Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
80
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT

  1. B TÀI CHÍNH - B TÀI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGUYÊN NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 118/2008/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2008 BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N VI C QU N LÝ, S D NG VÀ THANH QUY T TOÁN KINH PHÍ S NGHI P KINH T I V I HO T NG QU N LÝ TÀI NGUYÊN NƯ C Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c; th ng nh t qu n lý và s d ng ngu n kinh phí s nghi p kinh t i v i ho t ng qu n lý tài nguyên nư c, Liên t ch B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t do ngân sách nhà nư c c p hàng năm th c hi n các nhi m v , d án i v i ho t ng qu n lý tài nguyên nư c. 2. Các nhi m v , d án qu n lý tài nguyên nư c do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan khác trung ương (sau ây g i chung là các B , cơ quan trung ương) th c hi n do ngân sách trung ương b o m; các nhi m v , d án qu n lý tài nguyên nư c do các cơ quan, ơn v a phương th c hi n do ngân sách a phương b o m. 3. Các nhi m v , d án qu n lý tài nguyên nư c ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t m i i u ki n phân b kinh phí và tri n khai th c hi n. 4. Các ơn v s d ng kinh phí s nghi p kinh t trong lĩnh v c tài nguyên nư c ph i úng m c ích, úng ch , ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan ch c năng có thNm quy n; cu i quý, cu i năm quy t toán kinh phí ã s d ng theo quy nh hi n hành. II. CÁC QUY NNH C TH 1. Nhi m v chi s nghi p kinh t i v i ho t ng qu n lý tài nguyên nư c: 1.1. Nhi m v chi ngân sách trung ương: a. Ho t ng i u tra cơ b n, ánh giá tài nguyên nư c:
  2. - Ho t ng m ng quan tr c tài nguyên nư c c a trung ương; -L pb n tài nguyên nư c theo lưu v c sông, vùng lãnh th , t ng ch a nư c và ánh giá các y u t nh hư ng n tài nguyên nư c trên ph m vi toàn qu c; - i u tra, ánh giá ngu n nư c m t, nư c dư i t theo vùng, toàn qu c ph c v phát tri n kinh t xã h i theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. b. Quy ho ch tài nguyên nư c lưu v c sông, vùng kinh t tr ng i m, toàn qu c. c. Ho t ng b o v tài nguyên nư c: - ánh giá hi n tr ng x nư c th i vào ngu n nư c các vùng liên t nh, vùng kinh t - xã h i, vùng kinh t tr ng i m; - Xác nh ch t lư ng nư c và kh năng ti p nh n nư c th i c a ngu n nư c iv i các sông liên t nh; giám sát vi c x nư c th i vào ngu n nư c; - Xây d ng phương án và t ch c th c hi n bi n pháp b o v ch t lư ng nư c, phòng, ch ng ô nhi m ngu n nư c, xâm nh p m n; khôi ph c các ngu n nư c b ô nhi m các vùng liên t nh, vùng kinh t - xã h i, vùng kinh t tr ng i m. d. Ho t ng phòng, ch ng suy thoái, c n ki t tài nguyên nư c: - Th ng kê, ánh giá hi n tr ng khai thác, s d ng tài nguyên nư c các vùng liên t nh, vùng kinh t - xã h i, vùng kinh t tr ng i m; - Xác nh ngư ng gi i h n khai thác i v i các sông liên t nh, các t ng ch a nư c, các khu v c d tr nư c, các khu v c c n b o v , các khu v c h n ch khai thác nư c; xây d ng k ho ch i u hoà, phân b tài nguyên nư c và t ch c giám sát vi c khai thác, s d ng tài nguyên nư c; - Xây d ng phương án và t ch c th c hi n bi n pháp s d ng tài nguyên nư c hi u qu , ti t ki m, ch ng phòng, ch ng suy thoái, c n ki t ngu n nư c, khôi ph c các ngu n nư c b suy thoái, c n ki t các vùng liên t nh, vùng kinh t - xã h i, vùng kinh t tr ng i m. . Các ho t ng ph c v khác: - Ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c qu c gia nh kỳ theo quy nh c a Lu t tài nguyên nư c: So n th o, in n ban hành văn b n, bi u m u hư ng d n ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c, xây d ng quy trình quy ph m ki m kê và t p hu n cho cán b ki m kê c p t nh; th c hi n ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c theo án ư c c p có thNm quy n phê duy t; t ng h p, x lý và công b s li u ki m kê tài nguyên nư c trên ph m vi c nư c; - Ti p nh n, lưu tr , b o qu n các báo cáo k t qu i u tra, ánh giá, quy ho ch tài nguyên nư c; công b các k t qu i u tra, ánh giá tài nguyên nư c và các thông tin
  3. d li u v tài nguyên nư c trên ph m vi c nư c; duy trì h th ng thông tin, cơ s d li u v tài nguyên nư c qu c gia; - Biên t p, biên so n tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t trong công tác i u tra, ánh giá, quy ho ch v tài nguyên nư c; biên t p, biên so n niên giám d li u tài nguyên nư c; ánh giá, d báo và nh kỳ thông báo ti m năng các ngu n nư c; - Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v tài nguyên nư c; t p hu n chuyên môn nghi p v v tài nguyên nư c n c p t nh; - H tr ho t ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v tài nguyên nư c và các ho t ng nghi p v gi i quy t tranh ch p v ngu n nư c; - S a ch a l n, mua s m máy móc thi t b , công ngh ph c v cho công tác th ng kê, ki m kê và i u tra, ánh giá tài nguyên nư c ( i v i ơn v s nghi p công l p); -V n i ng d án h p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c tài nguyên nư c (n u có); - Các kho n chi khác liên quan n nhi m v qu n lý tài nguyên nư c (n u có). 1.2. Nhi m v chi ngân sách a phương: a. Ho t ng i u tra cơ b n, ánh giá tài nguyên nư c: - Ho t ng m ng quan tr c tài nguyên nư c c a a phương; - L p các lo i b n tài nguyên nư c trên ph m vi a phương và ánh giá các y u t nh hư ng n tài nguyên nư c a phương; - i u tra, ánh giá ngu n nư c m t, nư c dư i t ph c v phát tri n kinh t xã h i trên a bàn a phương theo án ư c c p có thNm quy n phê duy t. b. Quy ho ch tài nguyên nư c trên a bàn a phương. c. Ho t ng b o v tài nguyên nư c: - ánh giá hi n tr ng x nư c th i vào ngu n nư c trên a bàn c a a phương; - Th ng kê các m c ích khai thác, s d ng nư c; xác nh ch t lư ng nư c và kh năng ti p nh n nư c th i c a ngu n nư c i v i các sông, h trên a bàn c a a phương; giám sát vi c x nư c th i vào ngu n nư c trên a bàn a phương; - Xây d ng phương án và t ch c th c hi n bi n pháp b o v ch t lư ng nư c, phòng, ch ng ô nhi m ngu n nư c, xâm nh p m n; khôi ph c các ngu n nư c b ô nhi m trên a bàn a phương sau khi ư c phê duy t; - Xác nh, qu n lý, giám sát các vùng b o h v sinh c a khu v c l y nư c sinh ho t trong ph m vi a phương.
  4. d. Ho t ng phòng, ch ng suy thoái, c n ki t tài nguyên nư c: - Th ng kê, ánh giá hi n tr ng khai thác, s d ng tài nguyên nư c trên a bàn c a a phương; - Xác nh ngư ng gi i h n khai thác i v i các sông, các t ng ch a nư c, các khu v c d tr nư c, các khu v c h n ch khai thác nư c dư i t n m tr n trong a bàn a phương; xây d ng k ho ch i u hoà, phân b tài nguyên nư c và giám sát vi c khai thác s d ng tài nguyên nư c trên a bàn a phương; - Xây d ng phương án và t ch c th c hi n bi n pháp s d ng tài nguyên nư c hi u qu , ti t ki m; ch ng phòng, ch ng suy thoái, c n ki t ngu n nư c; khôi ph c các ngu n nư c b suy thoái, c n ki t trên a bàn a phương sau khi ư c phê duy t. . Các ho t ng ph c v khác: - Ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c nh kỳ theo quy nh c a Lu t Tài nguyên nư c trên a bàn a phương: in n các văn b n, bi u m u ki m kê; t p hu n ki m kê cho cán b huy n, xã; t ch c th c hi n ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c theo án ư c c p có thNm quy n phê duy t; ch o, ki m tra, t ng h p, x lý s li u ki m kê; - Ti p nh n, lưu tr , b o qu n các báo cáo k t qu i u tra, ánh giá, quy ho ch tài nguyên nư c; công b k t qu i u tra, ánh giá tài nguyên nư c và các thông tin d li u v tài nguyên nư c trên a bàn a phương; duy trì h th ng thông tin cơ s d li u v tài nguyên nư c a phương; - Biên t p, biên so n niên giám, d li u tài nguyên nư c và ánh giá, d báo, nh kỳ thông báo ti m năng các ngu n nư c a phương; - Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v tài nguyên nư c; t p hu n chuyên môn nghi p v v tài nguyên nư c; - H tr ho t ng nghi p v thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v tài nguyên nư c và các ho t ng nghi p v gi i quy t tranh ch p v ngu n nư c trên a bàn a phương; - S a ch a l n, mua s m máy móc thi t b , công ngh ph c v cho công tác th ng kê, ki m kê và i u tra, ánh giá tài nguyên nư c ( i v i ơn v s nghi p công l p); - Kinh phí i ng d án h p tác v i nư c ngoài v tài nguyên nư c c a a phương (n u có); - Các kho n chi khác liên quan n nhi m v qu n lý tài nguyên nư c a phương (n u có). 2. M c chi: Các nhi m v , d án qu n lý tài nguyên nư c th c hi n theo ch tài chính hi n hành, do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh và các quy nh c th dư i ây:
  5. a) Chi phí qu n lý chung: Là chi phí có tính ch t chung c a ơn v tr c ti p th c hi n d án bao g m: Chi phí ti n lương và các kho n có tính ch t lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn) cho b máy qu n lý; chi phí i n nư c, i n tho i, xăng xe, công tác phí ph c v công tác qu n lý, văn phòng phNm, công c , d ng c cho b máy qu n lý, chi phí s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh, công c , d ng c c a ơn v , chi h i ngh tri n khai, sơ k t, t ng k t công tác, chi phí chuy n quân, chi phí làm nhà t m (ho c thuê nhà tr ) cho l c lư ng thi công trong vùng th c hi n d án, chi phí nghi m thu bàn giao s n phNm c a ơn v thi công và các chi phí khác mang tính ch t qu n lý có liên quan n th c hi n d án; ư c xác nh như sau: - i v i ơn v s nghi p t b o m toàn b kinh phí ho t ng, các doanh nghi p tham gia th c hi n d án, chi phí qu n lý chung ư c xác nh theo t l % trên chi phí tr c ti p, c th : + Nhóm I (g m các ho t ng l p b n tài nguyên nư c; i u tra, ánh giá ngu n nư c m t, nư c dư i t): Chi ngo i nghi p 25%, chi n i nghi p 20%; + Nhóm II (g m các ho t ng quan tr c, ki m kê tài nguyên nư c): Chi ngo i nghi p 20%, chi n i nghi p 20%; + Nhóm III (g m các ho t ng b o v tài nguyên nư c, phòng ch ng ô nhi m, suy thoái, c n ki t tài nguyên nư c quy nh t i ti t c, ti t d m c 1.1, ph n II c a Thông tư; ho t ng l p nh m c kinh t k thu t trong công tác i u tra, ánh giá v tài nguyên nư c): Chi ngo i nghi p 15%, chi n i nghi p 15%; + i v i ho t ng l p quy ho ch tài nguyên nư c: th c hi n theo quy nh hi n hành c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành quy nh v nh m c chi phí cho công tác l p, thNm nh quy ho ch; - i v i ơn v s nghi p ư c ngân sách m b o kinh phí ho t ng thư ng xuyên tr c ti p th c hi n d án ư c tính chi phí qu n lý chung t i a 15 tri u ng/năm/d án, i v i d án có t ng chi phí tr c ti p n 5 t ng; trư ng h p d án có t ng chi phí tr c ti p l n hơn 5 t ng thì c 1 t ng tăng thêm ư c b sung 0,003 c a ph n tăng thêm. b) Chi phí khác: - Chi h i th o, thNm nh, xét duy t, ki m tra, nghi m thu d án ư c tính t i a b ng 1,5% t ng chi phí tr c ti p và chi phí chung. M c chi c th theo ch tài chính hi n hành. - Các kho n chi phí khác như: B i thư ng v t và tài s n trên t, b o v môi trư ng; b i dư ng hi n v t; v n chuy n nhân l c, máy móc, thi t b t ơn v n a i m thi công d án; thuê thi t b , phương ti n thi công (n u có); mua tài li u, chuyên gia, h p tác khoa h c (n u có) và các n i dung chi khác có liên quan ư c thanh toán theo th c t và quy nh hi n hành. c) i v i Trung tâm Quy ho ch và i u tra tài nguyên nư c tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng có nhi m v qu n lý, ch o th c hi n d án c a ơn v s nghi p c p dư i tr c thu c mà không ư c ngân sách c p kinh phí chi ho t ng
  6. thư ng xuyên thì ư c tính chi phí qu n lý chung b ng 5% trên chi phí tr c ti p và chi phí chung th c hi n công tác qu n lý, ch o th c hi n nhi m v , d án. M c chi c th theo ch tài chính hi n hành. 3. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c: Vi c l p d toán, ch p hành và quy t toán kinh phí chi s nghi p kinh t i v i ho t ng qu n lý tài nguyên nư c th c hi n theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Tài chính. Thông tư này hư ng d n c th thêm m t s n i dung như sau: 3.1. Căn c l p d toán: a. i v i các n i dung công vi c có nh m c kinh t k thu t: D toán kinh phí ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công vi c, i u ki n thi công c a t ng khu v c nhân (x) ơn giá hi n hành. b. i v i n i dung công vi c chưa có nh m c kinh t k thu t: D toán kinh phí ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công vi c c th c n th c hi n, ch tài chính hi n hành c a nhà nư c và ư c c p có thNm quy n phê duy t. D toán kinh phí th c hi n d án trong ho t ng qu n lý tài nguyên nư c, bao g m: + Chi phí tr c ti p: Chi phí nhân công (ti n lương, ti n công, ph c p lương, các kho n óng góp theo lương), chi phí nguyên v t li u, công c d ng c , năng lư ng, kh u hao máy móc thi t b ; + Chi phí qu n lý chung; + Chi phí khác. 3.2. Trình t l p d toán ngân sách: Hàng năm, căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm sau, Thông tư hư ng d n xây d ng d toán ngân sách năm sau c a B Tài chính, tình hình th c hi n d toán năm trư c, n i dung và kh i lư ng công vi c c n th c hi n trong năm k ho ch, nh m c kinh t -k thu t, ch chi tiêu tài chính hi n hành và các quy nh t i Thông tư này; - Trung ương: Các ơn v l p d toán chi s nghi p kinh t i v i ho t ng qu n lý tài nguyên nư c theo t ng nhi m v , kèm theo b n thuy t minh chi ti t căn c tính toán g i cơ quan qu n lý c p trên t ng h p báo cáo B , cơ quan trung ương tr c ti p qu n lý xem xét, t ng h p vào d toán ngân sách c a B , cơ quan trung ương g i B Tài chính t ng h p báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh. - a phương: Các ơn v l p d toán chi s nghi p kinh t i v i ho t ng qu n lý tài nguyên nư c theo t ng nhi m v , kèm theo b n thuy t minh chi ti t căn c tính toán g i cơ quan qu n lý c p trên xem xét, t ng h p vào d toán ngân sách c a cơ quan, g i cơ quan tài chính cùng c p báo cáo U ban nhân dân trình H i ng nhân dân xem xét, quy t nh.
  7. 3.3. Ch p hành d toán: Vi c phân b và giao d toán cho các ơn v th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. Trong quá trình th c hi n, n u có thay i v chính sách ch , ơn giá s n phNm, kh i lư ng công vi c d n n thay i d toán kinh phí thì ơn v ư c giao tr c ti p th c hi n d án ph i trình c p có thNm quy n phê duy t i u ch nh l i d toán d án. Kho b c nhà nư c nơi giao d ch th c hi n vi c qu n lý, c p phát, thanh toán kinh phí s nghi p kinh t i v i nhi m v qu n lý tài nguyên nư c theo quy nh c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c. Kinh phí th c hi n các nhi m v , d án qu n lý tài nguyên nư c theo quy nh t i Thông tư này ư c ph n nh và quy t toán vào Lo i 12 kho n 11 "Chi s nghi p kinh t ", theo Chương tương ng c a các B , ngành, a phương và chi ti t theo m c l c ngân sách nhà nư c. 3.4. Công tác quy t toán: a) i v i các nhi m v qu n lý tài nguyên nư c: Vi c quy t toán các nhi m v ư c th c hi n theo kh i lư ng th c t hoàn thành trong ph m vi d toán giao và y ch ng t theo quy nh. b) i v i các d án: Căn c l p báo cáo quy t toán i v i các d án hoàn thành: + Quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t nhi m v và d toán d án; + Biên b n nghi m thu kh i lư ng các h ng m c công vi c hoàn thành; + Các h p ng kinh t , b n thanh lý h p ng ho c biên b n bàn giao k t qu kh i lư ng công vi c ư c giao khoán ã hoàn thành; + Các ch ng t thanh toán theo quy nh c a pháp lu t; + Báo cáo k t qu d án hoàn thành ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t theo quy ch ki m tra, nghi m thu c a c p có thNm quy n ban hành (bao g m kh i lư ng và kinh phí): C p nào phê duy t d án, c p ó nghi m thu d án, phê duy t quy t toán. c) Trình t l p, xét duy t, thNm nh báo cáo quy t toán năm: H t kỳ k toán các ơn v d toán ph i th c hi n công tác khoá s k toán và l p báo cáo quy t toán. Trình t l p, m u bi u báo cáo, th i gian n p và trách nhi m xét duy t báo cáo quy t toán th c hi n theo quy nh hi n hành. 4. Công tác ki m tra:
  8. Các cơ quan ch qu n trung ương và a phương có trách nhi m ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p ki m tra nh kỳ, t xu t tình hình th c hi n nhi m v ư c giao; vi c qu n lý s d ng, thanh toán kinh phí trong ho t ng qu n lý tài nguyên nư c, nh m b o m s d ng kinh phí úng m c ích, có hi u qu . III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u s a i cho phù h p./. KT. B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN KT. B TRƯ NG B TÀI VÀ MÔI TRƯ NG CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn c Ph m S Danh Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, C c thu , KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính, B TN&MT; - Lưu: VT B Tài chính, B TN&MT.
Đồng bộ tài khoản