá, ch hàng ph i ăng ký và khai báo v i cơ quan ki m d ch làm th t c ki m tra, c p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i hàng hoá ph i ki m d ch theo quy nh c a pháp lu t ho c theo yêu c u c a ngư i mua. 3.2.8.2. i v i hàng hoá nh p khNu: Trư c khi làm th t c h i quan, ch hàng ph i ăng ký ki m d ch (kê khai 3 b n theo m u t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư liên t ch s 17/2003/TTLT/BTC-NN&PTNT- BTS ngày 14 tháng 3 năm 2003 hư ng d n vi c ki m tra, giám sát hàng hoá xu t
 6. khNu, nh p khNu thu c di n ki m d ch ng v t, ki m d ch th c v t, ki m d ch thu s n) v i cơ quan ki m d ch. 3.2.8.2.1. Khi làm th t c h i quan, ngoài b h sơ theo quy nh c a cơ quan h i quan, ph i n p gi y ăng ký ki m d ch do cơ quan ki m d ch xác nh n. 3.2.8.2.2. Sau khi ăng ký ki m d ch nhưng không nh p khNu hàng hoá n a thì ph i n p l i cơ quan ki m d ch (nơi xác nh n) 2 b n Gi y ăng ký ki m d ch. Trư ng h p khi làm th t c nh p khNu, cơ quan h i quan xác nh là hàng hoá không ư c nh p khNu vào Vi t Nam, ch hàng ph i n p l i cho cơ quan ki m d ch (nơi xác nh n) Gi y ăng ký ki m d ch (b n c a ch hàng) có xác nh n lý do không ư c nh p khNu c a cơ quan h i quan. 3.2.8.2.3. i v i hàng hoá làm th t c ki m d ch sau khi hoàn thành th t c h i quan: - Ph i ưa nguyên tr ng hàng hoá ã ư c làm th t c h i quan v úng a i m, úng th i gian ã ăng ký trong gi y ăng ký ki m d ch. - Trong trư ng h p b t kh kháng không th ưa hàng hoá v úng a i m, úng th i gian ã ăng ký ki m d ch thì ph i gi i trình v i cơ quan ki m d ch. 3.2.8.2.4. Ph i th c hi n nghiêm ch nh các nghĩa v : - Ch ư c ưa hàng hoá lưu thông sau khi cơ quan ki m d ch c p Gi y ch ng nh n ki m d ch. - Ch p hành quy t nh x lý c a cơ quan ki m d ch (n u có) i v i lô hàng. - i v i lô hàng sau khi ki m d ch không i u ki n nh p khNu, b bu c tái xu t, khi làm th t c xu t khNu ph i xu t trình h sơ h i quan nh p khNu, quy t nh b bu c tái xu t c a cơ quan ki m d ch và hàng hoá cho cơ quan h i quan nơi ã làm th t c nh p khNu lô hàng. 3.2.9. Trách nhi m c a cơ quan ki m d ch: 3.2.9.1. Trách nhi m i v i vi c ăng ký, xác nh n vào b n Gi y ăng ký ki m d ch, tr l i ch hàng 02 b n, lưu 01 b n. 3.2.9.2. Sau khi xác nh n Gi y ăng ký ki m d ch, theo dõi, ki m d ch, c p Gi y ch ng nh n ki m d ch ho c x lý theo quy nh. 3.2.9.3. i v i lô hàng ã hoàn thành th t c h i quan, trư c khi ti n hành ki m d ch, ph i i chi u hàng hoá v i khai báo c a ch hàng, v i b h sơ h i quan. N u có s sai khác thì l p biên b n, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3.2.9.4. Sau khi ki m d ch, n u là hàng hoá ph i tiêu hu thì t ch c tiêu hu theo úng quy nh c a pháp lu t; n u hàng hoá bu c ph i tái xu t thì ra quy t nh bu c tái xu t, ghi rõ th i gian ph i th c hi n tái xu t, giao ch hàng 01 b n th c hi n 01 b n g i cho cơ quan h i quan (nơi làm th t c nh p khNu lô hàng) ph i h p th c
 7. hi n; theo dõi lô hàng n khi th c tái xu t; x lý vi ph m i v i ch hàng không th c hi n nghiêm túc quy t nh bu c tái xu t. 3.2.9.5. Thông báo k p th i cho c c h i quan t nh, thành ph nh ng t ch c, cá nhân không th c hi n úng cam k t và ki m d ch ã ăng ký, ngh cư ng ch th t c h i quan các lô hàng ti p theo. 3.2.9.6. Khi t ch c, cá nhân ã th c hi n quy t nh x lý thì cơ quan ki m d ch (nơi ngh cư ng ch th t c h i quan) c p văn b n xác nh n trình v i cơ quan h i quan xoá cư ng ch làm th t c, trong ó nêu rõ doanh nghi p b cư ng ch theo thông báo nào (s , ngày tháng, hành vi vi ph m, hình th c x lý). 3.2.10. Trách nhi m c a cơ quan h i quan: 3.2.10.1. i v i hàng hoá xu t khNu: Cơ quan h i quan ch yêu c u n p Gi y ch ng nh n ki m d ch i v i hàng hoá ph i ki m d ch theo quy nh c a pháp lu t. 3.2.10.2. i v i hàng hoá nh p khNu: 3.2.10.2.1. Khi ti p nh n ăng ký h sơ h i quan, yêu c u ch hàng n p 01 gi y ăng ký ki m d ch (b n chính) ã ư c cơ quan ki m d ch xác nh n; làm th t c theo quy nh. 3.2.10.2.2. i v i hàng hoá nh p khNu ã hoàn thành th t c h i quan b bu c tái xu t theo quy t nh c a cơ quan ki m d ch, h i quan c a khNu (nơi ã làm th t c nh p khNu lô hàng) i chi u h sơ nh p khNu c a lô hàng v i th c t hàng hoá, n u phù h p thì làm th t c tái xu t, n u không phù h p thì l p biên b n, thông báo cho cơ quan ki m d ch (nơi ra quy t nh bu c tái xu t) x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3.2.10.2.3. i v i nh ng lô hàng nh p khNu ã ăng ký ki m d ch nhưng không ư c nh p khNu do có vi ph m v chính sách qu n lý xu t nh p khNu thì H i quan nơi làm th t c xác nh n, ghi rõ lý do vào Gi y ăng ký ki m d ch. 3.2.10.2.4. Cư ng ch th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a t ch c, cá nhân theo ngh c a cơ quan ki m d ch do vi ph m pháp lu t ki m d ch i v i hàng hoá nh p khNu ã ăng ký ki m d ch. 3.2.10.2.5. Xoá b cư ng ch khi có t ch c, cá nhân n p b n sao và xu t trình b n chính văn b n c a cơ quan ki m d ch (nơi ngh cư ng ch ) xác nh n ã th c hi n quy t nh x lý. B n sao c a t ch c thì ph i xác nh n, ký tên, óng d u, b n sao c a cá nhân là b n photocopy. 3.2.11. Quan h ph i h p: 3.2.11.1. Trong trư ng h p cơ quan ki m d ch có yêu c u ki m d ch xong lô hàng trư c khi hoàn thành th t c h i quan thì 2 cơ quan liên quan ph i ph i h p ch t ch
 8. v i nhau và cơ quan h i quan ch quy t nh thông quan sau khi có k t lu n c a cơ quan ki m d ch. 3.2.11.2. Hàng năm, các Chi c c H i quan ch trì h p v i các cơ quan ki m d ch có liên quan rút kinh nghi m v vi c ph i h p ki m tra, giám sát hàng hoá thu c di n ph i ki m d ch. Trong trư ng h p c n thi t có th t ch c h p t xu t theo ngh c a cơ quan h i quan ho c cơ quan ki m d ch. 3.3. V ki m soát v sinh an toàn th c phNm: 3.3.1. Th c phNm xu t, nh p khNu theo ư ng chính ng ch, ti u ng ch, doanh nghi p ph i xu t trình tiêu chuNn cơ s ( ã công b ch t lư ng v i cơ quan y t có thNm quy n) và k t qu ki m nghi m i v i lô hàng c a m t cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng ã ư c B Y t ch nh. Nh ng i tư ng không h sơ k trên thì ph i qua ki m tra ch t lư ng hàng hoá trư c khi lưu thông. 3.3.2. Khi có d ch thì vi c ki m d ch là c n thi t và liên t c (nh t là khi có ch nh d ch t v b nh có th lây cho ngư i ho c ng, th c v t) theo quy nh c a b ch qu n 3.3.3. Khi không có d ch, vi c ki m tra, giám sát v sinh th c phNm ph i ư c cơ quan ch c năng ti n hành m t cách ng u nhiên ho c nh kỳ. 3.4. V ki m soát ch t lư ng: 3.4.1. Hàng hoá, hành lý, thi t b c a các i tư ng sau ây không ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng: - Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i; hàng hoá ưa vào ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu; - Hành lý cá nhân, hàng ngo i giao, hàng m u, hàng tri n lãm, h i ch , quà bi u; - V t tư, thi t b , máy móc c a các liên doanh u tư không tr c ti p lưu thông trên th trư ng, ch ph c v cho nhu c u s n xu t hàng hoá c a cơ s ; - Hàng hoá, v t tư thi t b t m nh p tái xu t; - Hàng quá c nh, chuy n khNu; - Hàng g i kho ngo i quan; - Hàng doanh nghi p Vi t Nam gia công cho thương nhân nư c ngoài ; 3.4.2. Hàng hoá xu t nh p khNu qua biên gi i ph i ư c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng trên cơ s m b o yêu c u ki m tra nhà nư c v ch t lư ng i v i hàng hoá xu t nh p khNu thu c danh m c hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng do cơ quan nhà nư c có thNm quy n tuyên b .
 9. 3.4.3. Vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng quy nh t i Thông tư này th c hi n theo phương th c ăng ký trư c, ki m tra sau: - ăng ký trư c là vi c ch hàng ăng ký ki m tra v i cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng (sau ây g i t t là cơ quan ki m tra) trư c khi làm th t c h i quan nh p khNu. - Ki m tra sau là vi c cơ quan ki m tra ti n hành ki m tra ch t lư ng sau khi hàng hoá ã ư c thông quan. 3.4.4. Nh ng hàng hoá sau ây cơ quan ki m tra không xác nh n Gi y ăng ký ki m tra và hàng hoá ch ư c h i quan thông quan sau khi cơ quan ki m tra thông báo t yêu c u ch t lư ng: - Cơ quan ki m tra có b ng ch ng khách quan v vi c lô hàng nh p khNu xin ăng ký ki m tra không áp ng các yêu c u quy nh v ch t lư ng; - Cơ quan ki m tra phát hi n lô hàng hoá cùng lo i nh p khNu trư c ó c a cùng ch hàng không áp ng các yêu c u quy nh v ch t lư ng. 3.4.5. Vi c ki m tra ch t lư ng i v i hàng hoá Vi t Nam xu t khNu th c hi n theo tho thu n song phương ho c a phương gi a Vi t Nam v i các nư c, t ch c qu c t liên quan. 3.4.6. Hàng hoá nh p khNu c a ch hàng s ư c cơ quan ki m tra c p thông báo mi n ki m tra trong các trư ng h p sau: - Hàng hoá nh p khNu mang d u phù h p tiêu chuNn c a nư c xu t khNu ã ư c T ng c c Tiêu chuNn - o lư ng - Ch t lư ng (thu c B Khoa h c và Công ngh ) th a nh n và công b trong t ng th i kỳ; - Các lô hàng cùng ch ng lo i, cùng nhà s n xu t, cùng nhà cung c p (ngư i xu t khNu nư c ngoài) mà ch hàng ã nh p khNu trư c ó ã ư c ki m tra m b o yêu c u v ch t lư ng (trong vòng 6 tháng k t l n nh p khNu g n nh t); - Hàng hoá tho mãn i u ki n ư c mi n ki m tra theo quy nh c a b qu n lý chuyên ngành. 3.4.7. Các m t hàng v a thu c danh m c hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng v a ph i th c hi n yêu c u ki m tra khác (xác nh ch t lư ng còn l i c a hàng hoá ã qua s d ng) thì các yêu c u ki m tra này u do cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng th c hi n (ví d : phương ti n cơ gi i ư ng b ã qua s d ng ch ph i th c hi n ki m tra nhà nư c t i C c ăng ki m Vi t Nam), không ph i giám nh xác nh n s phù h p ch t lư ng c a thi t b ã qua s d ng theo quy nh t i Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001-2005. 3.4.8. Trách nhi m c a ch hàng:
 10. Ch hàng ph i ch u trách nhi m th c pháp lu t v vi c nh p khNu hàng hoá m b o ch t lư ng quy nh và ph i th c hi n các yêu c u sau ây khi nh p khNu hàng hoá thu c danh m c hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng: - Trư c khi hàng v n c a khNu, ch hàng ph i ăng ký ki m tra ch t lư ng v i cơ quan ki m tra. Gi y ăng ký ki m tra do cơ quan ki m tra quy nh. - Trong th i gian 01 ngày làm vi c k t khi hàng hoá ư c thông quan, ch hàng ph i xu t trình nguyên tr ng hàng hoá cùng b h sơ h i quan ã làm th t c h i quan và h sơ, tài li u khác theo quy nh cơ quan ki m tra th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng t i úng a i m mà ch hàng ã ăng ký v i cơ quan ki m tra. - Ch ư c phép ưa hàng hóa nh p khNu vào s d ng khi ã ư c cơ quan ki m tra c p Thông báo t yêu c u ch t lư ng nh p khNu. - Ph i th c hi n quy t nh x lý c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành n u có vi ph m quy nh v ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu. - Trư ng h p hàng hóa bu c ph i tái xu t thì ch hàng ph i tái xu t trong th i h n quy nh t i quy t nh bu c tái xu t c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành. Khi tái xu t, ch hàng ph i xu t trình hàng hóa, h sơ h i quan và quy t nh bu c tái xu t h i quan c a khNu làm th t c tái xu t. 3.4.9. Trách nhi m c a cơ quan ki m tra: 3.4.9.1. Th c hi n vi c ki m tra và c p thông báo k t qu ki m tra nhà nư c ch t lư ng hàng hóa nh p khNu ho c Thông báo mi n ki m tra theo quy nh t i i m. 3.4.6 Thông tư này. 3.4.9.2. Trong th i gian 01 ngày làm vi c k t ngày nh n ơn ngh c a ch hàng, cơ quan ki m tra hàng hóa ph i xác nh n Gi y ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng nh p khNu ho c ra thông báo mi n ki m tra ch hàng n p cho cơ quan h i quan khi làm th t c nh p khNu hàng hóa. - i v i hàng hóa thu c i m 3.4.4. Thông tư này thì cơ quan ki m tra không xác nh n Gi y ăng ký ki m tra nhà nư c; trư ng h p này hàng hóa ch ư c thông quan khi có Thông báo t yêu c u ch t lư ng nh p khNu. - Theo dõi, yêu c u ch hàng xu t trình hàng hóa kèm b h sơ hàng nh p khNu ã hoàn thành th t c h i quan ki m tra. Trư c khi ki m tra ch t lư ng hàng hóa ph i i chi u, xem xét, n u hàng hóa còn nguyên tr ng và hoàn toàn phù h p v i h sơ h i quan v tên hàng, ch ng lo i thì cơ quan ki m tra ti n hành ki m tra theo quy nh; trư ng h p hàng hóa không còn nguyên tr ng và không phù h p v i h sơ h i quan thì cơ quan ki m tra l p biên b n, báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành x lý theo quy nh. - Ch m nh t 05 ngày k t khi ch hàng xu t trình hàng hóa và cung c p h sơ liên quan n hàng hóa theo quy nh ki m tra, cơ quan ki m tra ph i thông báo k t qu ki m tra. i v i nh ng lo i hàng hóa c thù, th i gian thông báo k t qu ki m tra do b qu n lý chuyên ngành quy nh.
 11. - Trư ng h p hàng hóa không t ch t lư ng nh p khNu bu c ph i tái xu t thì cơ quan ki m tra ph i niêm phong toàn b s hàng ph i tái xu t, báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành x lý và ra quy t nh bu c tái xu t, thông báo cho cơ quan h i quan nơi làm th t c nh p khNu lô hàng. Quy t nh bu c tái xu t c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ư c g i cho cơ quan h i quan nơi làm th t c tái xu t. Th i h n tái xu t kh i Vi t Nam ư c quy nh t i quy t nh bu c tái xu t. 3.4.10. Trách nhi m c a cơ quan h i quan: 3.4.10.1. i v i hàng hóa xu t khNu: H i quan không yêu c u n p ho c xu t trình Gi y ch ng nh n ch t lư ng. 3.4.10.2. i v i hàng hóa nh p khNu: ngoài b h sơ h i quan theo quy nh, khi làm th t c nh p khNu hàng hóa, ch hàng ph i n p 01 Gi y ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p khNu có xác nh n c a cơ quan ki m tra ho c Thông báo mi n ki m tra. Căn c b h sơ và hàng hóa h p l , cơ quan h i quan làm th t c thông quan cho lô hàng theo quy nh. Cơ quan h i quan không ch u trách nhi m v ch t lư ng i v i hàng hóa nh p khNu sau khi ã ư c thông quan. - Riêng hàng hóa là phương ti n cơ gi i ư ng b thu c Danh m c hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, sau khi cơ quan ki m tra (C c ăng ki m Vi t Nam, B Giao thông v n t i) c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng xe ô tô nh p khNu, cơ quan h i quan căn c n i dung ch ng nh n, n u phù h p quy nh hi n hành m i xác nh n T khai ngu n g c xe ô tô nh p khNu, n u không phù h p, h i quan l p biên b n x lý theo quy nh c a pháp lu t. Khi nh n ư c quy t nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành bu c tái xu t i v i hàng hoá nh p khNu không t ch t lư ng, h i quan c a khNu nơi làm th t c nh p khNu cho lô hàng có trách nhi m i chi u b h sơ lưu c a lô hàng ã ư c thông quan trư c ó v i th c t lô hàng do ch hàng xu t trình và quy t nh bu c tái xu t, n u phù h p thì làm th t c tái xu t. Trư ng h p lô hàng theo quy t nh bu c tái xu t không phù h p v i b h sơ h i quan ang lưu gi thì cơ quan h i quan chuy n tr l i cho cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành x lý ti p theo quy nh c a pháp lu t. 3.4.11. Các t ch c th c hi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng. - Các cơ quan ki m tra hàng hoá xu t nh p khNu thu c các B qu n lý chuyên ngành; - Các doanh nghi p kinh doanh d ch v giám nh, i u ki n ư c B Khoa h c và Công ngh công nh n, ch nh ki m tra m t hàng c th sau khi ã tho thu n v i các b qu n lý chuyên ngành. - Tên hàng hoá ph i ki m tra và tên cơ quan ki m tra ư c quy nh t i Danh m c ki m tra hàng hoá ph i ki m tra nhà nư c. 3.5. V công tác ki m lâm: Th c hi n theo Ngh nh s 1l/2002/N -CP ngày 22 tháng 1 năm 2002 c a Chính ph v qu n lý xu t nh p khNu và quá c nh các loài ng v t, th c v t hoang dã và Thông tư s 123/2003/TT-BNN ngày 14 tháng 11 năm
 12. 2003 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 3.6. Các cơ quan h i quan, ki m tra, ki m d ch ph i ph i h p ch t ch v th t c, th i gian và phương pháp khoa h c, h p lý m b o m i hàng hoá trao i qua biên gi i u ph i ư c ki m tra, ki m d ch nhưng v n t o ư c s thông thoáng không gây ách t c, phi n hà, không b ch ng chéo trong ki m tra. 4. Thanh toán ti n hàng 4.1. Thanh toán trong mua bán, trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i, thanh toán trong mua bán hàng hoá t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu và thanh toán xu t nh p khNu hàng hoá qua biên gi i theo các phương th c kh ng theo thông l qu c t ư c th c hi n b ng ngo i t t do chuy n i, Vi t Nam ng (VN ) ho c ng ti n c a nư c có chung biên gi i Nhân dân t (RMB), Kíp (LAK), Riên (KHR). 4.2. Phương th c thanh toán b ng ti n m t ho c không dùng ti n m t do các bên mua bán tho thu n phù h p v i quy nh v qu n lý ngo i h i c a Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i. 4.3. Vi c mang ti n Vi t Nam ng và ti n m t c a nư c có chung biên gi i qua c a khNu biên gi i th c hi n thanh toán theo các n i dung quy nh t i i m 4.1 nói trên ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v mang ngo i t ti n m t và ng Vi t Nam b ng ti n m t khi xu t nh p khNu. 4.4. Các bên mua bán, trao i xu t nh p khNu hàng hoá qua biên gi i ư c l a ch n các hình th c thanh toán phù h p v i quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trên cơ s hi p nh thanh toán ư c ký k t gi a Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i, khuy n khích các ch th kinh doanh th c hi n thanh toán qua ngân hàng các hình th c sau: 4.4.1. Thanh toán qua các ngân hàng c a hai nư c b ng ngo i t t do chuy n i theo thông l qu c t (bao g m các ngân hàng t tr s trong ho c ngoài t nh biên gi i); 4.4.2. Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ho c Vi t Nam ng thông qua tài kho n m t i các ngân hàng Vi t Nam phù h p v i các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i; 4.4.3. Thanh toán b ng Vi t Nam ng ho c ng ti n c a nư c có chung biên gi i thông qua các ngân hàng ho t ng ngo i h i t i t nh biên gi i c a Vi t Nam và ngân hàng c a nư c có chung biên gi i theo s tho thu n v quan h i lý thanh toán gi a hai bên; 4.4.4. Thanh toán theo hình th c hàng i hàng phù h p v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t m i nư c v qu n lý hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. ng ti n s d ng ho c thanh toán chênh l ch trong giao d ch hàng i hàng là ngo i t t do chuy n i, Vi t Nam ng ho c ng ti n c a nư c có chung biên gi i.
 13. 4.5. Trên cơ s các hi p nh song phương v thanh toán ã ư c ký k t gi a Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i và căn c c thù quan h mua bán, trao i, xu t nh p khNu hàng hoá c a t ng vùng biên gi i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s có các quy ch riêng hư ng d n c th vi c thanh toán. 5. Chính sách thu và l phí 5.1. i v i hàng hoá buôn bán qua biên gi i: Ph i n p thu và l phí (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. 5.2. i v i hàng hoá trao i, mua bán c a cư dân biên gi i: 5.2.1. Ch ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá do cư dân nư c có chung biên gi i s n xu t v i nh m c nêu t i i m 5.2.2 dư i ây. 5.2.2. nh m c mi n thu nh p khNu: không quá 500.000VN /1ngư i/1ngày. Hàng hoá là s n phNm không th c t r i, n u giá tr m t ơn v s n phNm vư t nh m c này, thì ph i n p thu ph n vư t (k c v t nguyên con, nguyên chi c, nguyên cái, nguyên b ). 5.2.3. Hàng hoá không do cư dân nư c có chung biên gi i s n xu t không ư c hư ng nh m c mi n thu nh p khNu nêu t i i m 5.2.2 trên ây. 5.2.4. Hàng hoá do các i tư ng không ph i là cư dân biên gi i mua bán, trao i không ư c hư ng nh m c mi n thu nh p khNu nêu t i i m 5.2.2 trên ây. II. MUA BÁN, TRAO I HÀNG HÓA C A CƯ DÂN BIÊN GI I 6. Ch th ư c mua bán, trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i Công dân có h khNu thư ng trú t i các huy n ti p giáp biên gi i v i các nư c có chung biên gi i ư c mua bán, trao i các m t hàng phù h p v i quy nh v hàng hoá buôn bán qua biên gi i ư c quy nh t i i u 2 c a Thông tư này. 7. C a khNu, a i m mua bán trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i 7.1. C a khNu ư c Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i tho thu n m . 7.2. C a khNu và các i m thông quan khác thu c các khu kinh t c a khNu do Chính ph Vi t Nam cho phép thành l p. 7.3. C a khNu do các t nh ti p giáp biên gi i c a Vi t Nam và t nh ti p giáp biên gi i c a nư c có chung biên gi i tho thu n m và ư c B Thương m i cho phép ti n hành làm th t c thông quan hàng hoá xu t nh p khNu. 7.4. ư ng mòn ư c chính quy n a phương c p t nh vùng biên gi i hai nư c hi p thương xác nh theo lu t pháp hi n hành và quy nh có liên quan c a Chính ph hai nư c.
 14. 8. Th t c h i quan i v i hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i 8.1. H sơ h i quan: 8.1.1. Hàng hoá trao i, mua bán c a cư dân nư c có chung biên gi i không yêu c u ph i khai trên t khai h i quan. 8.1.2. Ch hàng xu t trình ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a nư c có chung biên gi i c p ư c hư ng nh m c mi n thu . 8.1.3. Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân nư c có chung biên gi i n u vư t nh m c quy nh, thì cơ quan h i quan tính thu tr c ti p trên Biên lai thu thu . 8.1.4. Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân nư c có chung biên gi i không ph i n p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O). Vi c xác nh xu t x hàng hoá i v i trư ng h p này căn c vào vi c ki m tra th c t hàng hoá. 8.2. Ki m tra th c t hàng hoá: 8.2.1. Ch ki m tra i v i trư ng h p qua giám sát th y có kh năng vư t nh lư ng mi n thu , có hàng l u. 8.2.2. V theo dõi s l n trong ngày: Ch y u qua công tác giám sát phát hi n i tư ng l i d ng buôn bán, không ph i m s theo dõi. III. XU T KH U, NH P KH U HÀNG HOÁ QUA BIÊN GI I 9. Ch th Vi t Nam ư c xu t nh p khNu hàng hoá qua biên gi i 9.1. Doanh nghi p, ơn v thu c các thành ph n kinh t ăng ký, thành l p theo lu t pháp Vi t Nam. 9.2. H kinh doanh thu c các t nh giáp biên gi i ăng ký theo quy nh t i Ngh nh s l09/2004/N -CP ngày 02 tháng 04 năm 2004 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. 10. C a khNu xu t nh p khNu hàng hoá qua biên gi i 10.1. C a khNu ư c Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i tho thu n m . 10.2. C a khNu và các i m thông quan khác thu c các khu kinh t c a khNu do Chính ph Vi t Nam cho phép thành l p. 10.3. C a khNu do các t nh giáp biên gi i c a Vi t Nam và t nh giáp biên gi i c a nư c có chung biên gi i tho thu n m và ư c B Thương m i cho phép ti n hành làm th t c thông quan hàng hoá xu t nh p khNu. 11. Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu qua biên gi i
 15. 11.1. H sơ h i quan: 11.1.1. T khai h i quan: S d ng t khai hàng hoá nh p khNu (ký hi u HQ/2002-NK ban hành kèm theo Quy t nh s 1257/2001/Q -TCHQ ngày 04 tháng 12 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan): 02 b n chính; 11.2. Các ch ng t khác th c hi n theo quy nh v h sơ h i quan, quy trình th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán ban hành kèm theo Quy t nh s 56/2003/Q -BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính, tr v n ơn. Riêng h kinh doanh thu c các t nh Vi t Nam giáp biên gi i và c a các nư c có chung biên gi i kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu, thì không yêu c u ph i có các ch ng t nêu trên; tr 02 lo i ch ng t sau: Gi y ăng ký ki m tra ch t lư ng hàng hoá ho c thông báo mi n ki m tra ch t lư ng hàng hoá do cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng c p ( i v i hàng hoá ph i ki m tra ch t lư ng). Gi y ăng ký ki m d ch do cơ quan ki m d ch c p ( i v i hàng hoá thu c di n ki m d ch). 11.1.3. Hàng hoá nh p khNu qua biên gi i ư c hư ng các ưu ãi v thu nh p khNu theo tho thu n song phương gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i n u có Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O). 11.2. Ki m tra th c t . Không áp d ng bi n pháp mi n ki m tra th c t hàng hoá i v i hàng hoá nh p khNu qua biên gi i và hàng hoá ưa vào ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu. 12. Th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu qua biên gi i 12.1. H sơ h i quan: 12.1.1. T khai h i quan: a. Trư ng h p hàng hoá xu t khNu theo h p ng mua bán: S d ng t khai hàng hoá xu t khNu (ký hi u HQ/2002-XK ban hành kèm theo Quy t nh s 1257/2001/Q - TCHQ ngày 04 tháng 12 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i Quan): 02 b n chính; b. Trư ng h p hàng hoá xu t khNu không có h p ng mua bán: S d ng t khai hàng hoá xu t khNu biên gi i (ký hi u HQ/2002-XKBG ban hành kèm theo Quy t nh s 1473/2002/Q -TCHQ ngày 24 tháng 5 năm 2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Quy t nh s 24/2004/Q -BTC ngày 5/3/2004 c a B Tài chính): 02 b n chính; 12.1.2. Các ch ng t khác th c hi n theo quy nh v h sơ h i quan, quy trình th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán ban hành
 16. kèm theo Quy t nh s 56/2003/Q -BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính, phù h p v i t ng lo i hình. 12.1.3. i v i ng v t trên c n và các s n phNm c a chúng, ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch xu t khNu c a cơ quan ki m d ch ng v t Vi t Nam theo yêu c u c a nư c nh p khNu ho c theo yêu c u c a ch hàng. 12.2. Hàng hoá xu t khNu qua biên gi i ư c hư ng các ưu ãi v thu xu t khNu theo tho thu n song phương gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i. 12.3. Ki m tra th c t hàng hoá. Hàng hoá xu t khNu qua biên gi i áp d ng các hình th c ki m tra theo quy nh c a Lu t H i quan. IV. MUA BÁN HÀNG HOÁ T I CH BIÊN GI I, CH C A KH U, CH TRONG KHU KINH T C A KH U 13. Ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu 13.1. Ch biên gi i trên t li n là ch trong khu v c cách ư ng biên không quá 01 km ã hình thành t nhi u năm qua và nh ng khu v c theo nhu c u c n thi t c a cư dân ph i t ch c ch biên gi i. 13.2. Ch c a khNu là ch ư c l p ra trong khu v c biên gi i trên t li n g n v i các c a khNu xu t khNu, nh p khNu hàng hoá nhưng không thu c khu kinh t c a khNu 13.3. Ch trong khu kinh t c a khNu là ch ư c l p ra trong khu kinh t c a khNu theo Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i khu kinh t c a khNu biên gi i 14. Ch th kinh doanh t i ch 14.1. Doanh nghi p, h kinh doanh Vi t Nam có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c c p, ư c phép t ch c kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu. Riêng các doanh nghi p, h kinh doanh thu c ph i th c hi n theo quy nh c a Thông tư s 01/2004/TT-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2004 c a B Y t hư ng d n th c hi n Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và các quy nh hi n hành có liên quan, nh ng cơ s kinh doanh m t hàng có ngu n g c t th c v t, ng v t, khoáng v t, v.v... dùng làm nguyên li u cho ngành y t thì cơ s kinh doanh ph i có gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n kinh doanh do S Y t t nh giáp biên gi i c p. 14.2. Doanh nghi p, h kinh doanh c a nư c có chung biên gi i ph i tuân th các quy nh t i Ngh nh s 34/2000/N -CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v Quy ch biên gi i trên t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh có liên quan n vi c i l i, cư trú và kinh doanh trong khu v c biên gi i:
 17. 14.2.1. ư c phép kinh doanh t i ch c a khNu và ch biên gi i khi ư c S Thương m i - du l ch t nh giáp biên gi i c p gi y phép kinh doanh. 14.2.2. ư c phép t ch c, kinh doanh t i ch trong khu kinh t c a khNu khi ư c ban qu n lý khu kinh t c a khNu c p gi y phép kinh doanh. 14.3. Công dân c a nư c có chung biên gi i khi ư c phép kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu và có gi y phép kinh doanh t i các ch nói trên còn trong th i h n hi u l c n u có nhu c u t m trú Vi t Nam s ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xem xét c p ch ng nh n t m trú ho c th t m trú theo hư ng d n c a B Công an, Vi t Nam. 15. Qu n lý ch 15.1. Vi c quy t nh thành l p (ho c gi i th ) và quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý ch i v i ch biên gi i, ch c a khNu th c hi n theo phân c p i v i t ng lo i ch quy nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n, qu n lý ch , Thông tư s 06/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 8 năm 2003 c a B Thương m i hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a ban qu n lý ch , Quy t nh s 0772/2003/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành N i quy m u v ch , văn b n s 2730/TM-CSTTTN C a B Thương m i ngày 24 tháng 6 năm 2003 hư ng d n báo cáo ho t ng kinh doanh ch , Thông tư s 07/2003/TT-BKH ngày 11 tháng 9 năm 2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n l p các d án quy ho ch phát tri n và u tư xây d ng ch , Thông tư s 67/2003/TT-BTC c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính áp d ng cho ban qu n lý, doanh nghi p kinh doanh, khai thác và qu n lý ch . 15.2 Ch trong khu kinh t c a khNu do Trư ng Ban qu n lý khu kinh t c a khNu quy t nh thành l p (ho c gi i th ) và quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý ch theo quy nh Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n, qu n lý ch , Thông tư s 06/2003/Tr-BTM ngày 1 5 tháng 8 năm 2003 c a B Thương m i hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a ban qu n lý ch , Quy t nh s 0772/2003/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành N i quy m u v ch , văn b n s 2730/TM-CSTTTN c a B Thương m i ngày 24 tháng 6 năm 2003 hư ng d n báo cáo ho t ng kinh doanh ch , Thông tư s 07/2003/TT-BKH ngày 11 tháng 9 năm 2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n l p các d án quy ho ch phát tri n và u tư xây d ng ch , Thông tư s 67/2003/TT-BTC c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính áp d ng cho ban qu n lý, doanh nghi p kinh doanh, khai thác và qu n lý ch . 15.3. Các n i dung khác liên quan n ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu không nêu trong Thông tư này th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n, qu n lý ch , Thông tư s 06/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 8 năm 2003 c a B Thương m i hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a ban qu n lý ch , Quy t nh s 0772/2003/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành N i quy m u v ch , văn b n s 2730/TM-CSTTTN c a B Thương m i ngày
 18. 24 tháng 6 năm 2003 hư ng d n báo cáo ho t ng kinh doanh ch , Thông tư s 07/2003/TT-BKH ngày 11 tháng 9 năm 2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n l p các d án quy ho ch phát tri n và u tư xây d ng ch , Thông tư s 67/2003/TT- BTC c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính áp d ng cho ban qu n lý, doanh nghi p kinh doanh, khai thác và qu n lý ch . 15.4. Các quy nh v ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu nêu trong Thông tư này n u có s khác bi t so v i các tho thu n song phương gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c có chung biên gi i thì th c hi n theo các tho thu n song phương ã ư c ký k t gi a hai Chính ph . 16. Th t c h i quan i v i hàng hoá ư c mua bán, trao i t i ch hiên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu Th t c h i quan i v i hàng hoá ư c mua bán, trao i t i ch biên gi i, ch c a khNu ch trong khu kinh t c a khNu ư c qui nh như th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu qua biên gi i nêu t i i m 11 c a Thông tư này. V. XU T NH P C NH NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N LIÊN QUAN T I XU T NH P KH U HÀNG HOÁ QUA BIÊN GI I 17. Ngư i và phương ti n c a Vi t Nam 17.1. Ch hàng, ngư i i u khi n phương ti n v n t i hàng hoá, các nhân viên ph c v trên xe, tàu, thuy n ph i có h chi u, s danh b thuy n viên ho c s thuy n viên tương ng, ch ng minh thư biên gi i, gi y thông hành biên gi i và ph i xu t trình cho các nhà ch c trách t i c a khNu. 17.2. Ch phương ti n, ngư i i u khi n phương ti n v n t i hàng hoá khi vào các a i m t i khu v c biên gi i ph i xu t trình ho c n p các gi y t theo quy nh. 17.3. Khi các phương ti n vào các a i m khác ngoài khu v c biên gi i: th c hi n theo các hi p nh, ngh nh thư, tho thu n song phương mà Vi t Nam ã ký k t v i các nư c có chung biên gi i: xu t trình gi y phép liên v n ho c gi y phép theo tho thu n gi a hai t nh có chung biên gi i. 17.4. Ngư i i u khi n phương ti n ra vào ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu ư c mi n th th c và ch u s ki m tra, ki m soát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu; n u vào sâu n i a ph i ti n hành th t c xu t, nh p c nh. 17.5. Ki m d ch y t nh p c nh, xu t c nh: 17.5.1. Trư c gi kh i hành i v i tàu ho , ô tô, ch s h u phương ti n ho c ngư i i di n cho ch s h u ph i thông báo cho cơ quan ki m d ch y t biên gi i nh ng tài li u, thông tin sau: Tên, qu c t ch, l ch trình c a phương ti n v n t i;
 19. S hành khách, thành viên trên phương ti n v n t i; B n khai y t theo m u quy nh ( i v i ngư i trên phương ti n v n t i). 17.5.2. Ngư i ph trách c a khNu, ch các phương ti n v n t i t i c a khNu ho c ngư i i di n, n u phát hi n có b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m thì ph i thông báo ngay v i cơ quan ki m d ch y t biên gi i ho c cơ quan y t c ng v b ng các phương ti n nhanh nh t sau ó ph i báo cáo chính th c b ng văn b n. 17.5.3. Nh ng phương ti n v n t i nh p c nh vì hư h ng ho c vì lý do khác không th n khu v c ki m d ch y t quy nh thì ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n ph i báo ngay cho cơ quan ki m d ch y t biên gi i bi t. 17.5.4. Trong khi ti n hành ki m d ch nh p c nh, xu t c nh, ki m d ch viên y t yêu c u ch phương ti n ph c v trên phương ti n v n t i ho c ngư i i di n xu t trình nh ng gi y t c n thi t và b n khai s c kho c a nhân viên ph c v trên phương ti n v n t i và c a hành khách theo m u quy nh c a cơ quan ki m d ch y t biên gi i. 17.5.5. Căn c vào k t qu ki m d ch, cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p gi y ch ng nh n ki m d ch cho ngư i và phương ti n v n t i nh p c nh ã ki m d ch. Gi y ch ng nh n ki m d ch ghi rõ nh ng bi n pháp x lý i v i ngư i và phương ti n v n t i ó. 17.5. 6. Khi phương ti n v n t i ư c ki m d ch thì ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n ph i th c hi n y các quy nh v ki m d ch và t o i u ki n thu n l i cho ki m d ch viên th c hi n công tác ki m d ch trên phương ti n v n t i c a mình. 17.5.7. Bi n pháp x lý y t . 17.5.7.1. Khi phát hi n i tư ng nh p c nh, xu t c nh ang b nhi m ho c mang véc tơ làm lây truy n b nh ph i ki m d ch, ho c b b nh truy n nhi m nguy hi m thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i b t bu c lưu nghi m ho c bu c ph i thi hành nh ng bi n pháp x lý y t c n thi t i v i các i tư ng ó. 17.5.7.2. Trong trư ng h p phát hi n trên phương ti n v n t i mang véc tơ làm lây truy n b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i bu c ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n và ch hàng hoá hay ngư i i di n c a ch hàng hoá ó ph i thi hành nh ng bi n pháp x lý y t , ng th i báo cho th trư ng cơ quan qu n lý c a khNu nơi ó bi t. Sau khi phương ti n v n t i th c hi n y nh ng bi n pháp x lý ã quy nh thì cơ quan ki m d ch y t c p gi y ch ng nh n ki m d ch. 17.5.7.3. Khi phương ti n v n t i nư c ngoài t i c a khNu Vi t Nam mà ch phương ti n v n t i ho c ngư i i di n không thi hành nh ng bi n pháp x lý y t thì cơ quan ki m d ch y t t ch i th c hi n các th t c y t nh p c nh và ngh các cơ quan có thNm quy n yêu c u phương ti n v n t i ó r i ngay kh i c a khNu c a Vi t Nam, không ư c l i t i b t c nơi nào thu c lãnh th Vi t Nam. Trong trư ng h p c bi t chưa r i ngay ư c thì ph i thi hành nh ng bi n pháp y t do cơ quan ki m d ch y t biên gi i quy nh.
 20. 17.5.7.4. Khi ti n hành nh ng bi n pháp x lý y t , ngư i có trách nhi m x lý y t ph i b o m các yêu c u sau: a. Không gây t n h i n s c kho c a ngư i ho c làm h i n súc v t có trên phương ti n v n t i; b. Không làm h i n các b ph n máy móc và ki n trúc c a phương ti n v n t i; c. Không gây ra h a ho n; d. Không làm hư h ng hành lý, hàng hoá, bi n d ng bao bì, thay i màu s c nhãn mác hàng hoá. Khi thi hành bi n pháp x lý y t mà gây thi t h i cho ngư i và phương ti n thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 17.5.7.5. Nh ng bưu ki n, báo chí, sách v và nh ng v t phNm n loát khác g i b ng bưu ki n thì không ph i x lý y t tr trư ng h p nh ng bưu ki n ó b cơ quan ki m d ch y t biên gi i nghi là ngu n truy n b nh. 17.5.7.6. M i v t ã s d ng, v t ph th i có hi n tư ng rõ ràng ch ng t có th làm lây truy n b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m u ph i x lý y t trư c khi nh p khNu, xu t khNu. 17.5.7.7. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i không c n thi hành các bi n pháp x lý y t i v i nh ng phương ti n v n t i ã ư c x lý y t c a khNu trư c ó, các phương ti n v n t i quá c nh Vi t Nam mà không thay i ngư i, hàng hoá trên lãnh th Vi t Nam, tr các trư ng h p sau ây: a. B t ng phát hi n có d u hi u nhi m b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m trên phương ti n v n t i ho c t i c a khNu; b. Nh ng bi n pháp x lý y t t i c a khNu trư c ó không có k t qu . 17.5.7.8. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i s thi hành nh ng bi n pháp x lý y t v i b t kỳ phương ti n v n t i nào khi nh p c nh, xu t c nh n u phương ti n ó: a. n t khu v c có b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m: b. Có ngư i nhi m b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m; c. Có véc tơ vư t quá gi i h n cho phép; B Y t quy nh c th gi i h n véc tơ cho phép i v i t ng b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m nguy hi m. 17.5.7.9. i v i ngư i ang m c b nh ho c nghi m c b nh ph i ki m d ch, cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i thi hành nh ng bi n pháp sau:
Đồng bộ tài khoản