Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý do Bộ lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT/BLĐTBXH-BTC

  1. B LAO NG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : Hà n i, ngày 02 tháng 11 năm 2004 13/2004/TTLT/BL TBXH- BTC THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N V TRÁCH NHI M ÓNG GÓP VÀ CH TR C P IV I NGƯ I BÁN DÂM, NGƯ I NGHI N MA TUÝ Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 56/2002/N -CP ngày 15/5/2002 c a Chính ph v t ch c cai nghi n t i gia ình và c ng ng; Căn c Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10/6/2004 c a Chính ph quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh; Trên cơ s ý ki n tham gia c a B Y t t i công văn s 7228/YT-PC ngày 27/9/2004, Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i – B Tài chính hư ng d n v trách nhi m óng góp và tr c p i v i ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i (sau ây g i t t là Trung tâm) và t i gia ình, c ng ng như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. i tư ng và ph m vi áp d ng a) Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ch a tr , cai nghi n b t bu c t i Trung tâm. b) Ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm chưa thành niên b ưa vào Trung tâm theo Lu t phòng ch ng ma tuý và Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. c) Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ch a tr , cai nghi n t nguy n t i Trung tâm. d) Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ch a tr , cai nghi n t i gia ình, c ng ng. 2. Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ch a tr , cai nghi n b t bu c, t nguy n t i Trung tâm và t i gia ình, c ng ng có trách nhi m óng góp các kho n chi phí và ư c Nhà nư c tr c p theo quy nh t i Thông tư này. II. NH NG QUY NNH C TH :
  2. A/TRÁCH NHI M ÓNG GÓP : 1. i v i ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý b b t bu c ưa vào Trung tâm ph i óng góp ti n ăn theo quy nh c a Trung tâm trong th i gian không ư c hư ng tr c p ti n ăn. 2. i v i ngư i nghi n ma tuý ch a tr , cai nghi n t nguy n t i Trung tâm ph i óng góp các kho n sau: Ti n ăn. Ti n thu c ch a b nh, thu c h tr c t cơn nghi n và thu c ch a thông thư ng khác. Ti n xét nghi m tìm ch t ma tuý và các xét nghi m khác. Ti n sinh ho t văn th . Ti n h c văn hoá, h c ngh (n u b n thân i tư ng có nhu c u). Ti n i n, nư c, v sinh. Ti n óng góp xây d ng cơ s v t ch t. Chi phí ph c v , qu n lý. S Lao ng-Thương binh và Xã h i ph i h p v i S Tài chính trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh m c óng góp trên cơ s m b o chi phí. 3. i v i ngư i nghi n ma tuý, ch a tr , cai nghi n t i gia ình và c ng ng, k c i tư ng thu c di n b áp d ng bi n pháp x lý hành chính giáo d c t i xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là xã) có trách nhi m óng góp các kho n sau: Ti n thu c ch a b nh, thu c h tr c t cơn nghi n. Ti n chi phí t ch c ch a b nh, cai nghi n t i gia ình và c ng ng. M c óng góp c th do y ban nhân dân xã trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh trên nguyên t c m b o chi phí, phù h p v i tình hình th c t c a t ng a phương. B/ CÁC CH TR C P: 1. Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý (k c ngư i chưa thành niên) b b t bu c ưa vào Trung tâm ư c tr c p ti n ăn, chi phí giáo d c, ch a tr , cai nghi n, d y ngh , tái hoà nh p c ng ng như sau: a) Ti n ăn: 140.000 /ngư i/ tháng. i v i ngư i bán dâm: ư c tr c p 9 tháng.
  3. i v i ngư i nghi n ma tuý: ư c tr c p 12 tháng. Th i gian ch p hành quy t nh còn l i (n u có) ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ph i óng ti n ăn theo quy nh c a Trung tâm. Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý b nhi m HIV/AIDS , không còn kh năng lao ng; ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý chưa thành niên ư c tr c p ti n ăn 140.000 /ngư i/tháng trong su t th i gian ch p hành quy t nh. b) Ti n thu c ch a b nh: M c 150.000 ng/ngư i/l n ch p hành quy t nh, áp d ng cho ngư i bán dâm bao g m: thu c i u tr các b nh lây truy n qua ư ng tình d c, thu c thông thư ng, xét nghi m và các chi phí khác. M c 250.000 ng/ngư i/ l n ch p hành quy t nh, áp d ng cho ngư i nghi n ma tuý, bao g m: thu c h tr c t cơn, c p c u, chi phí xét nghi m và thu c i u tr các b nh cơ h i khác. Trư ng h p ngư i bán dâm ng th i là ngư i nghi n ma tuý thì ư c tr c p thu c i u tr và thu c h tr c t cơn nghi n m c 400.000 /ngư i/l n ch p hành quy t nh. c) Chi phí y t : Trong th i gian ch p hành quy t nh, n u ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo vư t quá kh năng ch a tr c a Trung tâm ph i chuy n n b nh vi n c a Nhà nư c i u tr thì chi phí i u tr trong th i gian n m vi n do b n thân ho c gia ình ngư i ó t tr , nh ng ngư i thu c di n chính sách ho c hoàn c nh gia ình quá khó khăn ư c y ban nhân dân c p xã xác nh n thì ư c Giám c Trung tâm xét h tr 50% ho c toàn b chi phí i u tr nhưng không quá 1.000.000 (m t tri u ng)/ngư i/l n i u tr . Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý b thương do tai n n lao ng ư c sơ c u, c p c u k p th i cho n khi n nh thương t t. Kinh phí chi cho kho n này t d toán chi ngân sách và ngu n thu hàng năm c a Trung tâm. d) Mua s m v t d ng sinh ho t cá nhân c n thi t: 100.000 ng/ngư i/l n ch p hành quy t nh. Riêng i v i ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý chưa thành niên ư c c p v t d ng cá nhân b ng hi n v t theo quy nh như sau: ư c n m riêng giư ng ho c m t sàn b ng g , có chi u, màn. Các cơ s phía Nam, m i ngư i ư c c p m t t m p. Các cơ s phía B c, m i ngư i ư c c p m t chăn bông n ng hai ki lô gam và m t áo m. Hàng năm, m i ngư i ư c c p hai chi c chi u, hai b qu n áo dài, m t b qu n áo ng ph c, hai b qu n áo lót, hai khăn m t, hai ôi dép nh a, hai bàn ch i ánh răng, m t áo mưa ni lông, m t chi c mũ c ng. Hàng quý, m i ngư i ư c c p m t tuýp thu c ánh răng 90 gam và m t ki lô gam xà phòng. e) Ho t ng văn th : 20.000 ng/ngư i/l n ch p hành quy t nh.
  4. g) H c văn hoá: theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o theo chương trình xoá mù ch và ph c p giáo d c ti u h c. h) H c ngh : Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý n u chưa có ngh nghi p, có nhu c u h c ngh ư c Giám c Trung tâm xét h tr kinh phí h c ngh theo m c 360.000 ng/ngư i. Kinh phí này ch h tr cho i tư ng l n u, không h tr cho nh ng i tư ng vào Trung tâm l n th hai. Căn c trình , nhu c u, kinh phí và tình hình c th Giám c trung tâm quy t nh hình th c h c ngh cho phù h p. i) V sinh ph n : 10.000 ng/ngư i/tháng. k) Tr c p ti n ăn ư ng, ti n tàu xe: Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý sau khi ch p hành xong Quy t nh x lý vi ph m hành chính t i Trung tâm n u hoàn c nh khó khăn ho c không có thu nh p t k t qu lao ng t i Trung tâm và a ch nơi cư trú ã ư c xác nh rõ ràng, khi tr v nơi cư trú ư c tr c p ti n ăn ư ng m c 10.000 ng/ngư i/ngày, t i a không quá 5 ngày; tr c p ti n tàu xe theo giá phương ti n ph thông c a Nhà nư c, nhưng t i a không quá 500.000 ng/ngư i. Trung tâm có i u ki n mua vé t u, xe thì c p b ng vé t u, xe cho i tư ng. l) Tr c p tái hoà nh p c ng ng: Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý sau khi ch p hành xong Quy t nh x lý vi ph m hành chính, tr v a phương ã có nhi u ti n b , cam k t không tái ph m, chưa có vi c làm, b n thân, gia ình thu c di n khó khăn ư c U ban nhân dân c p huy n xét tr c p tái hoà nh p c ng ng, m c t i thi u là 500.000 ng/ngư i t t o vi c làm, n nh i s ng. Tr c p tái hoà nh p c ng ng ch c p cho i tư ng ch p hành quy t nh l n u, không c p l n th hai. Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý khi ch p hành xong quy t nh mà v n tu i chưa thành niên thì không ư c kho n tr c p này. m) Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý b nhi m HIV/AIDS ư c tr c p thêm ti n thu c ch a b nh, ti n mua s m các v t d ng phòng ch ng lây nhi m HIV và các kho n chi h tr khác (tr ti n ăn, ti n thu c ch a tr cai nghi n) theo quy nh t i Thông tư Liên t ch B Tài chính - Y t s 51/2002/TTLT/BTC-BYT ngày 3 tháng 6 năm 2002 hư ng d n n i dung chi và m c chi Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. 2. Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ang ch a tr cai nghi n ch t t i Trung tâm mà không còn thân nhân ho c thân nhân không n k p, ho c ch t do tai n n lao ng, Trung tâm có trách nhi m mai táng. Chi phí mai táng do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. Trong trư ng h p c n trưng c u giám nh pháp y xác nh n nguyên nhân ch t, trung tâm thanh toán chi phí này theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Ch mi n, gi m chi phí ch a tr , cai nghi n: a) i tư ng ư c xét mi n, gi m: Ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ch a tr , cai nghi n b t bu c, t nguy n t i Trung tâm và c ng ng ư c xét gi m m t ph n ho c mi n toàn b chi phí ch a tr , cai nghi n thu c các trư ng h p sau ây:
  5. Ngư i chưa thành niên, ngư i già cô ơn, gia ình chính sách và gia ình thu c h nghèo theo chuNn nghèo do B trư ng B Lao ng- Thương binh và Xã h i quy nh. Ngư i thu c i tư ng c u tr xã h i theo quy nh hi n hành c a Chính ph . Ngư i không có nơi cư trú nh t nh mà b n thân không có i u ki n óng góp ho c không xác nh ư c thân nhân ho c ngư i giám h c a ngư i ó. Ngư i b nhi m HIV/AIDS không còn kh năng lao ng. b/ M c mi n, gi m và th t c xét mi n, gi m do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh. 4. Các m c tr c p: ti n ăn, d y ngh , mua s m v t d ng cá nhân c n thi t, ho t ng văn th , tái hoà nh p c ng ng quy nh t i Thông tư này là m c t i thi u, tuỳ i u ki n c th , a phương có th quy nh m c cao hơn do S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i S Tài chính báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình H i ng nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh. III. T CH C TH C HI N 1. Kinh phí chi tr c p cho các i tư ng theo quy nh t i Thông tư này ư c b trí trong d toán chi m b o xã h i c a ngân sách a phương hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b các Thông tư liên t ch B Lao ng –Thương binh và xã h i – B Tài chính s 22/TTLB ngày 21/7/1994, s 12/TTLB-L TBXH-TC ngày 7/6/1996 và i m 1.4; 1.10 m c II Thông tư s 39/TT/LB ngày 15/5/1995 . 3. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c ngh báo cáo v B Lao ng-Thương binh và Xã h i và B Tài chính gi i quy t./ B LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B TÀI CHÍNH KT.B TRƯ NG KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Đàm H u Đ c Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản