Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BNN-BQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BNN-BQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BNN-BQ về việc hướng dẫn thực hiện công tác bố trí, sắp xếp, ổn định và tiếp nhận dân cư ở vùng dự án phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Quốc phòng quản lý do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BNN-BQ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN-B QU C PHÒNG ******** ****** S : 09/2003/TTLT-BNN- Hà N i, ngày 03 tháng 01 năm 2003 BQP THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N CÔNG TÁC B TRÍ, S P X P, N NNH VÀ TI P NH N DÂN CƯ VÙNG D ÁN PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I DO B QU C PHÒNG QU N LÝ th c hi n th ng nh t và có hi u qu công tác b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án phát tri n kinh t - xã h i do B Qu c phòng qu n lý; sau khi có ý ki n tham gia c a các B có liên quan, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Qu c phòng hư ng d n như sau: I. I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG VÀ NGUYÊN T C TH C HI N. 1. i tư ng i tư ng là các h gia ình ư c b trí, s p x p, n nh các vùng d án phát tri n kinh t - xã h i do B Qu c phòng qu n lý theo k ho ch hàng năm c a Nhà nư c, bao g m: a/ Các h gia ình trong vùng d án; b/ Các h gia ình t nơi khác n nh cư (trong t nh và ngoài t nh), k c các h ng bào di cư khi Chính ph yêu c u b trí. Ưu tiên b trí, s p x p các h gia ình t i ch (xã, huy n), các h gia ình ng bào dân t c thi u s thu c i tư ng v n ng nh canh, nh cư. 2. Ph m vi áp d ng Thông tư này áp d ng cho các vùng d án, g m: a/ Các d án phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng sâu, vùng xa, g n v i vi c c ng c qu c phòng an ninh trên các a bàn chi n lư c (sau ây g i là Khu kinh t - qu c phòng). Ch u tư d án là các Quân khu ho c oàn kinh t qu c phòng. b/ Các d án di dân phát tri n kinh t xã h i và kinh t m i (sau ây g i là d án làng quân nhân). Ch u tư d án là các ơn v quân i .
  2. c/ Các d án n nh s p x p dân cư các xã biên gi i. Ch u tư d án là B i Biên phòng ho c ơn v khác trong Quân i. 3. Nguyên t c th c hi n a/ Vi c t ch c b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án th c hi n trên cơ s t nguy n c a các h gia ình, theo m c tiêu d án và ti n k ho ch ư c phê duy t c v s lư ng và ch t lư ng. b/ Các d án ph i m b o các i u ki n v cơ s h t ng thi t y u, t , t canh tác, t n d ng t còn hoang hoá ón nh n dân theo k ho ch và yêu c u c a Nhà nư c, t o i u ki n cho nhân dân s m n nh i s ng và s n xu t. c/ Ngu n v n th c hi n các d án g m: - V n ngân sách Nhà nư c: + V n u tư hàng năm cho các vùng d án phát tri n kinh t - xã h i do B Qu c phòng qu n lý. + V n các Chương trình m c tiêu Qu c gia có liên quan c a t nh có d án và kinh phí Chương trình xoá ói gi m nghèo ( kinh phí d án n nh dân cư và xây d ng vùng kinh t m i các xã nghèo, kinh phí d án nh canh nh cư các xã nghèo) c a t nh có dân i. + H tr t ngân sách a phương c a nơi có d án và nơi có dân i. - Các ngu n v n óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. II. M T S QUY NNH C TH . 1. V qu n lý và s d ng t ai a/ Các h thu c i tư ng b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án ư c giao t và ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t , t canh tác, m b o n nh i s ng và phát tri n s n xu t. M c di n tích t ư c giao, tuỳ theo qu t và i u ki n c th vùng d án, nhưng không vư t quá quy nh c a Lu t t ai. b/ Nghiêm c m vi c buôn bán ho c chuy n như ng trái phép quy n s d ng t ai trong vùng d án. 2. V h tr u tư a/ Ngân sách Nhà nư c h tr u tư cho c ng ng vùng d án, bao g m: - u tư cơ s h t ng thi t y u theo d án ã ư c phê duy t ph c v s n xu t và i s ng cho nhân dân, k t h p phát tri n kinh t v i qu c phòng - an ninh. - ào t o b i dư ng cán b cơ s v t ch c s n xu t và qu n lý.
  3. b/ Ngân sách Nhà nư c h tr tr c ti p cho h gia ình: - Các h ư c b trí, s p x p, n nh và ti p nh n các vùng d án hư ng kinh phí h tr di dân theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - H tr s n xu t và i s ng cho các h trong th i gian u n nh cư vùng d án. - H tr v khuy n nông, khuy n lâm và áp d ng các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t. c/ Kinh phí ho t ng cho cơ quan qu n lý v công tác b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án c a B Qu c phòng, do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th ng nh t v i B Qu c phòng phân b trong t ng s v n ư c Th tư ng Chính ph giao B Qu c phòng hàng năm. III . T CH C TH C HI N. 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a/ Là cơ quan u m i ph i h p công tác v i B Qu c phòng, các B , Ngành có liên quan và các a phương có dân i, dân n th c hi n công tác b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư các vùng d án. b/ Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng t ng h p nhu c u b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư các vùng d án ưa vào k ho ch di dân hàng năm trình Chính ph phê duy t. c/ Nghiên c u và xây d ng chính sách di dân h tr cho các i tư ng ư c b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư các vùng d án. d/ Ph i h p v i B Qu c phòng trong công tác ki m tra, thanh tra vi c chuNn b a bàn ón dân và vi c th c hi n chính sách, k ho ch b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư các vùng d án. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao cho C c nh canh nh cư và Vùng kinh t m i giúp B ph i h p v i B Qu c phòng, các B , Ngành liên quan và các a phương th c hi n nhi m v này. 2. B Qu c phòng a/ Ph i h p v i các a phương có dân i, các a phương có dân n xây d ng k ho ch b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân, báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p vào k ho ch di dân hàng năm. Sau khi k ho ch ư c phê duy t, B Qu c phòng cùng v i các bên h u quan tri n khai th c hi n vi c b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án. b/ Ch trì giám sát, ki m tra, thanh tra, vi c chuNn b a bàn ón dân và vi c th c hi n chính sách, k ho ch b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư các vùng d án.
  4. c/ Ch trì, t ch c ánh giá, sơ k t, t ng k t vi c th c hi n công tác b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư. d/ Ch o các ch u tư xây d ng k ho ch b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án và tri n khai th c hi n công tác này theo m c tiêu d án và ti n k ho ch ã ư c phê duy t, bao g m các n i dung c th sau: - Kh o sát, n m tình hình t ai và dân cư, xây d ng quy ho ch chuNn b a bàn m b o các cơ s h t ng thi t y u b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư. - Tuyên truy n, v n ng, ph bi n chính sách nh canh nh cư, di dân, xây d ng vùng kinh t m i giúp ng bào hi u rõ và t nguy n th c hi n t t ch trương, chính sách, qui nh c a a phương và pháp lu t c a Nhà nư c, góp ph n gi gìn an ninh chính tr , tr t t xã h i các vùng d án. - Th c hi n ký k t h p ng ba bên (Ch u tư d án, U ban nhân dân huy n có dân i, U ban nhân dân huy n có dân n) v công tác b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án theo ti n k ho ch. - Ph i h p v i t nh, huy n, xã nơi dân i t ch c l a ch n các h m b o s lư ng và ch t lư ng b trí vào các vùng d án. - Ph i h p v i a phương có dân n: + T ch c ti p nh n dân; giao t, giao r ng, giúp các h vư t qua khó khăn ban u s m n nh s n xu t và i s ng. + Nh p h khNu và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h gia ình. + Hư ng d n công tác khuy n nông, khuy n lâm, áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t, t o i u ki n ng bào hoà nh p c ng ng, phát huy và gìn gi b n s c dân t c, hăng hái xây d ng nông thôn m i. B Qu c phòng giao cho C c Kinh t giúp B ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , Ngành liên quan và các a phương th c hi n nhi m v này. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho cơ quan chuyên trách v công tác nh canh nh cư và Vùng kinh t m i thu c S nông nghi p và phát tri n nông thôn, Ban dân t c t nh ho c tr c thu c U ban nhân dân t nh giúp U ban nhân dân ch o th c hi n công tác di dân, b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án c a a phương. a/ Các t nh có dân i - Ph i h p v i B Qu c phòng, các t nh có dân n xây d ng k ho ch di dân c a t nh, báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p vào k ho ch hàng năm c a B .
  5. - Ph i h p v i các t ch c, oàn th qu n chúng tuyên truy n, v n ng, ph bi n ch trương, chính sách, ch c a Nhà nư c v nh canh nh cư, di dân, xây d ng vùng kinh t m i giúp ng bào hi u rõ và t nguy n n l p nghi p vùng d án. - Th ng nh t v i U ban nhân dân t nh có dân n và Ch u tư d án v k ho ch, bi n pháp và ch trì t ch c vi c ưa dân n vùng d án. Ch o U ban nhân dân huy n có dân i ký k t h p ng v i U ban nhân huy n nơi có dân n và Ch u tư d án v vi c b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án. - Ch u trách nhi m l a ch n các h gia ình vào vùng d án ã ư c th ng nh t v i B Qu c phòng v s lư ng, ch t lư ng và cơ c u lao ng. Ch o UBND các huy n, xã th c hi n vi c l a ch n các h di dân theo k ho ch, m b o yêu c u; cung c p h sơ, tài li u có liên quan theo qui trình di dân cho các huy n, xã có dân n nhanh chóng làm các th t c nh p h khNu, giao t, giao r ng cũng như các quy n l i khác cho các h dân. - Th c hi n vi c c p phát kinh phí h tr di dân u i cho các h dân theo qui nh hi n hành. - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng và a phương có dân n ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n. b/ Các t nh có dân n - Ph i h p v i B Qu c phòng, các t nh có dân i xây d ng k ho ch b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư c a t nh, báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p vào k ho ch hàng năm c a B . - Th ng nh t v i U ban nhân dân t nh có dân i và Ch u tư d án v k ho ch, bi n pháp ti p nh n dân cư n vùng d án. Ch o U ban nhân dân huy n có dân n ký k t h p ng v i U ban nhân dân huy n nơi có dân i và Ch u tư d án v vi c b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án. - Ch trì, ph i h p v i Ch u tư d án th c hi n vi c c p phát kinh phí h tr di dân u n cho các h dân theo qui nh hi n hành. - Tham gia giám sát, ki m tra, thanh tra, ánh giá k t qu th c hi n d án. - Ch o U ban nhân dân huy n, xã ph i h p ch t ch v i Ch u tư d án: + T ch c ti p nh n dân n l p nghi p vùng d án, b trí, s p x p, n nh dân cư, g n vi c khai thác t ai và các tài nguyên khác v i công tác phân b lao ng, dân cư trên cơ s b trí h p lý vi c ti p nh n dân t nơi khác n v i vi c b trí, s p x p, nh canh nh cư cho ng bào s t i, nh t là ng bào dân t c thi u s . + Th c hi n vi c nh p h khNu, giao t, giao r ng và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h ư c b trí, s p x p, ti p nh n vùng d án; ng th i m b o các quy n l i khác như các h s t i ng bào s m n nh i s ng và s n xu t.
  6. + Ch o các cơ quan ch c năng c a a phương gi i quy t cho các h ư c vay v n phát tri n s n xu t, hư ng d n khuy n nông, khuy n lâm và t ch c s n xu t. 4. i u kho n thi hành Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, hai B cùng v i các t nh th ng nh t bi n pháp gi i quy t, n u không thNm quy n thì trình Th tư ng Chính ph quy t nh. B TRƯ NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P & PTNT B QU C PHÒNG Thư ng Tư ng Lê Huy Ng Ph m Văn Trà
Đồng bộ tài khoản