Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 06/1999/ttlt-btc-tchq', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH-T NG C C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA QUAN VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ Hà N i , ngày 15 tháng 1 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH - T NG C C H I QUAN S 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1999 HƯ NG D N X LÝ N Đ NG, TRUY THU VÀ PH T CH M N P THU XU T KH U, THU NH P KH U, THU TIÊU TH Đ C BI T C A HÀNG NH P KH U Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i các công văn s 1150/CP-KTTH ngày 28/9/1998, s 6430/KTTH ngày 15/12/1997 c a Chính ph v vi c x lý truy thu thu xu t nh p kh u và x lý n đ ng thu xu t nh p kh u; Liên B Tài chính - T ng c c H i quan hư ng d n c th như sau: I-X LÝ TRUY THU THU XU T NH P KH U: Các kho n ti n thu , ti n ph t ph i truy thu đã phát hi n c a các t khai hàng xu t nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan trư c 15/10/1998 đư c x lý như sau: 1- Đ i v i các trư ng h p do sai ph m c a doanh nghi p (k c các trư ng h p đã đư c cơ quan H i quan ki m hoá hàng xu t nh p kh u, tính thu , thu thu , doanh nghi p đã bán h t hàng, đã quy t toán lãi, l ...), thì cơ quan H i quan nơi doanh nghi p làm th t c xu t nh p kh u ph i truy thu đ s ti n thu và ph t theo quy đ nh hi n hành c a Pháp lu t. C th như sau: - Có hành vi khai báo gian l n v giá xu t kh u, nh p kh u. - Khai sai tên m t hàng th c t xu t kh u, nh p kh u. - Khai sai s lư ng, ch ng lo i, ph m c p, xu t x ...c a hàng xu t kh u, nh p kh u. - Không cung c p đ y đ h sơ có liên quan đ n lô hàng xu t kh u, nh p kh u làm cơ s cho cơ quan H i quan ki m hoá ho c tính thu . - Các sai ph m khác c a doanh nghi p d n đ n b truy thu thu . 2- Đ i v i các trư ng h p do nguyên nhân khách quan, không ph i do l i c a doanh nghi p như: Ch đ quy đ nh chưa rõ ràng, không đ y đ ; chưa có văn b n hư ng d n c th ho c do l i c a cán b , nhân viên cơ quan H i quan... thì đư c x lý như sau:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - T ng c c H i quan ch đ o c c H i quan các đ a phương ki m tra t ng trư ng h p c th , phân tích rõ nguyên nhân ph i truy thu và t ng h p toàn b h sơ có liên quan báo cáo g i T ng c c H i quan. - Trên cơ s k t qu ki m tra và báo cáo c a C c H i quan các đ a phương, T ng c c H i quan t ng h p, có ý ki n đ ngh B Tài chính xem xét x lý t ng trư ng h p c th . Cán b , nhân viên H i quan có vi ph m làm th t thu cho Ngân sách nhà nư c thì tuỳ theo m c đ s b x lý vi ph m theo quy đ nh c a Pháp lu t II- X LÝ N Đ NG THU XU T NH P KH U Các kho n n thu xu t nh p kh u c a các t khai đăng ký và thông báo thu c a cơ quan H i quan trư c ngày 15/10/1998 đư c x lý như sau: 1. Đ i v i các doanh nghi p đang ho t đ ng nhưng còn n thu xu t nh p kh u thì cơ quan H i quan nơi doanh nghi p có n thu yêu c u doanh nghi p đ n làm th t c đ i chi u, xác nh n s n thu xu t nh p kh u c a doanh nghi p (riêng các doanh nghi p gi i th sáp nh p vào doanh nghi p khác; doanh nghi p đư c tách thành nhi u doanh nghi p m i thì cơ quan ti p nh n doanh nghi p sáp nh p ho c cơ quan c p trên tr c ti p c a doanh nghi p đư c chia tách ph i làm th t c đ i chi u, xác nh n s thu xu t nh p kh u v i cơ quan H i quan. Đ i v i các trư ng h p doanh nghi p đư c tách ra thành nhi u doanh nghi p m i, thì trong b n đ i chi u ph i ghi rõ tên các doanh nghi p sau khi chia tách ch u trách nhi m n p s n cũ và m c n p c th theo t ng t khai hàng xu t nh p kh u c a m i doanh nghi p). Trên cơ s b n đ i chi u, xác nh n n , cơ quan H i quan đôn đ c doanh nghi p n p s n thu vào ngân sách nhà nư c theo ch đ quy đ nh. Đ i v i các doanh nghi p có n thu nhưng do nh ng nguyên nhân khách quan đã đư c Chính ph , B Tài chính cho phép giãn n ho c khoanh n , đã h t th i h n đư c giãn n , khoanh n thì doanh nghi p cũng ph i đ i chi u s còn thi u , còn n và n p vào ngân sách nhà nư c theo đúng ch đ quy đ nh. M i trư ng h p không n p thu theo đúng ch đ quy đ nh đ u b cư ng ch thi hành theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. 2. Đ i v i các doanh nghi p đã gi i th , phá s n không còn ho t đ ng thì cơ quan c p trên, cơ quan ra quy t đ nh gi i th doanh nghi p ch đ o Ban thanh lý gi i th doanh nghi p ho c T thanh toán tài s n (đ i v i doanh nghi p phá s n) th c hi n vi c thanh toán các kho n công n c a doanh nghi p b gi i th , phá s n theo đúng th t ưu tiên quy đ nh t i Đi u 39 Lu t phá s n Doanh nghi p ngày 30/12/1993 và đi m 6, m c III Thông tư s 25 TC/TCDN ngày 15/5/1997 c a B Tài chính hư ng d n trình t , th t c, nguyên t c x lý tài chính khi gi i th doanh nghi p nhà nư c. Trư ng h p giá tr tài s n còn l i c a doanh nghi p không đ tr n thu xu t nh p kh u thì C c H i quan đ a phương k t h p v i Ban thanh lý gi i th doanh nghi p, C c Qu n lý v n và Tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, ki m tra và có văn b n (kèm theo h sơ) g i T ng c c H i quan trư c ngày 31/3/1999 đ T ng c c H i quan có ý ki n đ ngh B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph .
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ i v i các doanh nghi p đang ho t đ ng, nhưng có kho n n thu xu t nh p kh u không có kh năng thu h i do nguyên nhân b t kh kháng thì U ban nhân dân t nh (đ i v i các doanh nghi p đ a phương) ho c B ch qu n (đ i v i các doanh nghi p trung ương) ki m tra c th đ i v i t ng trư ng h p, có văn b n (kèm h sơ) g i T ng c c H i quan trư c ngày 31/3/1999 đ T ng c c H i quan có ý ki n đ ngh B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. Đ i v i nh ng doanh nghi p còn n thu c a các lô hàng nh n u thác xu t kh u, nh p kh u cho các doanh nghi p khác đư c x lý như sau: 3.1 Trư ng h p doanh nghi p còn n thu c a các lô hàng nh n u thác xu t nh p kh u cho doanh nghi p khác s đư c cơ quan H i quan nơi doanh nghi p còn n thu làm th t c chuy n s n thu sang doanh nghi p có hàng đưa u thác xu t nh p kh u đ theo dõi đôn đ c thu n thu , v i đi u ki n có Biên b n xác nh n n thu gi a hai doanh nghi p theo t ng t khai hàng xu t nh p kh u u thác và doanh nghi p có hàng đưa u thác xu t nh p kh u ph i là doanh nghi p đư c phép ho t đ ng xu t nh p kh u tr c ti p. Doanh nghi p có hàng đưa u thác xu t nh p kh u cũng ph i th c hi n n p thu và s b cư ng ch n u vi ph m, theo quy đ nh t i m c 1, ph n II Thông tư này. 3.2 Trư ng h p doanh nghi p còn n thu c a các lô hàng nh n u thác xu t nh p kh u cho doanh nghi p khác, mà doanh nghi p đưa u thác xu t nh p kh u đã b gi i th , phá s n và giá tr tài s n còn l i c a doanh nghi p đưa u thác không đ đ tr n thu cho các lô hàng u thác xu t nh p kh u thì đư c x lý theo quy đ nh t i m c 2, ph n II Thông tư này. 4. Đ i v i s n thu c a các lô hàng t m nh p, tái xu t; nh p kh u nguyên v t li u đ s n xu t hàng xu t kh u đã th c tái xu t hàng ngoài th i h n n p thu cho phép thì cơ quan H i quan x lý xoá n thu tương ng v i s lư ng hàng hoá đã tái xu t. Th t c đ xem xét xoá n thu th c hi n theo quy đ nh v th t c không thu thu đ i v i hàng t m nh p tái xu t, hàng nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u đã th c tái xu t trong th i h n n p thu nh p kh u. III- X LÝ PH T CH M N P THU Đ n h t ngày 15/10/1998 n u doanh nghi p đã n p xong ti n thu n đ ng quá h n cho t ng t khai hàng hoá xu t nh p kh u thì doanh nghi p đư c mi n ph t ch m n p tương ng v i s ti n thu đã n p cho t ng t khai hàng hoá xu t nh p kh u đó. T ng c c H i quan ch đ o, hư ng d n C c H i quan các đ a phương gi i quy t th t c mi n ph t theo quy đ nh trên và t ng h p báo cáo T ng c c H i quan, B Tài chính. IV- CÁC QUY Đ NH KHÁC 1. C c H i quan đ a phương v n ti n hành làm th t c h i quan đ i v i các doanh nghi p thu c di n b cư ng ch trong các trư ng h p sau: - Doanh nghi p xu t kh u hàng ra nư c ngoài
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Doanh nghi p nh p kh u nguyên li u, v t tư đ s n xu t hàng xu t kh u ho c gia công cho nư c ngoài theo h p đ ng đã ký (Tr trư ng h p đã xu t kh u h t s n ph m theo h p đ ng, h t th i h n thanh lý h p đ ng và cơ quan H i quan đã đôn đ c nhưng doanh nghi p không đ n làm th t c thanh kho n thu ); kinh doanh hàng t m nh p - tái xu t; chuy n kh u. - Doanh nghi p n đ ng thu (k c s n thu ph i truy thu) đã đăng ký k ho ch n p h t s n thu (th i h n n p h t thu n đ ng trư c ngày 31/12/1998. Đ i v i doanh nghi p có s n thu l n trên 2 t đ ng thì th i h n t i đa không quá ngày 30/6/1999) theo t ng tháng v i cơ quan H i quan, nơi doanh nghi p còn n thu và th c hi n đúng k ho ch tr n thu đã đăng ký. 2. Trong quá trình th c hi n x lý truy thu thu xu t nh p kh u và n đ ng thu xu t nh p kh u , n u phát hi n doanh nghi p nào c tình chây ỳ, ho c có hành đ ng gây c n tr đ i v i l c lư ng làm nhi m v nh m m c đích chi m d ng ti n thu c a Ngân sách nhà nư c thì C c H i quan các t nh, thành ph l p h sơ báo cáo v T ng c c H i quan đ T ng c c H i quan báo cáo Th tư ng Chính ph . Tuỳ theo m c đ vi ph m c a các doanh nghi p này mà đ ngh ph i b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . 3. Vi c x lý n đ ng, truy thu và ph t ch m n p thu tiêu th đ c bi t đ i v i hàng nh p kh u cũng đư c th c hi n theo các quy đ nh t i Thông tư này. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trái v i tinh th n Thông tư này đ u bãi b . T ng c c H i quan ch đ o C c H i quan các đ a phương th c hi n th ng nh t n i dung quy đ nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, các đơn v k p th i ph n nh v B Tài chính, T ng c c H i quan đ nghiên c u x lý k p th i. Nguy n Văn C m Ph m Văn Tr ng (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản