Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện do Liên bộ Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B YT c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 06/2007/TTLT-BYT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N B O HI M Y T T NGUY N Căn c Ngh nh s 63/2005/N - CPngày 16/5/2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t ; B Y t và B Tài chính hư ng d n vi c tri n khai th c hi n b o hi m y t t nguy n như sau: I. PH M VI, I TƯ NG VÀ I U KI N TRI N KHAI B O HI M Y T T NGUY N 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n th c hi n B o hi m y t (BHYT) t nguy n theo lo i hình khám, ch a b nh (KCB) n i trú, ngo i trú. 2. i tư ng áp d ng B o hi m y t t nguy n ư c áp d ng v i công dân Vi t Nam (tr nh ng ngư i ã có th BHYT b t bu c theo quy nh t i i u l BHYT ban hành kèm theo Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph và tr em dư i sáu tu i), c th như sau: a) Thành viên trong h gia ình, g m nh ng ngư i có tên trong s h khNu và cùng s ng trong m t gia ình; trư ng h p không có tên trong s h khNu, nhưng có ăng ký t m trú v i th i h n ít nh t m t năm và cùng chung s ng trong m t h gia ình thì ư c tham gia cùng h gia ình ó n u có nhu c u. b) H c sinh, sinh viên ang theo h c t i các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân. c) Cán b dân s , gia ình và tr em xã, phư ng, th tr n (g i chung là c p xã) theo Quy t nh s 240/2006/Q -TTg ngày 24/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n ch b o hi m y t t nguy n i v i cán b dân s , gia ình và tr em xã, phư ng, th tr n. 3. i u ki n tri n khai a) i v i thành viên h gia ình: Tri n khai theo a bàn xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) khi có các i u ki n sau: - 100% thành viên trong h gia ình quy nh t i i m a kho n 2 m c này tham gia (tr ngư i ang tham gia BHYT b t bu c, BHYT t nguy n theo các nhóm i tư ng khác quy nh t i Thông tư này, tr em dư i sáu tu i); - M i t phát hành ph i có ít nh t 10% s h gia ình trong ph m vi a bàn xã tham gia (tr các h thu c i tư ng tham gia BHYT b t bu c). i v i nh ng h gia ình ã tham gia BHYT t nguy n n u ti p t c tham gia thì không ph thu c vào t l quy nh t i kho n này.
  2. b) i v i h c sinh, sinh viên: Tri n khai theo nhà trư ng v i i u ki n ph i có ít nh t 10% s h c sinh, sinh viên trong danh sách h c sinh, sinh viên c a nhà trư ng tham gia (tr h c sinh, sinh viên ang tham gia BHYT b t bu c hay BHYT t nguy n theo các nhóm i tư ng khác quy nh t i Thông tư này). II. KHUNG M C ÓNGVÀ PHƯƠNG TH C ÓNG B O HI M Y T T NGUY N 1.Khung m c óng a) Khung m c óng BHYT t nguy n ư c quy nh theo khu v c và theo nhóm i tư ng như sau: ơn v tính: ng/ngư i/năm I TƯ NG KHU V C Thành th Nông thôn Thành viên h gia ình 160.000 - 320.000 120.000 - 240.000 H c sinh, sinh viên 60.000 - 120.000 50.000 - 100.000 - Khu v c thành th bao g m các phư ng thu c thành ph , th xã và th tr n; khu v c nông thôn g m các vùng còn l i. - M c óng i v i cán b làm công tác dân s , gia ình và tr em c p xã: th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 240/2006/Q -TTg ngày 24/10/2006 c a Th tư ng Chính ph . b) Căn c khung m c óng BHYT t nguy n quy nh t i i m a, kho n 1 m c này, giao B o hi m xã h i Vi t Nam quy nh m c óng c th cho các khu v c và các nhóm i tư ng i v i m i t nh, thành ph , trên cơ s ngh c a B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c trung ương, phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i, giá vi n phí và vi c s d ng d ch v KCB c a ngư i dân t i m i a phương. c) Gi m m c óng BHYT t nguy n i v i h gia ình có ông thành viên tham gia: H gia ình có t ba thành viên tr lên tham gia BHYT t nguy n thì thành viên th ba ư c gi m 10% m c óng theo quy nh; t thành viên th tư tr i, m i thành viên ư c gi m 20% m c óng theo quy nh. d) Trư ng h p h c sinh, sinh viên ang theo h c t i các trư ng n u không tham gia BHYT theo nhà trư ng mà tham gia theo h gia ình thì ư c áp d ng m c óng BHYT c a h c sinh, sinh viên và ư c hư ng quy n l i như i v i h c sinh, sinh viên. 2. Hình th c thu, óng BHYT t nguy n a) Vi c thu, óng BHYT t nguy n ư c th c hi n như sau: - Thành viên h gia ình: óng BHYT theo ba tháng, sáu tháng ho c m t năm m t l n. - H c sinh, sinh viên: óng BHYT m t l n ho c hai l n trong m t năm ho c óng m t l n cho c khóa h c.
  3. b) Cơ quan BHXH t ch c h th ng thu ti n óng BHYT và phát th BHYT cho ngư i tham gia BHYT t nguy n có th i h n s d ng ít nh t sáu tháng, b o m thu n ti n, k p th i, an toàn, úng quy nh. c) H tr óng BHYT t nguy n: U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cân i trong ngu n ngân sách a phương và huy ng s óng góp c a các cơ quan, t ch c, cá nhân h tr m c óng BHYT t nguy n cho nhân dân a phương, c bi t cho i tư ng c n nghèo, nh m thúc Ny s tham gia BHYT t nguy n c a nhân dân. U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i tư ng và m c h tr phù h p v i kh năng cân i ngân sách c a a phương. III. PH M VI QUY N L I C A NGƯ I THAM GIA B O HI M Y T T NGUY N 1. Quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m y t t nguy n a) Ngư i tham gia BHYT t nguy n ư c c p th BHYT KCB và ư c hư ng quy n l i theo quy nh t i Thông tư này, c th : - Th BHYT có giá tr s d ng và ư c hư ng các quy n l i theo quy nh sau ba mươi ngày, k t ngày óng BHYT i v i các trư ng h p tham gia BHYT l n u ho c tham gia l i sau m t th i gian gián o n vì b t kỳ lý do gì, tr các trư ng h p s d ng d ch v k thu t cao, chi phí l n, chăm sóc thai s n, sinh , s d ng các thu c i u tr ung thư, thu c ch ng th i ghép ngoài danh m c quy nh c a B Y t theo quy nh sau: + Th BHYT có giá tr s d ng và ư c hư ng các quy n l i khi s d ng các d ch v k thu t cao, chi phí l n sau m t trăm tám mươi ngày k t ngày óng BHYT i v i trư ng h p tham gia BHYT l n u ho c tham gia l i sau m t th i gian gián o n vì b t kỳ lý do gì. + Th BHYT có giá tr s d ng và ư c hư ng các quy n l i v chăm sóc thai s n, sinh sau hai trăm b y mươi ngày k t ngày óng BHYT i v i các trư ng h p tham gia BHYT t nguy n l n u ho c tham gia l i sau m t th i gian gián o n vì b t kỳ lý do gì. + Ngư i b nh có th BHYT có th i gian tham gia liên t c 36 tháng, t tháng th 37 tr i, khi s d ng các thu c i u tr ung thư, thu c ch ng th i ghép ngoài danh m c quy nh c a B Y t nhưng ư c phép lưu hành t i Vi t Nam thì ư c cơ quan BHXH thanh toán 50% chi phí c a các thu c này. - Th BHYT có giá tr s d ng liên t c khi óng BHYT theo quy nh. b) Ngư i có th BHYT khi KCB ngo i trú, n i trú t i các cơ s KCB công l p và ngoài công l p (sau ây vi t t t là cơ s KCB BHYT) ư c cơ quan BHXH thanh toán chi phí khi s d ng các d ch v sau: - Khám b nh, chNn oán, i u tr và ph c h i ch c năng trong th i gian i u tr t i cơ s KCB (theo danh m c do B Y t quy nh); - Xét nghi m, chNn oán hình nh, thăm dò ch c năng; - Thu c, d ch truy n theo danh m c do B Y t quy nh; - Máu và các ch phNm c a máu; - Các ph u thu t, th thu t;
  4. - Chăm sóc thai s n và sinh ; - S d ng v t tư, thi t b y t và giư ng b nh. c) Ngư i tham gia BHYT t nguy n khi KCB t i nơi ăng ký KCB ban u và cơ s KCB khác theo gi i thi u chuy n vi n phù h p v i tuy n chuyên môn k thu t theo quy nh c a B Y t và trong các trư ng h p c p c u t i các cơ s KCB BHYT, ư c cơ quan BHXH thanh toán chi phí s d ng các d ch v quy nh t i i m b, kho n 1 m c này theo giá vi n phí hi n hành c a nhà nư c, c th : c.1. Khám, ch a b nh ngo i trú: + ư c thanh toán 100% chi phí khi có chi phí dư i 100.000 ng (m t trăm nghìn ng) cho m t tkhám, ch a b nh ngo i trú; + ư c thanh toán 80% chi phí khám, ch a b nh ngo i trú khi có chi phí t 100.000 ng (m t trăm nghìn ng) tr lên; ph n còn l i do ngư i b nh t thanh toán v i cơ s KCB. c.2. Khám, ch a b nh n i trú: + ư c thanh toán 80% chi phí khám, ch a b nh n i trú; ph n còn l i do ngư i b nh t thanh toán v i cơ s KCB. d) Trư ng h p s d ng d ch v k thu t cao có chi phí l n (theo danh m c do B Y t ban hành sau khi th ng nh t v i B Tài chính), ư c cơ quan BHXH thanh toán 80% chi phí nhưng không quá 20.000.000 ng (hai mươi tri u ng) cho m t l n s d ng d ch v k thu t ó; ph n còn l i do ngư i b nh t thanh toán v i cơ s KCB. ) Ngư i tham gia BHYT t nguy n khi KCB theo yêu c u riêng, KCB t i cơ s y t không ký h p ng KCB BHYT, KCB nư c ngoài, ư c cơ quan BHXH thanh toán theo chi phí th c t theo t l quy nh t i i m c và d c a kho n này nhưng không vư t quá m c quy nh t i Ph l c c a Thông tư này. e) i v i h c sinh, sinh viên: Khi tham gia BHYT t nguy n, ngoài quy n l i KCB ư c hư ng theo quy nh t i các i m c và kho n này còn ư c hư ng quy n l i v chăm sóc s c kho ban u t i y t trư ng h c theo quy nh hi n hành. Trư ng h p t vong ư c tr c p 1.000.000 ng (m t tri u ng). 2. Các trư ng h p không ư c cơ quan BHXH thanh toán a) i u tr b nh phong; b) Thu c c hi u i u tr các b nh: lao, s t rét, tâm th n phân li t, ng kinh, HIV/AIDS và các b nh khác n u ã ư c ngân sách nhà nư c chi tr thông qua các chương trình y t qu c gia, các d án hay các ngu n kinh phí khác; c) ChNn oán, i u tr b nh l u, b nh giang mai; d) Tiêm ch ng phòng b nh; i u dư ng, an dư ng; xét nghi m và chNn oán thai s m; khám s c kho , k c khám s c kho nh kỳ (tr khám s c kh e t i trư ng h c i v i h c sinh sinh viên); khám tuy n lao ng, tuy n sinh, tuy n nghĩa v quân s ; th c hi n các d ch v k ho ch hoá gia ình và i u tr vô sinh; ) Các d ch v , ph u thu t thNm m ; chân tay gi ; m t gi ; răng gi ; kính m t; máy tr thính; e) i u tr các b nh ã ư c xác nh là b nh ngh nghi p, tai n n chi n tranh, th m h a;
  5. g) i u tr các trư ng h p: t t ; c ý gây thương tích; nghi n ch t ma tuý, các ch t gây nghi n khác và các t n thương do hành vi vi ph m pháp lu t gây ra; h) Các chi phí trong giám nh y khoa; giám nh pháp y; giám nhpháp y tâm th n; i) Khám ch a b nh, ph c h i ch c năng và sinh t i nhà. k) S d ng các lo i thu c ngoài danh m c quy nh (tr trư ng h p khi s d ng các thu c i u tr ung thư, thu c ch ng th i ghép ngoài danh m c quy nh c a B Y t nhưng ư c phép lưu hành t i Vi t Nam theo quy nh t i i m a, kho n 1, m c III), thu c theo yêu c u riêng c a ngư i b nh; s d ng các phương pháp ch a b nh chưa ư c phép c a B Y t ; các trư ng h p tham gia nghiên c u, th nghi m lâm sàng. IV. QU N LÝ VÀ S D NG QU B O HI M Y T T NGUY N 1. Qu b o hi m y t t nguy n ư c hình thành t các ngu n sau: a) Ti n óng phí BHYT t nguy n do ngư i tham gia óng; b) H tr c a ngân sách nhà nư c; c) Các qu cơ quan, tài tr , vi n tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. d) Ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng Qu BHYT t nguy n; ) Các kho n thu h p pháp khác (n u có). 2. Qu BHYT t nguy n ư c qu n lý t p trung, th ng nh t, dân ch và công khai theo quy ch qu n lý tài chính hi n hành i v i BHXH Vi t Nam. Ti n t m th i chưa s d ng (n u có) c a Qu BHYT t nguy n ư c huy ng th c hi n các bi n pháp nh m b o t n và tăng trư ng Qu theo quy nh. 3. Phân b , qu n lý qu B o hi m y t t nguy n a) S thu BHYT t nguy n quy nh t i i m a, bvà c kho n 1 m c này, trong năm k ho ch ư c phân b và s d ng như sau: - 87% l p Qu KCB BHYT t nguy n; - 2% l p Qu d phòng KCB BHYT t nguy n; - 8% dành chi cho các ho t ng ph i h p, t ch c th c hi n vi c thu phí, phát hành th BHYT t nguy n và h tr cho các cơ s KCB t ch c thu vi n phí và thanh quy t toán chi phí KCB c a ngư i b nh BHYT t nguy n; - 3% dành chi ào t o i lý, b sung cho công tác tuyên truy n, v n ng, khen thư ng và nâng cao năng l c cán b . b) S thu quy nh t i i m d và kho n 1 m c này (n u có) ư c h ch toán vào qu d phòng KCB BHYT t nguy n. 4. Qu KCB BHYT t nguy n ư c s d ng thanh toán chi phí KCB ngo i trú, n i trú, KCB theo yêu c u riêng, chi phí chăm sóc s c kho ban u t i nhà trư ng và chi tr tr c p t vong i v i i tư ng là h c sinh, sinh viên theo quy nh t i Thông tư này. 5. i u ti t qu khám ch a b nh BHYT a) B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m phân b , i u ti t s thu ư c s d ng trong năm cho BHXH các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, b o m thanh toán chi phí KCB BHYT t nguy n.
  6. b) Qu KCB BHYT t nguy n hàng năm không chi h t ư c chuy n vào Qu d phòng KCB BHYT t nguy n. c) N u s chi KCB BHYT t nguy n vư t quá qu KCB BHYT t nguy n ư c s d ng trong năm, B o hi m xã h i Vi t Nam ư c s d ng kinh phí c a qu d phòng KCB BHYT t nguy n ho c qu d phòng KCB BHYT b t bu c ho c ngu n h tr khác theo quy nh b o m chi tr y , k p th i các ch cho i tư ng ư c hư ng theo quy nh. 6. Qu BHYT t nguy n ư c ghi chép, th ng kê, báo cáo, h ch toán k toán theo ch k toán quy nh hi n hành. V. T CH C KHÁM, CH A B NH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CH A B NH B O HI M Y T T NGUY N 1. T ch c khám, ch a b nh T ch c KCB cho ngư i tham gia BHYT t nguy n ư c th c hi n theo hư ng d n c a liên t ch B Y t – B Tài chính i v i BHYT b t bu c. Ngoài ra, i v i i tư ng h c sinh, sinh viên, cơ quan BHXH có trách nhi m hư ng d n, ph i h p v i nhà trư ng và cơ s KCB a phương th c hi n vi c KCB và thanh toán chi phí KCB cho h c sinh, sinh viên có th BHYT trong th i gian ư c ngh h c theo quy nh, b o m y quy n l i và thu n ti n cho i tư ng. 2. Thanh toán chi phí khám, ch a b nh BHYT t nguy n gi a cơ quan b o hi m xã h i v i cơ s KCB: a) Nguyên t c: - Cơ quan BHXH thanh toán chi phí KCB v i cơ s KCB trên cơ s h p ng KCB BHYT i v i trư ng h p KCB úng tuy n chuyên môn k thu t và trong trư ng h p c p c u. - Cơ s KCB l a ch n hình th c thanh toán theo hư ng d n c a liên t ch B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n i v i BHYT b t bu c. - Cơ quan BHXH và cơ s KCB ch th c hi n m t h p ng KCB BHYT chung cho c i tư ng tham gia BHYT b t bu c và BHYT t nguy n. b) Cách xác nh qu KCB BHYT t nguy n t m th i h p ng v i cơ s KCB BHYT: - i v i i tư ng là thành viên h gia ình: Qu KCB BHYT t nguy n ư c tính trên s th ăng ký KCB ban u t i cơ s KCB ó và theo m c phí bình quân c a ngư i tham gia BHYT t nguy n theo nhóm i tư ng là thành viên h gia ình t i a phương. - i v i i tư ng là h c sinh, sinh viên: Qu KCB BHYT t nguy n ư c tính trên s th ăng ký theo m c phí bình quân c a h c sinh, sinh viên tham gia BHYT t nguy n h c sinh, sinh viên t i a phương. Qu KCB BHYT t nguy n c a i tư ng h c sinh, sinh viên ư c dành 20% chi cho các ho t ng chăm sóc s c kho ban u t i nhà trư ng; 80% qu KCB BHYT còn l i là căn c xác nh qu KCB t m th i khi ký h p ng v i cơ s KCB và tr c p t vong. c) Thanh toán gi a cơ quan BHXH v i nhà trư ng có th c hi n nhi m v chăm sóc s c kho ban u cho h c sinh, sinh viên: Kinh phí dành cho chăm sóc s c kho ban u t i nhà trư ng b ng 20% qu KCB BHYT t nguy n tính trên s thu BHYT t nguy n c a h c sinh, sinh viên c a
  7. trư ng. S kinh phí này ư c chuy n cho nhà trư ng qu n lý, s d ng và quy t toán theo quy nh hi n hành, ng th i báo cáo k t qu s d ng v i cơ quan B o hi m xã h i. 3. Thanh toán tr c ti p gi a cơ quan BHXH v i ngư i b nh có th BHYT t nguy n: a) Cơ quan BHXH ch thanh toán tr c ti p v i ngư i tham gian BHYT t nguy n KCB theo yêu c u trong các trư ng h p sau: - KCB t vư t tuy n chuyên môn k thu t theo quy nh c a B Y t . - KCB t i cơ s y t không ký h p ng KCB BHYT. - KCB nư c ngoài. b) Các trư ng h p quy nh t i i m a nêu trên, ngư i b nh t thanh toán các chi phí KCB v i cơ s KCB, ng th i lưu gi toàn b ch ng t h p l ( ơn thu c, s khám b nh, hóa ơn mua thu c, gi y ra vi n, biên lai thu vi n phí theo quy nh c a B Tài chính và các ch ng t có liên quan khác) làm cơ s cơ quan BHXH thanh toán l i m t ph n chi KCB theo quy nh t i i m kho n 1, m c III c a Thông tư này. c) Trư ng h p h c sinh, sinh viên b t vong, cơ quan BHXH thanh toán tr c p t vong cho thân nhân h c sinh, sinh viên. VI. QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN B O HI M XÃ H IVÀ CƠ S KHÁM CH A B NH 1. Quy n và trách nhi m cơ quan b o hi m xã h i và cơ s khám, ch a b nhtrong th c hi n b o hi m y t t nguy n: Cơ quan BHXH và cơ s KCB có trách nhi m th c hi n nghĩa v và quy n h n theo quy nh c a i u l BHYT và hư ng d n c a liên t ch B Y t – B Tài chính v th c hi n b o hi m y t b t bu c. 2. Ngoài ra, cơ quan BHXH trong ph m vi trách nhi m c a mình, th c hi n nhi m v sau: a) Tri n khai các ho t ng thông tin, tuyên truy n, ào t o ngư i tham gia i lý m r ng i tư ng tham gia BHYT t nguy n. b) Xây d ng k ho ch ph i h p liên ngành tri n khai th c hi n BHYT t nguy n cho các i tư ng. c) B trí, s d ng kinh phí ho t ng có hi u qu , tăng cư ng các ho t ng nh m phát tri n và m r ng BHYT t nguy n. d) Khi m c óng BHYT t nguy n ã m c t i a c a khung m c óng do liên B quy nh và Qu KCB BHYT t nguy n có s thu nh hơn s chi, B o hi m xã h i Vi t Nam báo cáo liên B Y t –Tài chính xem xét, gi i quy t. VII. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư liên t ch s 22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 24/8/2005 c a liên B Y t - Tài chính hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n. 2. Nh ng trư ng h p tham gia BHYT t nguy n trư c khi Thông tư này có hi u l c mà th BHYT còn giá tr s d ng thì ngư i có th ư c hư ng quy n l i BHYT theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 24/8/2005 c a liên
  8. B Y t -Tài chính hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n cho n khi h t th i h n s d ng ư c ghi trên th . Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v liên B xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT. B TRƯ NG B YT TH TRƯ NG TH TRƯ NG Hoàng Anh Tu n Nguy n Th Xuyên PH L C M C CHI BÌNH QUÂN T I CÁC TUY N CHUYÊN MÔN K THU T ÁP D NG THANH TOÁN TR C TI P CHO NGƯ I CÓ TH B O HI M Y T T NGUY N KHI KHÁM CH A B NH THEO YÊU C U RIÊNG (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s : 06 /2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a B Y t - B Tài chính) Lo i hình Chi phí bình quân Tuyên chuyên môn k thu t khám, ch a b nh ( ng) Tuy n huy n ho c tương ương 20.000 Ngo i trú Tuy n t nh ho c tương ương 30.000 (m t t i u tr ) Tuy n trung ương 80.000 Tuy n huy n ho c tương ương 250.000 N i trú Tuy n t nh ho c tương ương 550.000 (m t t i u tr ) Tuy n trung ương 900.000
  9. Ghi chú: i v i các cơ s khám ch a b nh trên a bàn Thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh, m c thanh toán cho các tuy n ư c tính b ng 1,2 l n m c quy nh cho các tuy n tương ương.
Đồng bộ tài khoản