Thông tư liên tịch số 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH về việc xác nhận thương binh hoặc liệt sĩ đối với lực lượng kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-B NÔNG NGHI P VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 147/2002/TTLT-BNNPTNT- Hà N i , ngày 27 tháng 12 năm 2002 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN - B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 147/2002/TTLT-BNNPTNT-BL TBXH NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 V HƯ NG D N M T S I M V VI C XÁC NH N THƯƠNG BINH HO C LI T SĨ I V I L C LƯ NG KI M LÂM BN THƯƠNG HO C HY SINH TRONG KHI LÀM NHI M V B O V R NG Căn c Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t s và gia ình li t s , thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công v i Cách m ng. Th c hi n Ch th s 286/TTg và 287/TTg ngày 02 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng các bi n pháp c p bách b o v và phát tri n r ng; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n m t s i m v vi c xác nh n thương binh ho c li t sĩ i v i l c lư ng Ki m lâm b thương ho c hy sinh trong khi làm nhi m v b o v r ng. I. I TƯ NG VÀ I U KI N XEM XÉT 1. i tư ng: Công ch c, viên ch c, lao ng làm vi c theo h p ng lao ng trong l c lư ng Ki m lâm b thương ho c hy sinh trong khi làm nhi m v b o v r ng, tài nguyên r ng, tài s n v r ng. 2. i u ki n: Công ch c, viên ch c, lao ng làm vi c theo h p ng lao ng trong l c lư ng Ki m lâm khi làm nhi m v b thương (có v t thương th c th ) ư c xem xét xác nh n là ngư i hư ng chính sách như thương binh ho c hy sinh ư c xem xét xác nh n li t sĩ thu c m t trong các trư ng h p sau: a- u tranh ch ng các t i ph m v r ng; b- Dũng c m làm nh ng công vi c c p bách b o v r ng, tài nguyên r ng, tài s n v r ng;
  2. c- Nh ng ngư i trong quá trình làm nhi m v b o v r ng, tài nguyên r ng, tài s n v r ng a bàn có ph c p lương c bi t m c 100% và nơi ư c coi là c bi t khó khăn gian kh theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 2076/1998/TTLT-BQP- BL TBXH-BTC ngày 08 tháng 7 năm 1998 c a Liên B : B Qu c phòng - B Lao ng thương binh và Xã h i - B Tài chính, mà b m au, tai n n d n n b ch t, ho c b tai n n d n n b thương (tr trư ng h p t b n thân gây nên ho c vi ph m pháp lu t, quy nh c a ơn v ). II. TH M QUY N, TRÁCH NHI M L P TH T C CÔNG NH N VÀ GI I QUY T QUY N L I I V I NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH 1. ThNm quy n c p gi y ch ng nh n b thương: a- B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c V trư ng V T ch c cán b n u ư c u quy n xem xét c p gi y ch ng nh n b thương i v i ngư i b thương thu c l c lư ng Ki m lâm tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý; b- Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph ho c Trư ng Ban T ch c chính quy n n u ư c u quy n xem xét c p gi y ch ng nh n b thương i v i ngư i b thương thu c l c lư ng Ki m lâm tr c thu c U ban nhân dân t nh, thành ph qu n lý. 2. Gi i thi u giám nh thương t t: Cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n b thương ch u trách nhi m gi i thi u ngư i b thương (kèm h sơ) n giám nh thương t t t i H i ng Giám nh Y khoa t nh/thành ph nơi ngư i b thương hi n ang có h khNu thư ng trú, ng th i thông báo cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi ngư i b thương cư trú bi t ph i h p gi i quy t. 3. H sơ thương binh: Cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n b thương l p và hoàn ch nh h sơ, g m: a- Gi y xác nh n i v i trư ng h p b thương: - Biên b n x y ra s vi c i v i ngư i b thương trong trư ng h p qui nh t i ti t a và b i m 2 m c I nêu trên (do cơ quan qu n lý ngư i b thương ho c chính quy n a phương nơi xNy ra s vi c l p). Trư ng h p b thương do u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t v r ng thì ngoài biên b n x y ra s vi c còn kèm theo b n án ho c k t lu t c a cơ quan i u tra; - Gi y xác nh n hư ng ph c p lương c bi t m c 100% n u b thương trong trư ng h p quy nh t i ti t c m c 1 nêu trên ho c gi y xác nh n a bàn ư c coi là c bi t khó khăn gian kh (do cơ quan c p gi y ch ng nh n b thương xác nh n) theo quy nh t i Thông tư s 2076/1998/TTLT-BQP-BL TBXH-BTC ngày 08 tháng 7 năm 1998 c a Liên B Qu c phòng - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính;
  3. b- Gi y ra vi n sau khi i u tr v t thương; c- Gi y ch ng nh n b thương (L p 4 b n theo m u s 6-TB1 Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an b n kèm theo) do th trư ng cơ quan, ơn v có thNm quy n ký; d- Biên b n giám nh thương t t do H i ng Giám nh Y khoa có thNm quy n c p. 4. Th t c gi i quy t quy n l i i v i ngư i b thương: Sau khi nh n ư c k t qu giám nh thương t t c a H i ng Giám nh Y khoa t nh/thành ph , cơ quan/ ơn v gi i thi u ngư i b thương i giám nh thương t t có trách nhi m ăng ký, lưu gi biên b n giám nh (b n sao) c a ngư i b thương, sau ó làm th t c chuy n toàn b h sơ n S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh/thành ph nơi ngư i b thương cư trú, ho c công tác ki m tra l p th t c gi i quy t quy n l i i v i ngư i b thương theo qui nh t i i m 2, i m 3, m c IV, ph n B Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an. III. TH M QUY N TRÁCH NHI M L P H SƠ LI T S VÀ GI I QUY T QUY N L I I V I GIA ÌNH LI T SĨ 1. ThNm quy n c p gi y báo t : a- B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c V trư ng V T ch c cán b n u ư c u quy n, xem xét c p gi y báo t i v i ngư i hy sinh thu c l c lư ng Ki m lâm tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý; b- Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph ho c Trư ng ban Ban T ch c chính quy n n u ư c u quy n, xem xét c p gi y báo t i v i ngư i hy sinh thu c l c lư ng Ki m lâm tr c thu c U ban nhân dân t nh, thành ph qu n lý. 2. H sơ ngh công nh n li t s : Cơ quan có thNm quy n c p gi y báo t l p và hoàn ch nh h sơ, g m: a- Gi y xác nh n i v i trư ng h p hy sinh: - Biên b n x y ra s vi c i v i ngư i hy sinh trong trư ng h p quy nh t i ti t a và b i m 2 m c I nêu trên (do cơ quan qu n lý ngư i hy sinh ho c chính quy n a phương nơi x y ra s vi c l p). Trư ng h p hy sinh do u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t v r ng thì ngoài biên b n x y ra s vi c còn kèm theo b n án ho c k t lu n c a cơ quan i u tra; - Gi y xác nh n hư ng ph c p lương c bi t m c 100% n u hy sinh trong trư ng h p quy nh t i ti t c m c I nêu trên ho c gi y xác nh n a bàn ư c coi là c bi t khó khăn gian kh (do cơ quan c p gi y báo t xác nh n) theo quy nh t i Thông tư s 2076/1998/TTLT-BQP-BL TBXH-BTC ngày 08 tháng 7 năm 1998 c a Liên B Qu c phòng - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính.
  4. - H sơ b nh án và gi y ch ng t c a b nh vi n. b- Gi y báo t (L p 4 b n theo m u s 3-LS1 Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT- BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an b n kèm theo) do th trư ng cơ quan, ơn v có thNm quy n ký. Sau khi l p và hoàn ch nh h sơ cơ quan, ơn v lưu gi 01 gi y báo t ; bàn giao h sơ ngh công nh n li t s cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi gia ình li t sĩ cư trú. 3. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i: Th c hi n như quy nh t i i m 2, m c III, ph n A Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an. 4. Gi i quy t quy n l i i v i gia ình li t sĩ: Th c hi n như quy nh t i m c IV, ph n A Thông tư liên t ch s 16/1998/TTLT- BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Qu c phòng - B Công an. IV. T CH C TH C HI N: 1. Công ch c, viên ch c lao ng làm vi c theo h p ng lao ng trong l c lư ng Ki m lâm b thương ho c b hy sinh trong khi làm nhi m v b o v r ng, tài nguyên r ng, tài s n v r ng t ngày 01 tháng 01 năm 1995 n trư c ngày Thông tư này có hi u l c mà i u ki n xác nh n hư ng chính sách như Thương binh ho c Li t s theo quy nh t i Thông tư này thì các cơ quan, ơn v t t p h p, báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét l p th t c xác nh n t ng trư ng h p, sau ó báo cáo v B Nông nghi p và phát tri n nông thôn th ng nh t v i B Lao - Thương binh và Xã h i cho ý ki n th c hi n. 2. Công ch c, viên ch c, lao ng làm vi c theo h p ng lao ng trong l c lư ng Ki m lâm b thương ho c hy sinh không ph i trong khi làm nhi m v b o v r ng, tài nguyên r ng, tài s n v r ng thì vi c xem xét, xác nh n hư ng chính sách thương binh ho c li t s th c hi n theo Ngh nh 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư s 16/1998/TTLT-BL TBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a Liên b B Lao ng thương binh và xã h i, B Qu c phòng, B Công an. 3. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh cơ quan, ơn v ph n ánh v B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n ình Liêu Nguy n Văn ng
  5. ( ã ký) ( ã ký) M u s 6-TB1 ...................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ...................... c l p - T do - H nh phúc ...................... ...., ngày.... tháng.... năm...... S :........... GI Y CH NG NH N BN THƯƠNG .................................................................................................................... Ông, bà:.......................................... Sinh năm............................................ Nguyên quán:............................................................................................. Tham gia công tác ngày.... tháng.... năm..... C p b c, ch c v , ơn v khi b thương:..................................................... Cơ quan, ơn v khi b thương:................................................................... Lương chính khi b thương:........................................................................ B thương ngày..... tháng..... năm........ Nơi b thương:............................................................................................. Trư ng h p b thương:................................................................................ .................................................................................................................... .................................................................................................................... Các v t thương như sau:.............................................................................. .................................................................................................................... .................................................................................................................... Sau khi b thương ư c i u tr t i....... t ngày....... tháng.......... năm....... Ra vi n ngày... tháng.... năm.......
  6. a ch hi n nay:......................................................................................... Nh n xét và ngh c a cơ quan ơn v :.................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Th trư ng ơn v (Ghi rõ h tên, ch c v Ký tên, óng d u) M u s : 3-LS1 ...................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ...................... c l p - T do - H nh phúc ...................... ...., ngày.... tháng.... năm...... S :........... GI Y BÁO T NGHN CÔNG NH N LI T S .................................................................................................................... Ông, bà:...................................................................................................... Nguyên quán:................................. sinh năm............................................. Hi n trú t i:................................................................................................. Tham gia công tác: ngày...... tháng..... năm....... C p b c, ch c v :........................................................................................ Cơ quan, ơn v :.......................................................................................... ã hy sinh: ngày...... tháng..... năm.......
  7. T i:.............................................................................................................. Trong trư ng h p:....................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Thi hài mai táng t i:.................................................................................... ngh B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình Chính ph t ng b ng TQGC Công nh n Ông (bà)........................................................... là li t s Thân nhân c a ông (bà):..................................................... g m: Cha là:.................................... sinh năm....................... (còn s ng, ã ch t) M là:..................................... sinh năm....................... (còn s ng, ã ch t) Hi n cư trú t i:............................................................................................. V ho c ch ng là:.................. sinh năm...................................................... Và............. con, hi n cư trú t i:................................................................... .................................................................................................................... ính kèm:................................................................................................... TH TRƯ NG ƠN VN (Ghi rõ h tên, ch c v ) M u s 3-LS3 UBND t nh, thành ph ..... Huy n:............................. Xã, phư ng:..................... GI Y CH NG NH N TÌNH HÌNH THÂN NHÂN TRONG GIA ÌNH LI T S U ban nhân dân xã, phư ng:.................................................................................. Ch ng nh n li t s :..................................................................................................
  8. Quê quán:.............................................................................................................. Có nh ng thân nhân ch y u sau: TT H và Ngày Quan h Ngh nghi p và ch Ghi chú tên sinh v i li t s hi n nay (n u ch t thì ghi rõ ch t ngày, tháng, năm nào) Thái chính tr :........................................................................................ .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Ghi chú nh ng i u c n thi t (gia ình có li t s nào khác, ch ng Pháp hay ch ng M , b o v T qu c, ghi rõ h tên li t s ): .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... U ban nhân dân xã, phư ng ã trao i th ng nh t v i gia ình li t s v nh ng i m ghi trong gi y ch ng nh n này. Làm t i:..................................... ngày tháng năm TM. GIA ÌNH LI T S TM. U BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG ............................... ......................................................
Đồng bộ tài khoản