intTypePromotion=3

Thông tư liên tịch số / 05/ 2009/ TTLT- BKHĐT-BNV của Bộ kế hoạch đầu tư

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
229
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch số / 05/ 2009/ TTLT- BKHĐT-BNV của Bộ kế hoạch đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Sở kế hoạch và đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ( sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có những chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hôi,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số / 05/ 2009/ TTLT- BKHĐT-BNV của Bộ kế hoạch đầu tư

  1. Bé KÕ ho¹ch vu §Çu t− - Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc bé néi vô Sè 05/2009/TTLT-BKH§T-BNV Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2009 Th«ng t− liªn tÞch H−íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vu c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc kÕ ho¹ch vu ®Çu t− thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 13/2008/N§-CP ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh tæ chøc c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 14/2008/N§-CP ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh tæ chøc c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/2007/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 116/2008/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 48/2008/N§-CP ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Néi vô; Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− vµ Bé Néi vô h−íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn nh− sau: ch−¬ng i së kÕ ho¹ch vu ®Çu t− §iÒu 1. VÞ trÝ vu chøc n¨ng 1. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh) cã chøc n¨ng tham m−u, gióp Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t−, gåm: tæng hîp vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi; tæ chøc thùc hiÖn vµ ®Ò xuÊt vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ - x∙ héi trªn ®Þa bµn cÊp tØnh; ®Çu t− trong n−íc, ®Çu t− n−íc ngoµi ë ®Þa ph−¬ng; qu¶n lý nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA), nguån viÖn trî phi ChÝnh phñ; ®Êu thÇu; ®¨ng ký kinh doanh trong ph¹m vi ®Þa ph−¬ng; tæng hîp vµ thèng nhÊt qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò vÒ doanh nghiÖp, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t− nh©n; tæ chøc cung øng c¸c dÞch vô c«ng thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n−íc cña Së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− cã t− c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng; chÞu sù chñ ®¹o, qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ ho¹t ®éng cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh; ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o, h−íng dÉn, thanh tra, kiÓm tra vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−. §iÒu 2. NhiÖm vô vu quyÒn h¹n
  2. 2 Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− vµ c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau: 1. Tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh: a) Dù th¶o quy ho¹ch tæng thÓ, chiÕn l−îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi 5 n¨m vµ hµng n¨m cña tØnh, bè trÝ kÕ ho¹ch vèn ®Çu t− thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng; kÕ ho¹ch xóc tiÕn ®Çu t− cña tØnh; c¸c c©n ®èi chñ yÕu vÒ kinh tÕ - x∙ héi cña tØnh; trong ®ã cã c©n ®èi tÝch luü vµ tiªu dïng, c©n ®èi vèn ®Çu t− ph¸t triÓn, c©n ®èi tµi chÝnh; b) Dù th¶o ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi theo NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch th¸ng, quý, 6 th¸ng, n¨m ®Ó b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®iÒu hµnh, phèi hîp viÖc thùc hiÖn c¸c c©n ®èi chñ yÕu vÒ kinh tÕ - x∙ héi cña tØnh; c) Dù th¶o ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch s¾p xÕp, ®æi míi ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n−íc do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý; c¬ chÕ qu¶n lý vµ chÝnh s¸ch hç trî ®èi víi viÖc s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ n−íc vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn tØnh; d) Dù th¶o c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ; ch−¬ng tr×nh, biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ph©n cÊp cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−; ®) Dù th¶o c¸c v¨n b¶n vÒ danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t− trong n−íc vµ ®Çu t− n−íc ngoµi cho tõng kú kÕ ho¹ch vµ ®iÒu chØnh trong tr−êng hîp cÇn thiÕt; e) Dù th¶o c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh cô thÓ vÒ tiªu chuÈn chøc danh ®èi víi cÊp Tr−ëng, cÊp phã c¸c ®¬n vÞ thuéc Së; Tr−ëng, Phã phßng, Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Së Tµi chÝnh theo ph©n c«ng cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 2. Tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh: a) Dù th¶o QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vÒ lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n−íc cña Së; b) Dù th¶o quyÕt ®Þnh thµnh lËp, s¸p nhËp, chia t¸ch, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ thuéc Së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) CÊp, ®iÒu chØnh, thu håi GiÊy chøng nhËn ®Çu t− thuéc thÈm quyÒn cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh theo ph©n cÊp. 3. Gióp Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o, h−íng dÉn, kiÓm tra, th«ng tin, tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t−; tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c chÝnh s¸ch, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ch−¬ng tr×nh, dù ¸n, ®Ò ¸n thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n−íc cña Së sau khi ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc phª duyÖt. 4. VÒ quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch: a) C«ng bè vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi cña tØnh sau khi ®∙ ®−îc phª duyÖt theo quy ®Þnh; b) Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®−îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh giao; c) H−íng dÉn c¸c Së, ban, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, quËn, thÞ x∙ thµnh phè thuéc tinh x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch phï hîp víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi chung cña tØnh ®∙ ®−îc phª duyÖt;
  3. 3 d) Phèi hîp víi Së Tµi chÝnh lËp dù to¸n ng©n s¸ch tØnh vµ ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ trong tØnh. 5. VÒ ®Çu t− trong tr−íc vµ ®Çu t− n−íc ngoµi: a) Chñ tr×, phèi hîp víi Së Tµi chÝnh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ bè trÝ møc vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cho tõng ch−¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån ng©n s¸ch nhµ n−íc do tØnh qu¶n lý phï hîp víi tæng møc ®Çu t− vµ c¬ cÊu ®Çu t− theo ngµnh vµ lÜnh vùc; b) Chñ tr×, phèi hîp víi Së Tµi chÝnh vµ c¸c Së, ban, ngµnh cã liªn quan thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t− ph¸t triÓn cña c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t− trªn ®Þa bµn; gi¸m s¸t ®Çu t− cña céng ®ång theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) Lµm ®Çu mèi tiÕp nhËn, kiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t, thÈm ®Þnh, thÈm tra c¸c dù ¸n ®Çu t− thuéc thÈm quyÒn cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh; d) Qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t− trong n−íc vµ ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi vµo ®Þa bµn tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; tæ chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t− theo kÕ ho¹ch ®∙ ®−îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt; h−íng dÉn thñ tôc ®Çu t− theo thÈm quyÒn. 6. VÒ qu¶n lý vèn ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi ChÝnh phñ: a) VËn ®éng, thu hót, ®iÒu phèi qu¶n lý nguån vèn ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi ChÝnh phñ cña tØnh; h−íng dÉn c¸c Së, ban, ngµnh x©y dùng danh môc vµ néi dung c¸c ch−¬ng tr×nh sö dông nguån vèn ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi ChÝnh phñ; tæng hîp danh môc c¸c ch−¬ng tr×nh dù ¸n sö dông nguån vèn ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi ChÝnh phñ tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt vµ b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−; b) §¸nh gi¸ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh dù ¸n ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi ChÝnh phñ, xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xö lý nh÷ng vÊn ®Ò v−íng m¾c trong viÖc bè trÝ vèn ®èi øng, gi¶i ng©n thùc hiÖn c¸c dù ¸n ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi ChÝnh phñ cã liªn quan ®Õn nhiÒu Së, ban ngµnh, cÊp huyÖn vµ cÊp x∙; ®Þnh kú tæng hîp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ thu hót, sö dông nguån vèn ODA vµ c¸c nguån viÖn trî phi ChÝnh phñ. 7. VÒ qu¶n lý ®Êu thÇu: a) ThÈm ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung c¸c v¨n b¶n tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hå s¬ mêi thÇu, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu c¸c dù ¸n hoÆc gãi thÇu thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh; thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu c¸c dù ¸n hoÆc gãi thÇu ®−îc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh uû quyÒn; b) H−íng dÉn, theo dâi, gi¸m s¸t, thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu vµ tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Êu thÇu ®∙ ®−îc phª duyÖt vµ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu theo quy ®Þnh. 8. VÒ doanh nghiÖp, ®¨ng ký kinh doanh: a) ThÈm ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ®Ò ¸n thµnh lËp, s¾p xÕp, tæ chøc l¹i doanh nghiÖp nhµ n−íc do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý; tæng hîp t×nh h×nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n−íc vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c; b) Tæ chøc thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh; ®¨ng ký t¹m ngõng kinh doanh; cÊp míi, bæ sung, thay ®æi, cÊp l¹i vµ thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn trªn ®Þa bµn thuéc thÈm quyÒn cña Së; phèi hîp víi c¸c ngµnh kiÓm tra, theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh vµ xö lý theo thÈm quyÒn c¸c vi ph¹m sau ®¨ng ký kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp t¹i ®Þa ph−¬ng; thu nhËp, l−u tr÷ vµ qu¶n lý th«ng tin vÒ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  4. 4 9. VÒ kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ t− nh©n: a) §Çu mèi tæng hîp, ®Ò xuÊt c¸c m« h×nh vµ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t− nh©n; h−íng dÉn, theo dâi tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t− nh©n vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ t− nh©n trªn ®Þa bµn tØnh; b) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan gi¶i quyÕt c¸c v−íng m¾c vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ t− nh©n cã tÝnh chÊt liªn ngµnh; c) §Çu mèi phèi hîp víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc vµ quèc tÕ nghiªn cøu, tæng kÕt kinh nghiÖm, x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n trî gióp, thu hót vèn vµ c¸c nguån lùc phôc vô ph¸t triÓn kinh tÓ tËp thÓ, kinh tÕ t− nh©n trªn ®Þa bµn tØnh; d) §Þnh kú lËp b¸o c¸o theo h−íng dÉn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− göi Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− vµ c¸c B«, c¬ quan ngang Bé cã liªn quan vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ kinh tÕ t− nh©n trªn ®Þa bµn tØnh. 10. Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ sù ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 11. ChÞu tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña ngµnh kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− ®èi víi Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖt. 12. Tæ chøc nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt; x©y dùng hÖ thèng th«ng tin, l−u tr÷ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc vµ chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ lÜnh vùc ®−îc giao. 13. Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n−íc cña Së; phßng, chèng tham nhòng, tiªu cùc, thùc hµnh tiÕt kiÖm vµ chèng l∙ng phÝ. 14. Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn b¹n vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c cña c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Së, qu¶n lý biªn chÕ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l−¬ng vµ chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®∙i ngé, ®µo t¹o, båi d−ìng, khen th−ëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n−íc cña Së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n cÊp cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 15. Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n ®−îc giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n c«ng cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 16. Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−. 17. Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. C¬ cÊu tæ chøc vu biªn chÕ 1. L∙nh ®¹o Së: a) Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− cã Gi¸m ®èc vµ kh«ng qu¸ 03 (ba) Phã Gi¸m ®èc; ®èi víi thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh kh«ng qu¸ 04 (bèn) Phã Gi¸m ®èc; b) Gi¸m ®èc Së lµ ng−êi ®øng ®Çu Së, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Uû ban nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ tr−íc ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Së; chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c«ng t¸c tr−íc Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− theo quy ®Þnh;
  5. 5 c) Phã Gi¸m ®èc Së lµ ng−êi gióp Gi¸m ®èc Së, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Gi¸m ®èc Së vµ tr−íc ph¸p luËt vÒ c¸c nhiÖm vô ®−îc ph©n c«ng; khi Gi¸m ®èc Së v¾ng mÆt, mét Phã Gi¸m ®èc Së ®−îc Gi¸m ®èc uû nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña Së; d) ViÖc bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i Gi¸m ®èc vµ Phã Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh theo tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n−íc vÒ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc. ViÖc ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn, khen th−ëng, kû luËt, miÔn nhiÖm, cho tõ chøc, nghØ h−u vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c ®èi víi Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¬ cÊu tæ chøc: a) C¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô; b) Phßng §¨ng ký kinh doanh; c) V¨n phßng; d) Thanh tra; ®) C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc. C¨n cø vµo tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý nhµ n−íc trªn ®Þa bµn, Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− chñ tr×, phèi hîp víi Gi¸m ®èc Së Néi vô tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh sè l−îng vµ tªn gäi cô thÓ cña c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, nh−ng sè l−îng phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô tèi ®a kh«ng qu¸ 06 (s¸u), ®èi víi thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh kh«ng qu¸ 07 (b¶y). Kh«ng nhÊt thiÕt c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− ®Òu cã c¸c tæ chøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 2 §iÒu nµy. ViÖc thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Biªn chÕ: a) Biªn chÕ hµnh chÝnh cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh trong tæng biªn chÕ hµnh chÝnh cña tØnh ®−îc Trung −¬ng giao; b) Biªn chÕ sù nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh theo ®Þnh møc biªn chÕ vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch−¬ng ii phßng tui chÝnh - kÕ ho¹ch §iÒu 4. VÞ trÝ vu chøc n¨ng 1. Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè trùc thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn) cã chøc n¨ng tham m−u, gióp Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t−; ®¨ng ký kinh doanh; tæng hîp, thèng nhÊt qu¶n lý vÒ kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t− nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc thùc hiÖn chøc n¨ng tham m−u, gióp Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, tµi s¶n cña Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch do Bé Tµi chÝnh vµ Bé Néi vô h−íng dÉn. 2. Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng; chÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ ho¹t ®éng cña Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn; ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o,
  6. 6 kiÓm tra, h−íng dÉn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t−. §iÒu 5. NhiÖm vô vu quyÒn h¹n Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− vµ c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau: 1. Tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn: a) Dù th¶o c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m cña huyÖn; ®Ò ¸n, ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi, c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− trªn ®Þa bµn huyÖn; b) Dù th¶o c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, v¨n b¶n h−íng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− trªn ®Þa bµn. 2. Tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn c¸c ch−¬ng tr×nh, danh môc, dù ¸n ®Çu t− trªn ®Þa bµn; thÈm ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ dù ¸n, kÕ ho¹ch ®Çu t− trªn ®Þa bµn thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn; thÈm ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu c¸c dù ¸n hoÆc gãi thÇu thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. 3. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ch−¬ng tr×nh, dù ¸n, ®Ò ¸n ®∙ ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, th«ng tin, tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− trªn ®Þa bµn. 4. Cung cÊp th«ng tin, xóc tiÕn ®Çu t−, phèi hîp víi c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô cã liªn quan tæ chøc vËn ®éng c¸c nhµ ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc ®Çu t− vµo ®Þa bµn huyÖn; h−íng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− cÊp x∙. 5. Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®Çu t−; kiÓm tra viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− trªn ®Þa bµn huyÖn; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m theo thÈm quyÒn. 6. VÒ kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t− nh©n: a) CÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ vµ hé kinh doanh c¸ thÓ trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Tæng hîp theo dâi, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t− nh©n vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t− nh©n trªn ®Þa bµn huyÖn; c) §Þnh kú lËp b¸o c¸o theo h−íng dÉn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− göi c¸c Së, ngµnh cã liªn quan vµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−. 7. Tæng hîp vµ b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc giao víi Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn vµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t−. 8. Tæ chøc nghiªn cøu, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt; x©y dùng hÖ thèng th«ng tin, l−u tr÷ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý chuyªn m«n, nghiÖp vô ®−îc giao. 9. Qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc vµ tµi chÝnh, tµi s¶n ®−îc giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph©n c«ng cña Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. 10. Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®−îc giao theo quy ®Þnh.
  7. 7 11. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c vÒ qu¶n lý nhµ n−íc trong lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− theo ph©n c«ng, ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn cña Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 6. Tæ chøc vu biªn chÕ 1. Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch cã Tr−ëng phßng vµ kh«ng qu¸ 03 Phã Tr−ëng phßng. a) Tr−êng phßng lµ ng−êi ®øng ®Çu Phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Uû ban nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn vµ tr−íc ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Phßng; b) C¸c Phã Tr−ëng phßng lµ ng−êi gióp Tr−ëng phßng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Tr−ëng phßng vµ tr−íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®−îc Tr−ëng phßng ph©n c«ng; khi Tr−ëng phßng v¾ng mÆt, mét Phã Tr−ëng phßng ®−îc Tr−ëng phßng uû nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña Phßng; c) Trong sè c¸c l∙nh ®¹o Phßng (Tr−ëng phßng vµ c¸c Phã Tr−ëng phßng) ph¶i cã Ýt nhÊt 01 ng−êi ®−îc nh©n c«ng phô tr¸ch vÒ lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t−; d) ViÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Tr−êng phßng, Phã Tr−ëng phßng do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh theo tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh. ViÖc ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn, khen th−ëng, kû luËt, miÔn nhiÖm, cho tõ chøc, nghØ h−u vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch kh¸c ®èi víi Tr−ëng phßng phßng, Phã Tr−ëng phßng ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Biªn chÕ hµnh chÝnh cña Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh trong tæng sè biªn chÕ hµnh chÝnh cña huyÖn ®−îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh giao. ch−¬ng iii ®iÒu kho¶n thi hunh §iÒu 7. HiÖu lùc thi hunh Th«ng t− nµy cã hiÖu lùc sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ Th«ng t− liªn tÞch sè 02/2004/TTLT/BKH§T-BNV ngµy 01/6/2004 cña liªn bé Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− vµ Bé Néi vô h−íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan chuyªn m«n gióp Uû ban nh©n d©n qu¶n lý nhµ n−íc vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t− ë ®Þa ph−¬ng. §iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm thi hunh 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t−; h−íng dÉn Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quy ®Þnh cô thÓ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc cña Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch cÊp huyÖn. 2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t− liªn tÞch nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã vÊn ®Ò ph¸t sinh hoÆc cã khã kh¨n, v−íng m¾c, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− vµ Bé Néi vô ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn./. Bé tr−ëng Bé tr−ëng Bé néi vô Bé KÕ ho¹ch vu §Çu t−
  8. 8 TrÇn V¨n TuÊn Vâ Hång Phóc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản