Thông tư liên tịch số 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
88
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  LIªN  é   é   µI C H Ý N H , V¨ N   O ¸  ­  H « N G  TIN S è  08/TTL B BBT H T N G µ Y  31 T H¸ N G  1 N¨ M  1996 H í N G  D É N  VI Ö C  T H U  V µ  S ö  D ô N G  TI Ò N   P H ¹ T ® è I  íI V  C¸ C   µ N H  VI VI  H ¹ M  H µ N H   H Ý N H   H P C T R O N G   C  H O ¹ T  ® é N G   N  H O ¸  V µ  D Þ C H  V ô  V¨ N  H O ¸   C¸ V¨ ­ C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  12­ ng 12­ 1995  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ     êng  t¨ngc qu¶n  ýho¹t®éng      µ  Þch  ô      y  ¹nh  µitrõ l    v¨n ho¸ v d v v¨n ho¸,®È m b   m ét  è  Ö  ¹n x∙héinghiªm  äng. s t n      tr   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 88/CP  µy  12­ ng 14­ 1995  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v qui ®Þnh  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  vi x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ¹t®éng  µ  Þch  ô    v ho   vd v v¨n ho¸ vµ      phßng  èng  ét  è  Ö  ¹n    éi,®Èy  ¹nh  µitrõm ét  è  Ö  ¹n  ch m s t n x∙h   m b   stn x∙héinghiªm  äng.    tr   ­ C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 814/TTg  µy  12­ ng 12­ 1995  ña  ñ   íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc    êng  v vi t¨ng c qu¶n  ý,thiÕtlËp  Ëttù kû  ¬ng  l    tr     c trong c¸c ho¹t®éng        v¨n ho¸  µ  Þch  ô  vd v v¨n ho¸,®Èy  ¹nh  µi trõ m ét  è  Ö  ¹n    éi nghiªm    m b   s t n x∙ h   träng.  Sau    khi trao ® æi    Õn  ÷a    é,  µnh  ã  ªnquan, li   é   µi    ý ki gi c¸c B ng c li     ªnB T chÝnh  µ  v V¨n      ho¸ ­ Th«ng    íng dÉn  Öc    µ  ö  ông  Òn ph¹t®èi víi tinh   vi thu v s d ti         c¸chµnh      ¹m  µnh  Ýnh    viviph h ch trongho¹t®éng  µ  Þch  ô           vd v v¨n ho¸,nh sau:   I­NH ÷ NG     QUY   NH   ®Þ CHUN G.  1.K Ó   õngµy  2­   t  1­ 1996  äi    ¹m  µnh  Ýnh  m viph h ch trong c¸cho¹t®éng         v¨n ho¸  u   ®Ò ph¶i xö  ¹thµnh  Ýnh    ph   ch theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  µy  12­ ng 14­ 1995  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph   2. Tæ     chøc, c¸ nh©n  ang    µnh     ® thih c«ng  ô    ö  ýviph¹m  v khix l     ph¶ilËp    biªnb¶n  µ          i t ng viph¹m  ép  Òn ph¹tvµo    v ghibiªnlai ®Ó ®è  î     n ti     Kho  ¹c Nhµ   ­ b  n íc.Biªn laithu  ¹tph¶ido  é   µi chÝnh        ph     BT  (Tæng  ôc  c Thu Õ)  èng  Êt ph¸t th nh     hµnh  (theo m É u     quy  nh).ViÖc  ®Þ   qu¶n  ývµ  ö  ông        Òn ph¹t® îc l  s d biªnlai ti       thu thùc hiÖn    theo chÕ     n    ®é Ê chØ  Õ  ña  é  µichÝnh. thu c B T     ­ Quy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ®Þ x ph     h ch trong c¸c ho¹t®éng           v¨n ho¸ vµ  Þch  ô      Bé   d v v¨n ho¸ do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    èng  Êt theo  É u   tinth nh   m trong c¶    níc.   3.Toµn  é    b kho¶n    Ò   ö  ¹tc¸chµnh      ¹m  thu v x ph     viviph trong ho¹t®éng       v¨n ho¸ vµ  Þch  ô       d v v¨n ho¸ ph¶itËp    trung vµo  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc th«ng    n  qua  Ö   h thèng Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n  ­ Sè     Ò   ö  ¹t® îc®Ó   ¹ 100%     thu v x ph     l i cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng        ph ®Ó bæ sung kinh phÝ      chicho  ¹t®éng  ÷ g×n  Ëttù,kû  ¬ng  ho   gi   tr     c trong c¸c ho¹t®éng       v¨n    µ  Þch  ô  ho¸ trªn®Þa   µn  ña  ho¸ v d v v¨n      b c tØnh  µ  µnh  è  Ó  c¸c v th ph (k c¶    kho¶n    ùctiÕp)cho    ùcl ng cña  chitr     c¸c l  î   Trung  ng  ¬ tham    µo  ÷ g×n  Ët gia v gi   tr   tùkû  ¬ng  Ò   ¹t®éng        a  ¬ng     c v ho   v¨n ho¸ ë ®Þ ph (c¸ctØnh  µ  µnh  è). v th ph   4.Uû     ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸cc chØ  o  µ  ¹o®iÒu  Ön  ®¹ v t   ki cho Kho  ¹c nhµ  b  níc tæ    chøc  c¸c  iÓ m   ® thu  Ých  îp    ùc  Ön  Öc  th h ®Ó th hi vi thu  ép  ¹t ® îc n ph     nhanh  ãng,thuËn  Ön. ch   ti  
  2. 2 5. Tæ     chøc, c¸ nh©n     trong níc vµ  íc ngoµi viph¹m  µnh  Ýnh      n     h ch trong  c¸c ho¹t®éng  ho¸  µ  Þch  ô  ho¸          v¨n  vd v v¨n  trªnl∙nhthæ  íc Céng  µ  héi n  ho X∙    chñ  Üa  ÖtNam   Þ  ö  ¹ttiÒn cã  ngh Vi   b x ph     tr¸chnhiÖ m  ép  Òn ph¹t(b»ng  Òn    n ti     ti ViÖtNam)  ¹ n¬iquy  nh  îcghitrong quyÕt ®Þnh  ö  ¹t.   t    i ®Þ ®       x ph   II­ ÷ NG    NH QUI  NH   ô   Ó.  ®Þ C TH 1.Néi dung      iÓnkhaithùc hiÖn     chi®Ó tr       ChØ   Þ  µ  th v NghÞ   nh. ®Þ   1.1     .ë Trung  ng: ¬  ­ C¸c  ¹t®éng  ña    é,  µnh      ho   c c¸c B ng ë Trung  ng  ¬ nh»m   iÓn khai thùc tr       hiÖn  ChØ   Þ  th 814/TTg  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 87/CP  µy  12­ ng 12­ 1995  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ  µho¹t®éng  êng  ph l     th xuyªn,li   ôc ® îcc©n  i trong kÕ   ¹ch chi   ªnt     ®è     ho     hµng n¨m  ña  c c¸c  é,  µnh  ùc  Ön  B ng th hi theo    c¸c quy  nh   Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µ   íc. l    c Nh n   1.2     a  ¬ng: .ë ®Þ ph   ­ Chi cho c«ng    chøc    i  Óm     t¸c tæ  c¸c ®é ki tra v¨n ho¸  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph (thµnh phè,quËn,huyÖn, thÞ,phêng,x∙).             ­ Chi mua   ¾ m,     s trang bÞ   ¬ng  Ön    ph ti cho c«ng    Óm     Öc  Ëp  ¹ t¸cki travi l l   i trËttù trong c¸c ho¹t®éng  ho¸ vµ  Þch  ô  ho¸ trªntõng  a   µn  ô          v¨n    d c v¨n      ®Þ b c thÓ.  ­ Chi cho     c«ng    äc  Ëp,trao® æi  t¸ch t     nghiÖp  ô  ña      é  v c c¸c c¸n b trong c¸c    ®éi kiÓm    µ  ö  ¹thµnh  Ýnh,c¸n bé    trav x ph   ch     chØ  o  Öc  ùc hiÖn  ®¹ vi th   ChØ   Þ  th vµ  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ. ®Þ c Ch ph   ­ Chi phÝ     cho  Öc  vi chuyªn chë    Ön  Ët bÞ    ÷theo  Õt ®Þnh     c¸chi v   thu gi   quy   xö  ýviph¹m  µ    Ý  l    v chiph cho  Öc  vi b¶o  qu¶n  ë  ö  ýc¸chiÖn  Ëtthu gi÷. ch x l     v     ­ Chi cho    ¹t®éng     c¸c ho   tuyªntruyÒn    phæ   Õn  Öc  ùc hiÖn  bi vi th   ChØ   Þ  th vµ NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ëp  ¹ trËttù kû  ¬ng  ®Þ c Ch ph l l       c i trong c¸c ho¹t®éng  µ       v dÞch  ô      µitrõc¸clo¹ v¨n ho¸ ®éc  ¹i. v v¨n ho¸,b       i       h  ­ Chi    cho  Öc    n  µiliÖu ®Ó   vi in Ê t     tuyªn truyÒn, kiÓm     µ  ö  ý(theo     trav x l     m É u   èng  Êt ®∙  th nh   quy  nh). ®Þ   ­ Chi cho     Kho  ¹c Nhµ   íctheo  b  n  quy  nh  ®Þ chung  Ò     µ  ö  ông  Òn v thu v s d ti   ph¹tc¸chµnh      ¹m  µnh  Ýnh.    viviph h ch   ­ Chi båidìng cho  ÷ng  êilµm  Ö m   ô  µigiê vµ  ÷ng  êicã        nh ng   nhi v ngo     nh ng   thµnh  Ých  t tham    giatrong viÖc    tuyªntruyÒn    ôc,ph¸thiÖn  µ  ö  ýc¸cvi   gi¸od     v x l      ph¹m. Cô   Ó    th +    µm  ªm,  µm  Chi l ® l thªm  ê vËn  ông  gi   d theo Th«ng    è  t s 10/L§TBXH­TL  ngµy  15/4/1995 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­th binh vµ  héi.   X∙    +    ëng:Møc  ëng  èi®a  Chi th   th t   kh«ng    qu¸ 30%   è  Òn ph¹t®èi víi ÷ng  s ti         nh vô  Öc  vi phøc  ¹p (th ng  t   ë cho  tËp  Ó  µ    ©n).Nh÷ng  êi cã  µnh  c¶  th v c¸ nh   ng   th tÝch  ªntôc trong n¨m  li       tham    µo  gia v c«ng    t¸cphßng, chèng, ph¸thiÖn, xö  ý        l  v.v. .cã  thÓ  xÐt th ng cho c¶ n¨m, nhng møc  th ng tèi ®a  kh«ng qu¸ .  ê ë     200.000®  ×nh  ©n  b qu cho  th¸ng. 1    ­Chi c«ng    Ý  Õu  ã)theo chÕ     Ön  µnh  ña  é  µichÝnh.    t¸cph (n c     ®é hi h c BT    ­ Chi    kh¸c ph¸tsinh phôc  ô        v cho  ¹t®éng  ùc hiÖn  ho   th   NghÞ   nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  Ò   Ëp  ¹ trËttù v¨n ho¸,m µ   a  ã  ph v l l           ch c trong c¸c néidung    i     chinªu    ë
  3. 3 trªn, ng  Öc     nh vi chiph¶itrªnc¬  ë  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt  µ      s d to¸n®   c th quy duy v ph¶ithùc hiÖn  ng  Õ         µ      ®ó ch ®é chitiªuv qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh. l    hi h   2.LËp  ù      µ  Êp      d to¸nchiv c ph¸tkinhphÝ.     2.1.C¨ncø  µo  éidung    v n  quy  nh    iÓ m   phÇn  ,   é, ngµnh,c¸c ®Þ ë® 1  II  B   c¸c    ®¬n  Þ  îcgiao nhiÖm   ô    a   µn  v®    v trªn®Þ b tØnh,thµnh  è  Ëp  ù      öi   ph l d to¸nchig   c¬ quan  µichÝnh  ïng  Êp  Ðt  Öt  µ  Êp  t  c c x duy v c kinh phÝ     cho  ¹t®éng  õng  ho   t th¸ng,qui.    2.2.Së     V¨n   ho¸ Th«ng    èihîp  íiSë   µi chÝnh  Ët    cø  µo  tinph   v   T   V gi¸c¨n  v sè  vÒ   ö  ¹tvµ  è    thu  x ph   s chitheo  éi dung  n  quy  nh        ©n  i  Õ   ®Þ ë trªn®Ó c ®è k ho¹ch      thu chi,b¶o  ¶m     ng, thu ®ñ,  Êp    ® thu ®ó     c ph¸tkinh phÝ    qu¶n  ýviÖc  ö  l  s dông kinh phÝ  ng  ôc  ch, chÕ       ®ó m ®Ý   ®é quy  nh  µ  ùc hiÖn  Öt quyÕt  ®Þ v th   duy   to¸nthu chitheo chÕ     µichÝnh  Ön  µnh.       ®é t   hi h   3.Xö  ¹tvµ    ¹t.   ph   thu ph   3.1 Ng êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tc¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh      th quy x ph     viviph h ch trong  lÜnh  ùc  ho¸ vµ    Þch  ô  ho¸ ph¶ira  Õt  nh  ö  ¹tlµm  ¬  v v¨n    c¸c d v v¨n      quy ®Þ x ph   c së cho  Öc    Òn ph¹tvµo  ©n  vi thu ti     ng s¸ch.Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  lo¹  É u:    ®Þ x ph   2  i m M ét  ¹  ö  ông    ¹ttiÒn  n   lo is d ®Ó ph   ®Õ 50.000®,  ét  ¹  ö  ông    ö  ¹t m lo is d ®Ó x ph   trongtr ng  îp ph¶ilËp biªnb¶n    ¹m. (Theo  É u   nh  Ìm)  ê h       viph   m ®Ý k  Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tkhira quyÕt  nh  ö  ¹tlËp  µnh  b¶n    th quy x ph       ®Þ x ph   th 3  (métb¶n    giao cho  êibÞ  ö  ¹t, ét    ng   x ph   m b¶n giao cho  ¬    c quan  kho  ¹c Nhµ   íc b  n  do  êibÞ  ö  ¹ttrùctiÕp chuyÓn  n,  ét  ng   x ph       ®Õ m b¶n u  ¹ c¬  l t   quan  µ   íccña  i Nh n   ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹t) §èivíi   th quy x ph       Õt ®Þnh  ¹ttiÒn tõ2  iÖu®ång  ë . quy   ph       tr   tr   lªnph¶ilËp      thªm  ét  m b¶n  Õt  nh  ö  ¹tgöiViÖn  Ó m     ©n  ©n   quy ®Þ x ph     Ki so¸tnh d cïng cÊp.     § Ó   ¶m   ® b¶o  Öc    µnh  Õt  nh  ö  ¹t,ngêi bÞ   ö  ¹tph¶i vi thih quy ®Þ x ph     x ph     nép  cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tgiÊy  ê tuy th©n  c th quy x ph   t    hoÆc   µis¶n ¬ng  t  t ® ¬ng  íisè  Òn  Þ   ö  ¹tcho  n     êi viph¹m  ép    Òn  ¹tvµo  v   ti b x ph   ®Õ khing     n ®ñ ti ph   n¬iquy  nh.   ®Þ   3.2.Kho  ¹c Nhµ   íccã  Ó  ùc hiÖn  Öc  û  Òn    Òn ph¹tcho    b  n   th th   vi u quy thu ti     m ét  è  n  Þ  :B u  iÖn, Thu Õ,  ©n   µng, nhng  s ®¬ v nh   ®   Ng h   ph¶i®¶m     b¶o nguyªn   t¾c  ép  Þp  êisè  n k th   thu  Ò   Òn  ¹tvµo  v ti ph   KBNN.  Òn  Ti thanh  to¸n phÝ   û    u quyÒn    îctrÝch tõtæng  è    Òn ph¹tvµ  thu ®      s thu ti     n»m   trong dù    ña    to¸nc KBNN   tØnh,thµnh  è  îcSë  µichÝnh  Öt.   ph ®   T   duy   3.3  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tcã  Ng   th quy x ph   tr¸chnhiÖ m   íng  Én  êi bÞ   ¹t   h d ng   ph   ®Õ n   ép  Òn ph¹tt¹    iÓ m     Òn  ¹tthuËn  î nhÊt.Trong  ét  è  ­ n ti     i ® c¸c thu ti ph   l i   m s tr êng  îp  Æc   Öt,ngêi bÞ   ö  ¹tkh«ng  Ó  ép  ¹tt¹    iÓ m   trªn h® bi     x ph   th n ph   i ® c¸c thu    ®Þa  µn  b tØnh,thµnh  è  × ngêixö  ¹tcã  Ó    Þ  îcnép  ¹ bÊt cø    ph th     ph   th ®Ò ngh ®   t    i ®iÓ m  thu  ¹tnµo  ña  ph   c Kho  ¹c  µ   íc (hoÆc   KBNN   û  Òn)  ng  b Nh n   do  u quy nh ph¶i®¶m     b¶o  êigian tèi®a   th       kh«ng    ngµy.Kho  ¹c Nhµ   íctrung  ng  qu¸ 5    b  n  ¬ cã tr¸ch nhiÖ m     theo  âi,kiÓm     µ  íng  Én  Öc  d  tra v h d vi thu  Òn  ¹t.Khi nép  ti ph     tiÒn  ¹tngêi bÞ   ö  ¹tyªu  Çu  ¬  ph     x ph   c c quan  Kho  ¹c Nhµ   íc (hoÆc  ¬  b  n  c quan  KBNN   û  Òn)  Êp  ªn2  µ  ªn3      tiÒn  ¹t(l ªn3  ép  u quy c li   v li   biªnlaithu  ph   i   n cho  ¬  c quan  Õt ®Þnh  ¹t®Ó   µm    nhËn  ¹giÊy têhoÆc   µi quy   ph   l c¨n cø  l  i    t  s¶n).   3.4 Kho  ¹c Nhµ   íc thùc hiÖn    Òn  ¹ttheo  Õt  nh  ña  êi   b  n    thu ti ph   quy ®Þ c ng   cã  Èm   th quyÒn  ö  ¹t.Trêng  îp  ã  Õu  ¹ivµ  îc c¬  x ph   h c khi n   ®   quan  ã  Èm  c th quyÒn    gi¶iquyÕt  ×  th c¨n  vµo  cø  quyÕt  nh     ®Þ gi¶iquyÕt  Õu  ¹i®Ó   ¬  khi n   c quan Kho  ¹c Nhµ   ícthu thªm,hoÆc     ¹ sè  b  n      tr¶l   chªnh  Öch  i l theo  Õt  nh   quy ®Þ
  4. 4 míi.§Þnh  ú  µng  ý,n¨m    kh qu   Kho  ¹c Nhµ   ícb¸o    Õt    Öc  ö  ông  b  n   c¸o quy to¸nvi s d biªnlai   Òn ph¹tvíi ¬      ti       quan  Õ  ¬icÊp      thu c thu n   biªnlai. 3.5  Þnh  ú  ét  § k m th¸ng 2  Çn  µo  µy  vµ  hµng    l v ng 15  30  th¸ng,Kho  ¹c    b Nhµ   íc vµ  ¬  n   c quan  ña  êi cã  Èm   Ón  ö  ¹ttæng  îp,®èi  Õu  c ng   th quy x ph   h  chi toµn  é  è  Òn thu ph¹t(c¶ sæ   ∙    µ  è  a  ép) ®Ó   ¾ m   è  Òn thu ® ­ b s ti         ® thu v s ch n   n s ti     îc,sè  a    a  ép  µ  ÷ng  êng  îp cÇn    ch thu,ch n v nh tr h  ph¶icìng chÕ     µnh.     thih   3.6 Toµn  é  è  Òn thu ph¹thµnh  Ýnh  Ò     ¹m  µnh  Ýnh    b s ti       ch v viph h ch trong  c¸c ho¹t®éng      v¨n ho¸  µ  Þch  ô  vd v v¨n ho¸  îc ®Ó   ¹  ®  li 100%  cho  ©n  ng s¸ch  ®Þa   ¬ng  µ  ph v theo  âi riªng ®Ó     d    bæ sung  µo  v kinh phÝ     cho c«ng    ¶m   t¸c® b¶o  Ëp  ¹ trËttù kû  ¬ng  Õ       µitrõc¸c lo¹      c  ¹i. è   Òn  l l      c i v v¨n ho¸,b       i ho¸ ®é h   ti v¨n S thu  ¹thµnh  Ýnh  Ò     ¹m  Ëttù kû  ¬ng  ph   ch v vi ph tr     c trong  Ünh  ùc  l v v¨n  ho¸  µ  v dÞch  ô      îcghivµo  ôc  ôcng©n  v v¨n ho¸ ®     m l  s¸ch:ch¬ng    ¹      99, lo i kho¶n    14, 01, h¹ng    ôc  xö  ¹tvÒ     ãa. 9,m 47  ph   v¨n h   3.7 Hµng    n¨m, Bé     V¨n    ho¸ Th«ng    é   éi vô  µ    a   ¬ng  tin, N   v c¸c ®Þ ph B ph¶i  lËp  ù  d to¸n kinh  Ý     ph cho  Öc  ¹t®éng  Ëp  ¹  Ëttù kû  ¬ng  Ò   vi ho   l li     c tr v v¨n    ho¸ chèng    Ö  ¹n    éi cã  ªnquan  n   ¹t®éng  ho¸ vµ  Þch  ô    c¸c t n x∙ h   li   ®Õ ho   v¨n    d v v¨n ho¸ ®ång  êitrong kÕ   ¹ch ng©n    th     ho   s¸ch cña  é, ngµnh  öiBé  µichÝnh      B  g  T  ®Ó lµm    lËp dù    ©n  c¨n cø    to¸nng s¸ch Nhµ   íc.   n  II   ITR¸CH  . NHIÖ M   ñ A   C C¸C  ¬   C QUAN   µ   íC  µ   êICã   È M   NH N V NG   TH QUY Ò N   Xö   ¹T  PH TRON G   ÖC  ö   ý  µ   VI X L V THU   ÒN  ¹T. TI PH   1. Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tkhixö  ýc¸c hµnh      ¹m      th quy x ph     l     viviph ph¶ic¨n cø     vµo  møc   ¹tcô  Ó  ph   th quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  µy  th¸ng 12  ng 14    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ    Õt  nh  ng  c Ch ph ®Ó quy ®Þ ®ó møc   ¹t,®ång  êihíng ph   th     dÉn  êibÞ  ö  ¹tthùc hiÖn  Õt ®Þnh  ö  ¹t®óng  ng   x ph     quy   x ph   quy  nh, n Õu  êi ®Þ   ng   bÞ   ¹tkh«ng  Êp  µnh  Õt  nh  ö  ¹t(kÐo  µi thêigian  ép  Òn, ph   ch h quy ®Þ x ph   d    n ti   nép  kh«ng  ,  ®ñ kh«ng  ép)  ×  êi cã  Èm   n th ng   th quyÒn  ö  ¹t cã  x ph   quyÒn    ra quyÕt  nh  ìng chÕ   µ  ã  Öm   ô  chøc  Öc  ìng chÕ   ®Þ c  v c nhi v tæ  vi c   theo  Òu    §i 55 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch   2. Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  ã    b Nh n   ¬ c tr¸chnhiÖm   íng  Én    h d nghiÖp  ô  µ  vv h¹ch toµn    Òn ph¹tphïhîp víi     thu ti           quy  nh    y.  c¸c ®Þ trªn®© Kho  ¹c Nhµ   ícc¸c b  n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   chøc    µn      tæ  c¸c b thu tiÒn      Þp  êitiÒn  ¹tcho  µ   íc vµ  ¶m   ®Ó thu k th   ph   Nh n   ® b¶o  µn  é  è    Òn to b s thu ti   ph¹t® îccËp  Ët vµ     nh   theo  âith ng  d   ê xuyªn theo chÕ         ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Nhµ   íc. n  3. Së   µi chÝnh  Ët gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  ã    T  v      ph c tr¸chnhiÖm   èihîp víi   ph       c¬ quan  Õ, c¬  thu   quan  Kho  ¹c Nhµ   íc kiÓm     b  n  tragi¸m    Öc  tiÒn  ¹t s¸tvi thu  ph   vµ  ö  ông  Òn ph¹ttheo ®óng  sd ti       quy  inh. ®   4. Nghiªm  Ê m   äi  µnh    îdông  Ö m   ô  îcgiao ®Ó     Òn ph¹t   c mh vil   i nhi v®    thu ti     mµ   kh«ng  ã  Õt  nh  ö  ¹t,kh«ng        c quy ®Þ x ph   ghi biªn laihoÆc     ¹o  Ón    gi¶ m bi lai thu tiÒn ph¹t. êicã  Èm  Òn  ö  ¹tkh«ng  îcs¸ch nhiÔu,dung  óng,      Ng   th quy x ph   ®      t   bao  che,kh«ng  ö  ¹t,   x ph   hoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi, x ph   k th   kh«ng  ng  ®ó møc.  êiNg   l¹m  ông  Òn  ¹n    ¹m  d quy h viph quy  nh  ×  ú møc      ¹m  ña  êi®ã   ®Þ th tu   ®é viph c ng   m µ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ     x l   lu   b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h   M äi  chøc  µ    ©n    ¹m    tæ  v c¸ nh viph c¸cquy  nh  Ò   ö  ¹t,   Òn ph¹t, ®Þ v x ph   ti   thu   sö  ông  Òn ph¹tsainguyªn t¾c  d ti         ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Öc  µm      ña    vi l saitr¸ci m × nh hoÆc   ña  n  Þ  ×nh  ícph¸p luËt. c ®¬ v m tr      
  5. 5 IV­Tæ     CHøC   ù C   Ö N.  TH HI 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  2­   tn c hi l     1­ 1996,m äi    quy  nh  íc®©y    ®Þ tr   tr¸i víi  Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i   b 2. § Ò   Þ  é   ëng    é,  ñ  ëng    ¬    ngh B tr c¸c B th tr c¸c c quan ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch    ph   t UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ phæ   Õn  éng  i µ  íng dÉn, kiÓm     Öc  ùc hiÖn  ng    bi r r∙  h   v   travi th   ®ó c¸c quy  nh   ®Þ trongTh«ng   µy.   tn
  6. 6 M É U  S è : 02/XP H C .. . ......  . . .....  .. Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  Nam   Sè:.. . . . ..  /Q§       éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc     § l    do   ph             ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­            ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­    .. .Ngµy...      .  . .th¸ng.. .n¨m  . . . 199..  . QUY Õ T   NH   ö  ¹T  PH¹ M  µ NH   Ý NH ®Þ X PH VI  H CH ­ C¨n  vµo    cø  Ph¸p  Önh  Ò   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  l v x l    h ch ng 6/7/1995  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  ña  Ýnh  ñ  µy  c Ch ph ng 12/12/1995  quy  nh  Ò   ö  ¹t ®Þ v x ph   vi ph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong  Ünh  ùc  ¹t®éng  l v ho   v¨n ho¸,dÞch  ô    v v¨n ho¸  µ  v phßng  èng  ét  è  Ö  ¹n x∙héi; ch m s t n    ­ C¨n  biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  Ëp  .   µy.. . th¸ng.. .n¨m  cø    vi ph h ch l .. . ng . . . . . 199..  .; ­X Ðt  éidung,tÝnh  Êt,hµnh      ¹m  µnh  Ýnh;   n    ch   viviph h ch T«i. . ................  . . ................Chøc  ô.. . .......................... . . v . . ......................... §¬n  Þ  v c«ng  . . .......................................... t¸c: . ........................................... QUY Õ T   NH ®Þ §iÒu   1.   ­   Xö   ph¹t   ®èi   víi   «ng,   bµ   (hoÆc   tæ  chøc): . . ................. . . ................. +   §Þa  chØ:.. . ............................................... . . ............................................... +   Ngh Ò   nghiÖp:. . ........................................... . . ........................................... +    ã  µnh      ¹m:.. . ................................... §∙c h viviph . . ................................... Quy  nh  ¹ ®iÒu... .  ®Þ ti  .., kho¶n.. .  iÓ m...   . .® , .NghÞ   nh  è      µy  . ®Þ s 88/CP ng 12/12/1995 +   H×nh   thøc   xö   ph¹t   hµnh  chÝnh... . ............................... . ............................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. +   C¸c   biÖn   ph¸p   xö   lý   tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn:. . ...................... . . ...................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. +   BiÖn   ph¸p   kh ¾c   phôc   hËu   qu¶   (nÕu  cã):. . ......................... . .......................... .. . ....................................................... . . ....................................................... ..
  7. 7 §iÒu      2. ­ ¤ng,Bµ     (hoÆc  chøc)cã  tæ    tr¸chnhiÖ m   n   ¬    ®Õ c quan  Kho  ¹c b  Nhµ   íc  ¹ . ........®Ó   ép  Òn ph¹tvµ    µnh  n  t i . .......  . n ti     thih . nghiªm  chØnh    ×nh  c¸c h thøc  ö  ¹tvµ  Ön  x ph   bi ph¸p  kh¸c t¹  Òu  quyÕt  nh  µy. Trong  êih¹n     i §i 1  ®Þ n  th   5 ngµy  Ó   õ ngµy  îcgiao quyÕt  nh  ö  ¹tn Õu  k t  ®    ®Þ x ph   ¤ng, Bµ     (hoÆc  chøc) tæ    kh«ng  ù nguyÖn    µnh  Õt  nh  ö  ¹tnµy  Ï bÞ   ìng chÕ     µnh. t  thih quy ®Þ x ph   s  c   thih   ¤ng, Bµ     (hoÆc  chøc) cã  Òn  Õu  ¹it¹ . ......  tæ    quy khi n   i . ........trong  êih¹n    th   10 ngµy  Ó   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t. k t  nh ®     x ph §iÒu     3.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy.. .th¸ng.. .n¨m  ®Þ n c hi l     . . . . 199...   Ng êira quyÕt ®Þnh      (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)
  8. 8 M É U  S è : 03/XP H C .. . ......  . . .....  .. Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  Nam   Sè:.. . . . ..  /Q§       éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc     § l    do   ph             ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­            ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­    .. .Ngµy...      .  . .th¸ng.. .n¨m  . . . 199..  . QUY Õ T   NH   ö  ¹T  PH¹ M  µ NH   Ý NH ®Þ X PH VI  H CH (Ph¹ttiÒn t¹ chç  õ10.000    n        i t  ® ®Õ 50.000  ) ® ­ C¨n  vµo    cø  Ph¸p  Önh  Ò   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  l v x l    h ch ng 6/7/1995  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  ña  Ýnh  ñ  µy  c Ch ph ng 12/12/1995  quy  nh  Ò   ö  ¹t ®Þ v x ph   vi ph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong  Ünh  ùc  ¹t®éng  l v ho   v¨n ho¸,dÞch  ô    v v¨n ho¸  µ  v phßng  èng  ét  è  Ö  ¹n x∙héi; ch m s t n    T«i. . ................  . . ................Chøc  ô.. . .......................... . . v . . ......................... §¬n  Þ  v c«ng  . . .......................................... t¸c: . ........................................... QUY Õ T   NH ®Þ ­   Ph¹t   tiÒn.. . ........... ®ång. . .........( iÕt   b»ng  . . ........... . . ......... V ch÷).. . ....... . ....... .. . ....................................................... . . ....................................................... ­   §èi   víi   ¤ng,   Bµ   (hoÆc   tæ  chøc): . . ............................. . . .............................. §Þa  chØ:.. . ................................................. . . ................................................. §∙cã  µnh      ¹m:.. . .....................................  h viviph . . ..................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... §iÒu.. . ... kho¶n.. . ... ®iÓ m... . . .. NghÞ  ®Þnh  88/CP  ngµy  . . ... , . . ... , . . .... 12/12/1995. ­   §Þa   ®iÓ m   ph¸t   hiÖn   vi   ph¹m:.. . .................................. . . ................................. ­¤ng,Bµ       (hoÆc  chøc)cã  tæ    tr¸chnhiÖm  n   ¬    ®Õ c quan  Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  t¹ . .............................®Ó   ép  Òn ph¹t. i . ............................  n ti   .. ­ Nh÷ng giÊy tê, µi  t  s¶n gi÷ t¹ c¬  quan cña ngêi cã  thÈm  quyÒn  i ph¹t: . .... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. ­ Trong  êih¹n  ngµy  Õu    th   5  n ¤ng, Bµ     (hoÆc  chøc) kh«ng  ù nguyÖn   tæ    t  thi µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tsÏbÞ  ìng chÕ     µnh.  h quy   x ph     c   thih Ng êira quyÕt ®Þnh      (Ký vµ    â hä    ghir   tªn)
Đồng bộ tài khoản