Thông tư liên tịch số 07-89/TTLN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 07-89/TTLN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 07-89/TTLN về hướng dẫn việc bảo vệ cưỡng chế thi hành án do Bộ Nội vụ - Toà án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 07-89/TTLN

  1. B N I V -TÒA ÁN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NH N DÂN T I CAO c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 07-89/TTLN Hà N i , ngày 10 tháng 12 năm 1989 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A LIÊN NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO VÀ B N I V S 07- 89/TTLN NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1989 HƯ NG D N VI C B O V CƯ NG CH THI HÀNH ÁN th c hi n kho n 5 i u 227 B Lu t t t ng hình s , i u 6 Pháp l nh thi hành án dân s và i u 7 Pháp l nh l c lư ng c nh sát nhân dân. Sau khi trao i th ng nh t v i Vi n ki m sát nhân dân t i cao và B Tư pháp; Tòa án nhân dân t i cao và B N i v hư ng d n m t s v n v cư ng ch thi hành án như sau: I. B O V CƯ NG CH THI HÀNH ÁN 1. N u th y c n ph i có s h tr , b o v tr t t khi ti n hành bi n pháp cư ng ch thi hành án như kê biên tài s n, nh giá tài s n, bán u giá tài s n, cư ng ch giao v t... thì Tòa án ph i thông báo b ng văn b n cho Vi n ki m sát nhân dân cùng c p, cơ quan công an c p huy n và công an xã, phư ng, th tr n nơi t ch c cư ng ch thi hành án bi t th i gian, a i m ti n hành, i tư ng s b cư ng ch , bi n pháp cư ng ch , tình hu ng có th x y ra và yêu c u s lư ng c nh sát b o v . Thông báo v vi c cư ng ch thi hành án ph i ư c g i cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ti n hành cư ng ch thi hành án tham gia ch ng ki n ho c ph i h p, giúp khi c n thi t. N u ch p hành viên th y có kh năng là i tư ng b cư ng ch s ch ng i quy t li t thì c n ngh Chánh án Tòa án h p v i Vi n ki m sát nhân dân và cơ quan công an cùng c p và i di n U ban nhân dân a phương th ng nh t phương án b o v tr t t khi cư ng ch thi hành án. Thông báo cư ng ch thi hành án ho c bu i h p bàn v b o v tr t t khi cư ng ch thi hành án c n ư c ti n hành trư c ngày cư ng ch thi hành án ít nh t là ba ngày. N u ch p hành viên th y c n ph i kê biên tài s n ngay thì không nh t thi t ph i thông báo trư c ba ngày. 2. Theo thông báo cư ng ch thi hành án ã nh n ư c, th trư ng cơ quan công an có trách nhi m c ít nh t 2 cán b , chi n sĩ c nh sát làm nhi m v h tr và b o v tr t t khi ch p hành viên ti n hành cư ng ch thi hành án. i v i nh ng trư ng h p ph c t p mà Tòa án ã h p bàn v i cơ quan công an thì cơ quan công an có trách nhi m b trí l c lư ng và phương ti n m b o cho vi c b o v cư ng ch thi hành án t k t qu t t.
  2. Cán b , chi n sĩ c nh sát ư c phân công h tr ch p hành viên trong vi c cư ng ch thi hành án ph i có m t úng th i gian a i m làm nhi m v và trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ph i ch p hành y các yêu c u c a ch p hành viên trong quá trình cư ng ch thi hành án. Ch p hành viên có trách nhi m ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho cán b , chi n sĩ c nh sát th c hi n t t nhi m v ư c giao. II. X LÝ NH NG HÀNH VI C N TR , CH NG I VI C CƯ NG CH THI HÀNH ÁN Trong quá trình cư ng ch thi hành án, n u có nh ng hành vi c n tr , ch ng i thì l c lư ng c nh sát nhân dân có trách nhi m t mình ho c theo yêu c u c a ch p hành viên, áp d ng bi n pháp c n thi t theo quy nh c a pháp lu t ngăn ch n ngay nh ng hành vi ó. N u là ph m t i qu tang thì c nh sát nhân dân ph i b t ngay ngư i ang th c hi n t i ph m trong khi cư ng ch thi hành án, ho c ngay sau khi th c hi n t i ph m mà b phát hi n ho c b u i b t; và l p biên b n, gi i ngay ngư i b b t n cơ quan i u tra có thNm quy n theo quy nh t i i u 64 B lu t t t ng hình s . i v i nh ng trư ng h p khác, thì tuỳ theo m c vi ph m, ch p hành viên có th l p biên b n và ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý theo pháp lu t. Tòa án nhân dân và cơ quan công an các c p a phương c n t ch c cho các ch p hành viên và ơn v h u quan nghiên c u Thông tư này. Tòa án nhân dân các c p thông báo cho Vi n ki m sát nhân dân cùng c p và Tòa án nhân dân c p huy n thông báo cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n bi t ph i h p th c hi n. Ph m Tâm Long Tr nh H ng Dương ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản