Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
74
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT về việc hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT

 1. B TÀI CHÍNH - B GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG V N T I c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N V QU N LÝ GIÁ CƯ C V N CHUY N HÀNG KHÔNG N I NA VÀ GIÁ DNCH V HÀNG KHÔNG T I C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam s 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá và Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 83/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý khai thác c ng hàng không, sân bay; Liên t ch B Tài chính và B Giao thông v n t i hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i a và giá d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay Vi t Nam như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n v nguyên t c xác nh giá cư c v n chuy n hàng không n i a (hàng hoá, hành khách), giá d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay Vi t Nam ngoài ph m vi i u ch nh c a Pháp l nh Phí và l phí; thNm quy n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v trong vi c l p, trình, thNm nh phương án giá và quy t nh giá, ăng ký giá, kê khai giá. 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau ây g i là ơn v ) ư c phép cung ng và s d ng d ch v v n chuy n hàng không n i a và d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay Vi t Nam (sau ây g i là d ch v hàng không). 3. ng ti n thanh toán
 2. 3.1. Giá cư c v n chuy n hàng không n i a bán trên lãnh th Vi t Nam, giá d ch v hàng không cung ng cho các chuy n bay n i a ư c quy nh b ng ng ti n Vi t Nam (VND). 3.2. Giá cư c v n chuy n hàng không n i a bán ngoài lãnh th Vi t Nam, giá d ch v hàng không cung ng cho các chuy n bay qu c t ư c quy nh b ng ng ô la M (USD). Trư ng h p thanh toán b ng ng ti n Vi t Nam ho c ng ti n nư c s t i thì quy i theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thanh toán. II. QUY NNH C TH 1. Hình th c qu n lý giá Giá cư c v n chuy n hàng không n i a (hàng hoá, hành khách); giá d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay Vi t Nam ư c qu n lý theo các hình th c: 1.1. Nhà nư c quy t nh giá, khung giá i v i các d ch v thu c danh m c Nhà nư c nh giá. 1.2. ơn v th c hi n ăng ký giá, kê khai giá i v i các d ch v thu c thNm quy n c a mình v i cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. 1.3. Hi p thương giá i v i các d ch v không thu c hai trư ng h p trên. 2. Nguyên t c xác nh giá cư c v n chuy n hàng không n i a, giá d ch v hàng không Ngoài vi c th c hi n Quy ch tính giá tài s n, hàng hoá, d ch v và các văn b n hư ng d n có liên quan c a B Tài chính, ơn v ph i tuân th các nguyên t c, quy nh dư i ây: 2.1. Giá cư c v n chuy n hàng không n i a: ư c xác nh trên cơ s chi phí h p lý, phù h p v i ch t lư ng d ch v , tình hình cung c u, chính sách phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ và phù h p v i m c giá trung bình c a cùng lo i d ch v trong Khu v c ASEAN. 2.2. Giá d ch v hàng không: 2.2.1. Giá d ch v hàng không i v i chuy n bay qu c t (không phân bi t tàu bay c a hãng hàng không Vi t Nam hay nư c ngoài): ư c xác nh trên cơ s chi phí h p lý, m b o thu h i v n u tư, t o tích lu cho ơn v , phù h p v i ch t lư ng d ch v và phù h p v i m c giá trung bình c a cùng lo i d ch v trong Khu v c ASEAN. 2.2.2. Giá d ch v hàng không i v i chuy n bay n i a: ư c xác nh trên cơ s chi phí h p lý, phù h p v i ch t lư ng d ch v , giá c th trư ng trong nư c, có tính n quan h gi a giá trong nư c và qu c t c a cùng lo i d ch v , phù h p v i chính sách phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ và phù h p v i m c giá trung bình c a cùng lo i d ch v trong Khu v c ASEAN.
 3. 3. ThNm quy n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v trong vi c l p, trình, thNm nh phương án giá và quy t nh giá d ch v 3.1. B Tài chính: Quy t nh giá, khung giá các d ch v sau ây theo ngh c a B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam): 3.1.1. Khung giá cư c v n chuy n hành khách n i a h ng ph thông trên các ư ng bay còn v th ho t ng c quy n. Khi giá nhiên li u bi n ng vư t trên 20% m c giá ã tính trong khung giá cư c, trư ng h p không i u ch nh khung giá, B Tài chính ch trì xem xét, quy nh m c t i a ph thu xăng d u n i a áp d ng có th i h n. 3.1.2. Giá d ch v c t cánh, h cánh; i u hành bay i, bay n; h tr b o m ho t ng bay; soi chi u an ninh; ph c v hành khách. 3.1.3. Khung giá m t s d ch v hàng không còn v th ho t ng c quy n t i c ng hàng không, sân bay g m: a) D ch v thuê sân u tàu bay; b) D ch v thuê qu y làm th t c hành khách; c) D ch v cho thuê băng chuy n hành lý; d) D ch v thuê c u d n khách lên, xu ng máy bay; ) D ch v cho thuê m t b ng làm văn phòng i di n hãng hàng không trong khu v c nhà ga; e) Giá ph c v m t t tr n gói t i các c ng hàng không, sân bay tr các c ng hàng không, sân bay: N i Bài, Tân Sơn Nh t, à N ng, Cam Ranh và Phú Bài; g) D ch v cung ng, tra n p xăng d u hàng không i v i các chuy n bay n i a; h) D ch v phân lo i t ng hành lý i. 3.1.4. Giá d ch v thuê tàu bay chuyên cơ th c hi n theo phương th c Nhà nư c t hàng giao nhi m v thanh toán b ng ngu n ngân sách Nhà nư c. 3.2. B Giao thông v n t i: C c Hàng không Vi t Nam là cơ quan tr c thu c B Giao thông v n t i, thay m t B Giao thông v n t i th c hi n: 3.2.1. Ch o, hư ng d n các ơn v cung ng d ch v , l p phương án giá, khung giá, m c ph thu nhiên li u; t ch c thNm nh phương án giá, khung giá, m c ph thu nhiên li u do ơn v l p; có ý ki n chính th c b ng văn b n ngh B Tài chính
 4. quy t nh giá, khung giá các d ch v và m c t i a ph thu nhiên li u quy nh t i kho n 3.1 i m 3 M c II Thông tư này. 3.2.2. Ch trì rà soát H sơ và n i dung m c giá do các ơn v th c hi n ăng ký, kê khai. 3.2.3. Hư ng d n các ơn v th c hi n quy t nh giá, khung giá, m c t i a ph thu nhiên li u do Nhà nư c quy nh; các quy nh qu n lý giá t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 3.2.4. nh kỳ quý I hàng năm ho c t xu t: Công b danh sách các ư ng bay n i a còn v th ho t ng c quy n qu n lý theo hình th c Nhà nư c quy nh khung giá và các ư ng bay ơn v th c hi n ăng ký giá cư c. 3.2.5. Hư ng d n c th các d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay quy nh t i i u 21 Ngh nh s 83/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý khai thác c ng hàng không, sân bay. 3.3. Các ơn v cung ng d ch v 3.3.1. L p phương án giá, khung giá các d ch v hàng không, khung giá cư c v n chuy n hành khách n i a và m c t i a ph thu nhiên li u quy nh t i kho n 3.1 i m 3 M c II Thông tư này, báo cáo B Tài chính và B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam). Phương án giá ư c tính toán trên cơ s các nguyên t c quy nh t i i m 2 M c II Thông tư này và Quy ch tính giá tài s n, hàng hoá, d ch v theo quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t c a B Tài chính. H sơ phương án giá th c hi n theo quy nh t i Ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. 3.3.2. Quy t nh m c giá vé máy bay, m c ph thu nhiên li u c th trên các ư ng bay n i a; m c giá c th các d ch v quy nh t i kho n 3.1.1 và kho n 3.1.3 i m 3.1 M c II Thông tư này trong ph m vi khung giá d ch v , m c t i a ph thu nhiên li u do B Tài chính quy nh. 3.3.3. Quy t nh giá cư c v n chuy n hàng không và giá các d ch v hàng không khác không thu c danh m c quy nh t i kho n 3.1 i m 3 M c II Thông tư này. 3.4. i u ch nh m c giá do Nhà nư c nh giá và trình t , th i h n quy t nh giá: Th c hi n theo quy nh t i i u 9 và i u 10 Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá. 4. ăng ký giá d ch v 4.1. ăng ký giá là vi c các ơn v cung ng d ch v th c hi n ăng ký m c giá d ch v quy nh t i kho n 4.2 i m 4 M c II Thông tư này v i cơ quan qu n lý Nhà nư c. 4.2. D ch v th c hi n ăng ký giá:
 5. D ch v v n chuy n hàng không trên ư ng bay n i a ngoài ư ng bay Nhà nư c quy nh khung giá. Ngoài d ch v trên ây, căn c tình hình th c t , C c Hàng không Vi t Nam quy nh vi c b sung, s a i danh m c d ch v th c hi n ăng ký giá sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính. 4.3. Hình th c, n i dung và th t c ăng ký giá: 4.3.1. ăng ký giá ư c th c hi n dư i hình th c ơn v g i văn b n ăng ký giá cho cơ quan ti p nh n H sơ ăng ký giá là B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam) và B Tài chính (C c Qu n lý Giá) ch m nh t 15 ngày trư c ngày d ki n th c hi n. H t th i h n 15 ngày, n u không có yêu c u gi i trình t phía cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá, ơn v tri n khai cung c p d ch v theo giá ã ăng ký, ng th i th c hi n niêm y t giá theo quy nh c a pháp lu t. 4.3.2. H sơ ăng ký giá g m: - Văn b n ăng ký giá c a ơn v , trong ó có th i gian có hi u l c m c giá ăng ký và các tài li u kèm theo; - B ng ăng ký m c giá c th ; - Thuy t minh cơ c u tính giá theo d ch v ăng ký giá. H sơ ăng ký giá quy nh t i Ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. 4.3.3. Th t c ăng ký giá: - ăng ký giá l n u ư c th c hi n khi ơn v b t u ăng ký giá v i cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá theo quy nh t i Thông tư này; - ăng ký l i giá ư c th c hi n khi ơn v i u ch nh tăng ho c gi m giá so v i m c c a l n ăng ký li n k trư c. 4.4. Quy n h n và trách nhi m c a các cơ quan, ơn v : 4.4.1. i v i ơn v ăng ký giá: - Th c hi n ăng ký giá d ch v c a ơn v theo quy nh t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan; - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m c giá ăng ký. 4.4.2. i v i cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá: Ti p nh n h sơ ăng ký giá do ơn v g i; rà soát n i dung giá ăng ký; yêu c u ơn v d ng vi c cung c p d ch v theo giá ăng ký khi phát hi n giá do ơn v ăng ký có nh ng y u t không h p lý và yêu c u ơn v ăng ký l i.
 6. 5. Kê khai giá d ch v 5.1. ơn v cung c p d ch v th c hi n vi c kê khai giá d ch v quy nh t i kho n 5.2 i m 5 M c II Thông tư này v i cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá là B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam) và B Tài chính (C c Qu n lý Giá) ch m nh t 15 ngày trư c ngày d ki n th c hi n giá. H t th i h n 15 ngày, n u không có yêu c u gi i trình t phía cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá, ơn v tri n khai cung c p d ch v theo giá ã kê khai, ng th i th c hi n niêm y t giá theo quy nh c a pháp lu t. 5.2. Giá d ch v th c hi n theo hình th c kê khai giá bao g m: - M c giá c th các d ch v quy nh t i kho n 3.1.1 và kho n 3.1.3 i m 3.1 M c II Thông tư này; - M c giá các d ch v thu c thNm quy n nh giá c a ơn v (tr d ch v th c hi n ăng ký giá). 5.3. Hình th c, n i dung và th t c kê khai giá 5.3.1. Kê khai giá ư c th c hi n dư i hình th c ơn v g i văn b n kèm theo Quy t nh giá d ch v c a ơn v mình t i cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá. 5.3.2. H sơ kê khai giá g m: - Văn b n c a ơn v trong ó có th i gian có hi u l c m c giá kê khai và các tài li u kèm theo; - B ng kê khai m c giá c th ; - Phân tích nguyên nhân tăng/gi m giá so v i giá ã kê khai li n k trư c. H sơ kê khai giá quy nh t i Ph l c s 3 kèm theo Thông tư này. 5.3.3. Th t c kê khai giá: - Kê khai giá l n u ư c th c hi n khi ơn v b t u th c hi n kê khai giá v i cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá theo quy nh t i Thông tư này; - Kê khai l i giá ư c th c hi n khi ơn v i u ch nh tăng ho c gi m giá so v i m c c a l n kê khai li n k trư c. 5.4. Quy n h n và trách nhi m c a các t ch c, cá nhân 5.4.1. i v i cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá: Khi nh n ư c h sơ kê khai giá, không th c hi n phê duy t giá d ch v do ơn v kê khai; ch ghi ngày, tháng, năm nh n văn b n và óng d u n h sơ kê khai theo th t c hành chính; trư ng h p phát hi n giá do ơn v kê khai có nh ng y u t b t h p lý, yêu c u ơn v kê khai l i.
 7. 5.4.2. i v i ơn v kê khai giá: - Th c hi n kê khai giá d ch v c a ơn v theo quy nh t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan; - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m c giá kê khai. 6. Hi p thương giá d ch v hàng không 6.1. i u ki n t ch c hi p thương giá: Vi c t ch c hi p thương giá ư c th c hi n i v i các d ch v áp ng các i u ki n sau ây: - D ch v không thu c danh m c do Nhà nư c nh giá; - D ch v quan tr ng ư c s n xu t, cung ng trong i u ki n c thù, có tính ch t c quy n mua, c quy n bán và các bên mua, bán ph thu c l n nhau không th thay th ư c, th trư ng c nh tranh h n ch ; - Theo ngh c a m t trong hai bên mua, bán khi các bên này không th a thu n ư c giá mua, giá bán ký h p ng. 6.2. ThNm quy n t ch c hi p thương giá: B Tài chính (C c Qu n lý Giá) ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam) t ch c hi p thương giá i v i d ch v áp ng các quy nh t i kho n 6.1 M c II Thông tư này ho c theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . 6.3. H sơ hi p thương giá g m: 6.3.1. Văn b n ngh hi p thương giá c a m t trong hai bên mua và bán ho c yêu c u hi p thương giá c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. 6.3.2. Phương án giá hi p thương: a) Trư ng h p bên bán ph i hi p thương giá b t bu c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n ho c chính bên bán yêu c u hi p thương giá thì phương án giá hi p thương ph i gi i trình rõ nh ng n i dung sau: - Tình hình s n xu t - tiêu th , cung - c u c a hàng hoá, d ch v ; - Phân tích m c giá ngh hi p thương; - T ng h p cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá, phân tích thuy t minh cơ c u tính giá;
 8. - Phân tích tác ng c a m c giá m i n hi u qu s n xu t, kinh doanh; ho t ng tài chính; i s ng ngư i lao ng trong doanh nghi p và nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c; - Nh ng v n mà bên bán chưa th ng nh t ư c v i bên mua, l p lu n c a bên bán v nh ng v n chưa th ng nh t; - Các ki n ngh (n u có). b) Trư ng h p bên mua ph i hi p thương giá b t bu c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n ho c chính bên mua ngh hi p thương giá thì phương án giá hi p thương ph i gi i trình nh ng n i dung sau: - T ng h p cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá c a hàng hóa d ch v do mình s n xu t ra tính theo giá u vào m i mà bên bán d ki n bán. Thuy t minh cơ c u tính giá; - Phân tích tác ng c a m c giá m i n hi u qu s n xu t kinh doanh, n ho t ng tài chính, i s ng c a ngư i lao ng trong doanh nghi p, giá bán c a s n phNm, kh năng ch p nh n c a ngư i tiêu dùng, so sánh v i giá s n phNm cùng lo i trên th trư ng và nghĩa v i v i ngân sách Nhà nư c; - Nh ng v n mà bên mua chưa th ng nh t v i bên bán, l p lu n c a bên mua v nh ng v n chưa th ng nh t ó; - Các ki n ngh khác (n u có). 6.3.3. N u bên mua và bên bán ph i hi p thương b t bu c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n ho c ch bên mua ho c ch bên bán ngh hi p thương giá thì c hai bên u ph i l p h sơ hi p thương giá theo hư ng d n trên. 6.3.4. H sơ hi p thương giá th c hi n theo m u th ng nh t t i Ph l c s 4 kèm theo Thông tư này và do hai bên mua và bán l p, g i trư c cho cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá ít nh t 03 b và ng g i cho bên i tác mua ho c bán. 6.4. K t qu hi p thương giá 6.4.1. K t qu hi p thương giá ư c th c hi n theo quy nh t i i u 12 c a Pháp l nh Giá. Trư ng h p ã t ch c hi p thương giá mà hai bên mua và bán không th ng nh t ư c m c giá thì B Tài chính quy t nh m c giá t m th i hai bên thi hành. 6.4.2. Quy t nh giá t m th i do B Tài chính công b có hi u l c thi hành t i a là 06 tháng. Trong th i gian thi hành quy t nh giá t m th i các bên ư c quy n th a thu n giá mua, giá bán. N u các bên th a thu n ư c giá thì th c hi n theo giá th a thu n và có trách nhi m báo cáo cho cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương bi t m c giá ã th a thu n, th i gian th c hi n.
 9. H t th i h n 06 tháng, n u các bên không th a thu n ư c giá thì B Tài chính s t ch c hi p thương giá l i theo quy nh t i kho n 6.1 M c II Thông tư này và trong th i gian t ch c hi p thương, các bên v n ti p t c th c hi n theo Quy t nh giá t m th i. III. T CH C TH C HI N 1. Các ơn v cung ng d ch v 1.1. Th c hi n các quy nh v qu n lý giá theo hư ng d n t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 1.2. Th c hi n vi c niêm y t giá t i nơi giao d ch mua bán, cung c p d ch v . i v i d ch v do Nhà nư c quy nh m c giá c th ph i niêm y t úng giá quy nh. i v i d ch v do ơn v ban hành m c giá c th theo khung giá Nhà nư c quy nh ho c các d ch v thu c thNm quy n nh giá c a ơn v thì niêm y t theo m c giá do ơn v quy nh. 1.3. Trong trư ng h p c n thi t, theo yêu c u c a B Tài chính, B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam), có trách nhi m l p và g i báo cáo v tình hình th c hi n giá d ch v hàng không t i ơn v . i v i các ơn v là thành viên c a T ng Công ty Hàng không Vi t Nam, vi c báo cáo tình hình th c hi n giá theo các quy nh c a Thông tư này ư c th c hi n t p trung qua T ng Công ty Hàng không Vi t Nam. 2. Thanh tra, ki m tra tình hình th c hi n giá d ch v B Tài chính, B Giao thông v n t i và C c Hàng không Vi t Nam t ch c thanh tra, ki m tra c l p ho c ph i h p thanh tra, ki m tra vi c ch p hành m c giá và các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý giá t i các ơn v ; x lý k p th i các trư ng h p vi ph m theo quy nh hi n hành. IV. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo; bãi b Thông tư liên t ch s 22/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2007 c a B Tài chính và B Giao thông v n t i hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i a và giá d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay Vi t Nam. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các ơn v báo cáo k p th i v B Tài chính và B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam) xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG
 10. Lê M nh Hùng Tr n Xuân Hà Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B : K ho ch u tư, Công thương; - Ki m toán Nhà nư c; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Lưu VT: B GTVT (V VT (10b), V TC, C c HKVN); B Tài chính (C c QLG, C c TCDN). PH L C S 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p -T do - H nh phúc --------------------- .........., ngày … tháng … năm ... H SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ ( i v i d ch v do Nhà nư c nh giá, khung giá) Tên d ch v :…………………………………………………………
 11. Tên ơn v cung ng d ch v :..................................................... a ch :....................................................................................... S i n tho i: ………………………………………………………. S Fax: ...................................................................................... Năm ...
 12. Ph l c 1 a Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM cung ng d ch v c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S .........../........... ... , ngày ... tháng ... năm .... V/v giá, khung giá d ch v Kính g i: - C c Hàng không Vi t Nam; - C c Qu n lý Giá. Th c hi n quy nh t i Thông tư liên t ch s .../2008/TTLT/BTC-GTVT ngày ... tháng ... năm 2008 c a Liên t ch B Tài chính - B Giao thông v n t i Hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i a và giá d ch v t i c ng hàng không, sân bay Vi t Nam. Căn c các ch chính sách c a Nhà nư c và m t b ng giá hi n hành, ... (tên ơn v cung ng d ch v ngh nh giá, i u ch nh giá) ã xây d ng phương án giá d ch v … ( tên d ch v ) và ki n ngh m c giá ... (tên d ch v )/ khung giá ... (tên d ch v )... ngh Quý cơ quan xem xét, quy nh giá, khung giá m b o ho t ng s n xu t, kinh doanh c a … ( ơn v ngh ) (xin g i kèm theo phương án giá d ch v …). Th trư ng ơn v ngh nh giá Nơi nh n: (ho c i u ch nh giá) - Như trên (Ký tên, óng d u) - Lưu: Ph l c 1 b Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM cung ng d ch v c l p - T do - H nh phúc ------- --------- ... , ngày ... tháng ... năm .... PHƯƠNG ÁN GIÁ
 13. (Kèm theo công văn s ... ngày ... tháng ... năm ... c a ....) Tên d ch v : Giá cư c v n chuy n hàng không n i a tuy n ......... I. B ng t ng h p chi phí tính cho 1 chuy n (1 chi u) N i dung Chi phí 1 chuy n ơn v bay 1 chi u STT tính B737 A320 ... I M t s ch tiêu 1 S gh thi t k Gh 2 H s s d ng gh bình quân % Doanh thu v n chuy n hành khách theo giá hi n 3 /chuy n hành Doanh thu v n chuy n hàng hoá, hành lý, bưu ki n 4 /chuy n theo giá hi n hành II Chi phí Chi phí tr c ti p 1 /chuy n (Chi ti t lo i chi phí tính tr c ti p cho chuy n bay) Chi phí phân b 2 /chuy n (Chi ti t các lo i chi phí ph i phân b ) III Chi phí v n chuy n hành khách /Hk.Km /vé 1 IV Giá cư c v n chuy n ( ã bao g m thu GTGT) chi u /vé 1 V Ki n ngh v khung giá cư c v n chuy n chi u II. Gi i trình các kho n m c chi phí: Gi i thích c th và có tài li u ch ng minh v tiêu th c phân b chi phí ( i v i các kho n m c chi phí không tính tr c ti p ư c), cách tính các kho n chi phí ( i v i các kho n m c chi phí tính tr c ti p cho chuy n bay như nhiên li u, kh u hao/thu tàu bay, ...). III. So sánh v i m c giá trung bình cùng lo i d ch v c a m t s nư c trong Khu v c ASEAN: L p bi u so sánh m c giá cư c d ki n i u ch nh v i m c giá cư c v n chuy n n i a c a các nư c ASEAN (có c ly v n chuy n tương ương c ly tuy n ang xây d ng phương án giá). IV. Tính tác ng c a m c giá ngh .
 14. V i m c giá d ki n ngh c a ơn v , t ng doanh thu c a ơn v tăng ho c gi m…t ng/năm (b ng …%) so v i giá hi n hành. Ph l c 1 c Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM cung ng d ch v c l p - T do - H nh phúc ------- --------- ... , ngày ... tháng ... năm .... PHƯƠNG ÁN GIÁ (Kèm theo công văn s ... ngày ... tháng ... năm ... c a ....) Tên d ch v hàng không: ……………………………………........... ơn v cung ng:…………………………………………………….. I. B ng t ng h p giá d ch v : STT N i dung chi phí ơn v tính Thành ti n 1 Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p 2 Chi phí nhân công tr c ti p 3 Chi phí s n xu t chung T ng chi phí s n xu t 4 Chi phí bán hàng 5 Chi phí qu n lý doanh nghi p T ng giá thành toàn b 6 L i nhu n d ki n Giá bán chưa thu 7 Thu giá tr gia tăng Giá bán ã có thu Khung giá ngh II. Gi i trình các kho n m c chi phí (cơ s tính toán, phương pháp phân b xác nh t ng kho n m c chi phí):
 15. 1. Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p 2. Chi phí nhân công tr c ti p 3. Chi phí s n xu t chung (Chi phí nhân viên phân xư ng, v t li u, d ng c s n xu t, KHTSC , chi phí d ch v mua ngoài, chi phí b ng ti n khác) 4. Chi phí bán hàng 5. Chi phí qu n lý doanh nghi p III. So sánh m c giá ngh v i m c giá trung bình c a cùng d ch v c a các nư c ASEAN: L p bi u so sánh m c giá d ki n i u ch nh v i m c giá cùng lo i d ch v c a các nư c ASEAN. IV. Tính tác ng c a m c giá ngh : V i m c giá d ki n ngh c a ơn v , t ng doanh thu c a ơn v tăng ho c gi m … t ng/năm (b ng …%) so v i giá hi n hành. PH L C S 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p -T do - H nh phúc ------------------- .........., ngày … tháng … năm ... H SƠ ĂNG KÝ GIÁ
 16. Tên d ch v ăng ký giá:............................................................... Tên ơn v cung ng d ch v :....................................................... a ch :.......................................................................................... S i n tho i:................................................................................ S Fax: ……………………………………………………………….. Th c hi n t ngày .... tháng ... năm ...
 17. Ph l c 2a Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM th c hi n ăng ký giá c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S ........./ ..... ... , ngày ... tháng ... năm .... V/v ăng ký giá d ch v Kính g i: - C c Hàng không Vi t Nam; - C c Qu n lý Giá. Th c hi n quy nh t i Thông tư liên t ch s .../2008/TTLT/BTC-GTVT ngày ... tháng ... năm 2008 c a Liên t ch B Tài chính - B Giao thông v n t i Hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i a và giá d ch v t i c ng hàng không, sân bay Vi t Nam. ... (tên ơn v ăng ký) g i H sơ ăng ký giá kèm theo các tài li u sau: 1. B ng ăng ký m c giá d ch v ; 2. Thuy t minh cơ c u giá thành, giá bán (theo bi u m u t i Ph l c 1b và Ph l c 1c); phân tích nguyên nhân tăng ho c gi m giá; 3. M c giá t i H sơ g i kèm theo công văn này có hi u l c thi hành k t ngày ... / ... / ... . ... (tên ơn v ăng ký) ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính úng n c a m c giá mà chúng tôi ã ăng ký. ngh Quý cơ quan ghi nh n ngày n p H sơ ăng ký giá c a ... (tên ơn v ăng ký) theo quy nh./. Nơi nh n: TH TRƯ NG ƠN VN - Như trên; ( ơn v ăng ký giá) - Lưu: Ghi nh n ngày n p H sơ ăng ký giá c a cơ quan qu n lý Nhà nư c
 18. (Cơ quan ti p nh n H sơ ăng ký giá ghi ngày, tháng, năm nh n ư c H sơ và óng d u công văn n) Ph l c 2b Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM th c hi n ăng ký giá c l p - T do - H nh phúc ------- --------- ... , ngày ... tháng ... năm .... B NG ĂNG KÝ M C GIÁ C TH (Kèm theo công văn s ... ngày ... tháng ... năm ... c a ....) STT Tên d ch v ơn v M c giá li n k M c giá ăng tính trư c ký Ph l c 2c Tên ơn v C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM th c hi n ăng ký giá c l p - T do - H nh phúc ------- --------- ... , ngày ... tháng ... năm ....
 19. THUY T MINH CƠ C U TÍNH GIÁ DNCH V ĂNG KÝ GIÁ (Kèm theo công văn s .........ngày.......tháng.......năm........c a.........) Tên d ch v : Giá cư c v n chuy n hàng không n i a tuy n ......... I. B ng t ng h p chi phí tính cho 1 chuy n (1 chi u) N i dung Chi phí 1 chuy n STT ơn v tính bay 1 chi u B737 A320 ... I M t s ch tiêu 1 S gh thi t k Gh 2 H s s d ng gh bình quân % Doanh thu v n chuy n hành khách theo giá hi n 3 /chuy n hành Doanh thu v n chuy n hàng hoá, hành lý, bưu ki n 4 /chuy n theo giá hi n hành II Chi phí Chi phí tr c ti p 1 /chuy n (Chi ti t lo i chi phí tính tr c ti p cho chuy n bay) Chi phí phân b 2 /chuy n (Chi ti t các lo i chi phí ph i phân b ) III Chi phí v n chuy n hành khách /Hk.Km /vé 1 IV Giá cư c v n chuy n ( ã bao g m thu GTGT) chi u /vé 1 V Ki n ngh v khung giá cư c v n chuy n chi u II. Gi i trình các kho n m c chi phí: Gi i thích c th và có tài li u ch ng minh v tiêu th c phân b chi phí ( i v i các kho n m c chi phí không tính tr c ti p ư c); cách tính các kho n chi phí ( i v i các kho n m c chi phí tính tr c ti p cho chuy n bay như nhiên li u, kh u hao/thu tàu bay, ...); nguyên nhân tăng ho c gi m giá. III. So sánh v i m c giá trung bình cùng lo i d ch v c a m t s nư c trong Khu v c ASEAN: L p bi u so sánh m c giá cư c d ki n i u ch nh v i m c giá cư c v n chuy n n i a c a các nư c ASEAN (có c ly v n chuy n tương ương c ly tuy n ang xây d ng phương án giá).
 20. IV. Tính tác ng c a m c giá ngh . V i m c giá d ki n ngh c a ơn v , t ng doanh thu c a ơn v tăng ho c gi m…t ng/năm (b ng …%) so v i giá hi n hành. PH L C S 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p -T do - H nh phúc --------------------- ........., ngày … tháng … năm ... H SƠ KÊ KHAI GIÁ Tên hàng hóa, d ch v :............................................................. Tên ơn v cung ng d ch v :................................................... a ch :...................................................................................... S i n tho i:............................................................................ S Fax: ……………………………………………………………..
Đồng bộ tài khoản