Thông Tư liên tịch số 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
2
download

Thông Tư liên tịch số 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông Tư liên tịch số 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ về Cuộc vận động Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Tư liên tịch số 124/2001/TTLT-UBATGTQG-TƯĐ

  1. TRUNG ƯƠNG OÀN THANH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NIÊN C NG S N H CHÍ NAM MINH - U BAN AN TOÀN c l p - T do - H nh phúc GIAO THÔNG QU C GIA ******** ****** S : 124/2001/TTLT-UBATGTQG- Hà N i, ngày 06 tháng 07 năm 2001 TƯ THÔNG TƯ LIÊN TNCH GI A U BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA VÀ TRUNG ƯƠNG OÀN TNCS H CHÍ MINH V CU C V N NG "THANH THI U NIÊN THAM GIA B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG" Tr t t an toàn giao thông ang là v n h t s c b c xúc, ư c ng, Nhà nư c và Xã h i c bi t quan tâm. Chính ph ã chi d o các B . Ngành, a phương và các oàn th trong cá nư c th c hi n các gi i pháp chú y u : Nâng cao ý th c ch p hành Pháp lu t An toàn giao thông cho các t ng l p nhân dân: k t h p v i vi c c i thi n m ng lư i giao thông, phát tri n v n t i công c ng v i tăng cư ng Qu n lý Nhà nư c và công tác V n ng Giáo d c: th c hi n các bi n pháp Ch tài nghiêm kh c khi có vi ph m: huy ng và ph i h p ch t ch các l c lư ng chuyên trách c a Chính quy n v i các T ch c Chính tr - Xã h i. trư c h t là oàn Thanh niên. Theo s chi o c a Chính ph , ng th i xu t phát t tính xã h i sâu s c c a công tác b o m tr t t an toàn giao thông, U ban an toàn giao thông Qu c gia và Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chi Minh th ng nh t th c hi n cu c v n d ng "Thanh thi u niên tham gia b o m tr t t an toàn giao thông" v i n i dung như sau: I M C ÍCH. 1. Nâng cao nh n th c và ý th c ch p hành Pháp lu t an toàn giao thông cho Thanh thi u nhi, qua ó tác ng n các t ng l p khác trong xã h i. 2. Phát huy vai trò. trách nhi m c a t ch c oàn, H i, i và oàn viên, H i viên, thanh thi u nhi trong vi c gi gìn tr t t an loàn giao thông. 3. Giáo d c và v n ng ông o thanh thi u nhi tham gia có hi u qu vào vi c gi gìn tr t t an toàn giao thông và phòng ch ng ua xe trái phép: qua ó góp ph n giáo d c cho oàn viên, H i viên, thanh thi u nhi n p s ng văn hoá và làm vi c theo Pháp lu t. II N I DUNG. 1 Tăng cư ng tuyên truy n giáo d c v pháp lu t an toàn giao thông cho oàn viên, H i viên, thanh thi u nhi.
  2. 2. Ch o và nâng cao hi u qu , ch t lư ng các phong trào, các ho t ng c a oàn thanh niên, H i Liên hi p thanh niên, H i Sinh viên, i Thi u niên ti n phong trong vi c tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông, góp ph n h n ch tai n n và ùn t c giao thông. 3. T ch c cho oàn viên, thanh thi u nhi tr c ti p tham gia vào công tác b o m tr t t an toàn giao thông; ph i h p xây d ng nh ng mô hình ho t ng m i, c th , nh m ng viên khuy n khích và thu hút oàn viên, thanh thi u nhi tham gia m t cách có hi u qu . III. TRÁCH NHI M TH C HI N. U ban an toàn giao thông Qu c gia và Trung ương oàn Thanh niên C ng sán H Chí Minh có trách nhi m ph i h p th c hi n các nhi m v c th sau: A. Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chi Minh có trách nhi m v n ng oàn viên, thanh thi u nhi tích c c tham gia các chương trình: Tuyên truy n, ph bi n. giáo d c pháp lu t tr t t an toàn giao thòng; t ch c các ho t ng ch ng ách t c giao thông các ô th ; phòng, ch ng ua và c vũ ua xc mô tô trái phép: v n d ng i mũ b o hi m khi i mô tô. xe máy. 1 Tuyên truy n v n ng giáo d c ph bi n pháp lu t tr t t an toàn giao thòng: Thông qua các ho t ng c a các cơ s oàn, cơ s H i, cơ s i thư ng xuyên t ch c cho oàn viên, H i viên, h c sinh, sinh viên, thanh thi u nhi h c t p Lu t giao thông ư ng b , các Ngh nh c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông. a d ng hoá các hình th c tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t như: tuyên truy n mi ng, thông qua h th ng loa truy n thanh: t ch c các câu l c b pháp lu t: t ch c các i thông tin c ng t ch c tuyên truy n qua các phương ti n thông tin i chúng. Biên t p và phát hành t rơi, áp phích, b n tin; t ch c tri n lãm an toàn giao thông t i các cơ s oàn và các thi t ch văn hóa c a oàn, H i, i. Tuyên truy n thông qua các l h i truy n th ng, sinh ho t văn hoá, t ch c các cu c thi tìm hi u ATGT, tr i hè an toàn giao thông ... T ch c ký giao ư c thi ua, ký cam k t ch p hành lu t l an toàn giao thông; t ch c các t ra quân, các chi n d ch truy n thông t o khí th sôi n i trong thanh niên. 2. Ch o các T nh, Thành oàn ph i h p v i Ban an toàn giao thông các T nh, Thành ph tr c thu c TW thành l p các i thanh niên tình nguy n b o m tr t t giao thông, ch ng ùn t c giao thông. Các i viên c a i thanh niên tình nguy n ho t ng cùng l c lư ng C nh sát, Thanh tra giao thông tr c ti p làm nhi m v các nút giao thông, các o n ư ng thư ng xây ra ùn tác giao thông.
  3. 3. Tham gia v i Chính quy n các c p, l c lư ng C nh sát, Thanh tra giao thông v n ng, giáo d c và ch ng l n chi m lòng ư ng, hè ph , hành lang b o v công trình giao thông. Ph i h p v i ngành Giáo d c ch o oàn thanh niên các trư ng i h c, Cao ng, D y ngh , Ph thông thành l p các i thanh niên tình nguy n tham gia công tác b o dám tr t t an toàn giao thông, ng th i làm nòng c t ưa ki n th c Pháp lu t v tr t t an toàn giao thòng vào nhà trư ng. Xây d ng d án các sân chơi và h c Lu t giao thông dư ng b cho thi u nhi, h c sinh. 4. oàn thanh niên các c p và l c lư ng C nh sát là nòng c t trong ho t ng phòng ch ng ua xe, c vũ ua xe mô tô trái phép. Ti p t c Ny m nh chương trình ph t h p gi a Trung ương oàn TNCS H Chí Minh và B Công an phòng ch ng ua xe mô tô trái phép 4 thành ph Hà n i - H i phòng - à n ng - Thành ph H Chí Minh và nhân r ng ra các a phương khác. 5. oàn thanh niên các c p ph i h p v i Ban ATGT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v n ng oàn viên, thanh thi u nhi gương m u, i u th c hi n i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy. 6. oàn TNCS H Chí Minh các c p c cán b tham gia các oàn ki m tra công tác b o m TTATGT do U ban an toàn giao thông Qu c gia và Ban an toàn giao thông các d a phương t ch c. 7. Hàng năm, Trung ương oàn TNCS H Chí Minh t ch c t p hu n cho cán b ch ch t c a oàn v công tác - b o m TTATGT; t ng k t, khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích trong ho t ng b o m TTATGT. B. U ban an toàn giao !hông Qu c gia. 1 Thư ng xuyên cung c p th ng tin v tình hình TTATGT; cung c p tài li u tuyên truy n, t p hu n cho TW oàn TNCS H Chí Minh; Tr c ti p t p hu n cho cán b làm công tác b o m TTATGT c a oàn Thanh niên. 2. Ch o các cơ quan thành viên c a U ban, Ban ATGT các t nh, thành ph tr c thu c TW ph i h p v i t ch c oàn các cáp th c hi n các nhi m v c a oàn TN trong còng tác b o m TTATGT. 3. Ph i h p v i Trung ương oàn thành l p các oàn ki m tra vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t liên t ch này. 4. U ban an toàn giao thông Qu c gia h tr kinh phí, i u ki n v t ch t cho Trung ương oàn trong ho t ng b o m TTATCT, ng th i có ý ki n v i Ban ATGT các t nh. thành ph tr c thu c trung ương h tr kinh phí, t o i u ki n v t ch t cho T nh oàn, Thành oàn trong các ho t ng b o m TTATGT a phương. 5. Khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích trong Cu c v n ng này. IV. T CH C TH C HI N.
  4. 1.Trung ương oàn TNCS H Chí Minh và U ban an toàn Giao thông Qu c gia xây d ng k ho ch c th tri n khai ngh quy t cho t ng năm. M i bên ch u trách nhi m ph bi n r ng rãi Ngh quy t và ch o h th ng c a mình th c hi n 2. Chi o Ban ATGT các t nh, thành ph tr c thu c TW và các tinh oàn, thành oàn t ch c ký k t và xây d ng chương trình hành d ng c th d a phương ơn v . 3. L ng ghép ho t ng b o m TTATGT v i phong trào Thanh niên tình nguy n c a oàn, H i, i. 4. U ban ATGTQG c văn b n ngh Th tư ng Chính ph b sung Lãnh o Trung ương oàn tham gia U viên U ban. Trung ương oàn c cán b tham gia Ban thư ng tr c U ban ATGTQG. U ban ATGTQG có ý ki n v i các a phương b sung cán b oàn vào Ban an toàn giao thông t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 5. TW oàn TNCS H Chí Minh ch o h th ng báo chí c a oàn m chuyên m c ATGT Ny m nh tuy n truy n ATGT trong thanh thi u nhi. 6. Sáu tháng m t l n, U ban ATGTQG và TW oàn TNCS H Chí Minh t ch c ánh giá th c hi n Ngh quy t; hàng năm t ch c khen thư ng m t l n. Ban An toàn giao thông các t nh, thành ph và các t nh oàn, thành oàn hàng quý t ch c giao ban ánh giá tình hình và có báo cáo v cơ quan thư ng tr c Trung ương. 7. Trung ương oàn và U ban an toàn giao thông Qu c gia giao cho Ban tư tư ng văn hoá TW oàn và Văn phòng thư ng tr c UBATGTQG là cơ quan thư ng tr c có trách nhi m tham mưu giúp cho Ban Bí thư TW oàn và Lãnh o UBATGTQG xây d ng chương trình hành ng, c th hoá các n i dung ph i h p c p Trung ương; Hư ng d n, ch o, ki m tra, ôn c vi c tri n khai Ngh quy t liên t ch các c p. Ngh quy t Liên t ch này ã ư c U ban an toàn giao thòng Qu c gia và Trung ương oàn TNCS H Chí Minh th ng nh t th c hi n t Trung ương n a phương, ư c ph bi n n các c p b oàn và Ban an toàn giao thông các a phương trong c nư c./. T/M BAN BÍ THƯTW OÀN TNCS H CHÍ T/M UÝ BAN ATGT QU C GIA MINH CH TNCH BÍ THƯ TH NH T Lê Ng c Hoàn Hoàng Bình Quân Nơi nh n: - Ban Bi thư TƯ áng - Thú tư ng và các PTT Chính phú
  5. - VP TƯ ng, Chính phú, Qu c h i - BanDân v n, Ban TTVHTƯ . Ban Bí thư, Ban Thư ng v TƯ ng -Các UV UBATGTQG -Các cơ quan thành viên c a UBATGTQG -Các t nh, thành oàn, oàn tr c thu c -Ban An toàn giao thông các a phương -Các ban kh i phong trào TƯ oàn - Các cơ quan báo chi c a oàn và UBATGTQG - Lưu VP, Ban TTVHTƯ oàn, VPTTUBATGTQG
Đồng bộ tài khoản