Thông tư liên tịch số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn cho vay quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

  1. 13/1999/TTLT-BLDTBXH-BTC-BKHDT,Thông tư liên t ch 13,B K ho ch và u tư,B Lao ng Thương binh và Xã h i,B Tài chính,Cho vay,Qu Qu c gia h tr vi c làm, a phương,L p qu gi i quy t vi c làm a phương,Doanh nghi p,Ti n t - Ngân hàng,Tài chính nhà nư c,Thong tu lien tich 13,Bo Ke hoach va Dau tu,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Bo Tai chinh,Quy Quoc gia ho tro viec lam,Dia phuong,Lap quy giai quyet viec lam dia phuong,Doanh nghiep,Tien te - Ngan hang,Tai chinh nha nuoc Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản