Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
93
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội do Bộ lao động thương binh xã hội - Bộ nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV

 1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I–B N I V c l p - T do- H nh phúc ------- -------------- S : 10/2008/TTLT-BL TBXH- Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2008 BNV THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU C Y BAN NHÂN DÂN C P T NH, C P HUY N VÀ NHI M V QU N LÝ NHÀ NƯ C C A Y BAN NHÂN DÂN C P XÃ V LAO NG, NGƯ I CÓ CÔNG VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B N i v hư ng d n chung v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a y ban nhân dân c p xã v lao ng, ngư i có công và xã h i như sau: Ph n 1. S LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG 1. S Lao ng – Thương binh và Xã h i là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) tham mưu, giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: vi c làm, d y ngh , lao ng; ti n lương, ti n công, b o hi m xã h i (b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n, b o hi m th t nghi p); an toàn lao ng; ngư i có công; b o tr xã h i; b o v và chăm sóc tr em, bình ng gi i; phòng, ch ng t n n xã h i (g i chung là lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i); v các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a S và th c hi n m t s nhi m v ,
 2. quy n h n khác theo phân c p, y quy n c a y ban nhân dân c p t nh và theo quy nh c a pháp lu t. 2. S Lao ng – Thương binh và Xã h i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân c p t nh, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Trình y ban nhân dân c p t nh: a) D th o quy t nh, ch th ; quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm, các chương trình, án, d án, c i cách hành chính thu c ph m vi qu n lý c a S ; b) D th o văn b n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c tr c thu c S (n u có); c) D th o văn b n quy nh c th v tiêu chuNn ch c danh i v i Trư ng, Phó các ơn v thu c S ; Trư ng phòng, Phó trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n) theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh: a) D th o quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i; b) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình và các v n khác v lao ng, ngư i có công và xã h i sau khi ư c phê duy t: t ch c thông tin, tuyên tuy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S . 4. V lĩnh v c vi c làm và b o hi m th t nghi p: a) T ch c th c hi n chương trình, gi i pháp v vi c làm, chính sách phát tri n th trư ng lao ng c a t nh trên cơ s Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm; b) Hư ng d n và th c hi n các quy nh c a pháp lu t v : - B o hi m th t nghi p - Ch tiêu và các gi i pháp t o vi c làm m i; - Chính sách t o vi c làm trong các doanh nghi p, h p tác xã, các lo i hình kinh t t p th , kinh t tư nhân;
 3. - T ch c qu n lý và s d ng ngu n lao ng; thông tin th trư ng lao ng; - Chính sách vi c làm i v i i tư ng c thù (ngư i chưa thành niên, ngư i tàn t t, ngư i cao tu i và các i tư ng khác), lao ng làm vi c t i nhà, lao ng d ch chuy n; - C p s lao ng, theo dõi vi c qu n lý và s d ng s lao ng. c) Qu n lý các t ch c gi i thi u vi c làm theo quy nh c a pháp lu t; d) C p, i, thu h i gi y phép lao ng i v i lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c kinh t trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t. 5. V lĩnh v c ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng t i a phương theo quy nh c a pháp lu t; b) Tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách, pháp lu t c a nhà nư c v ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng; c) Hư ng d n và t ch c th c hi n công tác ào t o ngu n lao ng, tuy n ch n lao ng i làm vi c nư c ngoài thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; d) Hư ng d n và ki m tra vi c ăng ký h p ng c a doanh nghi p và ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng cá nhân; giám sát vi c th c hi n h p ng c a doanh nghi p ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo hình th c th c t p nâng cao tay ngh ; ) Th ng kê s lư ng các doanh nghi p ho t ng ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng trên a bàn t nh, s lư ng ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng; e) Thông báo cho ngư i k t thúc h p ng lao ng nư c ngoài tr v nư c nhu c u tuy n d ng trong nư c; hư ng d n, gi i thi u ngư i lao ng ăng ký tìm vi c làm; g) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t các yêu c u, ki n ngh c a t ch c và cá nhân trong lĩnh v c ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo thNm quy n. 6. V lĩnh v c d y ngh : a) T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chương trình; d án phát tri n, d y ngh a phương sau khi ư c phê duy t; b) Hư ng d n và ki m tra vi c t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v d y ngh ; tiêu chuNn giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ; quy ch tuy n sinh, quy ch thi, ki m tra, công nh n t t nghi p và vi c c p văn b ng, ch ng ch ngh , ch chính sách i v i cán b qu n lý, giáo viên d y ngh và h c sinh, sinh viên h c ngh theo quy nh c a pháp lu t;
 4. c) Hư ng d n và t ch c th c hi n công tác ào t o, b i dư ng, s d ng giáo viên và cán b qu n lý d y ngh , t ch c h i gi ng viên giáo viên d y ngh , h i thi thi t b d y ngh t làm, h i thi h c gi i ngh c p t nh. 7. V lĩnh v c lao ng, ti n lương, ti n công: a) Hư ng d n vi c th c hi n h p ng lao ng, th a ư c lao ng t p th , thương lư ng, ký k t th a ư c lao ng t p th ; k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t, gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công; ch i v i ngư i lao ng trong s p x p, t ch c l i và chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p phá s n, doanh nghi p gi i th , doanh nghi p c ph n hóa, bán khoán, cho thuê doanh nghi p; b) Hư ng d n vi c th c hi n ch ti n lương, ti n công theo quy nh c a pháp lu t. 8. V lĩnh v c b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n: a) Hư ng d n, ki m tra và x lý vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n theo thNm quy n; b) Ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh i u ki n t m d ng óng b o hi m xã h i b t bu c y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh; c) Th c hi n ch , chính sách v b o hi m xã h i theo phân c p ho c y quy n c a y ban nhân dân c p t nh và theo quy nh c a pháp lu t. 9. V lĩnh v c an toàn lao ng: a) Hư ng d n, t ch c th c hi n Chương trình qu c gia v b o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng; tu n l qu c gia v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng, ch ng cháy n trên a bàn t nh; b) T ch c hu n luy n và c p gi y ch ng nh n hu n luy n v an toàn lao ng, v sinh lao ng cho ngư i s d ng lao ng trên a bàn t nh; c) Th c hi n các quy nh v ăng ký các máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; d) Hư ng d n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa c thù v an toàn lao ng theo quy nh c a pháp lu t; ) Ch trì, ph i h p t ch c vi c i u tra các v tai n n lao ng nghiêm tr ng x y ra trên a bàn; t ng h p báo cáo y ban nhân dân c p t nh và B Lao ng – Thương binh và Xã h i v tình hình tai n n lao ng t i a phương, hư ng d n các t ch c; cá nhân s d ng lao ng th c hi n khai báo, i u tra, l p biên b n, th ng kê và báo cáo v tai n n lao ng. 10. V lĩnh v c ngư i có công: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh c a nhà nư c i v i ngư i có công v i cách m ng trên a bàn;
 5. b) Hư ng d n và t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng nghĩa trang li t s , ài tư ng ni m và các công trình ghi công li t s a phương, qu n lý nghĩa trang li t s và các công trình ghi công li t s trên a bàn ư c giao; c) Ch trì, ph i h p t ch c công tác quy t p, ti p nh n và an táng hài c t li t s , thông tin, báo tin v m li t s , thăm vi ng m li t s , di chuy n hài c t li t s ; d) Tham gia H i ng giám nh y khoa v thương t t và kh năng lao ng cho ngư i có công v i cách m ng; ) Qu n lý i tư ng và qu n lý kinh phí th c hi n các ch , chính sách ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng theo quy nh; e) Hư ng d n và t ch c các phòng trào n ơn áp nghĩa; qu n lý và s d ng Qu n ơn áp nghĩa theo quy nh c a pháp lu t. 11. V lĩnh v c b o tr xã h i: a) Hư ng d n vi c th c hi n các ch , chính sách i v i các i tư ng b o tr xã h i; b) Hư ng d n và t ch c th c hi n chính sách gi m nghèo, chương trình m c tiêu Qu c gia v gi m nghèo và các chương trình, d án, án v tr giúp xã h i; c) T ng h p, th ng kê v s lư ng i tư ng b o tr xã h i, h nghèo trên a bàn t nh; d) T ch c xây d ng m ng lư i cơ s b o tr xã h i trên a bàn t nh. 12. V lĩnh v c b o v và chăm sóc tr em: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch hành ng b o v , chăm sóc tr em trên a bàn t nh; b) Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v và chăm sóc tr em thu c ph m vi qu n lý c a S ; xây d ng xã, phư ng phù h p v i tr em; c) T ch c th c hi n Chương trình hành ng qu c gia vì tr em, các chương trình, d án, k ho ch qu c gia v b o v , chăm sóc tr em và tr em có hoàn c nh c bi t; d) T ch c, theo dõi, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các quy n tr em theo quy nh c a pháp lu t; các ch , chính sách v b o v , chăm sóc tr em; ) Qu n lý và s d ng Qu b o tr tr em thu c t nh theo quy nh c a pháp lu t; 13. V lĩnh v c phòng, ch ng t n n xã h i: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch và gi i pháp phòng, ch ng t n n m i dâm, cai nghi n ma túy, phòng, ch ng HIV/AIDS cho i tư ng m i dâm,
 6. ma túy t i các cơ s t p trung và c ng ng; h tr tái hòa nh p c ng ng cho ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v ; b) Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v i v i các cơ s giáo d c lao ng xã h i (cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm, ngư i sau cai nghi n ma túy) trên a bàn t nh. 14. V lĩnh v c bình ng gi i: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n chính sách, chương trình, d án, k ho ch v bình ng gi i sau khi ư c phê duy t; b) Hư ng d n vi c l ng ghép các chương trình v bình ng gi i trong vi c xây d ng và th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; t ch c th c hi n các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a a phương. 15. Giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, hư ng d n và ki m tra các h i và các t ch c phi Chính ph ho t ng trên a bàn t nh trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. 16. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các ơn v s nghi p công l p thu c S Lao ng – Thương binh và Xã h i qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i theo s phân công ho c phân c p, y quy n c a y ban nhân dân c p t nh và theo quy nh c a pháp lu t. 18. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i i v i phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n. 19. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh , xây d ng cơ s d li u, h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c ư c giao. 20. Tri n khai th c hi n chương trình c i cách hành chính c a S theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính c a y ban nhân dân c p t nh. 21. Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m theo thNm quy n và gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t. 22. T ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t.
 7. 23. Th c hi n công tác t ng h p, th ng kê, thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh và B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 24. Quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và m i quan h công tác c a các t ch c, ơn v s nghi p thu c S (tr các ơn v thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh); qu n lý t ch c, biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p t nh. 25. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a y ban nhân dân c p t nh. 26. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân c p t nh giao và theo quy nh c a pháp lu t. III. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH 1. Lãnh oS : a) S Lao ng – Thương binh và Xã h i có Giám c và không quá 03 Phó Giám c, i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh không quá 04 Phó Giám c; b) Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S ; c) Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S ; d) Vi c b nhi m Giám c và Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Lao ng – Thương binh và Xã h i ban hành và theo quy nh c a pháp lu t, vi c mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và các ch , chính sách khác i v i Giám c và Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ c u t ch c: a) Các t ch c ư c thành l p th ng nh t, g m: - Thanh tra; - Văn phòng; - Phòng K ho ch – Tài chính;
 8. Vi c thành l p Phòng T ch c cán b thu c: S ho c b ph n làm công tác t ch c cán b thu c Văn phòng S do y ban nhân dân c p t nh quy t nh. b) Các t ch c ư c thành l p phù h p v i c i m a phương: Phòng Ngư i có công; Phòng Vi c làm – An toàn lao ng; Phòng Lao ng – Ti n lương – B o hi m xã h i; Phòng Bình ng gi i (ho c ghép v i Văn phòng S ); Phòng D y ngh ; Phòng (ho c Chi c c) Phòng, ch ng t n n xã h i; Phòng B o tr xã h i; Phòng B o v , chăm sóc tr em (ho c chi c c B o tr xã h i – B o v , chăm sóc tr em) ho c phòng có tên g i khác. Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i ư c k th a h p lý nh ng a phương hi n có và ang ho t ng có hi u qu . Chi c c B o tr xã h i – B o v , chăm sóc tr em ư c thành l p nh ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, n u không thành l p Phòng b o tr xã h i và Phòng B o v , chăm sóc tr em. i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh có th thành l p riêng Chi c c B o tr xã h i (n u không thành l p Phòng B o tr xã h i); Chi c c B o v , chăm sóc tr em (n u không thành l p Phòng B o v , chăm sóc tr em). Chi c c thu c S có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng. Căn c tính ch t, c i m, yêu c u qu n lý c th i v i ngành lao ng, thương binh và xã h i t i a phương, Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Giám c S N i v trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh c th s lư ng và tên g i các phòng, chi c c chuyên môn, nghi p v thu c S ; nhưng t ng s phòng, chi c c, văn phòng, thanh tra c a S không quá 10 ơn v , i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh không quá 12 ơn v . c) Các ơn v s nghi p: - Cơ s d y ngh ; - Cơ s b o tr xã h i; - Trung tâm gi i thi u vi c làm; - Cơ s giáo d c lao ng xã h i; - Cơ s i u dư ng, chăm sóc ngư i có công. Các t ch c s nghi p nêu trên và các t ch c s nghi p khác (n u có) tr c thu c S do y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. Căn c c i m và yêu c u th c t a phương, Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Giám c S N i v trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p các t ch c s nghi p chuyên ngành thu c S theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và quy nh c a pháp lu t.
 9. 3. Biên ch : a) Biên ch hành chính c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i do y ban nhân dân c p t nh quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a t nh ư c Trung ương giao; b) Biên ch c a các ơn v s nghi p tr c thu c S do y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo nh m c biên ch và quy nh c a pháp lu t. Ph n 2. PHÒNG LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG 1. Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p huy n, tham mưu, giúp y ban nhân dân c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a y ban nhân dân c p huy n và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân c p huy n, ng th i ch u s ch o; hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i. II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Trình y ban nhân dân c p huy n ban hành các quy t nh, ch th , quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm; án, chương trình trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i; c i cách hành chính, xã h i hóa thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n d th o các văn b n v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n; 3. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i trên a bàn huy n sau khi ư c phê duy t, thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i ư c giao. 4. Giúp y ban nhân dân c p huy n qu n lý nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n và ki m tra ho t ng c a các h i và t ch c phi Chính ph ho t ng trên a bàn thu c lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 5. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t i v i các cơ s b o tr xã h i, d y ngh , gi i thi u vi c làm, cơ s giáo d c lao ng xã h i, cơ s tr giúp tr em trên a bàn huy n theo phân c p, y quy n.
 10. 6. Hư ng d n và t ch c th c hi n qu n lý nghĩa trang li t s , ài tư ng ni m, các công trình ghi công li t s . 7. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v i v i y ban nhân dân c p xã trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. 8. Ph i h p v i các ngành, oàn th xây d ng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp ngư i có công và các i tư ng chính sách xã h i. 9. T ch c ki m tra vi c th c hi n ch , chính sách v lao ng, ngư i có công và xã h i; gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, ch ng lãng phí trong ho t ng lao ng, ngư i có công và xã h i theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p huy n. 10. T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. 11. Th c hi n ch thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân c p huy n và S Lao ng – Thương binh và Xã h i. 12. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p, y quy n c a y ban nhân dân c p huy n. 13. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p huy n. 14. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân c p huy n giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. III. T CH C VÀ BIÊN CH 1. Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i có Trư ng phòng và không quá 03 Phó trư ng phòng. a) Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a phòng; b) Các Phó trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. c) Vi c b nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn nghi p v do y ban nhân dân c p t nh ban hành và theo quy nh c a pháp lu t; vi c mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và ch , chính sách khác i v i Trư ng phòng, Phó trư ng phòng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
 11. 2. Biên ch : Biên ch hành chính c a Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i do y ban nhân dân c p huy n quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân c p t nh giao. Ph n 3. NHI M V QU N LÝ NHÀ NƯ C C A Y BAN NHÂN DÂN C P XÃ V LĨNH V C LAO NG, NGƯ I CÓ CÔNG VÀ XÃ H I Trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i, y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã) th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. T ch c và hư ng d n th c hi n nhi m v công tác v lao ng, ngư i có công và xã h i trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p huy n. 2. Th ng kê ngu n lao ng c a xã trình y ban nhân dân c p huy n cân i ngu n lao ng, t o vi c làm, d y ngh , xu t khNu lao ng. 3. T ng h p và qu n lý i tư ng ngư i có công, ngư i hư ng chính sách xã h i và các i tư ng khác trên a bàn theo hư ng d n c a Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i, ki n ngh v i c p có thNm quy n v chính sách i v i i tư ng thu c lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. 4. T ch c th c hi n công tác chi tr tr c p, ph c p cho các i tư ng hư ng chính sách lao ng, ngư i có công và xã h i theo phân c p ho c y nhi m c a cơ quan ch c năng. 5. Qu n lý nghĩa trang li t s , các công trình ghi công li t s c a xã (n u có); qu n lý cơ s nuôi dư ng i tư ng b o tr xã h i (n u có); chăm sóc, nuôi dư ng các i tư ng chính sách xã h i theo quy nh c a pháp lu t và y ban nhân dân c p huy n. 6. Phòng, ch ng t n n m i dâm, cai nghi n ma túy t i c ng ng; ti p nh n, h tr ph n , tr em có hoàn c nh c bi t, tr em b xâm h i, là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v . 7. Tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n chính sách, pháp lu t v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. 8. Qu n lý ho t ng c a cán b , nhân viên thu c y ban nhân dân c p xã làm công tác lao ng, ngư i có công và xã h i. 9. Ki m tra và x lý theo thNm quy n các vi ph m pháp lu t v lao ng; ngư i có công và xã h i; th c hi n báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i trên a bàn c p xã theo quy nh.
 12. 10. B trí cán b làm công tác lao ng, ngư i có công và xã h i c p xã trên cơ s quy nh c a pháp lu t và c i m c a t ng a phương. Ph n 4. T CH C TH C HI N 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư Liên t ch s 09/2004/TTLT-BL TBXH-BNV ngày 09 tháng 06 năm 2004 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân các c p qu n lý nhà nư c v lao ng, thương binh và xã h i a phương. 2. y ban nhân dân c p t nh: a) Quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i và hư ng d n y ban nhân dân c p huy n quy nh c th nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i. b) Căn c c i m, tình hình và yêu c u nhi m v qu n lý nhà nư c v lao ng, ngư i có công và xã h i a phương, quy t nh vi c thành l p, sáp nh p, gi i th , chia tách, t ch c l i các t ch c chuyên môn, nghi p v và ơn v s nghi p thu c S Lao ng – Thương binh và Xã h i theo quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và hư ng d n t i Thông tư Liên t ch này. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư Liên t ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, các t nh c n ph n ánh k p th i v B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B N i v xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. B TRƯ NG B TRƯ NG B N IV B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Tr n Văn Tu n Nguy n Th Kim Ngân
 13. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S L TBXH & S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Website Chính ph ; - Website B L TBXH, Website B N i v ; - Các ơn v thu c B L TBXH, B N i v ; - C c ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Công báo; - Lưu Văn thư (B L TBXH & B N i v ), V TCCB (B L TBXH) 03b. V TCCB (B N i v ) 03b, V Pháp ch (B N i v ).
Đồng bộ tài khoản