Thông tư liên tịch số 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động Hội thi tay nghề do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 109/2003/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 10 tháng 11 năm 2003 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B LAO NG THƯƠNG BINH & XÃ H I S 109/2003/TTLT/BTC-L TBXH NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯ NG D N QU N LÝ TÀI CHÍNH HO T NG H I THI TAY NGH Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. Căn c Công văn s 4572/VPCP-VX ngày 19/10/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c H i thi tay ngh toàn qu c và c oàn Vi t Nam tham d H i thi tay ngh ASEAN theo nh kỳ. m b o th ng nh t n i dung và qu n lý chi tiêu tài chính i v i các ho t ng t ch c thi tay ngh , Liên B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: A- PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG Thông tư này áp d ng cho H i thi tay ngh c p cơ s , c p qu c gia và khu v c ASEAN. - H i thi tay ngh c p cơ s : Do các b , ngành, a phương t ch c hàng năm, tuy n ch n thí sinh tham d H i thi tay ngh c p qu c gia. - H i thi tay ngh c p qu c gia: Do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, t ch c theo nh kỳ 2 năm 1 l n, tuy n ch n thí sinh tham gia luy n thi, l a ch n i tuy n Qu c gia tham d H i thi tay ngh ASEAN. - H i thi tay ngh ASEAN: ư c t ch c 2 năm 1 l n luân phiên gi a các nư c tham gia. B- N I DUNG CHI VÀ M C CHI I- H I THI TAY NGH C P QU C GIA: 1. Chi cho công tác chuNn b : 1.1. T ch c h i ngh , h i th o, h p: m c chi 50.000 ng/ngư i/bu i.
  2. 1.2. Công tác phí cho các thành viên Ban t ch c, H i ng thi, Ban giám kh o, giáo viên, chuyên gia th c hi n theo ch công tác phí hi n hành. Trư ng h p c n thi t i công tác b ng máy bay, i v i nh ng ngư i không tiêu chuNn theo quy nh do Trư ng Ban t ch c H i thi quy t nh. 1.3. Ra thi: - Biên so n thi theo các mô un, bao g m c hư ng d n ch m và bi u i m ( thi c a 1 ngh không quá 5 mô un), m c chi không quá 500.000 ng/mô un. - L y ý ki n 03 chuyên gia (k c ngoài H i ng thi n u c n) b ng văn b n cho m t thi, m c chi không quá 300.000 ng/ngư i/ thi. - Chi cho H i ng duy t thi (không quá 3 l n), m c chi theo m c quy nh t i m c 1.1 nêu trên. - Sao in, óng gói, niêm phong thi theo s lư ng s d ng, m c chi không quá 15.000 ng/m t thi. Nh ng b n v trong thi ư c thanh toán theo th c t . 1.4. Biên d ch: - T ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: không quá 35.000 ng/trang (300 t c a văn b n g c); - T ti ng Vi t ra ti ng nư c ngoài: không quá 40.000 ng/trang (300 t c a văn b n g c). 2. T ch c thi qu c gia: 2.1. Chi thuê a i m (g m phòng thi, sân bãi, nhà xư ng), phương ti n v n t i, máy móc, trang thi t b , công c , d ng c ,... ph c v thi và ch m thi. Theo h p ng th c t và ư c l a ch n phù h p v i môi trư ng h c ngh và d y ngh Vi t Nam và khu v c ASEAN. Trư ng h p c bi t c n thi t ph i mua trang thi t b , máy móc, d ng c , do Trư ng Ban t ch c H i thi quy t nh. 2.2. Chi mua nguyên, nhiên, v t li u ph c v H i thi. Theo tiêu chuNn nh m c i v i t ng ngh , do Trư ng Ban t ch c H i thi quy t nh. 2.3. Ch m thi, xét k t qu thi và t ng h p báo cáo: - Ch m thi: M i ngh d thi có m t Ban giám kh o ch m thi, s thành viên Ban giám kh o không quá 5 ngư i, m c chi t i a 10.000 ng/mô un/thí sinh/ngư i ch m thi; - Xét k t qu thi và xét thư ng, m c chi không quá 50.000 ng/ngư i/bu i; - Chi công tác t ng h p, báo cáo k t qu kỳ thi, m c chi không quá 200.000 ng/ngh .
  3. 2.4. Chi cho các thành viên Ban T ch c h i thi, Ch t ch, Phó ch t ch, thư ký, thành viên H i ng thi, giám th trong th i gian H i thi (t i a không quá 7 ngày): - Thành viên Ban T ch c, Ch t ch, Phó ch t ch, thư ký H i ng thi: 100.000 ng/ngư i/ngày; - Thành viên H i ng thi, giám th : 50.000 ng/ngư i/ngày. 2.5. H tr ti n ăn, cho thành viên Ban T ch c, thành viên H i ng thi, thành viên các oàn d thi, giám th trong th i gian H i thi (t i a không quá 7 ngày): - Ti n ăn: 40.000 ng/ngư i/ngày; - Ti n : 90.000 ng/ngư i/ngày. Nh ng ngư i ã ư c hư ng kho n h tr này thì không ư c thanh toán ch công tác phí cơ quan, ơn v c i . 2.6. Chi cho ngư i làm công tác thanh tra, ki m tra: - Trư ng oàn thanh tra, ki m tra, m c chi 30.000 ng/ngư i/ngày; - Phó oàn thanh tra, ki m tra và các thành viên trong oàn, m c chi 25.000 ng/ngư i/ngày. 2.7. Chi cho nhân viên y t , k thu t viên, nhân viên ph c v , lái xe, b o v trong th i gian di n ra H i thi, m c chi: 25.000 ng/ngư i/ngày. 3. Chi khen thư ng: Thư ng cho thí sinh t gi i, giáo viên tr c ti p b i dư ng luy n thi cho thí sinh t gi i t i H i thi tay ngh qu c gia: Gi i thư ng Nh t Nhì Ba Khuy n khích 1. Thí sinh t gi i 600.000 400.000 200.000 100.000 2. Giáo viên tr c ti p b i dư ng 500.000 300.000 200.000 100.000 thí sinh t gi i Giáo viên ch ư c hư ng theo gi i thư ng cao nh t. 4. Các kho n chi khác: Theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p chưa có quy nh trong Thông tư này ho c trong các văn b n pháp quy khác thì ư c th c hi n theo quy t nh c a Trư ng Ban t ch c H i thi. Các m c chi nêu trên ây là m c chi t i a, hàng năm căn c vào kh năng kinh phí ư c giao, B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh m c chi cho phù h p.
  4. II. H I THI TAY NGH C P CƠ S : Trên cơ s các n i dung chi và m c chi quy nh i v i H i thi tay ngh c p qu c gia nêu trên, th trư ng các b , ngành, a phương và ơn v cơ s quy nh các n i dung chi và m c chi c th cho H i thi tay ngh c p cơ s theo kh năng ngu n kinh phí c a ơn v , nhưng không vư t quá các m c chi quy nh cho H i thi tay ngh c p qu c gia. III. CHI CHO I TUY N VI T NAM THAM D H I THI TAY NGH ASEAN: 1. Công tác chuNn b có liên quan n nư c ngoài: - Trư c năm t ch c H i thi ư c c 03 ngư i tham d cu c h p t ch c t i nư c ăng cai chuNn b cho H i thi năm sau; - Trong năm t ch c H i thi, c oàn tham gia cu c h p k thu t l n 1 t i nư c ăng cai H i thi, s ngư i tham d t i a 02 chuyên gia k thu t cho m t ngh d thi và 03 ngư i trong Ban t ch c. 2. Chi t ch c luy n thi cho i tuy n Vi t Nam (th i gian t i a 60 ngày): 2.1. Chi thuê a i m (g m phòng thi, sân bãi, nhà xư ng), phương ti n v n t i, máy móc, trang thi t b , công c , d ng c ,... ph c v luy n thi. Theo h p ng th c t và ư c l a ch n phù h p v i môi trư ng h c ngh và d y ngh Vi t Nam và khu v c ASEAN. Trư ng h p c bi t c n thi t ph i mua trang thi t b , máy móc, d ng c , do Trư ng Ban t ch c H i thi quy t nh. 2.2. Chi mua nguyên, nhiên, v t li u ph c v luy n thi: Theo tiêu chuNn nh m c i v i t ng ngh , do Trư ng Ban t ch c H i thi quy t nh. 2.3. H tr ti n ăn, , tiêu v t trong su t th i gian luy n thi cho thí sinh, cán b qu n lý và chuyên gia tr c ti p hư ng d n luy n thi. - Ti n ăn: 40.000 ng/ngư i/ngày; - Ti n : 90.000 ng/ngư i/ngày; - Thanh toán ti n i, v (m t l n) cho thí sinh và chuyên gia trong c t luy n thi theo ch công tác phí hi n hành. Nh ng ngư i ã ư c hư ng kho n h tr này s không ư c thanh toán ch công tác phí cơ quan, ơn v c i. 2.4. Thù lao cho chuyên gia gi ng d y, hư ng d n luy n thi, m c chi 70.000 ng/ti t. 2.5. Chi cho ngư i làm công tác thanh tra, ki m tra:
  5. - Trư ng oàn thanh tra, ki m tra, m c chi 30.000 ng/ngư i/ngày; - Phó oàn thanh tra, ki m tra và các thành viên trong oàn, m c chi 25.000 ng/ngư i/ngày. 2.6. Chi cho cán b qu n lý (m i ngh có 01 ngư i), nhân viên y t , k thu t viên, nhân viên ph c v , lái xe, b o v trong th i gian di n ra H i thi, m c chi: 25.000 ng/ngư i/ngày th c t làm vi c. 3. Chi cho oàn Vi t Nam i d H i thi tay ngh ASEAN: 3.1. Công tác chuNn b trư c khi i và chi phí ón oàn v : - H p t k thu t, h p oàn trư c khi i: m i cu c h p không quá 01 ngày, m c chi theo m c quy nh t i m c 1.1 nêu trên; - Chi ăn, cho oàn trư c khi i không quá 03 ngày, m c chi ăn, như quy nh trong th i gian luy n thi; - Trang ph c cho oàn (1 b ng ph c/ngư i cho c oàn và thêm 2 b b o h lao ng cho m i thí sinh d thi), m c chi theo th c t nhưng t i a không quá 300.000 ng/b ng ph c và 150.000 ng /b b o h lao ng; - Thanh toán ti n cư c v n chuy n trang thi t b , d ng c ph c v cho cu c thi mang i nư c ngoài theo th c t phát sinh; - Chi thông tin, tuyên truy n cho oàn i và ón oàn v phù h p v i t ng cu c thi. 3.2. Phiên d ch (thuê ngoài), m c chi không quá 500.000 ng/ngư i/1 ngày làm vi c (8 gi ). 3.3. Chi cho oàn trong th i gian nư c ngoài: - N i dung chi và m c chi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c Nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài và Thông tư s 108/1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 hư ng d n b sung m t s i m Thông tư s 45/1999/TT-BTC; - Trư ng h p ph i mua công c , d ng c , thuê ô tô, phương ti n... ph c v cho oàn d thi, trư ng oàn ư c quy t nh mua trong d toán kinh phí ư c duy t. 4. Chi t ng k t, khen thư ng: 4.1. Chi t ch c t ng k t H i thi: Theo ch chi tiêu h i ngh hi n hành. 4.2. Chi thư ng cho thí sinh và chuyên gia tr c ti p b i dư ng thí sinh t gi i t i H i thi tay ngh ASEAN: Gi i thư ng Huy chương Huy Huy Khuy n vàng chương chương khích
  6. b c ng 1. Thí sinh t gi i 10.000.000 7.000.000 3.000.000 1.000.000 2. Chuyên gia tr c ti p b i 5.000.000 3.500.000 1.500.000 500.000 dư ng thí sinh t gi i Chuyên gia ch ư c hư ng theo gi i thư ng cao nh t. Ngoài m c ti n thư ng nêu trên, nh ng thí sinh và giáo viên ư c Th tư ng Chính ph c p b ng khen còn ư c hư ng ch khen thư ng theo Ngh nh s 56/1998/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph . C- NGU N KINH PHÍ VÀ QU N LÝ KINH PHÍ 1. Kinh phí c a "H i thi tay ngh c p cơ s " do cơ quan ch qu n và ơn v có thí sinh d thi m b o. i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, ư c ngân sách nhà nư c b trí trong d toán chi hàng năm; i v i các doanh nghi p, ơn v s nghi p t m b o chi phí ho t ng, ư c h ch toán vào giá thành, phí lưu thông ho c kho n m c tương ương. 2. Kinh phí c a H i thi tay ngh c p qu c gia, kinh phí t ch c luy n thi cho thí sinh và kinh phí c a H i thi tay ngh ASEAN do ngân sách Nhà nư c m b o. B Lao ng - Thương binh và Xã h i l p d toán chi theo nh kỳ 2 năm 1 l n ngoài kinh phí chi thư ng xuyên theo nh m c. Ngoài các ngu n kinh phí trên ây, các cơ quan và ơn v t ch c H i thi các c p ư c phép huy ng và s d ng kinh phí t các ngu n h p pháp khác h tr cho H i thi. 3. L p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí H i thi tay ngh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. D- T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo, trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v Liên B b sung, s a i k p th i. Nguy n Công Nghi p Nguy n Lương Trào ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản