Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
588
lượt xem
58
download

Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP

 1. B Y T -B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 14/2006/TTLT-BYT-BQP Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N VI C KHÁM S C KH E TH C HI N NGHĨA V QUÂN S Thi hành Lu t Nghĩa v Quân s ngày 30 tháng 12 năm 1981; đã đư c s a đ i, b sung ngày 21 tháng 12 năm 1990; s a đ i, b sung ngày 22 tháng 6 năm 1994; s a đ i, b sung ngày 14 tháng 6 năm 2005, liên B Y t - B Qu c phòng hư ng d n khám s c kh e th c hi n nghĩa v quân s như sau: Chương 1: NH NG V N Đ CHUNG 1. Ph m vi áp d ng và đ i tư ng đi u ch nh: Thông tư này hư ng d n vi c khám s c kh e, ki m tra s c kh e, khám phúc tra s c kh e, giám đ nh s c kh e và qu n lý s c kh e (sau đây g i chung là khám s c kh e th c hi n nghĩa v quân s ) cho công dân Vi t Nam trong đ tu i đư c g i làm nghĩa v quân s (NVQS) t i ngũ; quân nhân d b đã x p trong k ho ch b sung cho l c lư ng thư ng tr c c a Quân đ i (sau đây g i là quân nhân d b ) và công dân d thi tuy n sinh quân s . 2. Khám s c kh e: Th c hi n v i các đ i tư ng là công dân đư c g i làm NVQS và công dân d thi tuy n sinh quân s , ti n hành t i y t qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n). 3. Ki m tra s c kh e: Th c hi n v i các đ i tư ng là công dân đ 17 tu i thu c di n đăng ký NVQS; quân nhân d b , ti n hành t i tr m y t xã, phư ng, th tr n thu c huy n (g i chung là xã). 4. Khám phúc tra s c kh e: Th c hi n v i các đ i tư ng là chi n sĩ m i nh p ngũ trong tháng đ u tiên, ti n hành t i quân y trung đoàn và tương đương. 5. Giám đ nh s c kh e: Th c hi n v i các trư ng h p có khi u n i, t cáo liên quan đ n s c kh e công dân làm NVQS, ti n hành t i H i đ ng giám đ nh y khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 6. Sơ tuy n s c kh e Sơ tuy n s c kh e là sơ b đánh giá, phân lo i s c kh e v i các công dân đư c g i làm NVQS qua vi c theo dõi, qu n lý s c kh e c a cơ quan y t . 7. H sơ s c kho Là nh ng tài li u v tình hình s c kh e (phi u s c kh e NVQS và các tài li u liên quan đ n s c kh e) c a công dân đư c g i làm NVQS t i ngũ, công dân d thi tuy n sinh quân s và quân nhân d b . 8. Khen thư ng và x lý vi ph m a) Khen thư ng: M i t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong khám s c kh e th c hi n NVQS đ u đư c khen thư ng theo quy đ nh c a Lu t Thi đua khen thư ng và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. b) X lý vi ph m: T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh c a Thông tư này, tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m mà x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t.
 2. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V C A CƠ QUAN Y T CÁC C P TRONG KHÁM S C KH E TH C HI N NGHĨA V QUÂN S M c 1: TR M Y T XÃ 1. L p h sơ s c kh e cho công dân đ 17 tu i thu c di n đăng ký NVQS; quân nhân d b sau khi đã đư c ki m tra s c kh e. Qu n lý, theo dõi tình hình s c kh e công dân (thu c di n qu n lý) trong đ tu i làm NVQS, phát hi n k p th i nh ng trư ng h p m c b nh m n tính, đ c bi t là các b nh thu c danh m c đư c t m mi n làm NVQS. 2. Ph i h p v i Ban Ch huy quân s (CHQS) xã t ch c sơ tuy n s c kh e cho công dân đư c g i làm NVQS, l p danh sách công dân đ tiêu chu n s c kh e làm NVQS sau khi sơ tuy n. 3. Xác nh n và ch u trách nhi m v ti n s b nh t t c a công dân đư c g i làm NVQS. Khi đưa công dân đi khám s c kh e, mang theo h sơ s c kh e và phi u s c kh e NVQS bàn giao cho H i đ ng khám s c kh e NVQS. 4. Ph i h p v i Ban CHQS xã l p danh sách nh ng công dân m c các b nh trong danh m c t m mi n làm NVQS, thông qua H i đ ng NVQS xã và báo cáo y t huy n. 5. Xác nh n vào h sơ s c kh e v ti n s b nh t t b n thân và gia đình c a các công dân d thi tuy n sinh quân s . 6. Th c hi n sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v công tác qu n lý s c kh e cho công dân đư c g i làm NVQS và quân nhân d b sau m i đ t tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ. M c 2: PHÒNG Y T HUY N 1. Ra quy t đ nh (ho c u quy n cho U ban nhân dân xã) thành l p t ki m tra s c kh e NVQS. 2. Ti p nh n, hoàn ch nh phi u s c kh e NVQS c a các công dân đư c g i làm NVQS do H i đ ng NVQS xã chuy n lên. 3. Ch trì, ph i h p v i Ban CHQS huy n l p k ho ch liên ngành khám s c kh e NVQS và ch đ o các cơ s y t thu c quy n tham gia công tác khám s c kh e cho công dân đư c g i làm NVQS. 4. T ch c H i đ ng khám s c kh e NVQS, tri n khai các t ki m tra s c kh e theo k ho ch c a H i đ ng NVQS huy n; đ ngh U ban nhân dân huy n xét duy t và ra quy t đ nh thành l p H i đ ng khám s c kh e NVQS, báo cáo S Y t t nh. 5. T ch c t p hu n, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b , nhân viên y t làm nhi m v khám s c kh e và ki m tra s c kh e NVQS. 6. T ch c và ch đ o công tác ki m tra s c kh e cho quân nhân d b theo quy đ nh 2 năm/m t l n. 7. Ki n ngh v i S Y t t nh tăng cư ng các bác sĩ chuyên khoa cho H i đ ng khám s c kh e NVQS c a huy n khi có nhu c u. 8. Hi p đ ng v i các cơ quan liên quan c a huy n (quân s , công an, văn xã, thông tin) đ b o đ m t t cho vi c khám s c kh e NVQS. 9. Tham gia h p H i đ ng NVQS huy n xét duy t danh sách công dân không đ s c kh e thu c di n t m mi n làm NVQS. 10. Ph i h p v i Ban CHQS huy n bàn giao h sơ s c kh e c a công dân đư c g i nh p ngũ cho các đơn v nh n quân b o đ m chu đáo, k p th i. 11. L p d trù và t ng h p thanh toán kinh phí ph c v cho công tác khám s c kh e th c hi n NVQS.
 3. 12. Ph i h p v i Ban CHQS huy n t ch c, tri n khai công tác khám s c kh e cho công dân d thi tuy n sinh quân s . 13. Ch trì và ph i h p v i Ban CHQS huy n t ch c gi i quy t các khi u n i, t cáo c a công dân liên quan đ n vi c khám s c kh e NVQS và tuy n sinh quân s . 14. Báo cáo S Y t t nh v k t qu công tác khám s c kh e NVQS theo quy đ nh (m u s 2a; m u s 4; m u s 5 ph l c 4 Thông tư này). 15. T ch c sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v công tác khám s c kh e cho công dân làm NVQS sau m i đ t tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ. M c 3: S Y T T NH 1. Nghiên c u, quán tri t và ch đ o các cơ s y t thu c quy n th c hi n nghiêm các văn b n pháp quy c a Nhà nư c,Chính ph và các quy đ nh hi n hành c a U ban nhân dân t nh, hư ng d n c a B Y t - B Qu c phòng v công tác y t trong th c hi n Lu t NVQS. 2. Cùng v i B CHQS t nh tham mưu cho H i đ ng NVQS t nh l p k ho ch, ch đ o, hư ng d n và giúp đ y t huy n t ch c, tri n khai công tác khám s c kh e th c hi n NVQS và tuy n sinh quân s . 3. C các bác sĩ chuyên khoa tăng cư ng cho H i đ ng khám s c kh e NVQS c a các huy n theo yêu c u. 4. Ch đ o Trung tâm y t d phòng ho c Trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS c p t nh tri n khai vi c xét nghi m sàng l c HIV, ma tuý và các xét nghi m c n thi t khác cho công dân thu c di n đư c g i làm NVQS theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. 5. T ch c ki m tra, giám sát vi c khám s c kh e NVQS t i các đ a phương trong t nh. 6. Ph i h p v i B CHQS t nh t ch c, hi p đ ng v y t v i các đơn v nh n quân v vi c giao, nh n quân. 7. Xem xét và gi i quy t nh ng vư ng m c, khi u n i, t cáo v công tác khám s c kh e th c hi n NVQS và tuy n sinh quân s . 8. Báo cáo B Y t v k t qu công tác khám s c kh e th c hi n NVQS theo quy đ nh (m u s 2b, ph l c 4 Thông tư này). 9. Th c hi n sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m v công tác khám s c kh e th c hi n NVQS sau m i đ t tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ. Chương 3: CH C NĂNG, NHI M V C A CƠ QUAN QUÂN S CÁC C P TRONG KHÁM S C KH E TH C HI N NGHĨA V QUÂN S M c 1: BAN CH HUY QUÂN S XÃ 1. Ch trì, ph i h p v i Tr m Y t xã t ch c sơ tuy n, phân lo i sơ b s c kh e; l p danh sách nh ng công dân thu c di n đư c g i làm NVQS, công dân thu c di n t m mi n làm NVQS đ thông qua H i đ ng NVQS xã và báo cáo lên trên theo quy đ nh. Hoàn ch nh ph n th t c hành chính phi u s c kho NVQS. 2. Ki m tra, đôn đ c công dân thu c di n đư c g i làm NVQS đi khám s c kh e, ki m tra s c kh e theo k ho ch c a H i đ ng NVQS huy n. 3. Thông báo k t qu khám s c kh e theo k t lu n c a H i đ ng khám s c kh e NVQS huy n. Thu th p nh ng ý ki n th c m c v khám s c kh e và k t lu n s c kh e đ báo cáo lên Ban CHQS huy n và H i đ ng NVQS huy n. M c 2: BAN CH HUY QUÂN S HUY N
 4. 1. Ph i h p v i Phòng Y t huy n l p k ho ch khám s c kh e cho công dân thu c di n đư c g i làm NVQS, công dân d thi tuy n sinh quân s ; k ho ch ki m tra s c kh e đ i v i công dân đ 17 tu i đăng ký NVQS l n đ u và quân nhân d b theo k ho ch c a H i đ ng NVQS huy n. 2. Tri u t p các công dân thu c di n đư c g i làm NVQS và d thi tuy n sinh quân s đi khám s c kh e ho c ki m tra s c kh e theo k ho ch c a huy n. 3. C cán b tham gia H i đ ng khám s c kh e NVQS huy n ho c t ki m tra s c kh e đ theo dõi s lư ng, ch t lư ng s c kh e c a công dân các đ a phương đ n khám. Ph i h p v i công an huy n b o đ m an toàn khu v c khám s c kh e. 4. Qu n lý phi u s c kh e NVQS do H i đ ng khám s c kh e NVQS huy n bàn giao. Th i h n lưu tr cho đ n khi công dân h t tu i d b 2 ho c theo th i hi u Lu t Khi u n i, t cáo hi n hành. 5. Ch trì, ph i h p v i Phòng Y t huy n và các cơ quan ch c năng khác t ch c bàn giao công dân đư c g i nh p ngũ cho các đơn v nh n quân; ti p nh n nh ng trư ng h p tr v đ a phương do không đ s c kh e làm NVQS theo thông báo và hi p đ ng c a đơn v nh n quân. 6. Ph i h p v i Phòng Y t huy n và các đơn v , cơ quan ch c năng c a huy n gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quan đ n vi c khám s c kh e th c hi n NVQS và tuy n sinh quân s . 7. T ng h p, báo cáo k t qu công tác tuy n quân v B CHQS t nh sau m i đ t tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ (m u s 6, ph l c 4 Thông tư này). M c 3: B CH HUY QUÂN S T NH 1. Ch đ o vi c tri n khai công tác khám s c kh e th c hi n NVQS theo k ho ch c a H i đ ng NVQS t nh. 2. Ph i h p v i S Y t t nh t ch c, tri n khai đôn đ c cơ quan quân s và Phòng Y t huy n th c hi n vi c ki m tra s c kh e, khám s c kh e và các n i dung khác c a vi c khám s c kh e th c hi n NVQS. 3. T ch c hi p đ ng v i t ng đơn v nh n quân v tiêu chu n s c kh e, s lư ng, th i gian, đ a đi m và phương th c giao nh n quân. 4. Ch đ o vi c khám s c kh e cho công dân d thi tuy n sinh. 5. Ph i h p v i S Y t t nh xem xét gi i quy t nh ng vư ng m c, khi u n i, t cáo v công tác khám s c kh e th c hi n NVQS và tuy n sinh quân s . 6. T ng h p, báo cáo k t qu công tác tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, tuy n sinh quân s lên quân khu theo quy đ nh. Chương 4: CH C NĂNG, NHI M V C A QUÂN Y CÁC C P TRONG KHÁM S C KH E TH C HI N NGHĨA V QUÂN S M c 1: QUÂN Y BAN CH HUY QUÂN S HUY N 1. Ch đ ng n m k ho ch khám s c kh e th c hi n NVQS, tuy n sinh quân s hàng năm c a đ a phương mình, ph i h p v i cơ quan y t huy n theo dõi công tác khám s c kh e, ki m tra s c kh e công dân làm NVQS và tham gia H i đ ng khám s c kh e NVQS huy n. 2. Ph i h p v i quân l c Ban CHQS huy n n m v ng h sơ s c kh e các công dân làm NVQS c a t ng đ a phương đã đư c H i đ ng khám s c kh e NVQS k t lu n đ cung c p cho H i đ ng NVQS huy n phát l nh g i nh p ngũ. 3. Giúp và ph i h p v i quân y các đơn v đ n nh n quân thâm nh p phát hi n nh ng trư ng h p có nghi v n v s c kh e, c n ki m tra đ xác minh trư c khi bàn giao cho các đơn v . 4. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng n m tình hình khám s c kh e tuy n sinh quân s .
 5. 5. T ng h p, báo cáo k t qu công tác khám s c kh e th c hi n NVQS v Ban Quân y t nh sau m i đ t tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ. M c 2: QUÂN Y B CH HUY QUÂN S T NH 1. Ch nhi m quân y B CHQS t nh có trách nhi m làm tham mưu cho B CHQS t nh v các n i dung công tác khám s c kh e th c hi n NVQS. 2. V i ch c năng là Phó trư ng ban quân - dân y t nh, Ch nhi m quân y B CHQS t nh làm tham mưu cho Giám đ c S Y t t nh trong công tác ch đ o, t ch c ph i h p gi a các cơ quan y t , quân s và quân y đơn v đ n nh n quân th c hi n công tác qu n lý s c kh e, khám s c kh e công dân làm NVQS và công tác giao, nh n quân. 3. Ph i h p v i S Y t t nh xem xét và gi i quy t nh ng vư ng m c, khi u n i, t cáo v công tác khám s c kh e th c hi n NVQS và tuy n sinh quân s . 4. Báo cáo k t qu công tác khám s c kh e th c hi n NVQS v Phòng Quân y quân khu theo quy đ nh. M c 3: QUÂN Y QUÂN KHU 1. Ch nhi m quân y Quân khu có trách nhi m làm tham mưu cho Đ ng u , B Tư l nh Quân khu trong công tác ch đ o khám s c kh e th c hi n NVQS theo k ho ch hàng năm c a B Qu c phòng và ch đ o công tác qu n lý s c kh e quân nhân d b s n sàng đáp ng yêu c u đ ng viên khi có l nh. 2. Ch đ o Ban quân y các t nh trong công tác khám s c kh e, ki m tra s c kh e và giám đ nh s c kh e th c hi n NVQS. 3. V i ch c năng là Phó trư ng ban quân - dân y quân khu ph i h p v i các S Y t ch đ o công tác khám s c kh e th c hi n NVQS. 4. Đ i v i các khu v c khó khăn v l c lư ng y t , Ch nhi m quân y Quân khu có th đi u đ ng cán b nhân viên quân y c a Quân khu tham gia H i đ ng khám s c kho NVQS theo đ ngh c a S Y t , Ban quân - dân y các t nh. 5. Báo cáo k t qu công tác khám s c kh e th c hi n NVQS v C c Quân y sau m i đ t tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ. M c 4: C C QUÂN Y 1. Căn c vào s lư ng công dân g i nh p ngũ trong năm do Chính ph quy t đ nh, C c Quân y ph i h p v i các cơ quan ch c năng thu c B Qu c phòng tham mưu cho B Qu c phòng v vi c quy đ nh tiêu chu n s c kh e công dân nh p ngũ cho t ng khu v c, các quân ch ng, binh ch ng và hư ng d n, ch đ o quân y các đơn v tri n khai th c hi n. 2. Hàng năm, căn c vào yêu c u xây d ng quân đ i, C c Quân y ph i h p v i các cơ quan ch c năng làm tham mưu cho B Qu c phòng ban hành tiêu chu n s c kh e trong tuy n sinh quân s và hư ng d n, ch đ o quân y các đơn v th c hi n. 3. Ch đ o quân y các đơn v nh n quân tri n khai k ho ch thâm nh p n m tình hình s c kh e c a công dân đư c g i nh p ngũ nơi nh n quân, t ch c khám phúc tra s c kh e chi n sĩ m i theo k ho ch đã đư c phê duy t. 4. Ch đ o, t ch c ki m tra công tác khám s c kh e th c hi n NVQS và giao, nh n quân các đ a bàn tr ng đi m. 5. Báo cáo k t qu công tác khám s c kh e th c hi n NVQS, tuy n sinh quân s lên trên theo quy đ nh. Chương 5: T CH C KI M TRA S C KH E, KHÁM S C KH E, KHÁM PHÚC TRA S C KH E, GIÁM Đ NH S C KH E TH C HI N NGHĨA V QUÂN S
 6. M c 1: T CH C KI M TRA S C KH E 1. T ki m tra s c kh e NVQS a) T ki m tra s c kh e NVQS do Phòng Y t huy n (ho c u quy n cho U ban nhân dân xã) thành l p trên cơ s l c lư ng y t xã, khi c n thi t có th đư c tăng cư ng thêm l c lư ng c a y t huy n. T ki m tra s c kh e g m ít nh t 3 ngư i: 01 bác sĩ (ho c y sĩ) làm t trư ng và 02 nhân viên y t khác. b) Ch c năng, nhi m v : Ki m tra s c kh e, l p h sơ s c kh e cho các công dân đăng ký làm NVQS l n đ u; ki m tra s c kh e cho quân nhân d b 2 năm/m t l n. 2. N i dung ki m tra s c kh e (m u s 2 ph l c 2 Thông tư này) a) Ki m tra v th l c. b) Phát hi n nh ng v n đ liên quan đ n s c kh e, ti n s b nh t t b n thân và gia đình. c) Phân lo i sơ b tình hình s c kh e. M c 2: T CH C KHÁM S C KH E 1. H i đ ng khám s c kh e NVQS a) H i đ ng khám s c kh e NVQS do Phòng Y t huy n đ ngh , Ch t ch U ban nhân dân huy n ra quy t đ nh thành l p. H i đ ng là t ch c ho t đ ng kiêm nhi m. Tùy theo đ a bàn, s lư ng cán b y t đư c biên ch , s công dân c n khám mà m i huy n t ch c m t ho c hai H i đ ng khám s c kh e NVQS. b) Thành ph n H i đ ng khám s c kh e NVQS - H i đ ng khám s c kho NVQS có t 3-5 bác sĩ; trong đó có 1 ch t ch, 1 phó ch t ch và 1 u viên thư ng tr c kiêm thư ký h i đ ng. H i đ ng ph i có t i thi u 01 bác sĩ n i khoa và 01 bác sĩ ngo i khoa. - H i đ ng khám s c kh e đư c trưng d ng m t s cán b , nhân viên y t khác đ tri n khai vi c khám s c kh e NVQS. S lư ng cán b , nhân viên y t tham gia khám s c kh e căn c vào nhu c u th c t đ quy t đ nh, nhưng ph i tri n khai đư c đ và ch t lư ng các phòng khám theo các n i dung quy đ nh t i kho n 3, kho n 4 M c 2 Chương V Thông tư này. c) Ch c năng, nhi m v c a H i đ ng khám s c kh e NVQS H i đ ng khám s c kh e NVQS ch u trách nhi m trư c H i đ ng NVQS huy n v vi c tri n khai khám s c kh e, ki m tra s c kh e, phân lo i và k t lu n s c kh e cho t ng công dân đư c g i làm NVQS. d) Nguyên t c làm vi c c a H i đ ng khám s c kh e NVQS - H i đ ng làm vi c theo nguyên t c t p th , quy t đ nh theo đa s nh m b o đ m khách quan trong đánh giá ch t lư ng khám, phân lo i s c kh e và k t lu n s c kh e cho các công dân đư c g i làm NVQS. - Trư ng h p trong H i đ ng không th ng nh t v phân lo i và k t lu n s c kh e thì Ch t ch H i đ ng ghi vào phi u s c kh e k t lu n c a đa s . Nh ng ý ki n không th ng nh t ph i đư c ghi đ y đ vào biên b n, g i lên H i đ ng NVQS huy n. Biên b n ph i có ch ký c a t ng u viên trong H i đ ng khám s c kh e. 2. Nhi m v c th c a các thành viên trong H i đ ng khám s c kh e NVQS a) Ch t ch H i đ ng: - Đi u hành và ch u trách nhi m v toàn b ho t đ ng c a H i đ ng; - L p k ho ch, t ch c tri n khai công tác khám s c kh e NVQS, ch u trách nhi m v ch t lư ng khám s c kh e trư c H i đ ng NVQS huy n;
 7. - T ch c t p hu n, hư ng d n, quán tri t cho cán b , nhân viên trong đoàn khám s c kh e v tiêu chu n s c kh e, ch c trách, nhi m v , nguyên t c làm vi c trư c m i đ t khám s c kh e NVQS; - Tri u t p và ch trì h p H i đ ng đ k t lu n trong nh ng trư ng h p có ý ki n không th ng nh t v k t lu n s c kh e c a công dân đư c g i làm NVQS; - T ch c h i ch n và ký gi y gi i thi u cho công dân khám s c kh e NVQS đi ki m tra các cơ s y t khi c n thi t; - T ch c rút kinh nghi m công tác khám s c kh e NVQS và làm báo cáo v i Phòng Y t huy n sau m i đ t khám. b) Phó ch t ch H i đ ng: Là ngư i thay th Ch t ch khi v ng m t và giúp Ch t ch làm m t s vi c như sau: - L p d trù, t ng h p và quy t toán kinh phí, thu c, v t tư tiêu hao ph c v cho công tác khám s c kh e NVQS v i Phòng Y t huy n; - Tr c ti p khám s c kh e, tham gia h i ch n khi c n thi t; - Tham gia h p H i đ ng khám s c kh e NVQS theo quy đ nh. c) U viên thư ng tr c kiêm thư ký H i đ ng: - Chu n b phương ti n, cơ s v t ch t, h sơ s c kh e và các tài li u c n thi t khác đ H i đ ng khám s c kh e NVQS làm vi c; - T ch c đăng ký, th ng kê và làm báo cáo lên Phòng Y t và H i đ ng NVQS huy n theo quy đ nh (m u s 1; m u s 7 ph l c 4 Thông tư này). d) Các u viên H i đ ng: - Tr c ti p khám s c kh e và tham gia h i ch n khi c n thi t; - Ch u trách nhi m v ch t lư ng khám và k t lu n s c kh e trong ph m vi đư c phân công; - Tham gia h p H i đ ng khám s c kh e NVQS theo quy đ nh. 3. N i dung khám s c kho a) Khám v th l c. b) Khám toàn di n các chuyên khoa, lâm sàng và c n lâm sàng theo các ch tiêu quy đ nh t i Ph n II, m u s 1 ph l c 2 (Phi u s c kho NVQS) Thông tư này. c) Phân lo i s c kho theo quy đ nh t i M c 2, Chương VI Thông tư này. d) Xét nghi m sàng l c HIV, ma tuý và các xét nghi m khác theo quy đ nh c a Pháp lu t. 4. T ch c các phòng khám s c kh e a) B trí các phòng khám ph i theo nguyên t c m t chi u, khép kín, thu n l i cho ngư i khám và đ m b o đ đi u ki n t i thi u đ khám đ i v i t ng chuyên khoa. b) S lư ng các phòng khám căn c vào s lư ng nhân viên y t c a H i đ ng khám s c kh e và tình hình th c t đ b trí, c n có: - Phòng khám th l c; - Phòng khám th l c, thính l c; - Phòng khám chuyên khoa (Tai - mũi - h ng; M t; Răng - hàm - m t); - Phòng khám n i và tâm th n kinh; - Phòng khám ngo i khoa, da li u;
 8. - Phòng xét nghi m (Đ đi u ki n đ xét nghi m theo các n i dung khám s c kho quy đ nh t i Đi m d, Kho n 3, M c 2, Chương V c a Thông tư này); - Phòng k t lu n. M c 3: T CH C KHÁM PHÚC TRA S C KH E 1. H i đ ng khám phúc tra s c kh e a) H i đ ng khám phúc tra s c kh e chi n sĩ m i đư c t ch c t c p trung đoàn và tương đương tr lên do Ch nhi m quân y trung đoàn đ ngh , Th trư ng đơn v ra quy t đ nh thành l p. H i đ ng là t ch c ho t đ ng kiêm nhi m. b) Thành ph n H i đ ng khám phúc tra s c kh e g m các cán b , nhân viên quân y c a trung đoàn và tương đương tr lên. Khi c n thi t, H i đ ng đư c tăng cư ng thêm l c lư ng chuyên môn c a quân y tuy n trên. c) Ch c năng, nhi m v : H i đ ng khám phúc tra s c kh e ch u trách nhi m trư c Th trư ng đơn v v vi c tri n khai khám, phân lo i và k t lu n l i s c kh e cho toàn b chi n sĩ m i theo k ho ch đã đư c phê duy t. 2. N i dung khám phúc tra s c kh e, t ch c khám phúc tra s c kh e Th c hi n như khám s c kh e NVQS quy đ nh t i kho n 3, kho n 4 M c 2 Chương V Thông tư này. M c 4: T CH C GIÁM Đ NH S C KH E NGHĨA V QUÂN S 1. Giám đ nh s c kh e NVQS do H i đ ng giám đ nh y khoa c p t nh th c hi n khi có các khi u n i, t cáo đ n s c kh e c a công dân trong di n đư c g i làm NVQS do H i đ ng NVQS huy n yêu c u. 2. Vi c giám đ nh s c kh e căn c vào tiêu chu n s c kh e quy đ nh t i B ng s 1, B ng s 2, B ng s 3 ph l c 1 Thông tư này. 3. Th i gian tr l i yêu c u c a H i đ ng NVQS huy n trong vòng 7-10 ngày, k t ngày nh n đư c yêu c u giám đ nh s c kh e. 4. Quy t đ nh c a H i đ ng giám đ nh y khoa t nh là k t lu n cu i cùng v khi u n i s c kh e c a công dân làm NVQS. M c 5: TRÁCH NHI M C A CÔNG DÂN TRONG VI C KI M TRA S C KH E, KHÁM S C KH E TH C HI N NGHĨA V QUÂN S Nh ng công dân đ n khám s c kh e, ki m tra s c kh e ph i tuân th đ y đ các nguyên t c, th t c sau: 1. Ph i xu t trình: a) Gi y tri u t p đi khám s c kh e ho c ki m tra s c kh e c a Ban CHQS huy n; b) Gi y ch ng minh nhân dân. 2. Mang theo các gi y t liên quan đ n s c kh e cá nhân (n u có) đ giao cho H i đ ng khám s c kh e ho c t ki m tra s c kh e. 3. Không đư c u ng rư u, bia ho c dùng ch t kích thích trư c khi khám s c kh e ho c ki m tra s c kh e. 4. Ch p hành nghiêm túc n i quy khu v c khám s c kh e, ki m tra s c kh e. Chương 6: PHI U S C KH E NGHĨA V QUÂN S , PHÂN LO I S C KH E TH C HI N NGHĨA V QUÂN S M c 1: PHI U S C KH E NGHĨA V QUÂN S
 9. 1. Phi u s c kh e NVQS là tài li u y khoa t ng h p nh ng thông tin cơ b n v s c kh e c a công dân, là cơ s đ tuy n ch n công dân có đ s c kh e th c hi n NVQS và d thi tuy n sinh quân s . Phi u s c kh e NVQS đư c s d ngth ng nh t trên toàn qu c, theo m u in trên gi y tr ng kh 19 x 24cm (m u s 1ph l c 2 Thông tư này), phi u g m 2 ph n: a) Ph n I- Sơ y u lý l ch: Do cơ quan quân s xã ghi. b) Ph n II- Khám s c kho : Do H i đ ng khám s c kh e NVQS huy n ghi. 2. Phi u s c kh e NVQS do H i đ ng NVQS xã l p và ph i hoàn thành xong ph n sơ y u lý l ch (ph n I), sau đó bàn giao cho H i đ ng NVQS huy n. 3. Qu n lý phi u s c kh e NVQS a) Khi chưa nh p ngũ, phi u s c kh e NVQS do Ban CHQS huy n qu n lý. b) Khi công dân nh p ngũ, phi u s c kh e NVQS đư c giao cho đơn v nh n quân. c) Trong quá trình t i ngũ, phi u s c kh e NVQS do quân y ti u đoàn và tương đương qu n lý. d) Ra quân, n p l i Ban CHQS huy n qu n lý. 4. Phi u s c kh e NVQS ch có giá tr khi: a) Theo đúng m u qui đ nh; b) Vi t b ng bút m c ho c bút bi, không đư c vi t b ng bút chì; c) Ch vi t rõ ràng, không t y xoá, không vi t t t, không vi t ngoáy; d) Ghi đ y đ các n i dung trong phi u s c kh e NVQS; đ) K t lu n c a H i đ ng khám s c kh e NVQS có giá tr trong 06 (sáu) tháng k t ngày khám, n u không có nh ng di n bi n đ c bi t v s c kh e. M c 2: PHÂN LO I S C KH E TH C HI N NGHĨA V QUÂN S 1. Căn c đ phân lo i s c kh e Phân lo i s c kh e th c hi n NVQS căn c vào tiêu chu n s c kh e quy đ nh t i B ng s 1, B ng s 2, B ng s 3 ph l c 1 Thông tư này. 2. Cách cho đi m M i ch tiêu, sau khi khám bác sĩ cho đi m ch n t 1 - 6 vào c t “đi m” a) Đi m 1: Ch tình tr ng s c kh e r t t t. b) Đi m 2: Ch tình tr ng s c kh e t t. c) Đi m 3: Ch tình tr ng s c kh e khá. d) Đi m 4: Ch tình tr ng s c kh e trung bình. đ) Đi m 5: Ch tình tr ng s c kh e kém. e) Đi m 6: Ch tình tr ng s c kh e r t kém. 3. Cách ghi phi u s c kh e NVQS a) M i chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sĩ s cho đi m vào c t "đi m"; c t "lý do" ph i ghi tóm t t vì lý do gì mà cho s đi m đó; c t "ký" bác sĩ nào khám thì ph i ký và ghi rõ h tên. b) Ph n k t lu n, Ch t ch H i đ ng khám s c kh e và các u viên c a H i đ ng căn c vào đi m đã cho t ng ch tiêu đ k t lu n, phân lo i s c kh e theo đúng quy đ nh (đã hư ng d n trên) ghi b ng s và ch trong ngo c đơn. c) Ch t ch, Phó ch t ch và U viên thư ng tr c H i đ ng có trách nhi m ký vào phi u s c kh e NVQS sau khi đã đư c H i đ ng khám s c kh e k t lu n.
 10. d) Ch ký c a Ch t ch H i đ ng khám s c kh e ph i đư c đóng d u c a cơ quan y t huy n. 4. Cách phân lo i s c kh e Cách phân lo i s c kh e đư c d a vào s đi m ch m cho 8 ch tiêu ghi trong phi u s c kh e NVQS a) Lo i 1: 8 ch tiêu đ u đ t đi m 1, có th ph c v h u h t các quân, binh ch ng. b) Lo i 2: Có ít nh t 1 ch tiêu b đi m 2, có th ph c v trong trong ph n l n các quân, binh ch ng. c) Lo i 3: Có ít nh t 1 ch tiêu b đi m 3, có th ph c v m t s quân, binh ch ng. d) Lo i 4: Có ít nh t 1 ch tiêu b đi m 4, có th ph c v h n ch m t s quân, binh ch ng. đ) Lo i 5: Có ít nh t 1 ch tiêu b đi m 5, có th làm m t s công vi c hành chính s v khi có l nh t ng đ ng viên. e) Lo i 6: Có ít nh t 1 ch tiêu b đi m 6, là lo i s c kh e t m mi n làm NVQS. 5. M t s đi m c n chú ý a) Khi đang m c b nh c p tính, b nh có th thuyên gi m hay tăng lên sau m t th i gian ho c sau đi u tr , thì đi m đó ph i kèm theo ch “T” bên c nh (nghĩa là “t m th i”). Ngư i khám ph i ghi tóm t t b ng ti ng Vi t tên b nh bên c nh (có th ghi b ng danh t qu c t gi a hai ngo c đơn). Khi k t lu n, n u ch “T” đi m l n nh t thì cũng ph i vi t ch “T” vào phân lo i s c kh e. b) Trư ng h p nghi ng chưa th cho đi m ngay đư c, H i đ ng khám s c kh e có th g i công dân t i khám t i m t b nh vi n đ xác đ nh. c) N u v n chưa k t lu n đư c thì g i công dân đó đ n b nh vi n có chuyên khoa sâu g n nh t đ khám v i tính ch t là ngo i ch n và giám đ nh s c kh e.Th i gian t i đa t 7-10 ngày ph i có k t lu n và ch th c hi n trong trư ng h p th t c n thi t. 6. Xét l i nh ng trư ng h p phi u s c kh e có ghi ch "T” a) Các phi u s c kh e NVQS có ghi ch "T" thì ngay sau khi khám s c kh e, Tr m y t xã c n ph i ti n hành m t đ t đi u tr ho c g i công dân đó t i b nh vi n đi u tr (n u c n thi t). b) Sau m t tháng, H i đ ng khám s c kh e NVQS ph i ti n hành ki m tra và k t lu n l i: - N u b nh kh i thì b ch "T" và chuy n lo i s c kh e; - N u không kh i ho c có chi u hư ng ti n tri n x u, c n ph i xét l i và có k t lu n đ ho c không đ s c kh e g i nh p ngũ. c) Không đ công dân có tình tr ng s c kh e mà trong phi u s c kh e NVQS có ghi ch "T" bàn giao cho Quân đ i. Chương 7: GIAO, NH N PHI U S C KH E NGHĨA V QUÂN S C A CÔNG DÂN NH P NGŨ, QU N LÝ S C KH E QUÂN NHÂN D B M c 1: GIAO, NH N PHI U S C KH E NGHĨA V QUÂN S C A CÔNG DÂN NH P NGŨ 1. Trư c khi H i đ ng NVQS huy n phát l nh g i công dân nh p ngũ, cơ quan y t huy n ph i hoàn thành vi c l p danh sách nh ng công dân đ s c kh e theo quy đ nh, hoàn ch nh phi u s c kh e NVQS và bàn giao cho Ban CHQS huy n. Cơ quan y t đ a phương ch u trách nhi m v k t lu n s c kh e c a công dân khi giao cho các đơn v quân đ i. 2. Ban CHQS huy n bàn giao phi u s c kh e NVQS c a các công dân đư c g i nh p ngũ cho quân y đơn v nh n quân t c p trung đoàn và tương đương tr lên. Công tác này ph i ti n hành nghiêm túc, đúng tiêu chu n s c kh e đã quy đ nh.
 11. 3. Quân y đơn v nh n quân ph i có m t t i đ a phương nh n quân trư c ngày giao quân ít nh t là 20 ngày đ nh n và xem xét các phi u s c kh e NVQS (s lư ng h sơ s c kh e c a công dân đ tiêu chu n s c kh e nh n c a y t đ a phương đ xem xét nghiên c u trư c không quá 120% ch tiêu s nh n). Ph i h p cùng Ban CHQS huy n thâm nh p, phát hi n các trư ng h p có nghi v n v s c kh e, chú ý khai thác ti n s các b nh lý m n tính. N u phát hi n có nghi v n v s c kh e, ph i thông báo ngay cho H i đ ng NVQS huy n đ ki m tra và k t lu n l i. Khi không th ng nh t đư c v k t lu n phân lo i s c kh e c a côngdân làm NVQS gi a đơn v nh n quân và H i đ ng NVQS huy n, ph i báo cáo lên H i đ ng NVQS t nh đ t ch c giám đ nh s c kh e. Trong th i đi m giao, nh n quân, quân y đơn v nh n quân có th t ch c ki m tra l i m t s trư ng h p nghi ng , n u th y c n thi t, không khám tràn lan. 4. Trong vòng m t tháng, k t ngày nh n quân, đơn v nh n quân ph i t ch c khám phúc tra s c kh e cho chi n sĩ m i đ phân lo i, k t lu n l i s c kh e, phát hi n nh ng trư ng h p không đ s c kh e tr v đ a phương và có trách nhi m thông báo cho Ban CHQS huy n bi t: a) S công dân đ tiêu chu n s c kh e theo quy đ nh; b) S công dân không đ tiêu chu n s c kh e theo quy đ nh c n tr v đ a phương (do sai sót trong quá trình khám chưa tìm ra b nh ho c b nh m i phát sinh trong quá trình hu n luy n chi n sĩ m i). 5. Quy đ nh v vi c tr l i nh ng công dân không đ tiêu chu n s c kh e v đ a phương a) Nh ng công dân không đ tiêu chu n s c kh e tr v đ a phương khi k t qu khám phúc tra s c kh e đư c Ch nhi m quân y c p trung đoàn và tương đương tr lên xác đ nh và c p trên tr c ti p phê duy t. b) Bàn giao công dân không đ tiêu chu n s c kh e tr v đ a phương - Ph i có đ h sơ v s c kh e g m: Phi u s c kho NVQS c a H i đ ng khám s c kh e NVQS đ a phương; k t qu khám phúc tra s c kh e c a H i đ ng khám phúc tra s c kh e đơn v . - Đơn v nh n quân ph i đưa công dân không đ tiêu chu n s c kh e nh p ngũ v bàn giao t i cơ quan quân s huy n, nơi đơn v nh n quân. c) Th i h n tr v đ a phương trong vòng 01 (m t) tháng k t ngày giao nh n quân. d) Y t đ a phương có th t ch c ki m tra l i n u th y c n thi t (th i h n t 7-10 ngày, k t khi công dân đư c bàn giao tr l i đ a phương). Khi không th ng nh t v i k t lu n c a H i đ ng khám phúc tra s c kh e c a đơn v , H i đ ng NVQS huy n có th chuy n h sơ c a công dân đó lên H i đ ng NVQS t nh đ t ch c giám đ nh s c kh e. M c 2: QU N LÝ S C KH E QUÂN NHÂN D B 1. M i quân nhân trư c khi tr v đ a phương (xu t ngũ, ph c viên, chuy n ngành), quân y đơn v có trách nhi m t ch c khám, phân lo i s c kh e, ghi vào phi u s c kh e quân nhân. Khi v đ a phương, quân nhân còn trong đ tu i d b ph i n p h sơ s c kh e c a mình cho cơ quan quân s huy n đ qu n lý. 2. Quân nhân d b hai năm đư c ki m tra s c kh e m t l n. Nh ng quân nhân d b còn đ s c kh e theo tiêu chu n thì v n b trí các đơn v đã biên ch . Trư ng h p không đ tiêu chu n s c kh e thì Phòng Y t huy n thông báo v i đơn v qu n lý đ đưa ra kh i danh sách biên ch . 3. Trong các đ t hu n luy n và t p trung ki m tra s n sàng chi n đ u quân d b , quân y đơn v đ ng viên có trách nhi m theo dõi ch t ch v m t s c kh e c a quân nhân d b . 4. Khi có l nh đ ng viên, cơ quan quân s huy n có trách nhi m giao toàn b h sơ s c kh e c a quân nhân d b cho đơn v ti p nh n quân nhân d b qu n lý. Chương 8: T CH C TH C HI N
 12. 1. B Qu c phòng a) Căn c vào s lư ng công dân nh p ngũ trong năm c a Chính ph và yêu c u xây d ng Quân đ i ban hành quy đ nh c th v tiêu chu n s c kh e công dân g i nh p ngũ th c hi n cho t ng khu v c, t ng quân ch ng, binh ch ng. b) Cơ quan quân s các c p có trách nhi m ph i h p v i cơ quan y t đ a phương trong vi c l p k ho ch và tri n khai th c hi n khám s c kh e, ki m tra s c kh e công dân đư c g i làm NVQS, công dân d thi tuy n sinh quân s theo đúng quy đ nh. c) Các cơ quan ch c năng thu c B Qu c phòng có trách nhi m hư ng d n, ch đ o các đơn v trong toàn quân tri n khai th c hi n k ho ch khám s c kh e, ki m tra s c kh e th c hi n NVQS và tuy n sinh quân s hàng năm. d) Các đơn v nh n quân có trách nhi m ph i h p v i cơ quan quân s các c p và cơ quan y t đ a phương th c hi n vi c giao, nh n phi u s c kh e NVQS đ i v i công dân đư c g i nh p ngũ theo đúng quy đ nh. 2. B Y t a) Ch đ o cơ quan y t các c p quán tri t, t ch c th c hi n nghiêm các quy đ nh, hư ng d n hàng năm c a Chính ph , các B , ngành liên quan v công tác khám s c kh e th c hi n NVQS. b)Cơ quan y t các c p có trách nhi m: - Ph i h p v i cơ quan quân s đ a phương trong vi c l p k ho ch khám s c kh e th c hi n NVQS và t ch c tri n khai th c hi n theo đúng quy đ nh; - Ph i h p v i quân y đơn v nh n quân trong vi c giao, nh n h sơ s c kh e đ i v i công dân đư c g i nh p ngũ theo đúng quy đ nh. 3. Ch đ báo cáo, th ng kê Sau m i đ t khám s c kh e th c hi n NVQS, cơ quan y t t ng h p k t qu báo cáo lên c p trên cho đ n B Y t ; cơ quan quân y các c p báo cáo theo ngành d c v C c Quân y; các đơn v quân đ i báo cáo theo quy đ nh c a B Qu c phòng. 4. Kinh phí Kinh phí b o đ m cho vi c khám s c kh e, ki m tra s c kh e, giám đ nh s c kh e, xét nghi m sàng l c HIV, ma tuý và các xét nghi m khác theo quy đ nh c a pháp lu t đ th c hi n NVQS và tuy n sinh quân s s d ng t ngân sách đ a phương theo quy đ nh hi n hành. Chương 9: HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và thay th các Thông tưliên B Y t - Qu c phòng s 13/TTLB ngày 13 tháng 10 năm 1992 quy đ nh vi c khám s c kho , ki m tra s c kho , tiêu chu n s c kho và giám đ nh s c kho đ th c hi n Lu t NVQS; Thông tư liên B Y t - Qu c phòng s 14/TTLB ngày 04 tháng 12 năm 1993; Thông tư liên B Y t - Qu c phòng s 12/TTLB ngày 20 tháng 10 năm 1997 s a đ i b sung Thông tư liên B s 13. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c đ ngh ph n ánh v liên B đ xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B QU C PHÒNG KT. B TRƯ NGB Y T TH TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG
 13. Nguy n Văn Rinh Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản