Thông tư liên tịch số 09-TTLB/LN-NV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 09-TTLB/LN-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 09-TTLB/LN-NV về việc tổ chức lực lượng công an tham gia công tác lâm nghiệp do Bộ Lâm nghiệp - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 09-TTLB/LN-NV

  1. B LÂM NGHI P-B N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T V NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09-TTLB/LN-NV Hà N i , ngày 21 tháng 9 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LÂM NGHI P - B N I V S 09-TTLB/LN-NV NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 1993 V VI C T CH C L C LƯ NG CÔNG ANTHAM GIA CÔNG TÁC LÂM NGHI P R ng và t r ng có v trí quan tr ng trong n n kinh t qu c dân và an ninh qu c gia, có tác d ng b o v môi trư ng sinh thái, cung c p s n phNm cho xã h i. Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th VII ã ra nhi m v "phát tri n kinh t r ng, tr ng r ng ph xanh t tr ng, i núi tr c, nâng cao hi u qu khai thác và s d ng tài nguyên r ng, b o v thiên nhiên và môi trư ng sinh thái". Căn c i u 5 Lu t b o v và phát tri n r ng quy nh "Cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân và m i công dân có nghĩa v b o v , phát tri n r ng, b o v môi trư ng sinh thái". Căn c Quy t nh 264-CT ngày 22-7-1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng v chính sách khuy n khích u tư phát tri n r ng. Căn c Quy t nh 327-CT ngày 15-9-1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng v m t s ch trương, chính sách s d ng t tr ng, i núi tr c, r ng, bãi b i ven bi n và m t nư c. t ch c cho các ơn v Công an tham gia qu n lý b o v và phát tri n r ng, k t h p ch t ch gi a kinh t v i an ninh, hai B Lâm nghi p -N i v th ng nh t ban hành Thông tư liên B c th như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. B N i v là m t u m i th c hi n vi c tr ng, chăm sóc, b o v và khoanh nuôi tái t o r ng, ư c ti p nh n các chương trình c a Nhà nư c, c a qu c t trong vi c tr ng r ng, b o v môi trư ng sinh thái. 2. B N i v t ch c l c lư ng qu n lý, b o v xây d ng và phát tri n r ng t tr ng r ng n khai thác, ch bi n, b o v r ng trên t ai ã ư c các c p có thNm quy n giao qu n lý. K ho ch tr ng r ng hàng năm c a B N i v do U ban K ho ch Nhà nư c trình Chính ph phê duy t.
  2. 3. B Lâm nghi p ph i h p v i B N i v hư ng d n các ơn v trong l c lư ng Công an nhân dân tham gia công tác lâm nghi p nh m: qu n lý, b o v , phát tri n r ng, ngăn ch n và x lý các hi n tư ng phá r ng, gi gìn an ninh biên gi i và h i o. II. PHƯƠNG TH C, T CH C L C LƯ NG VÀ CHÍNH SÁCH IV I CÁC ƠN VN CÔNG AN THAM GIA CÔNG TÁC LÂM NGHI P 1. Phương th c tham gia công tác lâm nghi p: - Tham gia vào chương trình tr ng r ng t p trung, tr ng r ng phân tán ph xanh t tr ng i núi tr c, bãi b i ven bi n và h i o, thông qua các d án và k ho ch hàng năm ư c Nhà nư c giao cho B N i v phát tri n và làm gi u v n r ng, b o v môi trư ng sinh thái. - Nh n qu n lý, b o v m t s di n tích r ng và t r ng k t h p b o v an ninh qu c gia, an ninh biên gi i và h i o. - Khai thác và ch bi n s n phNm lâm nghi p trên di n tích ư c giao qu n lý theo úng quy trình, quy ph m và nh ng văn b n hư ng d n c a Nhà nư c, B Lâm nghi p. 2. T ch c l c lư ng làm công tác lâm nghi p: - T i nh ng a bàn óng quân các ơn v Công an, các n, tr m biên phòng ư c nh n t tr ng r ng, nh n r ng b o v , chăm sóc nuôi dư ng và làm giàu r ng k t h p nhi m v gi gìn an ninh biên gi i và h i o. - Các trư ng, các tr i c i t o i u ki n ư c nh n t tr ng r ng phòng h , r ng s n xu t v.v... k t h p nông lâm, nh n khoán nuôi, tái t o và b o v r ng nh m m c ích phát tri n kinh t c a ơn v , phát tri n r ng, t o c nh quan môi trư ng. 3. Chính sách v h tr u tư. Các ơn v Công an tham gia công tác lâm nghi p ư c hư ng m i ch chính sách: - ư c h tr và u tư ho c vay v n theo Quy t nh 327-CT và 264 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ư c tham gia d án, các chương trình vi n tr qu c t v sinh thái môi trư ng, các chương trình c a Nhà nư c v công tác lâm nghi p. - ư c h tr v n cho vi c nghiên c u th c nghi m, ào t o nghi p v ph c p lâm nghi p và phát tri n d ch v khoa h c k thu t theo hư ng lâm nghi p, xã h i. 4. Chính sách v giao t giao r ng. - Công an các t nh, thành ph , các n tr m biên phòng và các trư ng, tr i c i t o có i u ki n ư c nh n t, nh n khoán r ng v i tư cách là ch r ng t ch c s n xu t lâm nghi p.
  3. - T di n tích ư c giao qu n lý, các ơn v trên có th giao cho các ơn v tr c thu c ho c h gia ình nh n t ch c kinh doanh r ng toàn di n hay t ng công o n. - Nh ng h gia ình chi n sĩ Công an s ng trong r ng, n tr m biên phòng, tr i c i t o ư c nh n t, nh n khoán r ng kinh doanh như m t h nông dân. - T ch c hay h gia ình trong ngành Công an kinh doanh r ng ư c hư ng toàn b hay m t ph n s n phNm th c v t, ng v t r ng tuỳ theo m c u tư v n t có và ph i th c hi n óng thu y theo quy nh hi n hành. III. TRÁCH NHI M C A HAI B 1. Trách nhi m c a B Lâm nghi p: - Th c hi n ch c năng qu n lý ngành v vi c t ch c s n xu t kinh doanh lâm nghi p trong l c lư ng Công an nhân dân. - Giúp B N i v l a ch n phương án xây d ng các d án lâm nghi p: Hư ng d n kh o sát, i u tra quy ho ch và l p các d án v tr ng cây, tr ng r ng, các vùng thu c B N i v qu n lý theo chương trình 327-CT và các chương trình khác c a Nhà nư c v công tác lâm nghi p. - xu t v n u tư lâm nghi p hàng năm cho B N i v trong t ng ngu n v n cân i c a Nhà nư c. - Ph i h p v i các a phương hư ng d n vi c giao t giao r ng cho các ơn v thu c B N i v qu n lý. - Ph i h p v i B N i v xây d ng các văn b n trình Th tư ng Chính ph ban hành ho c b sung, s a i các chính sách ng viên, khuy n khích các ơn v Công an tham gia công tác lâm nghi p và ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B N i v ti n hành ki m tra các a phương, ơn v tham gia công tác lâm nghi p thu c l c lư ng Công an trong vi c th c hi n chính sách này. 2. Trách nhi m c a B N i v : - L p k ho ch tham gia công tác lâm nghi p, ăng ký các d án lâm nghi p trong toàn l c lư ng Công an nhân dân. - Xây d ng k ho ch lâm nghi p ng n h n, trung h n và dài h n tham gia các chương trình chi n lư c, vi n tr qu c t v tr ng cây, tr ng r ng g i U ban K ho ch Nhà nư c và B Lâm nghi p t ng h p cân i chung trong toàn ngành. - Căn c vào di n tích r ng, t r ng ư c qu n lý ch o các ơn v ti n hành quy ho ch t ng th v di n tích r ng, t r ng, l p các d án, lu n ch ng kinh t k thu t trình các c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c và B Lâm nghi p.
  4. - Ch u s qu n lý Nhà nư c và ch o v m t chuyên môn trong lĩnh v c Lâm nghi p c a B Lâm nghi p, th c hi n ch báo cáo các th ng kê nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c và B Lâm nghi p. - Ph i h p ch t ch v i l c lư ng ki m lâm ki m tra vi c th c hi n lu t b o v và phát tri n r ng và các ch , quy trình, quy ph m trong lĩnh v c Lâm nghi p c a các ơn v thu c B N i v qu n lý. IV. T CH C TH C HI N 1. Quy nh u m i: tri n khai Thông tư liên B có hi u qu , hai B th ng nh t giao trách nhi m thư ng tr c như sau: - B N i v giao cho C c Qu n lý kinh t - T ng c c H u c n. - B Lâm nghi p giao cho V Lâm sinh công nghi p r ng. 2. T ch c th c hi n, ch o, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. Hàng năm hai B ph i h p ch o, ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n v vi c tham gia công tác lâm nghi p c a các ơn v thu c B N i v qu n lý. 3. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n các ơn v Lâm nghi p - N i v ph n ánh nh ng khó khăn vư ng m c, nh ng i u chưa phù h p v i th c t hai B s a i, b sung k p th i. Ph m Tâm Long Tr n Sơn Thu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản