Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
69
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I–B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do- H nh phúc ------- -------------- S : 11/2008/TTLT-BL TBXH- Hà N i, ngày 21 tháng 07 năm 2008 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N QU N LÝ VÀ S D NG QU H TR VI C LÀM NGOÀI NƯ C Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 144/2007/Q -TTg ngày 31/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p, qu n lý và s d ng Qu h tr vi c làm ngoài nư c (sau ây ư c vi t t t là Quy t nh s 144/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ), Liên t ch B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng Qu h tr vi c làm ngoài nư c (sau ây ư c vi t t t là Qu ) như sau: I. NGU N HÌNH THÀNH, M C VÀ CÁCH TH C ÓNG GÓP QU 1. S dư Qu h tr xu t khNu lao ng chuy n sang. 2. óng góp c a doanh nghi p d ch v theo quy nh t i kho n 2, i u 2 Quy t nh s 144/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph như sau: a) Doanh nghi p d ch v trích 1% s thu ti n d ch v hàng năm óng góp Qu . S thu ti n d ch v hàng năm làm căn c tính m c óng góp Qu là doanh thu ti n d ch v hàng năm c a doanh nghi p. Doanh nghi p d ch v ư c h ch toán kho n óng góp này vào chi phí ho t ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài c a doanh nghi p. b) nh kỳ hàng quý, ch m nh t là ngày 10 c a tháng u quý sau, doanh nghi p d ch v t kê khai và óng góp Qu theo quy nh. Ch m nh t là cu i quý I năm sau, doanh nghi p d ch v ph i óng góp y và l p báo cáo quy t toán c a năm trư c v i Qu (kê khai và báo cáo theo m u t i ph l c s 1). 3. óng góp c a ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 3, i u 2 Quy t nh s 144/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph như sau: a) Ngư i lao ng óng góp Qu m c 100.000 ng/ngư i/h p ng (k c th i gian gia h n) và ư c c p Gi y ch ng nh n tham gia Qu .
 2. Gi y ch ng nh n tham gia Qu là ch ng ch xác nh n ngư i lao ng ng tên ư c hư ng các quy n l i theo quy nh t i Thông tư này. Gi y ch ng nh n có giá tr k t khi ngư i lao ng n p ti n óng góp n khi h p ng lao ng k t thúc, k c th i gian gia h n h p ng. Ban i u hành Qu có trách nhi m t ch c in n, phát hành và cung c p Gi y ch ng nh n tham gia Qu cho ngư i lao ng thông qua doanh nghi p, t ch c ưa i và S Lao ng – Thương binh và Xã h i (theo m u t i ph l c s 2). b) Ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài thông qua doanh nghi p d ch v , doanh nghi p trúng th u, nh n th u, t ch c s nghi p, t ch c, cá nhân u tư ra nư c ngoài (sau ây g i chung là doanh nghi p, t ch c ưa i) óng góp Qu khi tham gia khóa h c b i dư ng ki n th c c n thi t trư c khi i làm vi c nư c ngoài. c) Ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng cá nhân óng góp Qu khi ăng ký h p ng t i S Lao ng – Thương binh và Xã h i. d) Doanh nghi p, t ch c ưa i và S Lao ng – Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph có trách nhi m thu óng góp Qu c a ngư i lao ng theo quy nh t i Thông tư này và c p Gi y ch ng nh n cho ngư i lao ng theo hư ng d n c a Ban i u hành Qu ; nh kỳ hàng tháng, ch m nh t là ngày 10 c a tháng ti p theo, chuy n toàn b s thu c a tháng trư c v tài kho n c a Qu . c) nh kỳ (quý, năm), doanh nghi p, t ch c ưa i và S Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m l p báo cáo thu n p ti n óng góp Qu c a ngư i lao ng (theo m u t i ph l c s 3a) g i Qu kèm theo danh sách ngư i lao ng (theo m u t i ph l c s 3b). 4. H tr c a ngân sách nhà nư c trong trư ng h p c bi t theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 5. Ngu n thu khác (lãi ti n g i, ti n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c). II. N I DUNG, M C VÀ QUY TRÌNH TH T C H TR 1. H tr m r ng và phát tri n th trư ng lao ng ngoài nư c theo quy nh t i kho n 1, i u 3 Quy t nh s 144/2007/Q -TTg ngày 31/8/2007 c a Th tư ng Chính ph như sau: a) H tr tham gia ho t ng thăm dò, kh o sát và tìm hi u th trư ng lao ng m i. Th trư ng lao ng m i là nh ng nư c và vùng lãnh th chưa ưa ư c lao ng Vi t Nam sang làm vi c theo h p ng. - i tư ng ư c h tr : i di n t ch c và cá nhân ư c B Lao ng – Thương binh và Xã h i m i tham gia ho t ng thăm dò, kh o sát và tìm hi u th trư ng lao ng m i.
 3. - M c h tr : Qu h tr vé máy bay kh h i t Vi t Nam n nư c công tác i v i thành viên ư c m i thu c các doanh nghi p và h tr toàn b chi phí theo quy nh i v i các i tư ng hư ng lương t ngân sách nhà nư c. - Quy trình, th t c chi h tr : Căn c Quy t nh c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i m i cán b tham gia kh o sát th trư ng lao ng nư c ngoài, Qu t ch c mua vé máy bay và h tr các chi phí khác (n u có) cho i di n t ch c, cá nhân ư c m i tham gia oàn. - Ch m nh t là 7 ngày k t ngày k t thúc chuy n công tác, t ch c và cá nhân ư c h tr có trách nhi m n p l i các ch ng t chi cho Qu làm th t c thanh toán theo quy nh. b) H tr ho t ng tìm ki m, khai thác th trư ng lao ng m i c a doanh nghi p. - i tư ng, i u ki n ư c h tr : Qu h tr 05 (năm) doanh nghi p d ch v u tiên khai thác và ưa ư c lao ng sang làm vi c t i th trư ng m i. - M c h tr : T i a b ng 30% ti n vé máy bay và công tác phí cho cán b c a doanh nghi p i khai thác th trư ng lao ng m i (theo m c khoán quy nh c a B Tài chính i v i cán b , công ch c ư c c i công tác ng n h n nư c ngoài do Ngân sách Nhà nư c m b o kinh phí), nhưng t i a không quá 5.000 (năm ngàn) ô la M /doanh nghi p/th trư ng. - Quy trình, th t c chi h tr : Doanh nghi p d ch v có văn b n ngh h tr ư c C c qu n lý lao ng ngoài nư c xác nh n là m t trong năm doanh nghi p u tiên khai thác và ưa ư c lao ng sang làm vi c t i th trư ng m i (theo m u t i ph l c s 4) g i Qu kèm theo các h sơ, tài li u sau: + Quy t nh (b n chính) c cán b i công tác c a cơ quan, t ch c có thNm quy n; + B ng kê chi phí ti n vé máy bay và công tác phí cho cán b c a doanh nghi p i khai thác th trư ng lao ng m i (kèm theo toàn b ch ng t chi i chi u). - Th i gian gi i quy t chi h tr : Qu có trách nhi m gi i quy t trong th i h n t i a 30 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ theo quy nh, trư ng h p không gi i quy t ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. c) H tr doanh nghi p trong ho t ng c ng c và phát tri n th trư ng lao ng truy n th ng. Th trư ng lao ng truy n th ng là nh ng nư c và vùng lãnh th ã ưa ư c lao ng Vi t Nam sang làm vi c theo h p ng và hi n nay các th trư ng này v n ti p t c nh n lao ng Vi t Nam. - i tư ng, i u ki n ư c h tr : Doanh nghi p d ch v ưa ư c trên 500 lao ng/năm/th trư ng i v i th trư ng có ti n lương cơ b n c a ngư i lao ng t 500 USD/ngư i/tháng tr lên ho c 1.000 lao ng/năm/th trư ng i v i th trư ng có ti n lương cơ b n c a ngư i lao ng dư i 500 USD/ngư i/tháng và gi i quy t k p th i nh ng v n phát sinh i v i ngư i lao ng.
 4. - M c h tr : T i a b ng 30% sinh ho t phí cho cán b qu n lý lao ng c a doanh nghi p nư c ngoài (theo m c sinh ho t phí t i thi u quy nh c a B Tài chính i v i cán b , công ch c ư c c i công tác t i cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài), nhưng t i a không quá 3.000 (ba ngàn) ô la M /doanh nghi p/năm/th trư ng. - Quy trình, th t c chi h tr : Hàng năm, doanh nghi p d ch v có văn b n ngh h tr có xác nh n c a C c qu n lý lao ng ngoài nư c v s lư ng lao ng ưa i và tình hình qu n lý lao ng nư c ngoài (theo m u t i ph l c s 4) g i Qu kèm theo các gi y t , tài li u sau: + Quy t nh (b n chính) c cán b i qu n lý lao ng nư c ngoài c a cơ quan, t ch c có thNm quy n; + B ng kê chi phí v sinh ho t phí cho cán b qu n lý lao ng c a doanh nghi p nư c ngoài (kèm theo toàn b ch ng t chi i chi u). - Th i gian gi i quy t chi h tr ; Qu có trách nhi m gi i quy t trong th i h n t i a 15 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ theo quy nh, trư ng h p không gi i quy t ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. d) H tr các ho t ng nh m m c ích t o quan h , v n ng tranh th i tác, thu th p thông tin tìm hi u, xúc ti n và tìm ki m th trư ng m i, c ng c và phát tri n th trư ng lao ng truy n th ng c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i i v i nh ng nhi m v chưa ư c ngân sách nhà nư c b trí kinh phí. - M c h tr : Không vư t quá 30% t ng chi phí hàng năm v ho t ng xúc ti n m th trư ng lao ng ngoài nư c theo d toán ư c duy t. Hàng năm, Qu l p d toán chi h tr cho các ho t ng nêu trên trình B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i phê duy t. - Quy nh, th t c chi h tr : Khi có phát sinh các ho t ng nêu trên, cơ quan, t ch c và cá nhân ư c giao nhi m v th c hi n có văn b n trình B Lao ng – Thương binh và Xã h i phê duy t n i dung và d toán kinh phí. Căn c vào n i dung và d toán ư c duy t, Qu c p kinh phí và quy t toán theo quy nh. ) H tr ho t ng qu ng bá ngu n lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. - i tư ng, i u ki n ư c h tr : Các cơ quan ư c B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i cho phép t ch c các ho t ng qu ng bá ngu n lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. - M c h tr : T i a b ng 50% chi phí th c t nhưng không quá 50% d toán ư c duy t. - Quy trình, th t c chi h tr ; Cơ quan t ch c các ho t ng qu ng bá có gi y ngh h tr g i Qu kèm theo quy t nh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i cho phép t ch c các ho t ng qu ng bá ngu n lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài (trong quy t nh nêu rõ n i dung và d toán kinh phí th c hi n).
 5. - Th i gian gi i quy t h tr : T i a 10 ngày k t khi nh n h sơ theo quy nh, Qu c p t m ng kinh phí h tr b ng 35% d toán ư c duy t. Trư ng h p không gi i quy t ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. - Ch m nh t sau 15 ngày k t khi hoàn thành các ho t ng qu ng bá, cơ quan t ch c ph i thanh quy t toán v i Qu theo quy nh. H sơ g m có: gi y ngh thanh toán và b ng kê chi phí (kèm theo toàn b ch ng t chi i chi u). 2. H tr ào t o, b i dư ng nâng cao ch t lư ng ngu n lao ng theo quy nh t i kho n 2, i u 3 Quy t nh s 144/2007/Q -TTg ngày 31/8/2007 c a Th tư ng Chính ph . a) Giáo trình, tài li u b i dư ng ngo i ng , ki n th c c n thi t cho ngư i lao ng. - i tư ng ư c h tr : Ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài thông qua doanh nghi p, t ch c ưa i ho c theo h p ng cá nhân. - M c h tr : Qu cung c p mi n phí giáo trình, tài li u b i dư ng ngo i ng , ki n th c c n thi t cho ngư i lao ng thông qua doanh nghi p, t ch c ưa i ho c S Lao ng – Thương binh và Xã h i ( i v i h p ng cá nhân). - Quy trình, th t c chi h tr : + nh kỳ hàng quý, doanh nghi p, t ch c ưa i và S Lao ng – Thương binh và Xã h i ( i v i h p ng cá nhân) l p báo cáo và ngh cung c p tài li u cho ngư i lao ng (theo m u t i ph l c s 5); + Doanh nghi p, t ch c ưa i và S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m l p s theo dõi và c p phát tài li u cho ngư i lao ng; nh kỳ hàng năm l p báo cáo g i Qu v tình hình c p phát tài li u cho ngư i lao ng (theo m u t i ph l c s 5). b) H tr h c phí b i dư ng tay ngh , ngo i ng , ki n th c c n thi t cho ngư i lao ng. - i tư ng, i u ki n ư c h tr : Ngư i lao ng là con thương binh, li t sĩ và ngư i có công hư ng ch chính sách ưu ãi, ngư i lao ng thu c di n h nghèo, ngư i lao ng là ngư i dân t c thi u s i làm vi c nư c ngoài. - M c h tr : B ng 50% m c h c phí ph i n p theo quy nh, nhưng t i a không quá 1.500.000 ng/ngư i lao ng. - Quy trình, th t c chi h tr : + Ngư i lao ng thu c i tư ng ư c h tr khi b t u tham gia khóa h c b i dư ng tay ngh , ngo i ng , ki n th c c n thi t làm ơn ngh h tr h c phí có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã v h khNu thư ng trú và lo i i tư ng c a ngư i lao ng (theo m u t i ph l c s 6a);
 6. + Doanh nghi p, t ch c ưa i l p danh sách ngư i lao ng thu c i tư ng ư c h tr (theo m u t i ph l c s 7a) kèm theo ơn c a ngư i lao ng g i Qu ; - Th i gian gi i quy t h tr ; t i a 10 ngày k t khi nh n h sơ theo quy nh, Qu h tr kinh phí cho ngư i lao ng thông qua doanh nghi p, t ch c ưa i, trư ng h p không gi i quy t ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Ch m nh t 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c ti n t Qu , doanh nghi p, t ch c ưa i ph i chi tr cho ngư i lao ng ho c gi m h c phí tương ương v i m c h tr . c) H tr b i dư ng nâng cao tay ngh , ngo i ng cho ngư i lao ng i v i th trư ng yêu c u cao v tay ngh , ngo i ng . - i tư ng, i u ki n ư c h tr : Ngư i lao ng tham gia các khóa h c theo án thí i m ưa lao ng i làm vi c t i th trư ng òi h i cao v tay ngh , ngo i ng ư c B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch p thu n cho th c hi n. - M c h tr : B ng 20% m c h c phí ph i n p theo quy nh, nhưng t i a không quá 2.000.000 ng/ngư i lao ng. - Quy trình, th t c chi h tr : Doanh nghi p, t ch c th c hi n án thí i m ưa lao ng i làm vi c t i th trư ng òi h i cao v tay ngh , ngo i ng l p danh sách ngư i lao ng tham gia khóa h c (theo m u t i ph l c s 7b) g i Qu ngh h tr kinh phí cho ngư i lao ng kèm theo văn b n ch p thu n cho th c hi n án (trong ó nêu rõ ngành ngh , s lư ng lao ng, n i dung ào t o b i dư ng, m c h c phí). - Th i gian gi i quy t h tr : T i a 10 ngày k t khi nh n h sơ theo quy nh, Qu h tr kinh phí cho ngư i lao ng thông qua doanh nghi p, t ch c th c hi n án, trư ng h p không gi i quy t ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Doanh nghi p, t ch c th c hi n án có trách nhi m chi tr cho ngư i lao ng ho c gi m h c phí tương ương v i m c h tr . 3. H tr gi i quy t r i ro cho ngư i lao ng và doanh nghi p d ch v theo quy nh t i kho n 3, i u 3 Quy t nh s 144/2007/Q -TTg ngày 31/8/2007 c a Th tư ng Chính ph . a) H tr cho thân nhân c a ngư i lao ng b ch t. - i tư ng ư c h tr : Thân nhân c a ngư i lao ng b ch t trong th i gian làm vi c nư c ngoài. Thân nhân ph i là ngư i ư c ngư i lao ng y quy n trong h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài. - M c h tr : 10.000.000 ng/trư ng h p. - Quy trình, th t c chi h tr : Thân nhân c a ngư i lao ng làm ơn ngh h tr r i ro có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã v h khNu c a ngư i lao ng và quan h gi a ngư i ư c y quy n và ngư i lao ng (theo m u t i ph l c s 6b) g i Qu kèm theo b n phôtô gi y ch ng t c a ngư i lao ng ho c xác nh n c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài;
 7. - Th i gian gi i quy t h tr : T i a 15 ngày t khi nh n h sơ theo quy nh, Qu h tr tr c ti p cho thân nhân ngư i lao ng ho c thông qua h th ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam (theo a ch ghi trong ơn ngh ). Trư ng h p không gi i quy t ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. b) H tr cho ngư i lao ng b tai n n lao ng, tai n n r i ro, m au, b nh t t không s c kh e ti p t c làm vi c và ph i v nư c trư c th i h n. - i tư ng, i u ki n ư c h tr : Ngư i lao ng ang làm vi c nư c ngoài theo h p ng b tai n n lao ng, tai n n r i ro, m au, b nh t t không s c kh e ti p t c làm vi c và ph i v nư c trư c th i h n. H tr này không áp d ng i v i ngư i lao ng ra ngoài h p ng ho c ph i v nư c ngay sau khi sang n nư c làm vi c do sai sót khám s c kh e trong nư c. - M c h tr : T i a 5.000.000 ng/trư ng h p i v i ngư i lao ng ã làm vi c nư c ngoài b ng ho c ít hơn 50% th i h n h p ng và t i a 3.000.000 ng/trư ng h p i v i ngư i lao ng ã làm vi c nư c ngoài trên 50% th i h n h p ng. - Quy trình, th t c chi h tr : + Ngư i lao ng ho c ngư i ư c ngư i lao ng y quy n làm ơn ngh h tr r i ro có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã v h khNu c a ngư i lao ng và quan h gi a ngư i ư c y quy n và ngư i lao ng (theo m u t i ph l c s 6b) g i Qu thông qua doanh nghi p, t ch c ưa i ho c S Lao ng – Thương binh và Xã h i nơi ăng ký h p ng kèm theo gi y xác nh n c a cơ quan y t nư c s t i ho c cơ quan i di n Vi t Nam nư c ó v vi c ngư i lao ng không s c kh e ti p t c làm vi c; + Doanh nghi p, t ch c ưa i và S Lao ng – Thương binh và Xã h i l p danh sách ngư i lao ng thu c i tư ng nêu trên (theo m u t i ph l c s 8) kèm theo ơn c a ngư i lao ng g i Qu ngh h tr cho ngư i lao ng; - Th i gian gi i quy t h tr : T i a 15 ngày k t khi nh n h sơ theo quy nh, Qu xem xét, h tr cho ngư i lao ng thông qua doanh nghi p, t ch c ưa i ho c S Lao ng – Thương binh và Xã h i, trư ng h p không gi i quy t ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Ch m nh t 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c ti n t Qu , doanh nghi p, t ch c ưa i ho c S Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i chi tr cho ngư i lao ng. c) H tr cho ngư i lao ng trong m t s trư ng h p r i ro khách quan khác. - i tư ng ư c h tr : Ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng. - M c h tr : B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy t nh m c h tr t i a 5.000.000 ng/trư ng h p, trên cơ s ngh c a h i ng qu n lý Qu . - Quy trình, th t c chi h tr : H i ng qu n lý Qu hư ng d n quy trình, th t c h sơ chi h tr phù h p v i t ng trư ng h p c th . d) H tr doanh nghi p gi i quy t r i ro cho ngư i lao ng.
 8. - i tư ng, i u ki n ư c h tr : Doanh nghi p d ch v ph i c cán b ra nư c ngoài gi i quy t r i ro cho ngư i lao ng b ch t trong th i gian làm vi c nư c ngoài. - M c h tr : B ng 01 vé máy bay h ng gh thư ng (m t lư t) t Vi t Nam n nư c ngư i lao ng làm vi c. - Quy nh, th t c chi h tr : Doanh nghi p có gi y ngh h tr (theo m u t i ph l c s 4) g i Qu kèm theo các gi y t , tài li u sau: + Quy t nh (b n chính) c cán b i công tác c a cơ quan, t ch c có thNm quy n, b n phô tô cu ng vé máy bay c a cán b i công tác; + B n Phôtô gi y ch ng t c a ngư i lao ng. - Th i gian gi i quy t chi h tr : Qu có trách nhi m gi i quy t trong th i h n t i a 15 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ theo quy nh, trư ng h p không gi i quy t ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 4. Chi cho công tác thông tin tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v ho t ng ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài nh m nâng cao nh n th c c a xã h i, ph bi n nh ng mô hình hi u qu v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài. M c chi theo h p ng kinh t m b o ti t ki m, h p lý và úng quy nh v tài chính. 5. Chi b máy qu n lý và i u hành Qu . Qu ư c trích 10% trên t ng s thu hàng năm chi cho b máy qu n lý và i u hành Qu , g m các n i dung sau: a) Chi ti n lương, ti n công cho b máy qu n lý và i u hành Qu . - Cán b , công ch c, viên ch c thu c biên ch làm vi c t i Qu ư c hư ng lương, ph c p và các kho n óng góp (b o hi m y t , b o hi m xã h i, kinh phí công oàn) theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i ơn v s nghi p có thu; - Cán b , công ch c, viên ch c ư c phân công công tác kiêm nhi m t i Qu ư c hư ng ph c p qu n lý Qu theo t l phù h p v i th i gian làm vi c t i Qu . Tùy thu c kh i lư ng công vi c và m c tham gia, Ch t ch H i ng qu n lý Qu quy t nh m c ph c p i v i t ng thành viên c a H i ng qu n lý Qu và Trư ng ban i u hành Qu quy t nh m c ph c p i v i t ng thành viên Ban i u hành Qu , nhưng t i a không vư t quá lương cơ b n theo ng ch, b c quy nh t i Ngh nh s 204/2004/CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph . - Cán b ư c tuy n d ng theo ch h p ng làm vi c t i Qu : Th c hi n theo các quy nh hi n hành. b) Các kho n chi công tác phí, chi oàn ra, oàn vào, chi h i th o, h i ngh ph c v tr c ti p cho ho t ng c a Qu áp d ng theo quy nh hi n hành. Nh ng trư ng h p
 9. c bi t có th vư t quá m c quy nh chung do Ch t ch h i ng qu n lý Qu quy t nh. c) Các kho n chi nghi p v chuyên môn và các kho n chi khác liên quan n ho t ng c a Qu như: chi mua s m, s a ch a tài s n c nh; chi v t tư văn phòng, chi thanh toán d ch v công c ng (ti n i n, nhiên li u, v sinh, môi trư ng, v.v…) th c hi n theo ch hi n hành. III. QU N LÝ TÀI CHÍNH QU 1. Qu ph i t ch c công tác k toán, quy t toán theo úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t v k toán, tài chính; ch u s thanh tra, ki m tra, ki m toán v các ho t ng tài chính c a Qu . Trư ng ban i u hành Qu là ch tài kho n và ch u trách nhi m v qu n lý tài chính, k toán c a Qu . a) i v i Ban i u hành Qu : - Ch p hành các quy nh v ch ng t k toán, h ch toán k toán, m s k toán ghi chép, h th ng và lưu tr toàn b các nghi p v kinh t , tài chính phát sinh liên quan n ho t ng c a Qu theo quy nh c a ch k toán hành chính s nghi p hi n hành; - L p và g i y , úng th i h n các báo cáo tài chính và theo nh kỳ quy t toán hàng năm c a Qu cho B Lao ng – Thương binh và Xã h i và cơ quan tài chính theo quy nh. b) T ch c, cá nhân ưa i và S Lao ng – Thương binh và Xã h i: - Có trách nhi m m s , ghi chép, báo cáo nh kỳ và hàng năm (theo m u t i ph l c s 9) v vi c th c hi n chi h tr cho ngư i lao ng g i Qu kèm theo toàn b ch ng t chi h tr . - S Lao ng – Thương binh và Xã h i th c hi n vi c chi và quy t toán kinh phí ư c Qu h tr nêu t i i m b, kho n 5, M c II c a Thông tư này theo các quy nh tài chính hi n hành và hư ng d n c a Ban i u hành Qu . 2. Trong trư ng h p c bi t c n có s h tr c a nhà nư c, H i ng qu n lý Qu l p d toán chi ti t g i B Lao ng – Thương binh và Xã h i xem xét ngh B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m quy t toán kinh phí NSNN h tr cho Qu và t ng h p trong quy t toán chi NSNN hàng năm c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i theo quy nh. 3. Qu ph i th c hi n công khai tài chính theo quy nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, các quy nh trư c ây i v i Qu h tr xu t khNu lao ng b bãi b .
 10. 2. Ngư i lao ng ch ư c Qu h tr theo quy nh t i Thông tư này khi óng góp Qu y và ư c hư ng t i a m t (01) l n cho t ng n i dung h tr iv im i l n óng góp Qu . Riêng i v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo Ngh nh s 81/2003/N -CP ngày 17/7/2003 c a Chính ph và Lu t ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng trư c ngày Quy t nh s 144/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph có hi u l c n u b r i ro trong th i gian làm vi c nư c ngoài theo h p ng (trong h p ng) ư c h tr theo quy nh t i i m a, b, c kho n 3. M c II Thông tư này. 3. Doanh nghi p d ch v vi ph m vi c óng góp Qu s b xem xét x lý theo quy nh t i Ngh nh s 144/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Chính ph . 4. T ch c, cá nhân ưa i và S Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m th c hi n và hư ng d n ngư i lao ng th c hi n các quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p t ch c ưa i b gi i th ho c phá s n, vi c h tr r i ro cho ngư i lao ng ư c Qu gi i quy t tr c ti p. 5. B Tài chính có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c qu n lý và s d ng Qu . 6. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c, tuyên truy n, ph bi n chính sách h tr c a nhà nư c i v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo quy nh t i Quy t nh s 144/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này. 7. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính k p th i gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ TH TRƯ NG XÃ H I TH TRƯ NG Tr n Xuân Hà Nguy n Thanh Hòa Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - Các S Lao ng – TBXH;
 11. - Các doanh nghi p XKL ; - Công báo; - Website c a Chính ph ; - C c ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Các ơn v thu c B L TBXH và B Tài chính; - Lưu VT (BL TBXH), QLL NN (BL TBXH), TC N(BTC). PH L C 1 (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghi p) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- BÁO CÁO QUY T TOÁN óng góp Qu h tr vi c làm ngoài nư c Quý ….. năm…………. ơn v tính: ng VN Stt N i dung Trong kỳ Lũy k t u năm 1 Doanh thu ti n d ch v 2 óng góp qu a S còn ph i n p kỳ trư c chuy n sang b S ph i n p kỳ này c T ng s ph i n p kỳ này (a + b) d S ã n p kỳ này e S còn ph i n p (c – d) Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C 2 (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008)
 12. M t trư c Gi y ch ng nh n B LAO NG-TBXH B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I QU H TR VLNN QU H TR LAO NG NGOÀI NƯ C GI Y CH NG NH N GI Y CH NG NH N THAM GIA THAM GIA QU QU H TR VI C LÀM NGOÀI NƯ C S GCN: S : GCN:............................... H và tên: H và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Ngày, tháng, năm sinh: S CMND: S CMND: S H chi u: S H chi u: a ch Vi t Nam: a ch Vi t Nam: Nư c n làm vi c: Nư c n làm vi c: Ngày …. tháng …. năm ……… Trư ng ban i u hành Qu Ngày c p GCN: (Ph n lưu t i doanh nghi p, t ch c ưa i ho c S (Ph n c p cho ngư i lao ng) L TBXH) M t sau Gi y ch ng nh n NH NG I U C N LƯU Ý -------------- 1. Gi y ch ng nh n tham gia Qu h tr vi c làm ngoài nư c là ch ng ch xác nh n ngư i lao ng ng tên ư c hư ng các quy n l i sau: - ư c cung c p mi n phí giáo trình, tài li u b i dư ng ngo i ng , ki n th c c n thi t;
 13. - ư c h tr h c phí b i dư ng tay ngh , ngo i ng , ki n th c c n thi t n u ngư i lao ng là con thương binh, li t sĩ và ngư i có công hư ng ch chính sách ưu ãi, ngư i lao ng thu c di n h nghèo, ngư i lao ng là ngư i dân t c thi u s ; - ư c h tr b i dư ng nâng cao tay ngh , ngo i ng trong th i gian u th c hi n án thí i m ưa lao ng i làm vi c t i th trư ng òi h i cao v tay ngh , ngo i ng ; - ư c h tr r i ro trong th i gian làm vi c nư c ngoài. 2. GCN có giá tr k t khi ngư i lao ng n p ti n óng góp n khi h p ng lao ng k t thúc, k c th i gian gia h n h p ng. 3. Ngư i lao ng ch ư c Qu h tr theo quy nh t i Thông tư này khi tham gia óng góp Qu y và ư c hư ng t i a m t (01) l n cho t ng n i dung h tr i v i m i l n óng góp Qu . 4. B o qu n, gi gìn GCN cNn th n, không tNy xóa, làm h ng. N u m t GCN ph i báo cáo cho Qu h tr vi c làm ngoài nư c ư c hư ng d n gi i quy t. (Phân c p cho ngư i lao ng) (Ph n lưu t i doanh nghi p, t ch c ưa i ho c S L TBXH) PH L C 3a (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghi p, t ch c ưa i C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ho c S L TBXH) NAM c l p – T do – H nh phúc ---------------- .........., ngày tháng năm …….
 14. BÁO CÁO Thu n p óng góp Qu h tr vi c làm ngoài nư c c a ngư i lao ng Quý ….. năm…………. 1. S ph i n p kỳ trư c chuy n sang: 2. S thu trong kỳ: Stt Th trư ng S lao ng S ti n 1 2 3 4 C ng 3. T ng s ph i n p trong kỳ (1 + 2): 4. S ã n p trong kỳ: 5. S còn ph i n p (3-4): Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C 3b (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghi p, t ch c ưa i C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ho c S L TBXH) NAM c l p – T do – H nh phúc
 15. --------------- .........., ngày tháng năm ……. DANH SÁCH NGƯ I LAO NG óng góp Qu h tr vi c làm ngoài nư c Quý ….. năm…………. Stt H và tên S GCN óng S h chi u Nư c n góp Qu (ho c CMND) làm vi c Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C 4 (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghi p d ch v ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ----------------- .........., ngày tháng năm …….
 16. GI Y NGHN H TR Kính g i: Qu h tr vi c làm ngoài nư c N i dung, lý do h tr : Th trư ng lao ng và s lao ng ưa i: ( i v i các n i dung h tr quy nh t i ti t b3, b4, i m b, kho n 1, m c II c a Thông tư). Tình hình qu n lý lao ng nư c ngoài: ( ơn v các n i dung h tr quy nh t i ti t b4, i m b, kho n 1, m c II c a Thông tư). S ti n ngh h tr : Xác nh n c a Ngày tháng năm C c qu n lý lao ng ngoài nư c Th trư ng ơn v (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C 5 (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghi p, t ch c ưa i C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ho c S L TBXH) NAM c l p – T do – H nh phúc ---------------- .........., ngày tháng năm ……. BÁO CÁO Cung c p giáo trình, tài li u b i dư ng ngo i ng , ki n th c c n thi t cho ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài Quý ….. Năm …… Stt Lo i tài li u S t n u S nh n S ãc p S ngh kỳ trong kỳ cho ngư i c p cho kỳ lao ng sau
 17. trong kỳ - Tài li u 1 - Tài li u 2 ... Ngư i l p bi u Th trư ng ơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C 6a (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ----------- GI Y NGHN V vi c h tr h c phí b i dư ng tay ngh , ngo i ng , ki n th c c n thi t Kính g i: Qu H tr vi c làm ngoài nư c H tên ngư i lao ng: H khNu thư ng trú: S h chi u (ho c CMND): Nơi c p: Ngày c p: i tư ng: (thu c i tư ng nào thì ghi i tư ng ó: con thương binh, li t sĩ và ngư i có công hư ng ch chính sách ưu ãi; ngư i lao ng thu c di n h nghèo, ngư i lao ng là ngư i dân t c thi u s )
 18. T ch c ưa i: Nư c n làm vi c: Ngày tháng năm Xác nh n c a chính quy n c p xã Ngư i ngh (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Ghi chú: chính quy n c p xã xác nh n h khNu thư ng trú và lo i i tư ng c a ngư i lao ng. PH L C 6b (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ GI Y NGHN V vi c h tr r i ro trong th i gian làm vi c nư c ngoài Kính g i: Qu H tr vi c làm ngoài nư c H tên ngư i lao ng: S h chi u: Nơi c p: Ngày c p: T ch c ưa i: Nư c n làm vi c: Th i h n h p ng: (s tháng) , t ngày / / n ngày / / Th i gian làm vi c nư c ngoài: (s tháng), t ngày / / n ngày / / Lý do h tr : (Ngư i lao ng b ch t, tai n n lao ng, tai n n r i ro, m au, b nh t t)
 19. H tên, a ch ngư i nh n: T i Ngân hàng: _____________________________________________________________________ ___________ H tên ngư i ư c y quy n: Quan h v i ngư i lao ng (v , ch ng, con, b , m …); H khNu thư ng trú: S CMND: Nơi c p: Ngày c p: (Ch khai ph n này n u ngư i ngh không ph i là ngư i lao ng) Ngày tháng năm Xác nh n c a chính quy n c p xã Ngư i ngh (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Ghi chú: Chính quy n c p xã xác nh n h khNu thư ng trú c a ngư i lao ng và quan h gi a ngư i ư c y quy n và ngư i lao ng. PH L C 7a (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghi p, t ch c ưa i) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- .........., ngày tháng năm ……. DANH SÁCH NGƯ I LAO NG NGHN H TR H C PHÍ Quý …. năm … Stt H tên Ngày S h Lo i S Nư c M c M c ngư i sinh chi u i GCN n h c phí h tr
 20. lao ng tư ng óng làm ngư i cho góp vi c lao ngư i Qu ng ã lao n p ng C ng Ngư i l p bi u K toán trư ng Th trư ng ơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) PH L C 7b (Ban hành kèm theo TTLT s 11/2008/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghi p, t ch c ho c cơ s C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA ào t o) VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ----------------- .........., ngày tháng năm ……. DANH SÁCH NGƯ I LAO NG NGHN H TR H C PHÍ (Theo chương trình thí i m) Stt H tên Ngày S h Nư c M c h c phí M ch ngư i lao sinh chi u n theo án ư c tr cho ng (ho c làm duy t ngư i lao CMND) vi c ng Nâng Nâng cao tay cao ngh ngo i
Đồng bộ tài khoản