Thông tư liên tịch số 123/2008/TTLT-BTC-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 123/2008/TTLT-BTC-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 123/2008/TTLT-BTC-BCA về việc hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức hưởng lương thuộc Bộ Công an do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 123/2008/TTLT-BTC-BCA

  1. B TÀI CHÍNH-B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 123/2008/TTLT-BTC-BCA Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH THU N P THU THU NH P CÁ NHÂN I V I S QUAN, H S QUAN, CÔNG NHÂN, VIÊN CH C HƯ NG LƯƠNG THU C B CÔNG AN Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn c Lu t thu Thu nh p cá nhân s 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08/09/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t thu Thu nh p cá nhân; Căn c Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; phù h p v i c thù ho t ng c a các ơn v thu c B Công an, liên B Tài chính và B Công an hư ng d n vi c thu n p thu thu nh p cá nhân i v i s quan, h s quan nghi p v ; s quan, h s quan chuyên môn k thu t (sau ây g i t t là s quan, h s quan); công nhân; viên ch c hư ng lương thu c B Công an có thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p cá nhân như sau: I. PH M VI ÁP D NG Thông tư này hư ng d n vi c thu và n p thu thu nh p cá nhân i v i s quan, h s quan, công nhân, viên ch c hư ng lương (sau ây g i t t là i tư ng n p thu ) trong các cơ quan, ơn v , ơn v s nghi p công l p có thu thu c B Công an có thu nh p t ti n lương, ti n công và các kho n thu nh p có tính ch t ti n lương, ti n công dư i các hình th c b ng ti n ho c không b ng ti n, nh n ư c t các cơ quan, ơn v thu c B Công an (sau ây g i t t là ơn v chi tr thu nh p). i tư ng n p thu có các kho n thu nh p ch u thu khác (ngoài thu nh p t ti n lương, ti n công) thì kê khai n p thu theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân và hư ng d n thi hành Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph chi ti t m t s i u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân (sau ây g i t t là Thông tư s 84/2008/TT-BTC). II. THU NH P CHNU THU T TI N LƯƠNG, TI N CÔNG 1. Thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công là các kho n thu nh p mà i tư ng n p thu nh n ư c t ơn v chi tr thu nh p dư i các hình th c b ng ti n ho c không b ng ti n bao g m: 1.1. Ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công ghi trong h p ng lao ng ho c ghi trong quy t nh tuy n d ng, quy t nh nâng lương, nâng b c, thăng quân hàm. 1.2. Các kho n ph c p, tr c p k c sinh ho t phí mà i tư ng n p thu nh n ư c, tr m t s kho n ph c p, tr c p theo quy nh t i i m 2 dư i ây.
  2. 1.3. Các kho n ti n thù lao, ti n thư ng và các kho n l i ích khác b ng ti n ho c không b ng ti n bao g m: a) Ti n tham gia các tài khoa h c, k thu t; ti n tham gia các d án, án; ti n nhu n bút do vi t sách, báo, d ch tài li u; ti n tham gia các ho t ng gi ng d y, bi u di n văn ngh , th d c, th thao, các d ch v qu ng cáo…; b) Các kho n thư ng b ng ti n ho c không b ng ti n, tr m t s kho n thư ng sau ây: - Ti n thư ng kèm theo các danh hi u ư c nhà nư c phong t ng bao g m c ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua khen thư ng, c th : + Ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ua g m: Chi n s thi ua toàn qu c; Chi n s thi ua toàn l c lư ng Công an nhân dân, Chi n s thi ua cơ s , Lao ng tiên ti n, Chi n s tiên ti n; H c viên ưu tú, H c viên xu t s c.v.v. + Ti n thư ng kèm theo các hình th c khen thư ng g m: Huân chương, Huy chương các lo i; + Ti n thư ng kèm theo các danh hi u vinh d Nhà nư c như danh hi u Bà m Vi t Nam anh hùng, danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, danh hi u Anh hùng lao ng, danh hi u Nhà giáo, Th y thu c, Ngh sĩ Nhân dân, …; + Ti n thư ng kèm theo gi i thư ng H Chí Minh, gi i thư ng Nhà nư c; + Ti n thư ng kèm theo K ni m chương, Huy hi u; + Ti n thư ng kèm theo B ng khen, Gi y khen; ThNm quy n ra quy t nh khen thư ng, m c ti n thư ng kèm theo các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng nêu trên ph i phù h p v i quy nh c a Lu t Thi ua khen thư ng. - Ti n thư ng kèm theo các gi i thư ng qu c gia, gi i thư ng qu c t ư c Nhà nư c Vi t Nam th a nh n; - Ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch , phát minh ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c B Công an công nh n; - Ti n thư ng do có thành tích trong u tranh phòng ch ng t i ph m, b o v an ninh qu c gia; ti n thư ng do có thành tích nghiên c u khoa h c ph c v b o v an ninh qu c gia; trong phong trào thi ua vì an ninh t qu c, phong trào toàn dân b o v an ninh t qu c; - Ti n thư ng v phát hi n, khai báo hành vi vi ph m pháp lu t v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. c) Các kho n l i ích khác mà i tư ng n p thu nh n ư c t ơn v chi tr thu nh p. 2. Các kho n ph c p, tr c p không tính vào thu nh p ch u thu , bao g m: 2.1. Tr c p, ph c p ưu ãi hàng tháng và tr c p m t l n, bao g m: a) Ph c p, tr c p cho thương binh, b nh binh, thân nhân li t sĩ; ph c p, tr c p cho cán b ho t ng cách m ng; ph c p, tr c p cho các anh hùng l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ng và các i tư ng ư c hư ng ph c p, tr c p theo Pháp l nh ưu ãi i v i ngư i có công; b) Tr c p khó khăn t xu t, tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p;
  3. c) Tr c p m t l n khi sinh con, nh n con nuôi; d) Tr c p do suy gi m kh năng lao ng; ) Tr c p hưu trí m t l n; ti n tu t hàng tháng; e) Các kho n tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm, tr c p th t nghi p; g) Tr c p gi i quy t t n n xã h i theo quy nh c a pháp lu t; h) Tr c p ph c viên; tr c p xu t ngũ; tr c p t o vi c làm; tr c p m t l n khi s quan, h s quan Công an nhân dân thôi ph c v trong Công an nhân dân mà không i u ki n ngh hưu ho c không chuy n ngành; i) Các kho n tr c p khác do B o hi m xã h i chi tr ; 2.2. Ph c p c h i, nguy hi m i v i nh ng ngành, ngh ho c công vi c nơi làm vi c có y u t c h i, nguy hi m; 2.3. Ph c p thu hút i v i vùng kinh t m i, cơ s kinh t và o xa t li n có i u ki n sinh ho t c bi t khó khăn; 2.4. Ph c p khu v c theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i làm vi c vùng xa xôi, h o lánh và khí h u x u; 2.5. Ph c p qu c phòng an ninh, bao g m: a) Ph c p c bi t; b) Ph c p thâm niên ngh i v i s quan, h s quan công an; c) Ph c p ph c v qu c phòng, an ninh i v i công nhân, viên ch c công an; d) Các kho n ph c p c thù an ninh g m: - Ch , chính sách i v i s quan, h s quan, chi n s m nhi m công vi c c bi t n ng nh c, nguy hi m ho c n ng nh c, nguy hi m; khi tham gia hu n luy n, chi n u, ng tr c s n sàng chi n u, di n t p, thi hành án, phòng ch ng l t bão, tai n n, thương tích và tìm ki m c u n n và m t s nhi m v khác; - Ch , chính sách i v i l c lư ng công an tr c ti p tham gia các i công tác tăng cư ng cho cơ s a bàn Tây Nguyên, Tây Nam B , Tây B c và các t nh biên gi i Vi t – Lào; - Ch , chính sách i v i cán b , chi n sĩ công an công tác vùng cao, h i o; - Ch , chính sách c thù i v i l c lư ng c nh sát m b o tr t t an toàn giao thông, l c lư ng chuyên trách u tranh ch ng t i ph m v ma túy; - Ch ph c p c thù i v i m t s ch c danh tư pháp và trách nhi m theo ngh thanh tra i v i thanh tra viên công an, ph c p trách nhi m theo ngh i v i cán b ki m tra ng, ph c p trách nhi m trong ho t ng phòng ch ng tham nhũng trong Công an nhân dân …; - Ch , chính sách c thù i v i l c lư ng i u tra án, truy nã t i ph m trong công an nhân dân; - Ch ph c p i v i cán b , chi n s l c lư ng công an nhân dân tr c ti p làm công tác qu n lý, giáo d c, chăm sóc, khám b nh và u tranh v i i tư ng nhi m HIV/AIDS;
  4. - Ph c p ưu ãi, trách nhi m i v i nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c công tác các trư ng giáo dư ng, trư ng văn hóa trong Công an nhân dân; - Ch ph c p ưu ãi i v i s quan, h s quan, chi n s c nh v trong Công an nhân dân; - Ch ph c p c bi t và tr c p c thù i v i l c lư ng tình báo; - Ph c p qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng; ph c p qu n lý tr i t m giam, nhà t m gi thu c B Công an; - Ch ph c p trách nhi m b o v cơ m t m t mã; - Ch chính sách i v i l c lư ng làm nhi m v t i K, C; - Ch b i dư ng cho cán b , chi n s ph c v b o v các h i ngh qu c t t ch c t i Vi t Nam, b o v các ngày l l n c a t nư c, l t t, truy n th ng; - Các kho n ph c p c thù an ninh khác cho l c lư ng công an theo quy nh c a pháp lu t. 3. Gi m thu : Trư ng h p i tư ng n p thu g p khó khăn do thiên tai, h a ho n, tai n n, b nh hi m nghèo nh hư ng n kh năng n p thu thì ư c xét gi m thu tương ng v i m c thi t h i nhưng không vư t quá s thu ph i n p. Vi c xác nh s thu ư c mi n gi m, h sơ th t c xét gi m theo quy nh t i i m 1, i m 2 M c IV Ph n A c a Thông tư s 84/2008/TT-BTC. Th trư ng Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v d toán c p II xem xét, ra quy t nh gi m thu và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. III. ĂNG KÝ THU , KH U TR THU , KHAI THU , N P THU , QUY T TOÁN THU 1. Vi c ăng ký thu , kh u tr thu , kê khai thu , n p thu và quy t toán thu thu nh p cá nhân i v i thu nh p t ti n lương, ti n công c a i tư ng n p thu trong các cơ quan, ơn v s nghi p công l p có thu thu c B Công an ư c thành l p theo quy t nh c a B Công an trong t ng trư ng h p c th như sau: 1.1. ăng ký thu i tư ng n p thu trong các cơ quan, ơn v l c lư ng vũ trang và các ơn v s nghi p có thu thu c B Công an t m th i chưa ph i ăng ký thu . 1.2. Kh u tr thu a) Các cơ quan, ơn v tr c ti p chi tr thu nh p có trách nhi m kh u tr thu thu nh p cá nhân và n p v tài kho n ngân sách c a ơn v c p trên. Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ơn v d toán c p II tr c ti p thu và t ng h p s thu thu nh p cá nhân c a các ơn v tr c thu c và n p vào Ngân sách nhà nư c. Vi c kh u tr thu i v i thu nh p t ti n lương, ti n công ư c th c hi n hàng tháng. Căn c vào thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công th c tr cho i tư ng n p thu ; ơn v chi tr th c hi n tính s t m gi m tr gia c nh cho i tư ng n p thu , ngư i ph thu c theo ăng ký c a t ng ngư i. Trên cơ s thu nh p còn l i và bi u thu lũy ti n t ng ph n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC cơ quan, ơn v chi tr thu nh p tính thu , kh u tr thu và gi l i s thu ã kh u tr n p Ngân sách nhà nư c.
  5. Trư ng h p cơ quan, ơn v có phát sinh vi c chi tr thu nh p cho các cá nhân bên ngoài thì ph i th c hi n kh u tr thu t i ngu n theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính, c th như sau: Các cơ quan, ơn v tr ti n công, ti n thù lao, ti n chi khác cho cá nhân th c hi n các d ch v mà không ký h p ng lao ng như ti n nhu n bút; ti n d ch sách; ti n gi ng d y; ti n tham gia các Hi p h i, H i ng qu n tr , H i ng thành viên, Ban qu n lý; ti n th c hi n các d ch v khoa h c k thu t; d ch v văn hóa; th d c th thao; các d ch v tư v n thi t k xây d ng, d ch v pháp lý có t ng m c tr thu nh p t 500.000 ng/l n tr lên thì ph i kh u tr thu trư c khi tr cho cá nhân theo m c sau: - Kh u tr 10% trên thu nh p áp d ng i v i các cá nhân ã có mã s thu và các cá nhân thu c B Công an. - Kh u tr 20% trên thu nh p áp d ng i v i các cá nhân không có mã s thu . Cơ quan, ơn v tr các kho n thu nh p ã kh u tr thu theo hư ng d n trên ph i c p ch ng t kh u tr thu theo yêu c u c a cá nhân b kh u tr . Cơ quan thu có trách nhi m cung c p cho cơ quan, ơn v tr thu nh p Ch ng t kh u tr thu thu nh p cá nhân theo ơn ngh (m u s 17/TNCN ban hành kèm theo Thông tư s 84/2008/TT-BTC c a B Tài chính). b) u năm, ch m nh t là ngày 31/1, t ng i tư ng n p thu ph i kê khai, ăng ký s ngư i ph thu c ư c tính gi m tr gia c nh và n p T khai ăng ký cho ơn v tr c ti p qu n lý và chi tr thu nh p ơn v chi tr thu nh p làm căn c tính t m gi m tr ngư i ph thu c; trư ng h p trong năm có s thay i v ngư i ph thu c thì ph i khai báo l i. Trư ng h p i tư ng n p thu có chung ngư i ph thu c v i i tư ng n p thu khác như v ho c ch ng, anh, ch , em ru t … thì ph i th a thu n khai ngư i ph thu c theo nguyên t c m i ngư i ph thu c ch ư c tính gi m tr m t l n vào m t i tư ng n p thu trong năm tính thu ; n u i tư ng n p thu và các i tư ng n p thu khác có chung ngư i ph thu c ph i nuôi dư ng u khai gi m tr gia c nh thì s b x ph t vi ph m theo quy nh c a Lu t Qu n lý thu . i tư ng n p thu ch ph i n p T khai ăng ký ngư i ph thu c, có xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý cán b mà không ph i n p h sơ ch ng minh ngư i ph thu c, ng th i ch u trách nhi m v tính trung th c khi kê khai gi m tr . 1.3. N p thu a) Hàng tháng, ơn v chi tr thu nh p ph i n p s thu ã kh u tr lên cơ quan tài chính c p trên. b) Hàng quý, ch m nh t ngày 30 c a tháng u quý ti p theo, Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v d toán c p II ph i n p s thu thu nh p cá nhân c a ơn v và các ơn v tr c thu c vào Ngân sách nhà nư c qua tài kho n t i Kho b c nhà nư c t nh, thành ph nơi ơn v giao d ch. c) H t năm ch m nh t là ngày 30 tháng 3 c a năm sau, trên cơ s quy t toán thu n p thu , Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v d toán c p II có trách nhi m xác nh t ng s thu thu nh p cá nhân ph i n p, s ã n p và n p h t s còn ph i n p vào Ngân sách nhà nư c. 1.4 Quy t toán thu a) T ng i tư ng n p thu không ph i l p h sơ quy t toán thu ; b) Các ơn v chi tr thu nh p, th c hi n quy t toán thu thay cho t ng cá nhân và báo cáo quy t toán chung t ng s thu kh u tr trong năm theo hư ng d n quy t toán thu i v i thu nh p t ti n lương, ti n công áp d ng v i ơn v chi tr thu nh p cùng kỳ v i báo cáo quy t toán ngân sách hàng năm v i cơ quan c p trên t i B Công an.
  6. c) Trư ng h p khi quy t toán thu thu nh p cá nhân i v i t ng trư ng h p c th , có cá nhân s thu ã kh u tr trong năm l n hơn s thu ph i n p thì ơn v chi tr th c hi n t bù tr vào t ng s thu ph i kh u tr chung c a c ơn v . N u bù tr không h t thì tr ti p vào s thu phát sinh c a cá nhân ó vào tháng ti p theo. Trư ng h p i tư ng n p thu mu n hoàn l i s thu n p th a thì ph i làm ơn ngh hoàn thu g i cho ơn v chi tr thu nh p làm căn c hoàn thu , ơn v chi tr l y s thu thu nh p cá nhân kh u tr trong tháng hoàn tr , s còn l i n p vào Ngân sách nhà nư c. d) H sơ kê khai thu , quy t toán thu , ơn v chi tr thu nh p lưu tr theo quy nh v ch b o qu n, lưu tr tài li u k toán và ng th i báo cáo quy t toán thu cho ơn v c p trên theo t ng c p n B Công an. 2. S quan, h s quan, công nhân, viên ch c làm vi c trong các doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích, các công ty an ninh trong l c lư ng công an và các ơn v không thu c i tư ng quy nh t i M c I Thông tư này ph i th c hi n ăng ký thu , kê khai gi m tr gia c nh, quy t toán thu , hoàn thu theo hư ng d n t i Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009. Các n i dung khác liên quan n thu nh p t ti n lương, ti n công không nêu t i Thông tư này thì th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính. B Công an hư ng d n h th ng m u bi u báo cáo kê khai thu , h sơ khai quy t toán thu ; hư ng d n, ki m tra vi c kê khai, n p thu và quy t toán thu thu nh p cá nhân trong h th ng t ch c các ơn v trong Công an nhân dân Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính và B Công an nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG B CÔNG AN KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG ng Văn Hi u Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c, VPQH; - H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, S TC, C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính, B Công an; - Lưu: VT B Tài chính, B Công an.
Đồng bộ tài khoản