Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
74
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT về việc phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc do Bộ Thương mại - Ủy ban Dân tộc và Miền núi - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT

 1. B K HO CH VÀ U TƯ-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TÀI CHÍNH-B THƯƠNG M I- NAM U BAN DÂN T C VÀ MI N c l p - T do - H nh phúc NÚI ******** ******** S : 07/2002/TTLT/BTM- Hà N i , ngày 12 tháng 8 năm 2002 UBDTMN-BTC-BKH T THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THƯƠNG M I - U BAN DÂN T C MI N NÚI - TÀI CHÍNH - K HO CH U TƯ S 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKH T NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 02/2002/N -CP NGÀY 3/1/2002 VÀ NGHN NNH S 20/1998/N -CP NGÀY 31-3- 1998 C A CHÍNH PH V PHÁT TRI N THƯƠNG M I MI N NÚI, H I O VÀ VÙNG NG BÀO DÂN T C Căn c Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v "phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c" và Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 3/1/2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP. Liên B Thương m i - U ban Dân t c và Mi n núi - Tài chính - K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n như sau: I. V NA BÀN MI N NÚI, H I O, VÙNG NG BÀO DÂN T C a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c là a bàn ư c U ban Dân t c và Mi n núi công nh n và phân lo i theo ba khu v c theo m c phát tri n (I, II, III) t i các quy t nh: Quy t nh s 42/UB-Q ngày 23/5/1997; Quy t nh s 26/1998/Q -UB ngày 18/3/1998; Quy t nh s 21/1998/Q -UB ngày 18/3/1998; Quy t nh s 21/1998/Q -UBDTMN ngày 25/2/1998 c a U ban Dân t c và Mi n núi. U ban Dân t c và Mi n núi quy t nh và hư ng d n th c hi n trong trư ng h p có s thay i v ơn v hành chính và a gi i c a các xã, huy n, t nh thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. II. XÂY D NG CH , C A HÀNG THƯƠNG M I NHÀ NƯ C HO C H P TÁC XÃ THƯƠNG M I DNCH V TRUNG TÂM C M XÃ C A T NG KHU V C 1. i v i khu v c III: Vi c xây d ng ch và c a hàng thương nghi p nhà nư c ho c h p tác xã thương m i d ch v a bàn thu c chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao theo Quy t nh 35/TTg ngày 13/1/1997 c a Th tư ng Chính ph (nay thu c chương trình 135) th c hi n theo Thông tư liên t ch s
 2. 666/2001/ITLT/BKH-UBDTMN-BXD-BTC ngày 23/8/2001 hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135. 2. i v i khu v c II: Vi c xây d ng ch và c a hàng thương nghi p nhà nư c ho c h p tác xã thương m i d ch v a bàn không thu c chương trình xây d ng trung tâm c m xã do Ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét các i u ki n sau ây quy t nh u tư xây d ng t ngân sách a phương: - Ch , c a hàng ph i n m trong quy ho ch. - Có yêu c u b c xúc hình thành ch Ny m nh giao lưu hàng hoá, n nh i s ng, phát tri n s n xu t hàng hoá. 3. i v i khu v c I: vi c xây d ng ch và c a hàng thương nghi p th c hi n phương châm "Nhà nư c và ngư i kinh doanh cùng làm": - Nhà nư c h tr m t ph n ngân sách u tư cho xây d ng cơ s h t ng c a ch như san i m t b ng, i n, c p thoát nư c, h th ng v sinh... - Ngư i kinh doanh góp v n xây d ng các công trình ki n trúc nơi bán hàng: ki t, qu y bán hàng, ình ch và ư c s d ng di n tích kinh doanh trong ch theo qui nh trong h p ng góp v n gi a ngư i kinh doanh v i cơ quan qu n lý ch . - Huy ng t ngu n v n tín d ng trung ho c dài h n v i lãi su t ưu ãi. - Khuy n khích các hình th c u tư khác theo quy nh c a lu t pháp. 4. S Thương m i - Du l ch (sau ây g i t t là S Thương m i) căn c quy ho ch phát tri n ch và các i u ki n khác, ph i h p v i các ngành h u quan xây d ng k ho ch phát tri n ch , c a hàng thương nghi p nhà nư c ho c h p tác xã thương m i - d ch v , trình U ban nhân dân T nh quy t nh. S Thương m i th c hi n ch c năng qu n lý chuyên ngành i v i ho t ng ch theo Thông tư 15-TM/CSTTTN ngày 16/10/1996 c a B Thương m i. Vi c qu n lý ch v m t hành chính theo quy nh v phân c p qu n lý ch t i m c II Thông tư s 15/TM-CSTNTN ngày 16/10/1996 c a B Thương m i. III. V MI N, GI M THU THU NH P DOANH NGHI P, GI M LÃI SU T CHO VAY I V I THƯƠNG NHÂN MI N NÚI, H I O, VÙNG NG BÀO DÂN T C 1. i tư ng áp d ng i tư ng ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p là các thương nhân thu c các thành ph n kinh t có ho t ng thương m i t i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c, bao g m: - Doanh nghi p nhà nư c;
 3. - Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân, cơ quan hành chính s nghi p; - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - H p tác xã; - Các doanh nghi p ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p; - T h p tác, h gia ình, cá nhân có ăng ký kinh doanh và ho t ng theo Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 3/2/2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh. Các i tư ng trên ch ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i Thông tư này khi: - ăng ký kinh doanh và ho t ng theo úng ngành ngh ã ăng ký kinh doanh. - ăng ký thu , kê khai thu theo úng lu t nh. - M s k toán, ghi chép, lưu gi s k toán, hoá ơn ch ng t , gi y t liên quan n ho t ng thương m i theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. a bàn áp d ng. a bàn mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c ư c áp d ng quy nh mi n, gi m thu th c hi n theo quy nh t i m c I c a Thông tư này. 3. N i dung mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p. Các thương nhân có ho t ng thương m i t i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p như sau: a. M c mi n, gi m và th i gian th c hi n mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p. a.1. i v i thương nhân kinh doanh t i khu v c III thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. - i v i i tư ng ang ư c mi n, gi m thu l i t c theo quy nh t i Ngh nh 20/1998/N -CP: ti p t c ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p trong th i h n và theo m c mi n gi m như ang hư ng. - i v i i tư ng chưa ư c mi n, gi m thu : Th c hi n mi n thu thu nh p doanh nghi p trong th i h n 4 năm u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong th i h n 7 năm ti p theo, n u s d ng s lao ng bình quân trong năm t 20 ngư i tr lên thì ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong 2 năm n a.
 4. a.2. i v i thương nhân kinh doanh t i khu v c II thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c kinh doanh các m t hàng chính sách xã h i và các m t hàng nông, lâm s n ư c tr cư c v n chuy n: - i v i i tư ng ang ư c mi n, gi m thu l i t c theo quy nh t i Ngh nh 20/1998/N -CP: ti p t c ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p trong th i h n và theo m c mi n gi m như ang hư ng. - i tư ng chưa ư c mi n, gi m thu : ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong th i h n 2 n m u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong th i h n 5 n m ti p theo, n u s d ng s lao ng bình quân trong năm t 20 ngư i tr lên thì ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p thêm 2 n m n a. a.3. i v i thương nhân kinh doanh khu v c I tr c ti p bán các m t hàng chính sách xã h i và thương nhân tr c ti p ho t ng kinh doanh khu v c I và khu v c II thu c a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c khi bán các hàng hoá khác (ngoài các hàng hoá ư c nêu ti t a.2, thu c kho n a ti u m c 3 c a m c III thông tư này): - i v i i tư ng ang ư c mi n, gi m thu l i t c theo quy nh t i Ngh nh 20/1998/N -CP: ti p t c ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p trong th i h n và theo m c mi n gi m như ang hư ng. - i tư ng chưa ư c mi n, gi m thu : ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 2 năm u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong 4 năm ti p theo, n u s d ng s lao ng bình quân trong năm t 20 ngư i tr lên thì ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p thêm 2 năm n a. ư c mi n, gi m thu theo các ti t a, b, c i m 3.1 m c 3 ph n III c a Thông tư này, thương nhân ph i h ch toán riêng ph n doanh thu và thu nh p ch u thu c a ho t ng thương m i phát sinh trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c làm cơ s cơ quan thu xác nh và th c hi n vi c mi n, gi m thu . b. ThNm quy n, trình t và th t c xét mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p. Vi c mi n, gi m thu cho các thương nhân theo quy nh t i Ngh nh s 02/2002/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này do cơ quan thu tr c ti p qu n lý vi c n p thu c a thương nhân th c hi n vào th i i m quy t toán thu hàng năm. Hàng quý, thương nhân ư c t m th i kê khai và n p thu theo m c thu ư c mi n, gi m quy nh t i i m 3, M c III c a Thông tư này. H t năm, khi quy t toán, cơ quan thu xét duy t chính th c trên t khai tính thu và ra thông báo thu , trong ó ghi rõ s thu ph i n p, s thu ư c mi n, gi m. N u s thu thương nhân ã t m n p trong năm chưa so v i s thu ph i n p ghi trong thông báo thu thì thương nhân ph i n p s thu còn thi u theo úng th i h n ghi trong thông báo; trư ng h p s thu t m n p l n hơn s thu ghi trong thông báo thì ư c tr vào s thu ph i n p c a năm sau.
 5. Cơ quan thu ch ư c th c hi n vi c mi n, gi m thu theo hư ng d n t i Thông tư này i v i các thương nhân kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý t i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c nơi phát sinh ho t ng thương m i thu c di n ưu ãi. Trong cùng m t th i gian, n u thương nhân v a ư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p theo Kho n 1, i u 1, Ngh nh s 02/2002/N -CP, v a ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p và Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành lu t thu thu nh p doanh nghi p thì vi c mi n, gi m thu ư c th c hi n theo quy nh có m c mi n gi m l n nh t trong các quy nh trên. 4. Trách nhi m c a thương nhân và c a cơ quan thu . a. Thương nhân kinh doanh t i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c thu c i tư ng áp d ng Thông tư này có trách nhi m: - Xu t trình gi y phép thành l p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v i cơ quan thu qu n lý a bàn. - Kê khai y doanh thu và thu nh p ch u thu theo nh kỳ do cơ quan thu hư ng d n. Thương nhân vi ph m ch ăng ký, kê khai thu ; ch s sách, ch ng t k toán thì không ư c mi n, gi m thu theo quy nh t i Thông tư này và tuỳ theo m c vi ph m mà b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. b. Cơ quan thu các c p có trách nhi m: - Hư ng d n ki m tra các thương nhân trong vi c tri n khai th c hi n Thông tư này. - Trong quá trình ki m tra nghĩa v n p thu c a các thương nhân theo nh kỳ, ki m tra quy t toán thu , n u phát hi n thương nhân có hành vi khai man, tr n thu thì ngoài vi c không th c hi n mi n thu , gi m thu theo quy nh t i Thông tư này, cơ quan thu có trách nhi m truy thu s thu thương nhân ph i n p theo lu t nh, xem xét m c vi ph m và x ph t theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . - Cơ quan thu ph i ph n ánh y , rõ ràng s thu ph i n p, s thu ư c mi n, gi m; s thu còn ph i n p và các ch tiêu khác trên các ch ng t thu, t khai thu , s b thu và s k toán thu . Cu i năm, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ng h p y tình hình th c hi n vi c mi n, gi m thu theo quy nh t i Thông tư này và báo cáo B Tài chính (T ng c c Thu ). 5. V lãi su t cho vay theo kho n 2 i u 1 Ngh nh 02/2002/N -CP: th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B Tài chính. IV. V B I DƯ NG, NÂNG CAO TRÌNH NGHI P V CHO CÔNG CH C, CÁN B QU N LÝ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T NG MI N NÚI
 6. Hàng năm, B Thương m i l p k ho ch và d toán ngân sách b i dư ng nghi p v cho công ch c, cán b qu n lý doanh nghi p nhà nư c ho t ng mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c trong ngân sách ào t o c a B , và th c hi n theo d toán ư c giao. V.TR GIÁ TR CƯ C BÁN CÁC M T HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I, MUA M T S S N PH M S N XU T MI N NÚI, H I O VÀ VÙNG NG BÀO DÂN T C. 1. Bán m t hàng chính sách xã h i (m t hàng thi t y u ư c tr giá, tr cư c v n chuy n) a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. a. i tư ng ư c hư ng chính sách tr giá, tr cư c i v i m t s m t hàng bán mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c: Các m t hàng có tr giá, tr cư c ư c bán cho m i i tư ng ang sinh s ng t i các a bàn quy nh t i m c I, kho n 1 c a Thông tư này, t i các i m bán theo quy nh c a U ban Nhân dân T nh. T t c các m t hàng ư c tr giá, tr cư c ph i ư c qu n lý ch t ch , c bi t chú ý các m t hàng: gi ng cây tr ng, gi ng thu s n, mu i i t. U ban Nhân dân t nh quy nh phương th c th c hi n, bi n pháp qu n lý b o m hàng hoá n úng i tư ng th hư ng, s lư ng, úng ch t lư ng, úng th i gian a i m và giá quy nh. b. Danh m c m t hàng chính sách xã h i bán mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c do U ban Dân t c và Mi n núi quy t nh cho t ng th i kỳ. B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi căn c yêu c u và ch trương khuy n khích phát tri n kinh t - xã h i mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c, tham kh o ý ki n các B , ngành liên quan và U ban Nhân dân các t nh có a bàn mi n núi, h i o vùng ng bào dân t c quy t nh vi c i u ch nh danh m c m t hàng ư c tr giá, tr cư c v n chuy n trong t ng th i kỳ cho phù h p. c. C ly v n chuy n ư c tr cư c, a i m giao, nh n hàng có tr giá, tr cư c và các kho n m c giá ư c tr giá i v i các m t hàng tr giá, tr cư c v n chuy n bán mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c th c hi n theo Ph l c kèm theo Thông tư này. Trong trư ng h p c n i u ch nh các quy nh v c ly v n chuy n ư c tr cư c, a i m giao, nh n hàng có tr giá, tr cư c và các kho n m c ư c tr giá i v i t ng m t hàng, B Thương m i ch trì vi c xác nh l i và ban hành văn b n hư ng d n th c hi n. d. Phương pháp xác nh ơn giá tr giá, tr cư c v n chuy n: - ơn giá tr cư c v n chuy n ư c tính theo công th c:
 7. ơn giá tr cư c v n chuy n m t hàng A = ( ơn giá cư c v n chuy n m t hàng A theo c p lo i ư ng (i) x c ly lo i ư ng (i)) + chi phí b c x p + phí c u, ư ng, phà + hao h t v n chuy n nh m c (n u có). Trong ó: + ơn giá cư c v n chuy n b ng Ô tô: trên các tuy n ư ng do Trung ương qu n lý căn c theo ơn giá cư c v n t i hàng hoá b ng Ô tô quy nh t i Quy t nh s 89/2000/Q -BVGCP ngày 13/11/2000 c a Ban V t giá Chính ph ; trên các tuy n ư ng o a phương qu n lý căn c theo quy nh c a U ban Nhân dân T nh. + ơn giá cư c v n chuy n b ng phương ti n thô sơ (xe bò, xe ng a, xe th , xe công nông...) ư c tính t i a như sau: . T 25.000 ng n 30.000 ng/t n/km i v i các t nh Lai Châu, Hà Giang, Cao B ng, Lào Cai, Sơn La. . T 20.000 ng n 25.000 ng/t n/km i v i các t nh Yên Bái, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Ngh An, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , Qu ng Nam, à N ng, Qu ng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum. . T 15.000 ng n 20.000 ng/t n/km i v i các t nh: B c K n, Thái Nguyên, Qu ng Ninh, Hoà Bình, L ng Sơn, c L c. . T 10.000 ng n 15.000 ng/t n/km i v i các t nh Vĩnh Phúc, Phú Th , B c Giang, Hà Tĩnh, Lâm ng, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n, Bình Phư c. Trư ng h p m c cư c v n chuy n b ng các lo i phương ti n thô sơ cao hơn m c giá trên, S Tài chính - V t giá báo cáo U ban Nhân dân t nh xem xét, quy t nh. + ơn giá cư c v n chuy n b ng các lo i phương ti n khác ( ư ng s t, ư ng sông) tính theo giá cư c do cơ quan có thNm quy n quy nh. N u không có giá cư c quy nh thì tính theo m c giá cư c th c t h p lý c a t ng lo i phương ti n. - Các kho n phí c u, ư ng, phà; chi phí b c x p, hao h t trong quá trình v n chuy n (n u có) ư c tính vào ơn giá tr cư c v n chuy n. Các kho n phí, chi phí này th c hi n theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. Trư ng h p không có quy nh thì th c hi n theo th c t h p lý t i a phương th i i m v n chuy n. - M c tr giá gi ng cây tr ng: 1à ph n chênh l ch gi a giá v n v i giá bán cho ngư i mua t i các trung tâm c m xã: M c tr giá gi ng = Giá v n - Giá bán cho dân t i trung tâm c m xã. Trong ó : + Giá v n: là giá mua gi ng t i chân hàng và chi phí lưu thông h p lý tr cư c v n chuy n ã ư c tính trong ơn giá tr cư c v n chuy n.
 8. + Giá bán cho dân t i trung tâm c m xã do U ban nhân dân T nh quy nh. - Múc tr giá mu i i t bao g m chi phí ti n công tr n mu i i t và ti n bao PE (tr giá tr bao PE ư c vi n tr , n u có), do Ban V t giá Chính ph quy nh. e. Nguyên t c xác nh m c giá ho c khung giá bán l m t hàng ư c tr giá, tr cư c: - i v i m t hàng Nhà nư c ã quy nh m c giá, khung giá ho c giá bán l t i a thì U ban nhân dân t nh quy nh m c giá c th trong gi i h n cho phép. - i v i m t hàng Nhà nư c không quy nh m c giá, khung giá ho c giá bán l t i a thì U ban Nhân dân T nh căn c vào tình hình cung c u hàng hoá, giá th trư ng và s c mua c a nhân dân, quy nh m c giá bán l th ng nh t ho c quy nh khung giá các m t hàng ư c tr giá, tr cư c t i các a bàn ư c hư ng chính sách. M c giá ho c khung giá ph i tương ương v i giá bán m t hàng cùng lo i có bán t i các thành ph , th xã t nh l . - Riêng i v i gi ng cây tr ng, U ban nhân dân T nh quy nh giá bán gi ng cây tr ng căn c vào tình hình cung c u hàng hoá, s c mua c a ng bào và xem xét m c giá bán l gi ng cây tr ng c a các vùng giáp ranh thu c các t nh khác quy nh giá bán cho phù h p. g. i v i nh ng vùng c bi t khó khăn (khu v c III), n u nhân dân không có kh năng mua hàng thì Ch t ch U ban nhân dân T nh căn c vào kinh phí tr giá, tr cư c ư c phân b trong năm và ngu n ngân sách c a t nh, xem xét quy t nh vi c c p không thu ti n m t ho c m t s m t hàng (tr nh ng m t hàng ã có chính sách c p không thu ti n theo Quy t nh 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998, Quy t nh 168/2001/Q -TTg ngày 30/10/2001 và Công văn s 941/CP-KTTH ngày 19/10/2001 c a Th tư ng Chính ph ), theo nguyên t c: - i tư ng xem xét c p không thu ti n: Ch xét c p cho h thu c di n h ói ho c h quá nghèo trong khu v c III, th c s không có ti n mua hàng, do U ban Nhân dân xã bình ch n, ngh . Chú ý n các h gia ình chính sách và yêu c u b o m oàn k t dân t c, n nh i s ng thúc Ny s n xu t phát tri n. - Giá v n thanh toán hàng c p không thu ti n, không ư c l n hơn giá bán l hàng cùng lo i ư c tr giá, tr cư c trên a bàn cùng th i i m và do U ban nhân dân T nh quy nh. 2. Tr cư c v n chuy n tiêu th m t s s n phNm hàng hoá ư c s n xu t các xã c bi t khó khăn thu c mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. a. i tư ng hư ng chính sách tr cư c tiêu th s n phNm: Ngư i s n xu t các xã c bi t khó khăn ư c bán s n phNm (trong danh n c ư c tr cư c tiêu th ) cho thương nhân ( ư c giao mua s n phNm có tr cư c) t i các i m mua theo quy nh c a U ban nhân dân T nh.
 9. a i m mua s n phNm, danh m c s n phNm và giá mua s n phNm ư c tr cư c tiêu th do U ban nhân dân t nh quy t nh. Ti n tr cư c v n chuy n ư c c p cho nh ng thương nhân tr c ti p mua m t s s n phNm hàng hoá nông lâm s n ho c s n phNm ch bi n t nông, lâm s n (g i chung là hàng nông, lâm s n) c a các t ch c, cá nhân (g i chung là ngư i s n xu t) các xã c bi t khó khăn, căn c k t qu ã mua ư c, theo phương án ư c U ban Nhân dân t nh phê duy t. b. Danh m c s n phNm hàng hoá ư c tr cư c v n chuy n tiêu th do U ban nhân dân T nh quy t nh hàng năm, trong khung gi i h n m t hàng do U ban Dân t c và Mi n núi quy nh. c. C ly v n chuy n t i a ư c tr cư c v n chuy n tiêu th s n phNm: - i v i các t nh mi n núi ư c tính t trung tâm c m xã khu v c III n các i m tiêu th là th xã, thành ph vùng ng b ng g n nh t. - i v i các t nh có mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ư c tính t trung tâm c m xã khu v c III n th xã t nh l . - N u a i m tiêu th th c t n m trong kho ng c ly tr cư c v n chuy n theo quy nh thì m c tr cư c v n chuy n ư c tính theo c ly v n chuy n th c t . d. Phương pháp xác nh m c tr cư c v n chuy n tiêu th s n phNm th c hi n như hư ng d n i v i tr cư c v n chuy n m t hàng chính sách bán mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c (M c V, kho n 1, i m d) c a Thông tư này. e. Nguyên t c xác nh m c giá mua t i thi u (giá sàn) s n phNm ư c tr cư c v n chuy n: - S n phNm hàng hoá (nông, lâm s n) ph i n m trong danh m c s n phNm do U ban nhân dân T nh quy t nh ư c tr cư c tiêu th . - Giá mua t i thi u (giá sàn) = giá s n phNm ư c tiêu th t i thành ph , th xã t nh l tr (-) chi phí lưu thông h p lý. Chi phí lưu thông h p lý không bao g m chi phí v n chuy n, vì kho n này ã ư c h tr . S Tài chính - V t giá ph i thư ng xuyên ki m tra, giám sát, n m ch c di n bi n giá th trư ng có gi i pháp qu n lý giá mua s n phNm ư c tr cư c v n chuy n, ch ng ép giá i v i ngư i s n xu t, tham mưu cho U ban nhân dân T nh quy t nh m c giá sàn cho phù h p v i t ng lo i s n phNm. Khi giá s n phNm ư c tr cư c v n chuy n trên th trư ng xu ng th p hơn m c giá sàn ã quy nh, gây b t l i cho ngư i s n xu t và cho thương nhân ư c giao nhi m v t ch c mua, v n chuy n, tiêu th , S Tài chính - V t giá cùng các ngành liên quan báo cáo U ban nhân dân T nh, xu t gi i pháp tháo g khó khăn cho ngư i s n xu t và ơn v ư c giao nhi m v tiêu th s n phNm.
 10. 3. Kinh phí tr giá, tr cư c m t hàng chính sách xã h i và tr cư c v n chuy n tiêu th s n phNm: a. Ngân sách trung ương t p trung h tr cho các t nh mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c có nhi u khó khăn, ch y u là khu v c II và III. i v i nh ng vùng mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c ít khó khăn hơn, U ban nhân dân T nh quy t nh vi c th c hi n chính sách và s d ng ngu n ngân sách a phương. Vi c l p, phân b và giao d toán kinh phí tr giá, tr cư c m t hàng chính sách và tr cư c v n chuy n tiêu th s n phNm ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. Kinh phí tr giá, tr cư c ư c trích t ngu n ngân sách Trung ương và c p cho U ban Nhân dân t nh theo hình th c "kinh phí u quy n". b. T ch c th c hi n a phương: Căn c kinh phí tr giá, tr cư c v n chuy n ư c ngân sách Trung ương c p và ngu n b sung t ngân sách a phương, U ban Nhân dân t nh quy t nh k ho ch và phân b kinh phí cho t ng m t hàng phù h p v i th c t c a t nh. Ưu tiên m b o nhu c u m t hàng thi t y u nh t và vùng c bi t khó khăn. 4. U ban Nhân dân t nh quy t nh ch n thương nhân th c hi n vi c mua, bán hàng hoá có tr giá, tr cu c, thông qua áp d ng hình th c u th u ho c ch nh thương nhân có i u ki n v m ng lư i, cơ s v t ch t, cán b ,... và giao nhi m v th c hi n vi c bán các m t hàng có tr giá, tr cư c, mua s n phNm ư c tr cư c tiêu th . 5. Ch t ch U ban nhân dân t nh ch u trách nhi m ch o th c hi n và t ch c ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ vi c th c hi n chính sách tr giá, tr cư c n t ng i m bán hàng theo úng các quy nh c a Ngh nh s 02/2002/N -CP và Ngh nh s 20/1998/N -CP c a Chính ph , b o m cho ng bào s ng a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c mua ư c các m t hàng thu c di n chính sách theo úng s lư ng, úng giá c quy nh, ch t lư ng m b o t i a i m quy nh, bán ư c các s n phNm s n xu t vùng khó khăn v i giá c h p lý. X lý nghiêm minh các sai ph m, c bi t là các hành vi gian l n trong kê khai thanh toán kinh phí tr giá, tr cư c; ch ng lãng phí th t thoát ngân sách nhà nư c và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n. VI. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C HO T NG THƯƠNG M I MI N NÚI, H I O, VÙNG NG BÀO DÂN T C 1. M r ng m ng lư i c a doanh nghi p nhà nư c ho t ng thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c s c chi ph i th trư ng v bán các m t hàng chính sách xã h i, v t tư ph c v s n xu t và mua m t s s n phNm quan tr ng c a ng bào s n xu t ra, ưu tiên các xã c bi t khó khăn. Doanh nghi p nhà nư c ho t ng thương m i ph i có c a hàng n trung tâm c m xã. Có hình th c thích h p s d ng các h p tác xã thương m i d ch v , các doanh nghi p nhà nư c khác (xí nghi p, nông lâm trư ng...), trư ng h c, tr m xá, i ngũ giáo viên và nh ng ngư i có tín nhi m trong các thôn b n làm i lý ho c nh n u thác mua bán hàng hoá. Xây d ng m i liên k t gi a các doanh nghi p nhà nư c trung ương v i a phương, gi a các doanh nghi p trên cùng a bàn, gi a các thành ph n kinh t v i nhau theo tinh
 11. th n cùng có l i nh m t o ra h th ng các kênh lưu thông thông su t t s n xu t n tiêu th , gi a mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c v i các vùng khác. S Thương m i ch trì, ph i h p v i S K ho ch u tư và các ngành h u quan trong t nh xây d ng quy ho ch phát tri n m ng lư i ho t ng thương m i (bao g m ch , c a hàng c a doanh nghi p nhà nư c, h p tác xã thương m i d ch v , thương nghi p ngoài qu c doanh...) và t ch c th c hi n quy ho ch ư c phê duy t. Quy ho ch ph i phù h p v i i u ki n kinh t xã h i trên a bàn, ưa các ho t ng thương m i g n v i quy ho ch dân cư và vùng s n xu t, t ng bư c ph kín các vùng "tr ng" v m ng lư i thương m i. 2. V doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích trong thương m i: th c hi n theo các quy nh c a lu t pháp v doanh nghi p công ích. S Thương m i ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư xem xét các doanh nghi p có i u ki n, có nhu c u chuy n sang hình th c doanh nghi p công ích l p phương án trình U ban Nhân dân t nh quy t nh, theo trình t th t c thành l p doanh nghi p công ích. 3. V n lưu ng c a doanh nghi p thương m i nhà nư c mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c. a. Nhu c u v n lưu ng h p lý c a các doanh nghi p thương m i nhà nư c mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c ư c xác nh trên cơ s : - Nhi m v s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và k t qu kinh doanh. - Tình hình v n lưu ng (bao g m c v n t có và v n vay) c a doanh nghi p trong 2-3 năm g n ây. - Các i u ki n kinh doanh như ư ng xá và c ly v n t i, th i ti t khí h u nh hư ng n quá trình lưu thông, tính ch t th i v c a s n xu t và tiêu dùng, i u ki n d ch v thanh toán và tín d ng c a ngân hàng, t p quán và nhu c u s n xu t tiêu dùng c a nhân dân, và các nhân t khác nh hư ng n t c vòng quay v n lưu ng. - Yêu c u v d tr các m t hàng thi t y u, c bi t là hàng thu c di n m t hàng chính sách xã h i. Doanh nghi p l p phương án ngh b sung v n lưu ng báo cáo S Thương m i, Chi c c Qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p ( i v i các a phương ư c thành l p Chi c c) ho c S Tài chính ( i v i các a phương không có t ch c Chi c c) t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm, trình U ban Nhân dân t nh. b. C p b sung v n lưu ng i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng thương m i: Trình t l p k ho ch v n lưu ng c a các doanh nghi p nhà nư c ho t ng thương m i mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c theo quy trình và hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c.
 12. Ngu n b sung v n lưu ng cho doanh nghi p nhà nư c trung ương do ngân sách trung ương m b o. Ngu n b sung v n lưu ng cho doanh nghi p nhà nư c a phương do ngân sách a phương m b o. Ch t ch U ban Nhân dân t nh quy t nh c p b sung v n lưu ng cho doanh nghi p theo d toán ngân sách ư c giao. VII. QU N LÝ V N D TR M T HÀNG CHÍNH SÁCH MI N NÚI, H I O VÀ VÙNG NG BÀO DÂN T C 1. Các m t hàng ư c tr giá, tr cư c bán mi n núi h i o và vùng ng bào dân t c ư c c p v n d tr g m: (1) Mu i: g m có mu i thư ng ( tr n i t) và mu i i t thành phNm. (2) D u ho th p sáng. V n d tr ch y u s d ng cho khu v c III. Tùy theo tình hình c th c a t ng a phương, y ban Nhân dân t nh có th b sung m t hàng nh t thi t ph i có d tr nh ng vùng c bi t khó khăn (khu v c III). 2. Doanh nghi p thương m i nhà nư c làm nhi m v cung ng các m t hàng chính sách qui nh i m1 ư cc p v n d tr t ngân sách a phương. M c v n ư cc p nhu c u d tr lưu thông m t hàng chính sách, tương ương v i nhu c u tiêu dùng m t hàng ó c a nhân dân thu c a bàn ph c v trong th i gian bình quân t 2 n 3 tháng. Tuỳ tình hình c a t ng khu v c, U ban Nhân dân t nh quy nh th i gian d tr phù h p v i th c t a phương. 3. U ban nhân dân T nh quy nh c th s lư ng hàng hoá và v n tương ng d tr t ng m t hàng, t ng khu v c (I, II, III), th i i m d tr và vi c huy ng v n d tr m t hàng chính sách cho nhu c u kinh doanh nh ng th i i m phù h p. 4. Doanh nghi p ư c c p v n có trách nhi m s d ng v n d tr lưu thông m t hàng chính sách. T ch c d tr lưu thông ph i t ư c yêu c u i v i t ng m t hàng, t ng a bàn và th i i m. Doanh nghi p ư c ch ng t ch c d tr lưu thông phù h p v i i u ki n c th c a t ng a bàn khu v c (I, II III) và c i m c a hàng hoá, nhu c u tiêu dùng. Vào nh ng th i i m như mùa mưa lũ, t t, l h i và nh ng a bàn giao thông c bi t khó khăn, yêu c u th c t òi h i lư ng hàng hoá d tr m c cao hơn m c d tr bình quân, doanh nghi p có trách nhi m huy ng các ngu n v n khác d tr . Ngoài nh ng th i i m và a bàn trên ây, doanh nghi p ư c t m th i s d ng m t ph n s v n d tr vào kinh doanh m t hàng khác và ph i hoàn tr k p th i d tr hàng chính sách, m b o cung ng hàng cho nhu c u c a nhân dân. 5. V n d tr các m t hàng chính sách, ư c qu n lý như v n lưu ng và b o toàn v n theo quy nh v qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p nhà nư c.
 13. Sáu tháng m t l n, doanh nghi p ư c c p v n d tr ph i báo cáo v i S Tài chính, S Thương m i v tình hình s d ng v n d tr m t hàng chính sách. S Tài chính t ng h p báo cáo U ban nhân dân T nh và B Tài chính. VIII. T CH C TH C HI N 1. U ban Dân t c và mi n núi ch trì, ph i h p các B ngành liên quan và U ban dân dân các t nh trong vi c t ch c th c hi n chính sách tr giá, tr cư c, theo dõi k t qu báo cáo Th tư ng Chính ph . Thư ng xuyên theo dõi, hư ng d n và t ch c ki m tra giám sát vi c th c hi n chính sách tr giá tr cư c v n chuy n c a a phương, c a các B ngành và doanh nghi p có s d ng kinh phí tr giá, tr cư c. K p th i phát hi n và x lý nh ng vư ng m c khó khăn, báo cáo xu t v i Chính ph các gi i pháp c n thi t b o m cho vi c th c hi n chính sách úng m c tiêu, có hi u qu , theo úng các ch qu n lý. 2. B Thương m i ch trì theo dõi, báo cáo k t qu th c hi n chính sách khuy n khích, ưu ãi i v i thương nhân; ph i h p v i U ban Dân t c và mi n núi, các B ngành liên quan và U ban Nhân dân các t nh theo dõi và gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c trong vi c t ch c th c hi n chính sách tr cư c tr giá; hư ng d n các a phương th c hi n các bi n pháp m r ng th trư ng, phát tri n lưu thông hàng hoá trên a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c. 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ban V t giá Chính ph và các cơ quan có liên quan ph i h p v i U ban Dân t c và mi n núi, B Thương m i theo dõi vi c th c hi n và gi i quy t nh ng vư ng m c trong t ch c th c hi n chính sách quy nh t i Ngh nh 20/1998/N -CP và Ngh nh 02/2002/N -CP c a Chính ph . 4. U ban Nhân dân các t nh ch u trách nhi m ch o, t ch c th c hi n, theo dõi và ki m tra vi c th c hi n chính sách trên a bàn. Phát hi n và x lý k p th i nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n, ki n ngh v i Chính ph và các B ngành liên quan bi n pháp gi i quy t. 5. Thông tư này thay th các văn b n sau ây: - Thông tư liên t ch s 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKH T ngày 31/7/ 1998 c a Liên B Thương m i - U ban Dân t c và Mi n núi - B Tài chính - B K ho ch u tư hư ng d n th c hi n Ngh nh 20/1998/N -CP; - Thông tư s 112/1998/TT/BTC ngày 4/8/1998 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c mi n thu , gi m thu theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c; - Thông tư s 06/1998/TT/BVGCP ngày 22/8/1998 c a Ban V t giá Chính ph hư ng d n nguyên t c xác nh ơn giá tr giá, tr cư c v n chuy n và xác nh m c giá bán l các m t hàng chính sách ư c tr giá, tr cư c t i các t nh mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c; và có hi u l c thi hành theo hi u l c thi hành Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 3 tháng 1 năm 2002 c a Chính ph .
 14. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các B , ngành, U ban Nhân dân t nh và các doanh nghi p ph n ánh k p th i Liên B nghiên c u hư ng d n b sung. Hoàng Công Dung Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký) L i Quang Th c Phan Th Ru ( ã ký) ( ã ký) PH L C I CHÂN HÀNG TÍNH TR GIÁ, TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG CHÍNH SÁCH LÊN MI N NÚI, H I O VÀ VÙNG NG BÀO DÂN T C (Kèm theo Thông tư liên t ch s 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKH T ngày 12 tháng 8 năm 2002 c a Liên B Thương m i - U ban dân t c và mi n núi - Tài chính - K ho ch và u tư) C ly v n chuy n ư c tr cư c các m t hàng chính sách bán t i mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c t i m kh i u là chân hàng quy nh trong ph l c này, n cu i là trung tâm c m xã i v i mu i i t, d u ho gi ng cây tr ng, gi ng th y s n, phân bón; tính t chân hàng quy nh n trung tâm huy n i v i phát hành sách. Các a phương có th mua hàng nh ng nơi khác n u có cùng ch t lư ng, giá c nhưng c ly tr cư c v n chuy n t i a ch ư c tính b ng c ly tính t chân hàng theo quy nh. Chân hàng ( i m kh i u) tính tr cư c: + i v i các t nh mi n núi, i m kh i u tính tr cư c v n chuy n các m t hàng là t kho giao hàng c a doanh nghi p thu c trung ương qu n lý nơi g n nh t. + i v i các t nh ch có huy n, xã mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c, i m kh i u tính tr cư c v n chuy n là t trung tâm t nh. 1. Mu i : a. Mu i i t:
 15. + Các t nh Cao B ng, Hà Giang, Lai Châu, L ng Sơn, B c C n, Tuyên Quang, Hà Tây tính t Hà N i. + Thành ph H i Phòng tính t H i Phòng. + T nh Qu ng Nam tính t à N ng. + Các t nh Phú Yên. Bình nh, Kontum, tính t Qui Nhơn. + T nh Bình Thu n tính t Phan Thi t. + T nh Bà R a - Vũng Tàu tính t Bà R a - Vũng Tàu. + Các t nh Bình Phư c, An Giang tính t thành ph H Chí Minh. b. Mu i tr ng:. + Các t nh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Phú Th , Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, B c Giang tính t Hà N i. + T nh Qu ng Ninh tính t Thái Bình. + T nh Hà Nam tính t Nam nh. + T nh Thanh Hoá tính t ng mu i Thanh Hoá. + T nh Ninh Bình tính t Nam nh. + T nh Ngh An tính t Di n Châu. + Các t nh Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Hà Tĩnh tính t ng mu i Hà Tĩnh. . + T nh à N ng, Gia Lai tính t ng mu i Bình nh. + T nh Qu ng Ngãi tính t Sa Huỳnh. + Các t nh Lâm ng, Ninh Thu n tính t ng mu i t nh Ninh Thu n. + Các t nh c L c, Khánh Hoà tính t ng mu i Khánh Hoà. + T nh ng Nai tính t ng mu i ng Nai. 2. D u ho th p sáng: . + T t c các t nh u tính t trung tâm t nh. 3. Sách (các xu t b n phNm theo danh m c c a B Văn Hoá - Thông Tin)
 16. + Các t nh Cao B ng, Hà Giang, Lào Cai, L ng Sơn, B c C n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn Lai, Lai Châu, Hoà Bình, Phú Th , Qu ng Ninh, B c Giang tính t Hà N i + Các t nh t Gia Lai, Kontum, c L c, Lâm ng, Bình Phư c tính t thành ph H Chí Minh. 4. Gi ng cây tr ng: + i v i gi ng do t nh t s n xu t tính t nơi s n xu t ho c công ty gi ng cây tr ng c a t nh. + i v i gi ng a phương t nh p khNu tính t c a khNu nh p. + i v i các lo i gi ng cây tr ng khác mua c a công ty gi ng cây tr ng Trung ương tính t nơi mua hàng. 5. Phân bón: a Các loai phân bón nh p khNu: + Các t nh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Th tính t c ng H i Phòng, Hà N i, Vi t Trì. + Các t nh Cao B ng, L ng Sơn, B c C n, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, B c Giang, tính t c ng H i Phòng, Hà N i. + T nh Qu ng Ninh tính t c ng H Long, c ng H i Phòng. + Các t nh Gia Lai, Kontum tính t c ng Qui Nhơn, c ng à N ng. + T nh c L c tính t c ng Qui Nhơn, c ng Nha Trang, c ng Sài Gòn. + Các t nh Lâm ng, Bình Phư c tính t c ng Sài Gòn. b. Supe lân Lâm Thao: + Các t nh Cao B ng, Hà Giang, Lào Cai, L ng Sơn, B c C n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Phú Th , Qu ng Ninh, B c Giang tính t kho c a Công ty Supe lân Lâm Thao. + T nh c L c tính t ga Hoà Huỳnh. + Các tính Gia Lai, Kontum tính t ga Diêu Trì. + Các t nh Lâm ng, Bình Phư c tính t ga Sóng Th n, Sài Gòn, Nhà máy supe lân Long Thành. c. Phân lân nung ch y c a công ty Văn i n, Ninh Bình:
 17. + Các t nh Cao B ng, Hà Giang, Lào Cai, L ng Sơn, B c C n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Phú Th , Qu ng Ninh, B c Giang tính tư kho Xí nghi p phân lân nung ch y Ninh Bình ho c Văn i n s n xu t. + T nh c L c tính t ga Hoà Huỳnh. + Các t nh Gia Lai, Kontum tính t ga Diêu Trì. + Các t nh Lâm ng, Bình Thư c tính t ga Sóng Th n, Sài Gòn. d. Phân m Urê Hà B c: + Các t nh Cao B ng, Hà Giang, Lào Cai, L ng Sơn, B c C n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Phú Th , Qu ng Ninh, B c Giang tính t công ty phân m và hoá ch t Phía B c. e. Phân NPK n i a: + Các t nh ư c tính tr cư c v n chuy n phân NPK t nơi s n xu t g n nh t. Ch tính tr cư c cho lư ng hàng mua c a các doanh nghi p trung ương s n xu t có hàm lư ng ch t dinh dư ng b ng ho c cao hơn 18%, ã ăng ký ch t lư ng v i trung tâm o lư ng ch t lư ng Nhà nư c. g. Phân bón vi sinh:. + Các t nh ư c tính tr cư c v n chuy n t các xí nghi p s n xu t phân bón vi sinh do Công ty Khuy n nông qu n lý nơi g n nh t. PH L C II : T L HAO H T Ư C TÍNH VÀO ƠN GIÁ TR CƯ C V N CHUY N (Kèm theo Thông tư liên t ch s 07/2002/TTLTLBTM-UBDTMN- BTC- BKH T ngày 12 tháng 8 năm 2002 c a Liên b Thương m i - U ban Dân t c và Mi n núi - Tài chính - K ho ch và u tư ) M t hàng T l hao h t 1. Mu i i t 0,5% 2. Mu i tr ng 1% 3.D u ho th p sáng + 0,045%/km ư ng lo i 1 và lo i 2 + 0,09%/km ư ng lo i 3 tr i 4. Sách 0%
 18. 5. Gi ng cây tr ng Theo qui nh c a cơ quan có thNm quy n 6. Phân bón 0,5% Riêng phân bón nh p khNu, phân m Hà B c áp d ng Quy t nh s 75 ngày 5/9/1991 c a U ban K ho ch nhà nư c như sau : + V n chuy n b c x p hàng b ng ư ng thu tính 0,4%. + V n chuy n b c x p hàng b ng ư ng b : - Dư i 50 km = 0,25% - 50 n 100 km = 0,3% - Trên 100 km = 0,35%
Đồng bộ tài khoản