Thông tư liên tịch số 122/2008/TTLT-BTC-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 122/2008/TTLT-BTC-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 122/2008/TTLT-BTC-BQP về việc hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 122/2008/TTLT-BTC-BQP

  1. B TÀI CHÍNH-B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 122/2008/TTLT-BTC-BQP Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH THU N P THU THU NH P CÁ NHÂN I V I CÁC I TƯ NG HƯ NG LƯƠNG THU C B QU C PHÒNG Căn c Lu t thu Thu nh p cá nhân s 04/2007/QH XII ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t thu Thu nh p cá nhân; Căn c Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Ngh nh s 104/2008/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính, phù h p v i c thù ho t ng c a các ơn v thu c B Qu c phòng, liên B Tài chính và Qu c phòng hư ng d n vi c thu n p thu Thu nh p cá nhân trong Quân i c th như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n vi c thu và n p thu Thu nh p cá nhân i v i các i tư ng hư ng lương là s quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c qu c phòng, lao ng h p ng (sau ây g i t t là i tư ng hư ng lương) trong các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng có thu nh p t ti n lương, ti n công và các kho n thu nh p có tính ch t ti n lương, ti n công dư i các hình th c b ng ti n ho c không b ng ti n nh n ư c t các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng (sau ây g i t t là ơn v chi tr thu nh p). 2. Thông tư này không áp d ng i v i các i tư ng quy nh t i kho n 1 M c này có các kho n thu nh p ch u thu khác (ngoài thu nh p t ti n lương, ti n công). Vi c kê khai, n p thu i v i các kho n thu nh p ch u thu khác th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t thu Thu nh p cá nhân và Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu Thu nh p cá nhân (sau ây g i t t là Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính). II. THU NH P CHNU THU VÀ KHÔNG CHNU THU T TI N LƯƠNG, TI N CÔNG 1. Thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công là kho n thu nh p mà i tư ng hư ng lương nh n ư c t ơn v chi tr thu nh p dư i các hình th c b ng ti n ho c không b ng ti n bao g m: 1.1. Ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công ghi trong quy t nh tuy n d ng, quy t nh nâng lương, nâng ng ch, chuy n ng ch; phong, thăng quân hàm ho c trong h p ng lao ng; 1.2. Các kho n ph c p, tr c p và sinh ho t phí mà i tư ng hư ng lương nh n ư c, tr các kho n ph c p, tr c p theo quy nh t i kho n 2 M c này; 1.3. Các kho n ti n thù lao, ti n thư ng và các kho n l i ích khác b ng ti n ho c không b ng ti n, bao g m:
  2. a) Ti n tham gia các tài khoa h c, k thu t; ti n tham gia các d án, án; ti n nhu n bút do vi t sách, báo, d ch tài li u; ti n tham gia các ho t ng gi ng d y, bi u di n văn ngh , th d c th thao, các d ch v qu ng cáo và t các d ch v khác; b) Các kho n thư ng b ng ti n ho c không b ng ti n tr các kho n thư ng sau ây: - Ti n thư ng kèm theo các danh hi u ư c nhà nư c phong t ng bao g m c ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng, c th : + Ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ua g m: Chi n s thi ua toàn qu c; Chi n s thi ua c p B , ngành, oàn th Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chi n s thi ua cơ s , Lao ng tiên ti n, Chi n s tiên ti n; + Ti n thư ng kèm theo các hình th c khen thư ng g m: Huân chương, Huy chương các lo i; + Ti n thư ng kèm theo các danh hi u vinh d Nhà nư c như danh hi u Bà m Vi t Nam anh hùng, danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, danh hi u Anh hùng, danh hi u Nhà giáo, Th y thu c, Ngh sĩ Nhân dân, …; + Ti n thư ng kèm theo gi i thư ng H Chí Minh, gi i thư ng Nhà nư c; + Ti n thư ng kèm theo K ni m chương, Huy hi u; + Ti n thư ng kèm theo B ng, Gi y khen; - Ti n thư ng kèm theo các gi i thư ng qu c gia, gi i thư ng qu c t ư c nhà nư c Vi t Nam th a nh n; - Ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch , phát minh ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công nh n; - Ti n thư ng v phát hi n, khai báo hành vi vi ph m pháp lu t v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) Các kho n l i ích khác mà i tư ng hư ng lương nh n ư c t ơn v chi tr thu nh p. 2. Các kho n ph c p, tr c p không tính vào thu nh p ch u thu bao g m: 2.1. Tr c p, ph c p ưu ãi hàng tháng và tr c p m t l n, bao g m: a) Ph c p, tr c p cho thương binh, b nh binh; thân nhân li t sĩ; ph c p, tr c p cho cán b ho t ng cách m ng; ph c p, tr c p cho các anh hùng l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ng và các i tư ng ư c hư ng ph c p, tr c p theo Pháp l nh ưu ãi i v i ngư i có công; b) Tr c p khó khăn t xu t, tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; c) Tr c p m t l n khi sinh con, nh n con nuôi; d) Tr c p m t l n do suy gi m kh năng lao ng; ) Tr c p m t l n khi ngh hưu; e) Tr c p tu t m t l n, tr c p tu t hàng tháng; g) Các kho n tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm, tr c p th t nghi p, tr c p BHXH m t l n iv i ngư i không i u ki n hư ng lương hưu;
  3. h) Tr c p gi i quy t t n n xã h i theo quy nh c a pháp lu t; i) Tr c p ph c viên m t l n, tr c p xu t ngũ, tr c p t o vi c làm; tr c p m t l n khi s quan, quân nhân chuyên nghi p thôi ph c v t i ngũ; k) Các kho n tr c p khác do B o hi m xã h i chi tr ; 2.2. Ph c p c h i, nguy hi m i v i nh ng ngành, ngh ho c công vi c nơi làm vi c có y u t c h i, nguy hi m; 2.3. Ph c p thu hút i v i vùng kinh t m i, cơ s kinh t và o xa t li n có i u ki n sinh ho t c bi t khó khăn; 2.4. Ph c p khu v c theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i làm vi c vùng xa xôi, h o lánh và khí h u x u; 2.5. Ph c p Qu c phòng – An ninh, bao g m: a) Ph c p c bi t; b) Ph c p thâm niên i v i s quan, quân nhân chuyên nghi p; c) Ph c p ph c v Qu c phòng – An ninh i v i công nhân viên ch c qu c phòng; d) Ph c p c thù quân s g m: - Ch , chính sách iv iB i Biên phòng; - Ch , chính sách i v i l c lư ng tr c ti p tham gia các i công tác tăng cư ng cơ s a bàn Tây Nguyên, Tây Nam B , Tây B c và các t nh biên gi i Vi t – Lào; - Ch , chính sách i v i cán b , chi n sĩ ph c v Lăng Ch t ch H Chí Minh; - Ch , chính sách iv ib i tàu ng m P thu c quân ch ng H i quân; - Ph c p i bi n c a quân ch ng H i quân; - Ph c p i v i l c lư ng biên ch trên tàu H i quân; - Ch c thù i v i phi công quân s , thành viên t bay và các i tư ng tr c ti p ph c v bay t i các sân bay quân s thu c B Qu c phòng; - Ch ph c p qu n lý tr i giam, tr i t m giam, nhà t m gi thu c B Qu c phòng; - Ch ph c p c thù i v i m t s ch c danh tư pháp và thanh tra trong Quân i; - Ch , chính sách i v i l c lư ng ch ng kh ng b chuyên trách thu c B Qu c phòng; - Ch , chính sách i v i quân nhân, công nhân viên Qu c phòng làm nhi m v báo v trong quân i; - Ch , chính sách i v i l c lư ng C nh sát bi n; - Ch , chính sách i v i l c lư ng làm nhi m v C;
  4. - Các kho n ph c p c thù quân s khác theo quy nh c a pháp lu t. III. CĂN C TÍNH THU 1. Căn c tính thu i v i thu nh p t ti n lương, ti n công là thu nh p tính thu và thu su t. 2. Thu nh p tính thu ư c xác nh b ng thu nh p ch u thu , tr các kho n sau: a) Các kho n óng góp b o hi m b t bu c như: - B o hi m xã h i, b o hi m y t ; - B o hi m trách nhi m ngh nghi p i v i m t s ngành, ngh ph i tham gia b o hi m b t bu c và các kho n b o hi m b t bu c khác theo quy nh c a pháp lu t; b) Các kho n gi m tr gia c nh; c) Các kho n óng góp vào qu t thi n, qu nhân o, qu khuy n h c. IV. GI M THU 1. i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, h a ho n, tai n n, b nh hi m nghèo nh hư ng n kh năng n p thu thì ư c xét gi m thu tương ng v i m c thi t h i nhưng không vư t quá s thu ph i n p. 2. Căn c xác nh m c thi t h i ư c gi m thu là t ng chi phí th c t kh c ph c thi t h i tr i các kho n b i thư ng nh n ư c t cơ quan b o hi m (n u có), ho c t t ch c, cá nhân gây ra tai n n (n u có). 3. S thu gi m ư c xác nh như sau: 3.1. Trư ng h p s thu ph i n p trong năm tính thu l n hơn m c thi t h i thì s thu gi m s b ng m c thi t h i; 3.2. Trư ng h p s thu ph i n p trong năm tính thu nh hơn m c thi t h i thì s thu gi m s b ng s thu ph i n p; 3.3. Vi c xét gi m thu ư c th c hi n theo năm dương l ch. i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, h a ho n, tai n n, b nh hi m nghèo trong năm nào thì ư c xét gi m s thu ph i n p c a năm ó. 4. H sơ, th t c xét gi m thu i tư ng n p thu g p khó khăn ư c xét gi m thu ph i g i cho cơ quan, ơn v chi tr thu nh p h sơ gi m thu c th như sau: 4.1. iv i i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, h a ho n - Văn b n ngh gi m thu có xác nh n c a th trư ng ơn v c p Trung oàn tr lên; 4.2. iv i i tư ng n p thu g p khó khăn do b tai n n - Văn b n ho c biên b n xác nh n tai n n có xác nh n c a cơ quan công an ho c xác nh n m c thương t t c a cơ quan y t ;
  5. - Gi y t xác nh vi c b i thư ng c a cơ quan b o hi m ho c th a thu n b i thư ng c a ngư i gây tai n n (n u có); - Các ch ng t chi liên quan tr c ti p n vi c kh c ph c tai n n; 4.3. iv i i tư ng n p thu m c b nh hi m nghèo - B n sao h sơ b nh án ho c s khám b nh; - Các ch ng t ch ng minh chi phí khám ch a b nh do cơ quan y t c p; ho c hóa ơn mua thu c ch a b nh kèm theo ơn thu c c a bác s . 5. ThNm quy n ban hành quy t nh gi m thu Th trư ng c p trung oàn và tương ương tr lên quy t nh gi m thu cho i tư ng ư c gi m thu nhưng không vư t quá s thu ph i n p trong năm và ch u trách nhi m v i quy t nh c a mình. V. ĂNG KÝ THU , KH U TR THU , KHAI THU , N P THU , QUY T TOÁN THU Vi c ăng ký, kh u tr thu , khai thu , n p thu và quy t toán thu Thu nh p cá nhân i v i thu nh p t ti n lương, ti n công c a các i tư ng n p thu thu c B Qu c phòng áp d ng i v i t ng trư ng h p c th như sau: 1. iv i i tư ng hư ng lương trong các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng 1.1. ăng ký thu i tư ng n p thu trong các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng không ph i ăng ký thu ; 1.2. Khai thu - u năm, t ng i tư ng hư ng lương kê khai, ăng ký s ngư i ph thu c ư c tính gi m tr gia c nh và n p T khai ăng ký cho ơn v tr c ti p qu n lý và chi tr thu nh p ơn v chi tr thu nh p làm căn c tính gi m tr ngư i ph thu c. Trong năm n u có s thay i v ngư i ph thu c thì ph i khai báo l i; - Trư ng h p i tư ng hư ng lương có chung ngư i ph thu c v i i tư ng n p thu khác như v ho c ch ng, anh, ch , em ru t … thì ph i th a thu n khai ngư i ph thu c theo nguyên t c m i ngư i ph thu c ư c tính gi m tr gia c nh ch ư c tính m t l n vào m t i tư ng n p thu trong năm tính thu ; n u i tư ng hư ng lương và các i tư ng n p thu khác có chung ngư i ph thu c ph i nuôi dư ng u khai gi m tr gia c nh thì s b x ph t vi ph m theo quy nh c a Lu t Qu n lý thu ; - i tư ng hư ng lương ch ph i n p T khai ăng ký ngư i ph thu c, có xác nh n c a cơ quan qu n lý cán b , quân l c và th trư ng ơn v mà không ph i n p h sơ ch ng minh ngư i ph thu c, ng th i ch u trách nhi m v tính trung th c khi kê khai gi m tr ; 1.3. Kh u tr thu - Vi c kh u tr thu i v i thu nh p t ti n lương, ti n công ư c th c hi n hàng tháng; các cơ quan, ơn v hư ng lương t ngân sách tr c ti p chi tr thu nh p có trách nhi m kh u tr thu thu nh p cá nhân và n p v ơn v c p trên; - Căn c vào thu nh p tính thu t ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công c a i tư ng hư ng lương; ơn v chi tr thu nh p th c hi n t m tính s thu ph i n p theo bi u thu lũy ti n t ng ph n c a i tư ng n p thu n p lên c p trên;
  6. - Trư ng h p cơ quan, ơn v có phát sinh vi c chi tr thu nh p cho các cá nhân bên ngoài cơ quan ơn v mình thì ph i có nghĩa v kh u tr thu t i ngu n c th như sau: + Kh u tr 10% trên thu nh p iv i i tư ng hư ng lương quy nh t i kho n 1 m c I Thông tư này; + Các i tư ng khác th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính; 1.4. N p thu - Hàng tháng, ơn v chi tr thu nh p ph i n p s thu ã kh u tr lên cơ quan tài chính c p trên n tài kho n c a C c Tài chính/B Qu c phòng m t i Kho b c Nhà nư c Trung ương; - Hàng quý, ch m nh t ngày 30 c a tháng u quý ti p theo C c Tài chính/B Qu c phòng chuy n s thu Thu nh p cá nhân c a các ơn v chi tr thu nh p ã n p v vào Ngân sách Nhà nư c; - H t năm, ch m nh t là ngày 30 tháng 6 c a năm ti p theo, trên cơ s quy t toán c a các ơn v chi tr thu nh p, C c Tài chính/B Qu c phòng có trách nhi m xác nh t ng s thu Thu nh p cá nhân ph i n p, s ã n p và n p h t s còn ph i n p vào Ngân sách Trung ương; 1.5. Quy t toán thu - i tư ng n p thu không ph i l p H sơ quy t toán thu ; - Các ơn v chi tr thu nh p th c hi n quy t toán thu thay cho t ng cá nhân và báo cáo quy t toán chung v i quy t toán ngân sách hàng năm v i cơ quan c p trên; - Cu i kỳ khi quy t toán thu Thu nh p cá nhân i v i t ng trư ng h p c th , n u cá nhân có s thu ã kh u tr trong năm l n hơn s thu ph i n p thì ơn v chi tr bù tr s chênh l ch vào s thu phát sinh c a cá nhân ó kỳ ti p theo, N u i tư ng n p thu có yêu c u hoàn l i s thu ã t m n p quá thì ơn v chi tr ph i hoàn tr cho cá nhân ó. i tư ng n p thu ph i làm ơn ngh hoàn thu g i cho cơ quan, ơn v chi tr thu nh p làm căn c hoàn thu ; ơn v chi tr l y s thu Thu nh p cá nhân ã kh u tr chung trong tháng hoàn tr , s còn l i n p lên c p trên; - H sơ quy t toán thu Thu nh p cá nhân ơn v chi tr thu nh p n p cho cơ quan tài chính c p trên. 2. i v i các doanh nghi p thu c B Qu c phòng: 2.1. Th c hi n khai thu , kh u tr thu , n p thu , quy t toán thu Thu nh p cá nhân theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính; 2.2. S quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c và lao ng h p ng làm vi c trong các doanh nghi p thu c B Qu c phòng ph i th c hi n ăng ký thu , kê khai gi m tr gia c nh, quy t toán thu , hoàn thu như i v i các cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công làm vi c trong các cơ quan hành chính s nghi p, oàn th , các cơ s kinh doanh khác theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính; 2.3. Vi c xác nh thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công c a s quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c và lao ng h p ng làm vi c trong các doanh nghi p thu c B Qu c phòng th c hi n theo hư ng d n t i kho n 2 m c II ph n A Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. Riêng ph c p Qu c phòng – An ninh ư c tr vào thu nh p ch u thu và th c hi n th ng nh t theo i m 2.5 kho n 2 m c II Thông tư này. VI. T CH C TH C HI N
  7. 1. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009. Các n i dung khác liên quan n thu nh p t ti n lương, ti n công không nêu trong Thông tư này thì ư c th c hi n theo Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. 2. Trách nhi m t ch c th c hi n: 2.1. C c Tài chính/B Qu c phòng ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này; 2.2. Ch huy các cơ quan, ơn v và cá nhân có thu nh p ch u thu ch u trách nhi m ch p hành và th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính và B Qu c phòng nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG B QU C PHÒNG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Nguy n Văn ư c Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c, VPQH; - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, S TC, C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B Tài chính; - Lưu: VT B Tài chính, Qu c phòng (05 b n)
Đồng bộ tài khoản