Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
158
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT

 1. B TÀI CHÍNH - B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------ S : 12/2008/TTLT-BTC-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA V SINH AN TOÀN TH C PH M GIAI O N 2006-2010 Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 149/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn th c ph m giai o n 2006-2010; Liên B Tài chính - Y t hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn th c ph m giai o n 2006 - 2010 (sau ây g i t t là Chương trình VSATTP) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Chương trình m c tiêu qu c gia VSATTP bao g m 06 d án ư c quy nh t i m c III i u 1 Quy t nh s 149/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph . 2. i tư ng áp d ng Thông tư này là các cơ quan, ơn v có s d ng kinh phí Chương trình VSATTP. 3. Thông tư này áp d ng i v i các kho n chi v n s nghi p t ngân sách nhà nư c th c hi n Chương trình VSATTP. i v i các d án có s d ng v n u tư phát tri n ( u tư xây d ng các trung tâm giám sát ô nhi m th c phNm và ng c th c phNm; nâng c p, xây d ng, u tư trang thi t b các phòng ki m nghi m,...) th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. i v i các d án có s d ng v n vi n tr không hoàn l i, áp d ng theo m c chi c a nhà tài tr quy nh t i các th a thu n tài tr ho c áp d ng theo m c chi do i di n nhà tài tr , B Tài chính và cơ quan ch qu n d án th ng nh t; trư ng h p nhà tài tr ho c i di n nhà tài tr và B Tài chính chưa có tho thu n v m c chi thì áp d ng theo m c chi quy nh t i Thông tư này. 4. Kinh phí th c hi n Chương trình VSATTP (bao g m c v n i ng trong nư c c a các d án ODA ã ư c quy nh trong hi p nh gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph các nư c ho c các t ch c qu c t ) do ngân sách nhà nư c b trí trong d
 2. toán chi ngân sách hàng năm c a các B , ngành có liên quan và các a phương theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành. 5. Ngoài các n i dung và m c chi quy nh t i Thông tư này, tuỳ theo kh năng kinh phí và i u ki n c th , các a phương th c hi n l ng ghép v i các ngu n v n chương trình m c tiêu qu c gia trên a bàn, ch ng b trí ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp th c hi n các ch , chính sách c a a phương nh m nâng cao hi u qu c a Chương trình. II. N I DUNG VÀ M C CHI CHUNG C A CÁC D ÁN 1. Chi vi t, biên so n và d ch tài li u chuyên môn nghi p v c a t ng d án. M c chi c th như sau: a) Vi t, biên so n tài li u: 50.000 ng/trang 350 t . b) D ch và hi u ính tài li u: - T ti ng Vi t sang ti ng nư c ngoài: 50.000 ng/trang 350 t . - T ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: 45.000 ng/trang 350 t . - T ti ng Vi t sang ti ng các dân t c thi u s Vi t Nam và ngư c l i: 70.000 ng/trang 350 t . 2. Chi h i ngh sơ k t, t ng k t, t p hu n tri n khai nhi m v công tác, h i th o trao i chuyên môn nghi p v . N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p. 3. Chi các l p ào t o ch ng ch , b i dư ng nâng cao chuyên môn nghi p v cho cán b làm công tác qu n lý, thanh tra, ki m nghi m VSATTP. N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c Nhà nư c. 4. Chi h p tác, trao i kinh nghi m nư c ngoài liên quan n công tác VSATTP do c p có thNm quy n quy t nh. N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài do ngân sách nhà nư c m b o kinh phí. 5. Chi mua s m trang thi t b , phương ti n, d ng c dùng cho ho t ng chuyên môn c a t ng d án và ph i b o m phù h p v i trình chuyên môn k thu t c a ơn v . 6. Chi s a ch a, duy tu, b o dư ng các trang thi t b , phương ti n, d ng c dùng cho chuyên môn c a t ng d án. 7. Chi các cu c i u tra, kh o sát theo n i dung chuyên môn c a t ng d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s
 3. 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí th c hi n các cu c i u tra t ngu n v n s nghi p c a ngân sách nhà nư c. 8. Chi công tác ki m tra, thanh tra, ki m soát vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v VSATTP, phù h p v i ho t ng c a t ng d án, bao g m: a) Xây d ng k ho ch, n i dung ki m tra, thanh tra, ki m soát: n i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 c a B Tài chính hư ng d n l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch. b) Mua m u phân tích, v n chuy n và b o qu n m u phân tích. c) Thuê phân tích m u: m c chi theo m c giá c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. i v i các m u c n phân tích chưa ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh v m c chi phí xét nghi m, phân tích thì th c hi n theo h p ng tho thu n v i ơn v xét nghi m, phân tích trên cơ s phù h p v i các m c chi hi n hành. Trư ng h p ơn v t xét nghi m, phân tích, n i dung chi bao g m: - Chi mua hoá ch t, môi trư ng nuôi c y, ch t chuNn, ch ng chuNn, sinh phNm,... ph c v công tác xét nghi m, phân tích. - Chi h tr cho cán b tr c ti p xét nghi m, phân tích: m c chi 10.000 ng/m u phân tích dư i 5 ch tiêu; 20.000 ng/m u phân tích t 5 ch tiêu tr lên, nhưng t i a không quá 300.000 ng/ngư i/tháng. d) Thuê nhân công a phương tham gia l y m u, i u tra ng c, phát hi n vi ph m quy nh v VSATTP: m c chi t i a 50.000 ng/ngư i/bu i. ) H tr cho các cán b tr c ti p i ki m tra, thanh tra, ki m soát nh kỳ ho c t xu t, l y m u phân tích, ngoài ch công tác phí hi n hành: m c chi t i a 50.000 ng/ngư i/ngày. Riêng i v i oàn ki m tra, thanh tra, ki m soát liên ngành, liên cơ quan: cơ quan, ơn v ch trì oàn công tác ch u trách nhi m chi ti n công tác phí theo ch quy nh (ti n tàu xe i l i, ph c p lưu trú, ti n thuê ch nơi n và cư c hành lý, tài li u mang theo làm vi c) cho các thành viên trong oàn t ngu n kinh phí c a Chương trình VSATTP. tránh chi trùng l p, cơ quan, ơn v ch trì oàn công tác c n thông báo rõ trong gi y tri u t p cho cơ quan, ơn v c ngư i i công tác bi t vi c không ph i thanh toán các kho n chi nêu trên. e) T ng h p, vi t báo cáo k t qu ki m tra, thanh tra, ki m soát. M c chi t i a: i v i c p Trung ương là 3.000.000 ng/báo cáo, i v i c p t nh là 2.000.000 ng/báo cáo, i v i c p huy n là 1.000.000 ng/báo cáo, tuỳ theo quy mô ki m tra, thanh tra, ki m soát. 9. Chi tiêu hu th c phNm, nguyên li u s n xu t, ch bi n th c phNm, v t tư ph c v s n xu t, kinh doanh th c phNm vi ph m pháp lu t v VSATTP ( i v i hàng vô ch )
 4. phát hi n trong ki m tra, thanh tra, ki m soát theo quy t nh x lý c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, bao g m: a) Mua, v n chuy n nhiên li u, hoá ch t, v t tư dùng cho tiêu hu (n u có): theo giá th trư ng t i a phương. b) Thuê kho lưu gi (áp d ng i v i v t tư, hoá ch t m m b nh c h i). c) Thuê máy móc, thi t b và phương ti n v n chuy n ph c v tiêu hu . d) Thuê nhân công a phương th c hi n vi c tiêu hu (n u có): m c chi t i a 50.000 ng/ngư i/bu i. ) H tr cho cán b tr c ti p ch o tiêu hu , ngoài ch công tác phí hi n hành: m c chi t i a 50.000 ng/ngư i/ngày. Trư ng h p ph i thuê cơ quan, ơn v khác th c hi n vi c tiêu hu : m c chi th c hi n theo h p ng tho thu n v i cơ quan, ơn v th c hi n tiêu hu trên cơ s phù h p v i các m c chi hi n hành. 10. Chi thuê chuyên gia trong nư c và nư c ngoài: căn c vào m c c n thi t tri n khai các ho t ng nghiên c u, ánh giá và kh năng kinh phí, Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý d án quy t nh vi c thuê chuyên gia. M c chi th c hi n theo “H p ng giao khoán công vi c, s n phNm" th c t tho thu n v i ngư i nh n khoán theo yêu c u v kh i lư ng công vi c, n i dung công vi c và th i gian th c hi n. 11. Chi khen thư ng i v i t p th , cá nhân có thành tích trong công tác m b o VSATTP, phát hi n vi ph m pháp lu t v VSATTP theo quy t nh c a c p có thNm quy n. N i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 73/2006/TT-BTC ngày 15/8/2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c trích l p, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen thư ng theo Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. 12. Chi khác. III. N I DUNG VÀ M C CHI C THÙ C A T NG D ÁN Ngoài nh ng n i dung và m c chi chung quy nh t i m c II Thông tư này, t ng d án ư c chi nh ng n i dung c thù như sau: 1. D án nâng cao năng l c qu n lý ch t lư ng VSATTP Vi t Nam: a) Chi các ho t ng nghiên c u ng d ng khoa h c, k thu t và công ngh tiên ti n (k c s n xu t th ) ph c v công tác qu n lý VSATTP theo cương nghiên c u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t: n i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi tiêu i v i các nhi m v khoa h c và công ngh .
 5. b) Chi xây d ng và hoàn thi n h th ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v VSATTP: n i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi tiêu i v i các nhi m v khoa h c và công ngh . c) Chi xây d ng các mô hình tiên ti n v VSATTP theo quy t nh phê duy t c a B trư ng B Y t , bao g m: - Xây d ng cương và các ho t ng c a mô hình: m c chi th c hi n theo quy nh hi n hành. - Thuê chuyên gia tư v n, hư ng d n các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo tiêu chuNn th c hành s n xu t t t (GMP), th c hành v sinh t t (GHP) và HACCP; ánh giá, ch ng nh n i u ki n VSATTP cho các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c 10 nhóm th c phNm có nguy cơ cao: m c chi theo quy nh t i kho n 10 m c II Thông tư này. - H tr phân tích, ánh giá m t s ch tiêu v VSATTP: m c chi cho các n i dung liên quan theo quy nh t i kho n 8 m c II Thông tư này. - Thuê cán b k thu t ch o, giám sát mô hình: m c chi cho m t ngư i/tháng theo m c lương c a trình ư c ào t o ho c m c lương hi n hư ng c a ngư i ư c thuê; th i gian ký h p ng căn c vào chu kỳ kinh t c a t ng lo i hình s n xu t. d) Chi h tr ho t ng c a Ban Ch o liên ngành VSATTP các c p, bao g m: in n tài li u, mua tài li u chuyên môn, văn phòng phNm, công tác phí, xăng xe ho c thuê phương ti n v n chuy n. ) Chi thù lao cho các c ng tác viên VSATTP các xã, phư ng: i v i xã, phư ng tr ng i m không quá 02 c ng tác viên; i v i các xã, phư ng còn l i 01 c ng tác viên (danh sách các xã, phư ng tr ng i m hàng năm do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh, b o m phù h p v i d toán ngân sách ư c giao): m c chi 50.000 ng/ngư i/tháng. 2. D án thông tin giáo d c truy n thông m b o ch t lư ng VSATTP: a) Chi công tác giáo d c, tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v VSATTP trên các phương ti n thông tin i chúng, g m: các báo, ài phát thanh, ài truy n hình. b) Chi xây d ng, s n xu t, nhân b n và phát hành các n phNm, s n phNm truy n thông; các tài li u ph c v cho ho t ng truy n thông: m c chi theo ch , nh m c, ơn giá c a các ngành có công vi c tương t . c) Chi t ch c các bu i giao lưu, các l p giáo d c truy n thông, nói chuy n chuyên v VSATTP: n i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi t ch c các cu c h i ngh . d) Chi h tr l ng ghép các ho t ng m b o VSATTP v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a các B , ngành, a phương; phong trào qu n chúng, ho t
 6. ng th thao, văn hoá, văn ngh và các ho t ng xã h i khác c a các cơ quan, ơn v. ) Chi t ch c các cu c h p báo thông tin, tuyên truy n v tình hình VSATTP và c nh báo nguy cơ gây ô nhi m th c phNm ã ư c c p có thNm quy n phê duy t: n i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi t ch c các cu c h i ngh . e) Chi h tr các ho t ng truy n thông VSATTP t i các xã, phư ng: - H tr tài li u truy n thông. - Truy n thanh xã (biên t p, phát thanh): Biên t p: 50.000 ng/trang 350 t ; phát thanh: 10.000 ng/l n. - Làm m i, s a ch a pa nô, khNu hi u: theo giá th trư ng t i a phương. g) Chi h tr ho t ng c a các i tuyên truy n cơ ng v VSATTP trong các t m chi n d ch tuyên truy n t i c ng ng, bao g m: - Chi xây d ng k ch b n, ca khúc, n i dung tuyên truy n: t i a không quá 500.000 ng/chương trình. - Chi xăng xe ho c thuê phương ti n, nh tư li u và các ho t ng khác. - Chi h tr cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia i tuyên truy n cơ ng: m c chi 25.000 ng/ngư i/ngày. h) Chi t o l p thông tin i n t v VSATTP trên m ng máy tính: n i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p thông tin i n t . i) Chi t ch c các cu c thi tìm hi u, th c hành v VSATTP, bao g m: - Biên so n thi và áp án: t i a không quá 500.000 ng/cu c thi. - B i dư ng ch m thi, Ban giám kh o cu c thi, xét công b k t qu thi: t i a không quá 200.000 ng/ngư i/ngày. - B i dư ng thành viên Ban t ch c: t i a không quá 150.000 ng/ngư i/ngày. - Chi gi i thư ng: + Gi i t p th : t 200.000 ng n 2.000.000 ng/gi i thư ng. + Gi i cá nhân: t 100.000 ng n 1.000.000 ng/gi i thư ng. Tuỳ theo quy mô t ch c cu c thi (c p trung ương, c p t nh, c p cơ s ), Th trư ng cơ quan, ơn v t ch c cu c thi quy t nh m c chi gi i thư ng c th trong khung m c chi nêu trên trong ph m vi d toán ngân sách ư c giao.
 7. - T ng h p, báo cáo k t qu cu c thi: m c chi i v i c p Trung ương là 500.000 ng/báo cáo, i v i c p t nh là 300.000 ng/báo cáo, i v i c p huy n là 200.000 ng/báo cáo, i v i c p xã là 100.000 ng/báo cáo. 3. D án tăng cư ng năng l c ki m nghi m ch t lư ng VSATTP; xây d ng h th ng giám sát ng c th c phNm, các b nh truy n qua th c phNm và phân tích nguy cơ ô nhi m th c phNm: a) Chi xây d ng các quy trình k thu t ki m nghi m ch t lư ng VSATTP: n i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi tiêu i v i nhi m v khoa h c công ngh . b) Chi soát xét, xây d ng phương pháp th quy chuNn k thu t; th c hi n các th nghi m thành th o, th nghi m liên phòng ánh giá ch t lư ng phòng th nghi m, bao g m: - ThNm nh quy chuNn k thu t: m c chi t i a 3.000.000 ng/quy chuNn k thu t. - Th nghi m tính phù h p c a quy trình k thu t ki m nghi m t i phòng ki m nghi m: m c chi t i a 5.000.000 ng/th nghi m/quy trình k thu t. c) Chi thuê hi u chuNn trang thi t b ki m nghi m: m c chi theo m c giá c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, ho c theo h p ng tho thu n v i ơn v hi u ch nh trang thi t b ki m nghi m, nhưng t i a không quá 10.000.000 ng/l n/phòng th nghi m. d) Chi h tr xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ki m nghi m VSATTP theo tiêu chuNn Th c hành labo t t (GLP) và ChuNn hoá phòng ki m nghi m theo tiêu chuNn qu c t (ISO/IEC 17025) c a các cơ s y t d phòng, bao g m: - ChuNn hoá phương pháp th GLP/ISO: 300.000 ng/phương pháp th . - H tr cán b chuNn hoá tài li u h sơ, giám sát ánh giá n i b và giám sát ánh giá liên phòng: m c chi 50.000 ng/ngư i/ngày, nhưng t i a không quá 300.000 ng/ngư i/tháng. ) Chi xây d ng các mô hình phòng ch ng ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm t i các vùng có nguy cơ cao theo quy t nh phê duy t c a B trư ng B Y t : n i dung và m c chi cho t ng ho t ng thu c mô hình th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. e) Chi xây d ng cơ s d li u ng d ng công ngh thông tin phòng ch ng ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm. 4. D án m b o an toàn v sinh th c phNm trong s n xu t, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n th c phNm: a) Chi xây d ng và hoàn thi n h th ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v VSATTP trong lĩnh v c s n xu t, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n th c phNm: n i
 8. dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi tiêu i v i nhi m v khoa h c công ngh . b) Chi xây d ng và phát tri n vùng s n xu t nông s n th c phNm an toàn (vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn; vùng chăn nuôi an toàn...) theo quy t nh phê duy t c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, bao g m: - Xây d ng cương và các ho t ng c a vùng s n xu t nông s n th c phNm an toàn: m c chi th c hi n theo quy nh hi n hành. - T ch c h i th o, t p hu n, ph bi n ki n th c v k thu t s n xu t nông s n th c phNm an toàn: n i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi t ch c các cu c h i ngh . - Thuê chuyên gia tư v n, hư ng d n các cơ s s n xu t, trang tr i, h nông dân áp d ng th c hành s n xu t nông nghi p t t (GAP), th c hành chăn nuôi t t (GAHP), th c hành s n xu t t t (GMP); ánh giá, ch ng nh n i u ki n s n xu t nông s n th c phNm an toàn, ch ng nh n GAP, GAHP, GMP; hư ng d n các cơ s sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n th c phNm áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo HACCP, ISO,... b o m v sinh an toàn th c phNm: m c chi theo quy nh t i kho n 10 m c II Thông tư này. - Thuê cán b k thu t ch o, giám sát mô hình: m c chi cho m t ngư i/tháng theo m c lương c a trình ư c ào t o ho c m c lương hi n hư ng c a ngư i ư c thuê; th i gian ký h p ng căn c vào chu kỳ kinh t c a t ng lo i hình s n xu t. - Nghiên c u xây d ng phương pháp, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m ki m tra t n dư hoá ch t c h i, vi sinh v t, hooc môn: m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi tiêu i v i nhi m v khoa h c công ngh . c) Chi l y m u, phân tích, ánh giá th c tr ng t n dư hoá ch t, vi sinh v t, nitrat trong nông s n, s n phNm ng v t, kháng sinh và các ch t c m c h i trong th c ăn chăn nuôi, phân bón có nguy cơ ô nhi m t n dư trong s n phNm cây tr ng và t: m c chi cho các n i dung liên quan theo quy nh t i kho n 8 m c II Thông tư này. d) Chi công tác thông tin, tuyên truy n v m b o an toàn v sinh th c phNm trong s n xu t, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n th c phNm: n i dung và m c chi theo quy nh t i kho n 2 m c III Thông tư này. 5. D án m b o an toàn d ch b nh, an toàn môi trư ng và an toàn th c phNm iv i s n phNm thu s n có ngu n g c t nuôi tr ng: a) Chi xây d ng và hoàn thi n h th ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n: n i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi tiêu i v i nhi m v khoa h c công ngh . b) Chi xây d ng mô hình nuôi tr ng th y s n an toàn theo quy t nh phê duy t c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, bao g m:
 9. - Xây d ng cương và các ho t ng c a mô hình: m c chi th c hi n theo quy nh hi n hành. - T ch c h i th o, t p hu n, ph bi n ki n th c v k thu t nuôi t t, gi i thi u k t qu th c hi n các mô hình nuôi tr ng th y s n an toàn: n i dung và m c chi theo quy nh hi n hành v ch chi t ch c các cu c h i ngh . - Thuê chuyên gia tư v n, hư ng d n cơ s nuôi thu s n áp d ng th c hành nuôi t t (GAqP); cơ s thu gom, sơ ch , ch bi n th y s n áp d ng HACCP ti n t i ư c công nh n t tiêu chuNn ngành th y s n; ánh giá, ch ng nh n i u ki n nuôi tr ng th y s n an toàn và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng VSATTP: m c chi theo quy nh t i kho n 10 m c II Thông tư này. - Thuê cán b k thu t ch o, giám sát mô hình: m c chi cho m t ngư i/tháng theo m c lương c a trình ư c ào t o ho c m c lương hi n hư ng c a ngư i ư c thuê; th i gian ký h p ng căn c vào chu kỳ kinh t c a t ng lo i hình s n xu t. c) Chi l y m u phân tích, ánh giá m t s ch tiêu v ô nhi m sinh h c và t n dư hoá ch t c h i trong thu s n th c phNm: m c chi cho các n i dung liên quan theo quy nh t i kho n 8 m c II Thông tư này. d) Chi xây d ng và v n hành thí i m h th ng ánh giá nguy cơ và truy nguyên ngu n g c s n phNm th y s n theo quy t nh phê duy t c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, bao g m: - Xây d ng khung pháp lý toàn di n ánh giá nguy cơ và truy xu t ngu n g c s n phNm thu s n: m c chi th c hi n theo quy nh hi n hành. - Mua s m trang thi t b , ph n m m x lý thông tin. - T o l p thông tin i n t trên m ng máy tính: n i dung và m c chi theo quy nh t i Thông tư s 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n m c chi t o l p thông tin i n t . - Th c hi n thí i m h th ng truy xu t ngu n g c s n phNm thu s n (g m: thuê chuyên gia tư v n hư ng d n phân tích, ánh giá; thuê cán b k thu t ch o mô hình,...): m c chi theo quy nh t i i m b kho n này. ) Chi công tác tuyên truy n, ph bi n quy nh pháp lu t c a Vi t Nam và c a m t s th trư ng l n tiêu th th y s n v an toàn th c phNm, an toàn d ch b nh th y s n; các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia trong nuôi tr ng, b o qu n, v n chuy n và ch bi n th y s n; v hóa ch t, kháng sinh c m: n i dung và m c chi theo quy nh t i kho n 2 m c III Thông tư này. 6. D án m b o VSATTP th c ăn ư ng ph : a) Chi xây d ng các mô hình m b o VSATTP t i các ch , ư ng ph , khu du l ch, l h i, trư ng h c, b nh vi n, khu công nghi p theo quy t nh phê duy t c a B trư ng B Y t : n i dung và m c chi cho t ng ho t ng thu c mô hình th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
 10. b) Chi mua hoá ch t ph c v công tác xét nghi m nhanh VSATTP. IV. L P, PHÂN B D TOÁN, QU N LÝ VÀ QUY T TOÁN 1. Vi c l p và phân b d toán kinh phí th c hi n Chương trình VSATTP giai o n 2006-2010 theo các quy nh v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia và các quy nh liên quan hi n hành. Các cơ quan, ơn v qu n lý d án Trung ương khi phân b d toán cho các B , ngành liên quan và các a phương c n ph i căn c vào kh năng tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao; th c hi n phân c p cho các a phương trong vi c mua s m các trang thi t b , phương ti n, d ng c , v t tư ph c v ho t ng c a Chương trình VSATTP. Trư ng h p c bi t, trang thi t b , phương ti n, d ng c , v t tư a phương không có kh năng mua s m thì cơ quan qu n lý d án Trung ương m i th c hi n mua s m. Th t c bàn giao tài s n, hi n v t th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Vi c qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí th c hi n Chương trình VSATTP giai o n 2006-2010 theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n Lu t Ngân sách nhà nư c hi n hành và quy nh t i Thông tư này. Các cơ quan, ơn v s d ng kinh phí Chương trình VSATTP ph i m s k toán ghi chép, h ch toán và quy t toán theo úng quy nh c a Ch k toán hành chính s nghi p, M c l c ngân sách nhà nư c và mã s Chương trình m c tiêu qu c gia theo quy nh. Riêng i v i các d án có s d ng v n vi n tr không hoàn l i, các cơ quan, ơn v s d ng kinh phí th c hi n theo dõi, h ch toán và quy t toán theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v vi c ti p nh n, qu n lý, s d ng các ngu n vi n tr . i v i các kho n mua s m trang thi t b , phương ti n, d ng c , v t tư,... ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v u th u mua s m hàng hoá b ng kinh phí ngân sách nhà nư c. 3. Kinh phí th c hi n Chương trình VSATTP phân b và giao cho cơ quan, ơn v nào thì cơ quan, ơn v ó ch u trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán theo ch quy nh. Trư ng h p c n thi t ph i có s tham gia tri n khai th c hi n c a các cơ quan, ơn v liên quan Ny nhanh vi c th c hi n các m c tiêu c a d án thu c Chương trình; cơ quan, ơn v qu n lý d án chuy n kinh phí cho cơ quan, ơn v liên quan th c hi n h p ng v công vi c chuyên môn. Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý d án ph i duy t d toán chi theo úng các tiêu chuNn, nh m c chi hi n hành c a Nhà nư c. Cơ quan, ơn v th c hi n h p ng có trách nhi m tri n khai th c hi n các nhi m v ã ký k t, tr c ti p s d ng kinh phí theo ch chi tiêu tài chính hi n hành (không ph i quy t toán v i ngân sách cơ quan, ơn v mình nhưng ph i m s k toán riêng theo dõi); ngay sau khi k t thúc h p ng, có trách nhi m l p báo cáo quy t toán s kinh phí ư c c p theo quy nh, g i cơ quan, ơn v qu n lý d án (kèm theo b n g c các ch ng t chi tiêu) xét duy t và t ng h p chung vào quy t toán c a cơ quan, ơn v qu n lý d án.
 11. 4. Ch báo cáo: nh kỳ hàng quý, năm, các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m báo cáo tình hình và k t qu th c hi n Chương trình (c kinh phí và ch tiêu chuyên môn) theo quy nh hi n hành. V. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính, B Y t nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B Y T KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang Hoàng Anh Tu n
Đồng bộ tài khoản