Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
120
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 10/2008/ttlt-byt-btc', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC

  1. B Y T - B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 10/2008/TTLT-BYT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N B O HI M Y T I V I NGƯ I THU C H GIA ÌNH C N NGHÈO Căn c Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t ; Căn c Quy t nh s 117/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh m c óng b o hi m y t i v i các i tư ng thu c di n chính sách xã h i; B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n b o hi m y t i v i ngư i thu c h gia ình c n nghèo ư c ngân sách nhà nư c h tr m c óng b o hi m y t (BHYT) như sau: I. PH M VI I U CH NH, I TƯ NG ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n th c hi n BHYT i v i ngư i thu c h gia ình c n nghèo có m c thu nh p bình quân u ngư i t i a b ng 130% m c thu nh p bình quân u ngư i c a h gia ình nghèo theo chuNn nghèo hi n hành (tr nh ng ngư i thu c di n tham gia BHYT b t bu c, tr em dư i sáu tu i và nh ng ngư i ang ư c các chương trình, d án c a Nhà nư c ho c các t ch c qu c t , t ch c phi Chính ph h tr tham gia BHYT t nguy n). 2. Danh sách h c n nghèo và ngư i thu c h gia ình c n nghèo ư c xác nh theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. II. M C ÓNG, PHƯƠNG TH C ÓNG, C P TH BHYT 1. M c óng M c óng BHYT hàng tháng i v i ngư i thu c h gia ình c n nghèo b ng 3% m c lương t i thi u chung, trong ó: a) Ngân sách nhà nư c h tr t i thi u 50% m c óng BHYT. Tuỳ theo kh năng ngân sách a phương và huy ng các ngu n khác, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh m c h tr óng BHYT cho ngư i thu c h gia ình c n nghèo. b) Ngư i thu c h gia ình c n nghèo t óng ph n còn l i. 2. Phương th c óng
  2. Ngư i thu c h gia ình c n nghèo (tr nh ng ngư i thu c di n tham gia BHYT b t bu c, tr em dư i sáu tu i và nh ng ngư i ang ư c các chương trình, d án c a Nhà nư c ho c các t ch c qu c t , t ch c phi Chính ph h tr BHYT t nguy n) th c hi n óng BHYT tr c ti p cho cơ quan B o hi m xã h i theo hư ng d n c a B o hi m xã h i Vi t Nam. 3. C p th a) Cơ quan B o hi m xã h i căn c vào danh sách ngư i thu c h gia ình c n nghèo ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, th c hi n thu ti n c a các thành viên trong h theo quy nh t i kho n 1, 2 m c II Thông tư này, ng th i phát hành th BHYT cho ngư i thu c h gia ình c n nghèo. b) Th BHYT có giá tr m t năm. III. QUY N L I C A NGƯ I THU C H GIA ÌNH C N NGHÈO THAM GIA B O HI M Y T Quy n l i c a ngư i thu c h gia ình c n nghèo tham gia BHYT th c hi n theo quy nh t i kho n 1, m c III, Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a liên B Y t - Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n BHYT t nguy n. IV. QU N LÝ, S D NG NGU N THU BHYT I V I NGƯ I THU C H GIA ÌNH C N NGHÈO 1. Ngu n kinh phí h tr a) Ngân sách trung ương h tr 100% kinh phí cho các a phương chưa t cân i ư c ngân sách. b) Ngân sách trung ương h tr 50% kinh phí cho các a phương có t l i u ti t các kho n thu phân chia v ngân sách trung ương dư i 50%, g m: H i Phòng, Qu ng Ninh, Vĩnh Phúc, à N ng, Khánh Hoà, C n Thơ. c) Các a phương còn l i, b trí t ngân sách a phương. 2. C p phát kinh phí h tr a) Cơ quan B o hi m xã h i qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (g i chung là c p huy n) t ng h p danh sách ngư i thu c h gia ình c n nghèo tham gia BHYT trên a bàn c p huy n ã ư c c p th BHYT (l p chi ti t theo t ng xã, phư ng, th tr n) g i cơ quan B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh). b) Cơ quan B o hi m xã h i c p t nh t ng h p danh sách ngư i thu c h gia ình c n nghèo trên a bàn c p t nh ã ư c c p th BHYT (l p chi ti t theo t ng huy n) g i S Tài chính làm căn c chuy n kinh phí h tr theo quy nh t i i m a kho n 1 m c II Thông tư này.
  3. c) Căn c danh sách ngư i thu c h gia ình c n nghèo ã ư c c p th BHYT do cơ quan B o hi m xã h i c p t nh g i n, trong ph m vi 15 ngày, S Tài chính có trách nhi m chuy n kinh phí cho cơ quan B o hi m xã h i c p t nh theo hình th c l nh chi ti n. 3. Phân b , qu n lý, s d ng ngu n thu BHYT a) Toàn b s thu do ngân sách nhà nư c c p h tr ngư i thu c h gia ình c n nghèo tham gia BHYT ư c chuy n vào Qu khám, ch a b nh BHYT. b) Toàn b s thu do ngư i thu c h gia ình c n nghèo tham gia BHYT t óng ư c qu n lý và s d ng như hư ng d n t i i m a kho n 6 m c I Thông tư liên t ch s 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 c a liên B Y t - Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s i u c a Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT- BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 hư ng d n th c hi n BHYT t nguy n. V. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) Th c hi n tuyên truy n, ph bi n ch , chính sách h tr BHYT i v i ngư i thu c h gia ình c n nghèo theo quy nh c a pháp lu t. b) Ch o các s , ban, ngành t i a phương xác nh ngư i thu c h gia ình c n nghèo và t ch c th c hi n chính sách theo quy nh. c) Sáu tháng, hàng năm có báo cáo k t qu th c hi n g i v B Y t , B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph (l p theo ph l c ính kèm Thông tư này). 2. S Tài chính a) L p d toán kinh phí h tr i v i ngư i thu c h gia ình c n nghèo tham gia BHYT hàng năm t ngu n ngân sách nhà nư c; t ng h p trình U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh. b) B o m và c p k p th i kinh phí h tr t ngân sách nhà nư c i v i ngư i thu c h gia ình c n nghèo cho Qu BHYT theo quy nh. 3. S Y t a) Tham mưu cho U ban nhân dân c p t nh v t ch c th c hi n chính sách khám, ch a b nh BHYT i v i ngư i thu c h gia ình c n nghèo tham gia BHYT trên a bàn. b) Ch o các cơ s khám, ch a b nh th c hi n công tác chăm sóc s c kho và khám, ch a b nh i v i ngư i thu c h gia ình c n nghèo có th BHYT theo quy nh c a pháp lu t. 4. B o hi m xã h i c p t nh
  4. a) Ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan th c hi n tuyên truy n, ph bi n ch , chính sách pháp lu t v b o hi m y t ; tri n khai v n ng ngư i thu c h gia ình c n nghèo tham gia BHYT. b) Hư ng d n, t ch c thu ti n c a ngư i thu c h gia ình c n nghèo tham gia BHYT, in n, phát hành th BHYT theo quy nh. c) nh kỳ sáu tháng m t l n t ng h p tình hình thu, chi BHYT i v i ngư i thu c h gia ình c n nghèo báo cáo B o hi m xã h i Vi t Nam t ng h p báo cáo B Y t - B Tài chính. VI. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. i v i trư ng h p ngư i thu c h gia ình c n nghèo ã tham gia BHYT t nguy n trư c khi Thông tư này có hi u l c mà th BHYT còn giá tr s d ng, thì ti p t c s d ng th và ư c hư ng quy n l i BHYT theo quy nh cho n khi h t th i h n s d ng ư c ghi trên th . Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Y t , B Tài chính xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m S Danh Nguy n Th Xuyên Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S Y t , S Tài chính, B o hi m xã h i, S Lao ng-TB &XH t nh, TP tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo,Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B Y t , B Tài chính; - Lưu: Văn thư B Y t , B Tài chính.
  5. PH L C UBND t nh, thành ph ……………………………… BÁO CÁO TH C HI N BHYT I V I NGƯ I THU C H GIA ÌNH C N NGHÈO T …. Tháng … năm ….. n ... tháng … năm…. Qu n huy n S h gia ình c n S ngư i thu c h gia S ti n do ngư i S ti n ngân sách S ti n h t nghèo tham gia ình c n nghèo tham gia c n nghèo óng nhà nư c h tr ngu n ngoài BHYT/T ng s h gia BHYT/ T ng s ngư i sách nhà n ình c n nghèo hi n có c n nghèo hi n có ... ngày.... tháng….. năm..... Ch t ch (Ký, ghi rõ h và tên, óng d u) Ghi chú: S li u t ng h p báo cáo quy nh t i Thông tư này là s lu k tính n kỳ báo cáo.
Đồng bộ tài khoản