Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
158
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH về việc bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Công An-Bộ Quốc phòng ban hành , để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH

 1. B QU C PHÒNG-B CÔNG AN- C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B LAO Đ NG, THƯƠNG BINH Đ c L p – T Do – H nh Phúc VÀ XÃ H I ******* ******* S : 148/2007/TTLT/BQP-BCA- Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2007 BLĐTBXH THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N TH C HI N M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 68/2007/NĐ-CP NGÀY 19/4/2007 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T B O HI M XÃ H I V B O HI M XÃ H I B T BU C Đ I V I QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯ I LÀM CÔNG TÁC CƠ Y U HƯ NG LƯƠNG NHƯ Đ I V I QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN Thi hành Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c đ i v i quân nhân, công an nhân dân và ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương như đ i v i quân nhân, công an nhân dân (sau đây đư c vi t là Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP), B Qu c phòng, B Công an, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh như sau: A. CÁC CH Đ B O HI M XÃ H I B T BU C I. CH Đ M ĐAU 1. Th i gian hư ng ch đ m đau quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP tính theo ngày làm vi c, không k ngày ngh h ng tu n, ngày ngh l , ngh T t và ngày ngh phép h ng năm. 2. M c hư ng ch đ m đau quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP đư c th c hi n như sau: a) M c tr c p khi ngh vi c do m đau: Ti n lương làm căn c đóng b o hi m xã h i c a tháng M c hư ng li n k trư c khi ngh vi c S ngày ngh vi c = x 100% x ch đ m đau 26 ngày hư ng ch đ m đau b) M c tr c p khi ngh vi c đ chăm sóc con m: Ti n lương làm căn c đóng b o hi m xã h i c a tháng M c hư ng ch đ li n k trư c khi ngh vi c S ngày ngh vi c chăm = x 75% x chăm sóc con m 26 ngày sóc con m đau Ví d 1: Đ ng chí Nguy n Th Hu , trung úy quân nhân chuyên nghi p, hư ng lương trung c p nhóm 2, b c 5/10, h s lương 4.40; ph c p thâm niên là 14%; ngh m 6 ngày (t ngày 15/3/2007 đ n 20/3/2007, trong đó có ngày 18/3/2007 là ngày ngh h ng tu n theo quy đ nh); do đó, đ ng chí Hu đư c hư ng tr c p m đau thay ti n lương trong 05 ngày, m c hư ng tr c p m đau đư c tính như sau: - Ti n lương tháng 02/2007 làm căn c đóng b o hi m c a đ ng chí Hu : + Lương c p hàm có h s : 450.000 x 4,40 = 1.980.000đ + Ph c p thâm niên ngh 1.980.000 x 14% = 227.200đ C ng = 2.257.200đ /tháng - M c tr c p khi ngh vi c do m đau c a đ ng chí Hu là:
 2. 2.257.200đ 26 ngày x 100% x 05 ngày = 434.076 đ ng Ví d 2: Cũng đ i tư ng ví d 1, đ ng chí Hu có con dư i 7 tu i b m, ph i ngh vi c đ chăm sóc con m t ngày 16/4/2007 đ n ngày 22/4/2007 (trong đó có ngày 22/4/2007 là ngày ngh h ng tu n theo quy đ nh); do đó, đ ng chí Hu đư c hư ng tr c p ngh vi c đ chăm sóc con m thay ti n lương trong 06 ngày, m c hư ng tính như sau: 2.257.200đ 26 ngày x 75% x 06 ngày = 390.669 đ ng 3. Ngư i lao đ ng ngh vi c hư ng ch đ m đau t qu b o hi m xã h i t trên 26 ngày liên t c tr lên (tính theo ngày làm vi c) thì th i gian ngh vi c hư ng ch đ m đau t ngày th 27 tr đi, c ngư i lao đ ng và ngư i s d ng lao đ ng không ph i đóng b o hi m xã h i. Th i gian này không đư c tính là th i gian đóng b o hi m xã h i. II. CH Đ THAI S N 1. Ch đ thai s n đư c th c hi n đ i v i quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương, không phân bi t s con, con trong hay con ngoài giá thú, nh n con nuôi sơ sinh h p pháp dư i 4 tháng tu i. 2. Đi u ki n hư ng ch đ thai s n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 12 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ- CP c th như sau: a) Lao đ ng n sinh con và ngư i lao đ ng nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i ph i đóng b o hi m xã h i t đ 6 tháng tr lên trong th i gian 12 tháng trư c khi sinh con ho c nh n nuôi con nuôi. b) Trư ng h p sinh con ho c nh n nuôi con nuôi trư c ngày 15 c a tháng, thì tháng sinh con ho c nh n nuôi con nuôi không tính vào th i gian 12 tháng trư c khi sinh con ho c nh n nuôi con nuôi. c) Trư ng h p sinh con ho c nh n nuôi con nuôi t ngày 15 tr đi c a tháng, thì tháng sinh con ho c nh n nuôi con nuôi đư c tính vào th i gian 12 tháng trư c khi sinh con ho c nh n nuôi con nuôi. Ví d 3: Đ ng chí Nguy n Th Bình, sinh con vào ngày 15/8/2008. Kho ng th i gian 12 tháng trư c khi sinh con c a đ ng chí Bình đư c tính t tháng 9/2007 đ n tháng 8/2008. N u trong kho ng th i gian này đ ng chí Bình đã đóng b o hi m xã h i t đ 6 tháng tr lên thì đ ng chí Bình đư c hư ng ch đ thai s n theo quy đ nh. 3. Trư ng h p m ch t sau khi sinh con thì cha ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng đư c hư ng ch đ thai s n quy đ nh t i đi m đ kho n 3 Đi u 13 và kho n 1 Đi u 14 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP, c th như sau: a) Trư ng h p ch có cha tham gia b o hi m xã h i b t bu c, thì cha ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng đư c nh n tr c p thai s n cho đ n khi con đ 4 tháng tu i, m c tr c p đư c tính trên cơ s m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 6 tháng li n k trư c khi ngh vi c, tính theo lương c a ngư i cha, do cơ quan ngư i cha chi tr . b) Trư ng h p ch có m tham gia b o hi m xã h i b t bu c, thì cha ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng đư c nh n tr c p thai s n cho đ n khi con đ 4 tháng tu i, m c tr c p đư c tính trên cơ s m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 6 tháng li n k trư c khi ngh vi c, tính theo lương c a ngư i m , do cơ quan ngư i m chi tr . c) Trư ng h p c cha và m đ u tham gia b o hi m xã h i b t bu c, thì cha ho c ngư i tr c ti p nuôi dư ng đư c ti p t c nh n tr c p thai s n cho đ n khi con đ 4 tháng tu i, m c tr c p thai s n trong th i gian này đư c tính trên cơ s m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 6 tháng li n k trư c khi ngh vi c, tính theo lương c a ngư i cha, do cơ quan ngư i cha chi tr . 4. M c hư ng ch đ thai s n a) M c hư ng ch đ thai s n khi ngh vi c đi khám thai quy đ nh t i kho n 1 Đi u 13 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP tính theo ngày làm vi c, không k ngày ngh l , ngh T t, ngày ngh h ng tu n, th c hi n theo công th c sau:
 3. M c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 6 tháng li n k trư c khi ngh vi c M c hư ng = x 100% x S ngày ngh 26 ngày b) M c hư ng ch đ thai s n khi ngh vi c đ sinh con ho c nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i đư c tính theo tháng: M c bình quân ti n lương tháng đóng S tháng ngh sinh con M c hư ng = b o hi m xã h i c a 6 tháng li n k x ho c nuôi con nuôi trư c khi ngh vi c c) M c hư ng ch đ thai s n trong các trư ng h p đ t vòng tránh thai, tri t s n, s y thai, n o hút thai, thai ch t lưu tính c các ngày ngh l , ngh T t, ngày ngh h ng tu n (Ph l c s 1). d) M c hư ng ch đ thai s n trong các trư ng h p nêu t i các đi m a, b, c nêu trên đư c tình b ng 100% m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 6 tháng li n k trư c khi ngh vi c. - Trư ng h p ngư i lao đ ng đóng b o hi m xã h i chưa đ 6 tháng thì m c hư ng ch đ thai s n khi đi khám thai, khi s y thai, n o hút thai ho c thai ch t lưu, th c hi n các bi n pháp tránh thai là m c bình quân ti n lương c a các tháng đã đóng b o hi m xã h i; - Trư ng h p ngư i lao đ ng hư ng ch đ thai s n khi đi khám thai, khi s y thai, n o hút thai ho c thai ch t lưu, th c hi n các bi n pháp tránh thai ngay trong tháng đ u tham gia b o hi m xã h i, thì l y m c ti n lương đóng b o hi m xã h i c a chính tháng đó đ làm cơ s tính hư ng ch đ . Ví d 4: Đ ng chí Nguy n Th Anh đã hư ng ch đ tr c p tai n n lao đ ng m t l n, b suy gi m kh năng lao đ ng 22%, sinh con ngày 5/2/2007, có di n bi n ti n lương đóng b o hi m xã h i 6 tháng li n k trư c khi sinh con như sau: - T tháng 8/2006 đ n tháng 9/2006: thi u úy quân nhân chuyên nghi p, h s lương 3,70; ph c p thâm niên ngh 10%; - T tháng 10/2006 đ n tháng 01/2007: trung úy quân nhân chuyên nghi p, h s lương 3,95; ph c p thâm niên ngh 10%; M c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 6 tháng li n k trư c khi ngh vi c c a đ ng chí Anh đư c tính như sau: (450.000 x 3,70 x 1,10 x 2th) + (450.000 x 3,95 x 1,10 x 4th) = 1.914.000 đ/tháng 6 tháng Đ ng chí Anh đư c hư ng tr c p thai s n trong 6 tháng v i m c ti n b ng: 1.914.000 đ ng/tháng x 6 tháng = 11.484.000 đ ng 5. Đi làm trư c khi h t th i h n ngh sinh con N quân nhân, n công an nhân dân hư ng lương, lao đ ng n làm công tác cơ y u hư ng lương sinh con ho c trư ng h p sau khi sinh con mà con b ch t, có th đi làm trư c khi h t th i h n ngh sinh con khi có đ các đi u ki n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 15 c a Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. Ngoài ti n lương c a nh ng ngày làm vi c do ngư i s d ng lao đ ng tr , nh ng ngư i đi làm trư c khi h t th i h n ngh sinh con v n đư c hư ng ch đ thai s n cho đ n khi h t th i h n quy đ nh t i các đi m a, b, c, và d kho n 3 Đi u 13 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. Ví d 5: Đ ng chí Anh ( ví d 4), ngh thai s n đư c 86 ngày (t ngày 5/2/2007 đ n ngày 1/5/2007), đ ng chí Anh có nguy n v ng và đư c th trư ng đơn v đ ng ý, quân y đơn v có xác nh n v vi c đi làm s m không có h i cho s c kh e. Đ ng chí Anh đi làm t ngày 02/5/2007.
 4. Ngoài ti n lương đơn v tr , t tháng 5/2007 đ ng chí Anh v n đư c ti p t c hư ng ch đ thai s n đ 6 tháng tính t lúc ngh sinh con v i m c hư ng 1.914.000 đ ng/tháng t qu b o hi m xã h i. III. CH Đ TAI N N LAO Đ NG, B NH NGH NGHI P 1. Đi u ki n hư ng ch đ tai n n lao đ ng đ i v i quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u: a) B tai n n trong khi làm nhi m v , trong hu n luy n quân s , trong h c t p, công tác, luy n t p th d c th thao theo ch đ quy đ nh; b tai n n t i nơi làm vi c, trong gi làm vi c bao g m nh ng tai n n x y ra trong quá trình lao đ ng g n li n v i vi c th c hi n công vi c, nhi m v lao đ ng, trong th i gian ng ng vi c gi a gi do nhu c u sinh ho t đã đư c ch đ , n i quy quy đ nh như: v sinh kinh nguy t, t m r a, cho c n bú, đi v sinh; tai n n trong th i gian ngh gi i lao; tai n n trong th i gian chu n b k thúc công vi c t i nơi làm vi c. b) B tai n n ngoài nơi làm vi c, ngoài gi làm vi c khi th c hi n công vi c theo yêu c u c a ngư i ch huy, bao g m các công vi c g n li n v i vi c th c hi n nhi m v đư c phân công; b tai n n trên đư ng đi công tác và tr v sau chuy n công tác; b tai n n trên đư ng đi và v t nơi đ n nơi làm vi c trong kho ng th i gian và tuy n đư ng mà h ng ngày ngư i lao đ ng v n thư ng xuyên đi và v . 2. Ngư i lao đ ng trong các trư ng h p nêu t i đi m 1 trên nhưng do t h y ho i s c kh e, do say rư u, do s d ng ch t ma túy, ch t gây nghi n khác, ho c do làm vi c riêng mà b tai n n thì không đư c hư ng ch đ tai n n lao đ ng. 3. Đ i tư ng và đi u ki n hư ng ch đ b nh ngh nghi p th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 18 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. Th i gian làm vi c trong môi trư ng có y u t đ c h i và th i gian b o đ m đ gi i quy t ch đ b nh ngh nghi p đư c quy đ nh khác nhau cho t ng lo i b nh, do liên B Y t - Lao đ ng - Thương binh và xã h i - T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam quy đ nh (Ph l c s 2). 4. Ngư i lao đ ng b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p khi thi hành nhi m v đư c hư ng ch đ b nh ngh nghi p v i m c suy gi m kh năng lao đ ng th p nh t b ng 61%, và đư c hư ng t tháng li n k sau tháng có k t qu xét nghi m k t lu n b nhi m HIV/AIDS. C th như sau: a) Đi u ki n hư ng: Ngư i lao đ ng làm vi c trong các cơ s y t c a Quân đ i, Công an, trong các cơ s khám, ch a b nh thành l p theo quy đ nh t i Đi u 26 c a Pháp l nh X lý hành chính, ho c cơ s cai nghi n ma túy; làm vi c t i tr i giam, tr i t m giam, nhà t m gi , cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ho c trong khi thi hành công v theo s phân công c a th trư ng cơ quan, đơn v. b) Ch đ đư c hư ng: - Đư c hư ng tr c p b nh ngh nghi p h ng tháng t qu b o hi m xã h i v i m c suy gi m kh năng lao đ ng là 61% mà không ph i qua giám đ nh kh năng lao đ ng. - Khi s c kh e ti p t c gi m sút, Th trư ng cơ quan, đơn v có trách nhi m đ ngh B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph gi i thi u đi giám đ nh m c đ suy gi m kh năng lao đ ng. Trư ng h p đã ngh vi c mà s c kh e ti p t c suy gi m thì đ i tư ng làm đơn đ ngh B o hi m xã h i t nh, thành ph gi i thi u đi giám đ nh l i m c đ suy gi m kh năng lao đ ng đ gi i quy t tr c p b nh ngh nghi p cho phù h p. 5. Đ i v i các trư ng h p giám đ nh l i ho c giám đ nh t ng h p m c suy gi m kh năng lao đ ng: th c hi n theo hư ng d n chung c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. 6. Tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p m t l n (Ph l c s 3) M c tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p m t l n th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 21 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP đư c tính như sau: M c tr Tr c p tính theo m c suy gi m Tr c p tính theo th i gian và = + c pm tl n kh năng lao đ ng ti n lương tháng đóng b o
 5. hi m xã h i = {5 x Lmin + (m - 5) x 0,5 x Lmin} + {0,5 x L + (t - 1) x 0,3 x L} Trong đó: - Lmin: m c lương t i thi u chung c a tháng li n k trư c tháng b tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p. - m: m c suy gi m kh năng lao đ ng do tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p (l y s tuy t đ i 5 ≤ m ≤ 30). - L: m c ti n lương đóng b o hi m xã h i c a tháng li n k trư c tháng ngh vi c đ đi u tr tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p. Trư ng h p ngư i lao đ ng b tai n n lao đ ng ngay trong tháng đ u tham gia b o hi m xã h i thì b ng m c ti n lương đóng b o hi m xã h i c a chính tháng đó. - t: s năm đóng b o hi m xã h i, tính đ n h t tháng li n k trư c tháng b tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p, m t năm tính đ 12 tháng. Ví d 6: Đ ng chí trung úy Nguy n Văn An, b tai n n lao đ ng ngày 18/02/2007, h s lương 4,60; ph c p thâm niên ngh là 12%; ti n lương đóng b o hi m xã h i tháng 01/2007 là 2.318.400 đ ng, ph i đi u tr t i b nh vi n, ngày 20/3/2007 đư c ra vi n v đơn v ti p t c công tác. Ngày 15/5/2007 H i đ ng Giám đ nh y khoa k t lu n suy gi m kh năng lao đ ng 21%. Tính đ n h t tháng 01/2007 đ ng chí An có 12 năm 8 tháng đóng b o hi m xã h i. Tr c p tai n n lao đ ng m t l n c a đ ng chí An đư c tính như sau: - Tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao đ ng = 5 x 450.000đ + (21 - 5) x 0,5 x 450.000đ = 5.850.000 đ ng - Tr c p theo s năm và ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i = 0,5 x 2.318.400đ + (12 - 1) x 0,3 x 2.318.400đ = 8.809.920 đ ng - M c tr c p tai n n lao đ ng m t l n c a đ ng chí An là: 5.850.000 đ ng + 8.809.920 đ ng = 14.659.920 đ ng 7. Tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p h ng tháng (Ph l c s 4) a) Tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p h ng tháng quy đ nh t i Đi u 22 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP đư c tính như sau: Tr c p tính theo s năm và M c tr c p Tr c p tính theo m c suy gi m = + ti n lương tháng đóng b o h ng tháng kh năng lao đ ng hi m xã h i = {0,3 x Lmin + (m - 31) x 0,02 x Lmin} + {0,005 x L + (t - 1) x 0,003 x L} Trong đó: - Lmin: m c lương t i thi u chung c a tháng li n k trư c tháng b tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p. - m: m c suy gi m kh năng lao đ ng do tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p (l y s tuy t đ i 31 ≤ m ≤ 100). - L: m c ti n lương đóng b o hi m xã h i c a tháng li n k trư c tháng ngh vi c đ đi u tr tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p. Trư ng h p ngư i lao đ ng b tai n n lao đ ng ngay trong tháng đ u tham gia b o hi m xã h i thì b ng m c ti n lương đóng b o hi m xã h i c a chính tháng đó. - t: s năm đóng b o hi m xã h i, tính đ n h t tháng li n k trư c tháng b tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p; m t năm tính đ 12 tháng.
 6. b) Ti n lương t i thi u và ti n lương c a tháng li n k trư c khi ngh vi c đ đi u tr trong các công th c tính tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p m t l n ho c h ng tháng là tính t i th i đi m c a tháng li n k trư c tháng b tai n n lao đ ng, ho c tháng li n k trư c tháng giám đ nh y khoa đ i v i trư ng h p b b nh ngh nghi p không n m vi n đi u tr . Ví d 7: Cũng trư ng h p đ ng chí Nguy n Văn An nêu t i ví d 6, gi s đư c H i đ ng Giám đ nh y khoa k t lu n suy gi m kh năng lao đ ng 41%. M c tr c p h ng tháng đư c tính như sau: - Tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao đ ng = 0,3 x 450.000đ + (41 - 31) x 0,02 x 450.000đ = 225.000 đ ng/tháng - Tr c p tính theo s năm và ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i = 0,005 x 2.318.400đ + (12 - 1) x 0,003 x 2.318.400đ = 88.099 đ ng/tháng - M c tr c p h ng tháng c a đ ng chí An là: 225.000 đ ng/tháng + 88.099 đ ng/tháng = 313.099 đ ng/tháng Ví d 8: Đ ng chí Tr n Văn Tu n nhân viên Ban Cơ y u Chính ph , h s lương 3,95; b tai n n lao đ ng tháng 9/2006, có 15 năm 3 tháng đóng b o hi m xã h i, vào vi n đi u tr ba l n và ra vi n cu i tháng 5/2007; giám đ nh y khoa b suy gi m kh năng lao đ ng 33%. M c tr c p tai n n lao đ ng h ng tháng c a đ ng chí Tu n tính theo lương t i thi u chung t i th i đi m tháng 8/2006, sau đó nhân v i h s đi u ch nh lương t i thi u chung áp d ng t tháng 10/2006 (theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 94/NĐ-CP ngày 7/9/2006 c a Chính ph v đi u ch nh m c lương t i thi u chung) là 1,286; th i đi m đư c hư ng t tháng 5/2007 (tháng ra vi n). - Tr c p tính theo m c suy gi m kh năng lao đ ng = 0,3 x 350.000đ + (33 - 31) x 0,02 x 350.000đ = 119.000 đ ng/tháng - Tr c p tính theo s năm và ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i = 0,005 x 1.382.500đ + (15 - 1) x 0,003 x 1.382.500đ = 64.977 đ ng/tháng - M c tr c p h ng tháng tính theo lương tháng 8/2006 ng v i lương t i thi u là 350.000 đ/tháng: 119.000 đ ng + 64.977 đ ng = 183.977 đ ng/tháng - M c tr c p h ng tháng c a đ ng chí Tu n đư c đi u ch nh theo lương t i thi u áp d ng t tháng 10/2006 là 450.000 đ/tháng: 183.977 đ ng x 1,286 = 236.594 đ ng/tháng 8. Trách nhi m c a cơ quan B o hi m xã h i trong vi c trang c p phương ti n tr giúp sinh ho t, d ng c ch nh hình: a) Vi c trang c p phương ti n tr giúp sinh ho t, d ng c ch nh hình do B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n chung. b) B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph ch u trách nhi m c p kinh phí mua phương ti n tr giúp sinh ho t cho đ i tư ng. Trư ng h p phương ti n trang c p b hư h ng trư c th i h n do l i c a ngư i s d ng phương ti n thì h ph i t chi phí s a ch a; n u do cơ quan b o hi m xã h i c p mà không b o đ m ch t lư ng thì cơ quan b o hi m xã h i ph i s a ch a ho c c p phương ti n khác thay th . c) Cơ quan b o hi m xã h i đang tr c ti p qu n lý đ i tư ng có trách nhi m gi i thi u ngư i lao đ ng b tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p thu c di n đư c trang c p đi làm các phương
 7. ti n phù h p v i ch c năng b t n thương và thanh toán ti n mua các phương ti n đư c trang c p, ti n tàu xe đi l i đ làm ho c nh n các phương ti n trang c p; ti n s a ch a ho c thay th các phương ti n do cơ quan b o hi m xã h i c p không b o đ m ch t lư ng. 9. Ch đ đ i v i ngư i lao đ ng đang hư ng tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p h ng tháng khi ngh vi c đư c quy đ nh c th như sau: a) N u đ đi u ki n hư ng ch đ hưu trí h ng tháng, thì đư c hư ng c tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p h ng tháng và ch đ hưu trí h ng tháng. b) N u không đ đi u ki n hư ng hưu trí h ng tháng, thì ngoài vi c đư c hư ng tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p h ng tháng, còn đư c hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n, ho c có nguy n v ng thì đư c b o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i; đ ng th i đư c hư ng b o hi m y t do qu b o hi m xã h i b o đ m. IV. CH Đ HƯU TRÍ 1. Ngư i lao đ ng quy đ nh t i Đi u 29 và Đi u 30 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP đư c c ng d n các kho ng th i gian đ gi i quy t ch đ hưu trí, c th như sau: a) Th i gian làm ngh , công vi c n ng nh c, đ c h i, nguy hi m; đ c bi t n ng nh c, đ c h i, nguy hi m; th i gian làm vi c nơi có ph c p khu v c h s t 0,7 tr lên mà b ng t quãng thì đư c c ng d n. b) Th i gian là quân nhân, công an nhân dân và làm công tác cơ y u đư c c ng d n đ gi i quy t ch đ hưu trí theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 29 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. 2. Cách tính m c lương hưu h ng tháng và m c hư ng tr c p m t l n khi ngh hưu quy đ nh t i kho n 1 và kho n 3 Đi u 31 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP, c th như sau: a) M c lương hưu h ng tháng tính theo th i gian đóng b o hi m xã h i và m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i: 15 năm đ u đóng b o hi m xã h i đư c tính b ng 45%, sau đó c thêm m i năm đóng b o hi m xã h i thì đư c tính thêm 2% đ i v i nam và 3% đ i v i n , m c t i đa b ng 75%; b) M c tr c p m t l n khi ngh hưu đ i v i nam có trên 30 năm, n có trên 25 năm đóng b o hi m xã h i: t năm th 31 tr đi đ i v i nam và t năm th 26 tr đi đ i v i n , c m i năm đóng b o hi m xã h i đư c tính b ng 0,5 tháng m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i; c) Th i gian đóng b o hi m xã h i có tháng l quy đ nh t i kho n 4 Đi u 31 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP như sau: dư i 3 tháng đóng b o hi m xã h i thì không đư c tính; t đ 3 tháng đ n đ 6 tháng tính b ng n a m c hư ng c a m t năm b o hi m xã h i, t trên 6 tháng đ n dư i 12 tháng tính b ng m c hư ng c a m t năm đóng b o hi m xã h i. Ví d 9: Đ ng chí Nguy n Văn Ba, có 29 năm 3 tháng đóng b o hi m xã h i. T l lương hưu h ng tháng c a đ ng chí Ba đư c tính như sau: - 29 năm = 73%; - 03 tháng tính b ng m c hư ng c a n a (1/2) năm đóng b o hi m xã h i: 2% x 0,5 = 1%; Do đó, t l % lương hưu c a đ ng chí Ba là: 73% + 1% = 74% Ví d 10: Đ ng chí Hoàng Th Mai, thư ng úy quân nhân chuyên nghi p, có 25 năm 10 tháng đóng b o hi m xã h i. Tr c p m t l n c a đ ng chí Mai khi ngh hưu đư c tính như sau: 25 năm 10 tháng – 25 năm = 10 tháng 10 tháng tính b ng m t năm đóng b o hi m xã h i và m c hư ng tr c p m t l n b ng m c hư ng c a m t năm đóng b o hi m xã h i, t c là b ng 0,5 tháng m c bính quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i. Ví d 11: Đ ng chí Tr n Văn L c, đ i tá, có đ 43 năm đóng b o hi m xã h i. Tr c p m t l n khi ngh hưu c a đ ng chí L c đư c tính như sau: 0,5 tháng x (43 - 30) năm = 6,5 tháng m c bình quân ti n lương tháng đóng BHXH. 3. Đ i v i ngư i ngh hưu khi suy gi m kh năng lao đ ng quy đ nh t i Đi u 30 Ngh đ nh s 68/2008/NĐ-CP thì cách tính tr t l % lương hưu c th như sau:
 8. a) Ngu i ngh hưu b suy gi m kh năng lao đ ng theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 30 Ngh đ nh 68/2007/NĐ-CP: m i năm ngh hưu trư c tu i so v i tu i 55 đ i v i nam và tu i 50 đ i v i n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 29 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP thì t l hư ng lương gi m đi 1%; b) Ngư i ngh hưu theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 30 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP: m i năm ngh hưu trư c tu i so v i tu i 50 đ i v i nam và tu i 45 đ i v i n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 29 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP thì t l hư ng lương hưu gi m đi 1%; c) Vi c tr t l % lương hưu do ngh hưu trư c tu i: c m i năm ngh hưu trư c tu i (năm tính theo l ch) thì gi m 1% lương hưu. Trư ng h p tu i ngh hưu có tháng l thì đư c tính tròn như m t năm tu i. Ví d 12: Đ ng chí Ph m Văn Hòa, c p b c đ i úy QNCN, nhân viên s a ch a máy thông tin, có đ 24 năm đóng b o hi m xã h i trong quân đ i; đ ng chí Hòa b suy gi m kh năng lao đ ng 61%, ngh vi c hư ng lương hưu khi 51 năm 02 tháng tu i đ i. T l % hư ng lương hưu h ng tháng cùa đ ng chí Hòa đư c tính như sau: - 24 năm tròn đóng b o hi m xã h i: tính b ng 63% lương bình quân - Suy gi m kh năng lao đ ng 61% ngh vi c hư ng lương hưu khi có 51 năm 02 tháng tu i đ i, tính tròn là 52 tu i, t l ph n trăm lương hưu b tr : (55 tu i – 52 tu i) x 1% = 3% - T l % lương hưu h ng tháng c a đ ng chí Hòa là: 63% - 3% = 60% 4. Ngư i lao đ ng khi ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c, ngư i lao đ ng b nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro trong khi thi hành nhi m v , n u không đ đi u ki n hư ng lương hưu h ng tháng thì đư c hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n quy đ nh t i Đi u 32 Ngh đ nh 68/2007/NĐ- CP, c m i năm đóng b o hi m xã h i đư c tr c p 1,5 tháng m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i. Đ i v i h s quan, binh s hư ng ph c p thì th i gian đóng b o hi m xã h i đ tính hư ng tr c p b o hi m xã h i th c hi n như sau: a) H s quan, binh s ph c v t i ngũ có th i h n r i xu t ngũ ngay thì th i gian đóng b o hi m xã h i ng v i th i gian ph c v t i ngũ đ tính hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n, ho c b o lưu trên s b o hi m xã h i ch tính t khi Lu t B o hi m xã h i có hi u l c thi hành (t tháng 01/2007 tr đi): b) H s quan, binh s ph c v t i ngũ sau đó chuy n ti p sang di n hư ng lương (s quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng ho c sĩ quan, h sĩ quan, công nhân viên ch c công an nhân dân) thì th i gian đóng b o hi m xã h i ng v i th i gian th c t ph c v t i ngũ đ tính hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n ho c b o lưu trên s b o hi m xã h i đư c tính t khi nh p ngũ. Ví d 13: Đ ng chí Võ Văn Huân, sinh năm 1974, nh p ngũ vào Công an t nh An Giang tháng 2/1995; thi u úy lái xe; tháng 12/2007 xu t ngũ, có 12 năm 10 tháng đóng BHXH. M c bình quân ti n lương đóng b o hi m xã h i khi xu t ngũ c a đ ng chí Huân c th như sau: - T tháng 12/2001 đ n tháng 11/2003 là 24 tháng, h s lương cũ 2,30 chuy n đ i lương m i là 3,20; thâm niên ngh 8%: 450.000 đ ng x 3,20 x 1,08 x 24 tháng = 37.324.800 đ ng - T tháng 12/2003 đ n tháng 11/2006 là 36 tháng, trong đó t tháng 12/2003 đ n tháng 9/2004 có h s cũ 2,50, chuyên đ i h s lương m i c quá trình là 3,45; thâm niên ngh 11%: 450.000 đ ng x 3,45 x 1,11 x 36 tháng = 62.037.900 đ ng - T tháng 12/2006 đ n tháng 11/2007 là 12 tháng h s lương 3,70; thâm niên ngh 12%; 450.000 đ ng x 3,70 x 1,12 x 12 tháng = 22.377.600 đ ng
 9. Vì đ ng chí Huân nh p ngũ tháng 02/1995 (trong giai đo n t tháng 01/1995 đ n tháng 12/2000) nên theo quy đ nh t i đi m a, kho n 2, Đi u 34 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP thì lương bình quân đ tính tr c p b o hi m xã h i m t l n cho đ ng chí Huân tính theo 6 năm cu i (72 tháng) trư c khi xu t ngũ: 37.324.800đ + 62.037.900đ + 22.377.600đ = 1.690.837 đ ng/tháng 72 tháng M c tr c p b o hi m xã h i m t l n trư c khi xu t ngũ c a đ ng chí Huân như sau: - 12 năm: 1.690.837 đ x 12 năm x 1,5 tháng = 30.435.066 đ ng - 10 tháng l tính b ng 1 năm: 1.690.837đ x 1,5 tháng = 2.536.255 đ ng T ng m c tr c p b o hi m xã h i m t l n khi xu t ngũ c a đ ng chí Huân là: 30.435.066 đ ng + 2.536.255 đ ng = 32.971.321 đ ng Ví d 14: Đ ng chí Hoàng Văn Sơn, nh p ngũ 02/2006 theo Lu t Nghĩa v quân s , tháng 8/2007 xu t ngũ. Đ ng chí Sơn đư c hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n khi xu t ngũ v i th i gian t tháng 01/2007 đ n tháng 7/2007 là 7 tháng, tính hư ng b ng 01 năm: 01 năm đư c hư ng 1,5 tháng LTT = 450.000 đ ng x 1,5 = 675.000 đ ng 5. B o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i quy đ nh t i Đi u 33 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP như sau: a) Trong th i gian b o lưu, n u ti p t c làm vi c và đóng b o hi m xã h i thì đư c c ng ti p th i gian đóng b o hi m xã h i và đư c gi i quy t các ch đ b o hi m xã h i theo quy đ nh đ i v i t ng đ i tư ng lao đ ng t i th i đi m gi i quy t ch đ b o hi m xã h i; b) Trong th i gian b o lưu, n u có nguy n v ng đư c nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n thì B o hi m xã h i t nh, thành ph nơi đ i tư ng cư trú h p pháp căn c vào s b o hi m xã h i đ chi tr tr c p b o hi m xã h i m t l n; c) Quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u có đ 20 năm đóng b o hi m xã h i tr lên, và trong th i gian b o lưu không ti p t c đóng b o hi m xã h i n a, thì khi đ tu i đ i quy đ nh t i kho n 1 ho c kho n 2 Đi u 29 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP đư c hư ng lương hưu h ng tháng, do B o hi m xã h i t nh, thành ph nơi cư trú h p pháp gi i quy t. d) Quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u đã có đ 20 năm đóng b o hi m xã h i tr lên, trong th i gian b o lưu không ti p t c làm vi c và đóng b o hi m xã h i, n u b m đau, tai n n r i ro mà b suy gi m kh năng lao đ ng, có nguy n v ng thì làm đơn đ ngh B o hi m xã h i t nh, thành ph nơi cư trú h p pháp gi i thi u đi giám đ nh y khoa v m c đ suy gi m kh năng lao đ ng, n u suy gi m kh năng lao đ ng t 61% tr lên thì: - Trư ng h p đ 50 tu i đ i v i nam và 45 tu i đ i v i n mà làm vi c trong đi u ki n lao đ ng bình thư ng thì đư c hư ng ch đ hưu trí theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 30 Ngh đ nh 68/2007/NĐ-CP. Th i đi m nh n lương hưu h ng tháng đư c hư ng t tháng đ ng th i có đ các y u t theo quy đ nh v tu i đ i và k t lu n c a H i đ ng Giám đ nh y khoa. - Trư ng h p th i gian đóng b o hi m xã h i có đ 15 năm làm ngh ho c công vi c đ c bi t n ng nh c, đ c h i, nguy hi m tr lên thu c danh m c ngh , công vi c do B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i và B Y t ban hành, thì đư c ngh hưu theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 30 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP, không ph thu c vào tu i đ i. Th i đi m nh n lương hưu h ng tháng đư c hư ng t tháng có k t lu n c a H i đ ng Giám đ nh y khoa. đ) Trong th i gian b o lưu mà b ch t thì đư c hư ng ch đ t tu t quy đ nh t i M c 5, Chương II Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP và M c V – Ph n A c a Thông tư này, do B o hi m xã h i t nh, thành ph nơi cư trú h p pháp gi i quy t. e) Trong th i gian b o lưu không đư c hư ng ch đ m đau, ch đ thai s n; tr trư ng h p sinh con ho c nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 12 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. g) Các trư ng h p b o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i, khi gi i quy t ch đ hưu trí, tr c p b o hi m xã h i m t l n, tr c p tu t m t l n thì ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i
 10. theo ch đ ti n lương do Nhà nư c quy đ nh đư c tính theo m c lương t i thi u chung t i th i đi m gi i quy t hư ng b o hi m xã h i. Ví d 15: Đ ng chí Ph m Th Lan, sinh tháng 9/1957, thư ng úy quân nhân chuyên nghi p, nhân viên b o m t, ph c viên tháng 7/2007, th i gian b o lưu là 20 năm 10 tháng công tác có đóng b o hi m xã h i. T tháng 10/2008 đ n 12/2012 là công nhân h p đ ng có đóng b o hi m xã h i thu c Công ty may 10, tháng 01/2013 đ ng chí Lan ngh vi c và đư c gi i quy t ch đ hưu trí theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 c a Chính ph . Th i gian đóng b o hi m c a đ ng chí Lan là: 20 năm 10 tháng + 4 năm 3 tháng = 25 năm 01 tháng 6. M c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i đ tính lương hưu, tr c p m t l n khi ngh hưu, tr c p b o hi m xã h i m t l n khi ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c quy đ nh t i Đi u 34 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP th c hi n như sau: Ngư i lao đ ng thu c đ i tư ng th c hi n ch đ ti n lương do Nhà nư c quy đ nh thì tính m c bình quân ti n lương tháng trư c khi ngh vi c đư c tính theo công th c sau: a) Đ i v i ngư i lao đ ng tham gia b o hi m xã h i trư c ngày 01/01/1995: T ng s ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 60 M c bình quân ti n tháng cu i cùng trư c khi ngh vi c lương tháng đóng = b o hi m xã h i 60 tháng b) Đ i v i ngư i lao đ ng b t đ u tham gia b o hi m xã h i trong kho ng th i gian t ngày 01/01/1995 đ n ngày 31/12/2000: T ng s ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 72 M c bình quân ti n tháng cu i cùng trư c khi ngh vi c lương tháng đóng = b o hi m xã h i 72 tháng c) Đ i v i ngư i lao đ ng b t đ u tham gia b o hi m xã h i trong kho ng th i gian t ngày 01/01/2001 đ n ngày 31/12/2006: T ng s ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 96 M c bình quân ti n tháng cu i cùng trư c khi ngh vi c lương tháng đóng = b o hi m xã h i 96 tháng d) Đ i v i ngư i lao đ ng b t đ u tham gia b o hi m xã h i t ngày 01/01/2007 tr đi: T ng s ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 120 M c bình quân ti n tháng cu i cùng trư c khi ngh vi c lương tháng đóng = b o hi m xã h i 120 tháng đ) Ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i trong các công th c quy đ nh t i các đi m a, b, c, d nêu trên là ti n lương theo ng ch, b c, c p b c quân hàm, ph c p ch c v , ph c p thâm niên ngh , ph c p thâm niên vư t khung đã th c s hư ng và đóng b o hi m xã h i (n u có). Khi tính bình quân ti n lương này đư c đi u ch nh theo ch đ ti n lương quy đ nh t i Ngh đ nh s 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph và quy đ nh v ti n lương t i thi u chung t i th i đi m hư ng lương hưu ho c nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n. Ví d 16: Đ ng chí Phan Văn Hoàng, đ i tá chuyên viên chính T ng c c 5 - B Công an, vào công an nhân dân tháng 03/1967, có 40 năm 01 tháng thâm niên trong ngành công an, ngh hư ng ch đ hưu trí t tháng 04/2007: m c bình quân ti n lương tháng trư c khi ngh hưu c a đ ng chí Hoàng c th như sau: - T tháng 4/2002 đ n tháng 7/2004 là 28 tháng, h s lương cũ 5,90; thâm niên ngh 37%; chuy n sang h s lương m i là 7,30; thâm niên ngh 37%: 450.000 đ ng x 7,30 x 1,37 x 28 tháng = 126.012.600 đ ng
 11. - T tháng 8/2004 đ n tháng 3/2007 là 32 tháng, trong đó t tháng 8/2004 đ n 9/2004 h s lương cũ 6,50; chuy n sang h s lương m i c quá trình 8,0, thâm niên ngh 40%: 450.000 đ ng x 8,0 x 1,40 x 32 tháng = 161.280.000 đ ng M c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a đ ng chí Hoàng là: 126.012.600 đ ng + 161.280.000 đ ng 60 tháng = 4.788.210 đ ng/tháng Ví d 17: Đ ng chí Hoàng Văn Dương, sinh năm 1957, nhân viên cơ y u (hư ng lương sơ c p nhóm 1) thu c Ban Cơ y u Chính ph , vào ngành cơ y u tháng 6/1977; ngh hư ng ch đ hưu trí t tháng 6/2007, có 30 năm ph c v trong ngành cơ y u, m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i trư c khi ngh hưu c a đ ng chí Dương c th như sau: - T tháng 06/2002 đ n tháng 8/2004 là 27 tháng, h s lương cũ 4,20, chuy n sang h s lương m i 5,45; thâm niên ngh 27%: 450.000 đ ng x 5,45 x 1,27 x 27 tháng = 84.096.225 đ ng. - T tháng 9/2004 đ n tháng 8/2005 là 12 tháng, trong đó tháng 9/2004 h s lương cũ 4,20; chuy n sang lương m i c quá trình là 5,45: thâm niên ngh 28%; ph c p thâm niên vư t khung 5%: 450.000 đ ng x 5,45 x 1,05 x 1,28 x 12 tháng = 39.553.920 đ ng. - T tháng 9/2005 đ n tháng 8/2006 là 12 tháng, h s 5,45: thâm niên ngh 29%; thâm niên vư t khung 6%: 450.000 đ ng x 5,45 x 1,06 x 1,29 x 12 tháng = 40.242.582 đ ng. - T tháng 9/2006 đ n tháng 5/2007 là 9 tháng; h s lương 5,45; thâm niên ngh 29%; thâm niên vư t khung 7%: 450.000 đ ng x 5,45 x 1,07 x 1,29 x 9 tháng = 30.466.671 đ ng. M c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a đ ng chí Dương trong 5 năm cu i là: 84.096.225đ + 39.553.920đ + 40.242.582đ + 30.466.671đ 60 tháng = 3.239.323 đ ng/tháng 7. Trư ng h p ngư i lao đ ng v a có th i gian tham gia b o hi m xã h i theo ch đ ti n lương do Nhà nư c quy đ nh, v a có th i gian tham gia b o hi m xã h i theo ch đ ti n lương do ngư i s d ng lao đ ng quy đ nh, đư c tính theo công th c sau: T ng s ti n lương tháng T ng s ti n lương, ti n công đóng b o hi m xã h i c a các tháng đóng b o hi m xã + M c bình quân ti n theo ch đ ti n lương h i theo ch đ ti n lương do lương, ti n công do Nhà nư c quy đ nh ngư i s d ng lao đ ng quy đ nh tháng đóng b o = hi m xã h i T ng s tháng đóng b o hi m Trong đó: T ng s ti n lương tháng M c bình quân ti n lương T ng s tháng đóng đóng b o hi m xã h i tháng đóng b o hi m xã h i b o hi m xã h i theo = x theo ch đ ti n lương do (quy đ nh t i các đi m a, b, c, ch đ ti n lương do Nhà nư c quy đ nh và d kho n 8 này) Nhà nư c quy đ nh 8. Quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u đã chuy n sang ng ch công ch c, viên ch c qu c phòng, công an, cơ y u ho c chuy n ngành sang làm vi c trong biên ch t i các cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i và hư ng lương t ngân sách Nhà nư c, ho c chuy n ngành đi h c, ho c chuy n ngành sang doanh nghi p Nhà nư c r i m i ngh hưu quy đ nh t i kho n 7 Đi u 34 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP, thì cách tính lương hưu th c hi n như sau: a) Đư c l y m c bình quân ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i t i th i đi m ngh hưu, c ng thêm kho n ph c p thâm niên ngh đã hư ng chuy n đ i theo ch đ ti n lương quy đ nh t i Ngh đ nh s 204/2004/NĐ-CP, Ngh đ nh s 205/NĐ-CP ngày 14/12/2004
 12. c a Chính ph và đư c l y m c lương t i thi u chung t i th i đi m ngh hưu đ làm cơ s tính lương hưu. b) Trư ng h p quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u đã chuy n ngành r i m i ngh hưu, mà khi ngh hưu có m c lương hưu tính theo đi m a kho n này th p hơn m c lương hưu tính theo m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i t i th i đi m chuy n ngành, thì đư c l y ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i t i th i đi m chuy n ngành chuy n đ i theo ch đ ti n lương quy đ nh t i Ngh đ nh s 204/2004/NĐ-CP, Ngh đ nh s 205/NĐ-CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph và đư c l y m c lương t i thi u chung t i th i đi m ngh hưu đ làm cơ s tính lương hưu. Ví d 18: Đ ng chí Nguy n Văn Tr ng, sinh tháng 9/1948, là đ i úy đi u tra viên thu c Phòng C nh sát đi u tra, Công an TP Hà N i, có 14 năm 10 tháng đư c tính thâm niên ngh , đư c chuy n ngành ra làm ki m sát viên, Vi n ki m sát nhân dân TP Hà N i, ngh vi c hư ng ch đ hưu trí t ngày 01/10/2008; có t ng th i gian đóng b o hi m xã h i là 38 năm. Đ ng chí Tr ng có di n bi n ti n lương đóng b o hi m xã h i c a 5 năm cu i như sau (gi s ti n lương t i thi u chung t i th i đi m tháng 10/2008 là 450.000 đ/tháng): - T tháng 10/2003 đ n tháng 9/2006 = 36 tháng, trong đó t tháng 10/2003 đ n tháng 9/2004 h s lương cũ 5,18; chuy n đ i sang h s lương m i c quá trình là 6,44: 450.000 đ ng x 6,44 x 36 tháng = 104.328.000 đ ng. - T tháng 10/2006 đ n tháng 9/2008 = 24 tháng h s lương m i 6,78: 450.000 đ ng x 6,78 x 24 tháng = 73.224.000 đ ng. - Lương bình quân 5 năm cu i trư c khi ngh hưu: 104.328.000 đ ng + 73.224.000 đ ng 60 tháng = 2.959.200 đ ng/tháng. - Ph c p thâm niên ngh c a đ ng chí Tr ng trư c khi chuy n ngành đư c c ng vào m c bình quân ti n lương tháng đ làm cơ s tính lương hưu như sau: Đ i úy có h s lương c p hàm b ng 5,40, t l ph c p thâm niên ngh đư c tính là: 450.000 đ ng x 5,40 x 14% = 340.200 đ ng. - M c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i đ làm cơ s tính lương hưu là: 2.959.200 đ ng + 340.200 đ ng = 3.299.400 đ ng/tháng. - Lương hưu h ng tháng c a đ ng chí Tr ng là: 3.229.400 đ ng x 75% = 2.474.550 đ ng/tháng. Ví d 19: Đ ng chí Lê Văn Kim, sinh tháng 4/1955, nguyên thi u tá, tr lý Tòa án Quân s Trung ương, có 20 năm 7 tháng đư c tính thâm niên ngh , chuy n ngành tháng 8/2000 ra làm Th m phán tòa án huy n Đông Anh, TP Hà N i, có 35 năm 3 tháng đóng b o hi m xã h i, tháng 4/2015 ngh hư ng ch đ hưu trí. Đ ng chí Kim có m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i c a 5 năm cu i trư c khi chuy n ngành và trư c khi ngh hưu như sau: - Trư c khi chuy n ngành: + T tháng 9/1995 đ n tháng 7/1999 = 47 tháng, đ i úy, h s lương cũ 4,15 chuy n đ i h s lương m i 5,40; thâm niên ngh 19%: 450.000 đ ng x 5,40 x 1,19 x 47 tháng = 135.909.900 đ ng. + T tháng 8/1999 đ n tháng 8/2000 = 13 tháng, thi u tá, h s lương cũ 4,80, chuy n đ i h s lương m i 6,0; thâm niên ngh 20%. 450.000 đ ng x 6,0 x 1,20 x 13 tháng = 42.120.000 đ ng. + Lương bình quân trư c khi chuy n ngành: 135.909.900 đ ng + 42.120.000 đ ng 60 tháng = 2.967.165 đ ng/tháng.
 13. - Trư c khi ngh hưu Gi s m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i trư c khi ngh hưu c a đ ng chí Kim là: 1.933.909 đ ng/tháng. - Ph c p thâm niên ngh trư c khi chuy n ngành, chuy n đ i theo quy đ nh ti n lương m i: 450.000 đ ng x 6,0 x 20% = 540.000 đ ng. T ng c ng: 1.933.909 đ ng + 540.000 đ ng = 2.473.909 đ ng/tháng. Như v y, m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i đ tính lương hưu c a đ ng chí Kim t i th i đi m ngh hưu th p hơn m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i t i th i đi m chuy n ngành. Do đó, đ ng chí Kim đư c l y m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i t i th i đi m chuy n ngành là 2.967.165 đ ng/tháng đ làm cơ s tính lương hưu. 9. Quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u n u còn thi u th i gian đóng b o hi m xã h i t i đa không quá 6 tháng đ đi u ki n hưu trí thì đư c đóng b o hi m xã h i m t l n cho nh ng tháng còn thi u, đ gi i quy t ch đ hưu trí h ng tháng khi ngh vi c theo quy đ nh t i Đi u 29, Đi u 30 và kho n 7 Đi u 50 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP cho các trư ng h p sau: a) Đ 55 tu i đ i v i nam và đ 50 tu i đ i v i n nhưng còn thi u t i đa không quá 6 tháng thì đ 20 năm đóng b o hi m xã h i; b) Đ 50 tu i đ i v i nam và đ 45 tu i đ i v i n và đ 15 năm làm ngh ho c công vi c n ng nh c, đ c h i, nguy hi m tr lên; ho c đ 15 năm làm vi c nơi có ph c p khu v c h s 0,7 tr lên nhưng còn thi u t i đa không quá 6 tháng thì đ 20 năm đóng b o hi m xã h i. c) Đ 5 năm tu i quân ho c 5 năm thâm niên ngh tr lên (không ph thu c vào tu i đ i) nhưng còn thi u t i đa không quá 6 tháng thì đ th i gian ph c v trong quân đ i, công an, cơ y u 25 năm đ i v i nam và 20 năm đ i v i n ; d) Đ 50 tu i đ i v i nam và đ 45 tu i đ i v i n b suy gi m kh năng lao đ ng t 61% tr lên nhưng còn thi u t i đa không quá 6 tháng thì đ 20 năm đóng b o hi m xã h i; đ) Đ 15 năm làm ngh ho c công vi c đ c bi t n ng nh c, đ c h i, nguy hi m, b suy gi m kh năng lao đ ng 61% tr lên, không ph thu c vào tu i đ i nhưng còn thi u t i đa không quá 6 tháng thì đ 20 năm đóng b o hi m xã h i; e) B nhi m HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh nghi p trong khi thi hành nhi m v , còn thi u t i đa không quá 6 tháng thì đ 20 năm đóng b o hi m xã h i; g) M c đóng b o hi m xã h i m t l n cho nh ng tháng còn thi u (không quá 6 tháng) vào qu hưu trí, t tu t th c hi n theo quy đ nh c th t i đi m 2, Ph n B Thông tư này. Ví d 20: Đ ng chí Đ Th H i, sinh tháng 5/1960, nhân viên mã hóa, thu c Ban Cơ y u Chính ph . Tháng 5/2010 cơ quan cho ngh vi c v i 19 năm 7 tháng đóng b o hi m xã h i. Đ ng chí H i có nguy n v ng đóng ti p b o hi m xã h i 5 tháng cho đ 20 năm đóng b o hi m xã h i đ đư c hư ng ch đ hưu trí. Khi đó, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph đ ng ý cho đ ng chí H i đóng b o hi m xã h i b ng (6% + 12%) x 5 tháng theo m c ti n lương tháng cu i cùng trư c khi ngh vi c (tháng 4/2010). T tháng 5/2010 đ ng chí H i (đ 50 năm tu i đ i) đư c hư ng lương hưu h ng tháng. V. CH Đ T TU T 1. Tr c p mai táng b ng 10 tháng lương t i thi u chung t i th i đi m ch t. Ti n lương t i thi u chung do Chính ph quy đ nh cho t ng giai đo n. 2. Tr c p tu t h ng tháng đ i v i con chưa đ 18 tu i n u còn đi h c quy đ nh t i đi m a, kho n 2 Đi u 37 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP là con đang h c các trư ng ph thông, các trư ng, l p đào t o b c đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p ho c d y ngh qu c l p, dân l p, tư th c. 3. Đ i v i thân nhân hư ng tr c p tu t h ng tháng quy đ nh t i kho n 2, Đi u 37 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP b suy gi m kh năng lao đ ng thì ph i do th trư ng đơn v qu n lý tr c ti p quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u b ch t gi i thi u đi giám đ nh y khoa t i đ a phương nơi thân nhân cư trú. Th i h n gi i thi u đi giám đ nh m c suy gi m
 14. kh năng lao đ ng trong vòng 6 tháng k t khi quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u ch t. N u H i đ ng Giám đ nh y khoa k t lu n b suy gi m kh năng lao đ ng t 81% tr lên thì đư c hư ng tr c p tu t h ng tháng t tháng sau khi ngư i lao đ ng ch t. 4. Toàn b thân nhân thu c di n hư ng tr c p tu t h ng tháng n u có thu nh p h ng tháng b ng m c lương t i thi u chung tr lên thì không hư ng ti n tu t h ng tháng mà hư ng tr c p tu t m t l n, do m t ngư i đ i di n đ ng tên nh n. 5. Quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u có th i gian đóng b o hi m xã h i n u còn thi u t i đa không quá 6 tháng thì đ 15 năm đóng b o hi m xã h i mà b ch t, n u thân nhân đ đi u ki n hư ng tr c p tu t h ng tháng và có nguy n v ng nh n tr c p tu t h ng tháng thì thân nhân đư c đóng ti p b o hi m xã h i m t l n cho nh ng tháng còn thi u, đ gi i quy t tr c p tu t h ng tháng theo quy đ nh t i Đi u 37 và kho n 7 Đi u 50 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP (k c v i ngư i đang b o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i). Ví d 21: Đ ng chí Tr n Văn Đ ng, đ i úy, nh p ngũ tháng 11/1992, ch c v đ i đ i trư ng, ch t tháng 4/2007, có th i gian tham gia đóng b o hi m xã h i là 14 năm 6 tháng, gia đình có nguy n v ng xin đóng ti p b o hi m xã h i m t l n cho 6 tháng còn thi u (đ 15 năm) đ thân nhân đư c hư ng tr c p tu t h ng tháng. Cách tính như sau: - Thay ngư i s d ng lao đ ng đóng 11% vào qu hưu trí, t tu t: 450.000 đ ng x (5,40 + 0,30) x 1,14% x 11% x 6 tháng = 1.929.906 đ ng - Cá nhân đóng 5%: 450.000 đ ng x (5,40 + 0,30) x 1,14 x 5% x 6 tháng = 877.230 đ ng T ng s ti n thân nhân đ ng chí Đ ng ph i đóng là: 1.929.906 đ ng + 877.230 đ ng = 2.807.136 đ ng. - Thân nhân đ ng chí Đ ng đư c hư ng tr c p tu t h ng tháng t tháng 5/2007 tr đi. 6. Nh ng trư ng h p hư ng tr c p tu t m t l n và m c hư ng như sau: a) Ngư i lao đ ng đã đóng b o hi m xã h i đ 15 năm tr lên nhưng chưa hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n mà ch t, k c đang đóng b o hi m xã h i ho c đang b o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i, nhưng không có ho c không còn thân nhân đ đi u ki n hư ng tr c p tu t h ng tháng thì thân nhân đư c nh n tr c p tu t m t l n. M c tr c p tu t m t l n th c hi n như quy đ nh t i các kho n 1 và 2 Đi u 40 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP; b) Ngư i lao đ ng đóng b o hi m xã h i chưa đ 15 năm mà ch t do m đau, tai n n r i ro, k c đang đóng b o hi m xã h i ho c đang b o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i, thì m c tr c p tu t m t l n th c hi n như quy đ nh t i các kho n 1 và 2 Đi u 40 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP; c) Ngư i ch t do tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p; do b nhi m HIV/AIDS vì tai n n r i ro ngh nghi p trong khi thi hành nhi m v , k c ch t trong th i gian đi u tr l n đ u, nhưng không có ho c không còn thân nhân đ đi u ki n hư ng tr c p tu t h ng tháng, thì đư c nh n tr c p tu t m t l n. M c tr c p tu t m t l n th c hi n như quy đ nh t i các kho n 1 và 2 Đi u 40 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP; d) Ngư i lao đ ng đã ngh vi c, đã nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n, đang hư ng tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p h ng tháng v i m c suy gi m kh năng lao đ ng t 61% tr lên mà ch t, nhưng không có ho c không còn thân nhân đ đi u ki n hư ng tr c p tu t h ng tháng, thì thân nhân đư c hư ng tr c p tu t m t l n b ng 3 tháng m c tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p đang hư ng trư c khi ch t; đ) Ngư i đang hư ng lương hưu h ng tháng mà ch t nhưng không có ho c không còn thân nhân đ đi u ki n hư ng tr c p tu t h ng tháng thì đư c nh n tr c p tu t m t l n. M c tr c p tu t m t l n th c hi n như quy đ nh t i kho n 3 Đi u 40 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. 7. Ti n tu t m t l n đ i v i các trư ng h p quy đ nh t i các đi m a, b, c kho n 6 nêu trên có m c th p nh t b ng 3 tháng bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i trư c khi ch t.
 15. 8. Ngư i v a hư ng ch đ hưu trí, v a hư ng ch đ tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p h ng tháng mà ch t thì thân nhân đư c hư ng ch đ t tu t theo ch đ c a thân nhân ngư i hư ng lương hưu ch t. 9. M c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i đ làm cơ s tính tr c p tu t m t l n th c hi n như quy đ nh t i Đi u 34 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP và các kho n 7, 8, M c IV, Ph n A Thông tư này. Đ i v i h sĩ quan, binh sĩ hư ng ph c p quân hàm, h c sinh cơ y u đư c đào t o v k thu t, nghi p v m t mã mà ch t thì tr c p tu t m t l n tính theo m c lương n đ nh b ng lương t i thi u chung, nhưng m c tr c p th p nh t cũng b ng 3 tháng ti n lương t i thi u chung. Ví d 22: Đ ng chí thư ng tá Nguy n Văn Bình nh p ngũ tháng 5/1976 ch t tháng 10/2007, có 31 năm 6 tháng đóng b o hi m xã h i, thân nhân không đ đi u ki n hư ng tr c p tu t h ng tháng mà hư ng tr c p tu t m t l n, di n bi n ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i 5 năm cu i đ tính hư ng tr c p tu t m t l n như sau; - T tháng 11/2002 - 7/2005 là 33 tháng, trung tá, trong đó t tháng 11/2002 đ n 9/2004 h s lương cũ 5,30, chuy n sang lương m i c quá trình h s 6,60, thâm niên ngh 29%: 450.000 đ ng x 6,60 x 1,29 x 33 tháng = 126.432.900 đ ng - T tháng 8/2005 - 10/2007 là 27 tháng, thư ng tá, h s lương 7,30; thâm niên ngh 31%: 450.000 đ ng x 7,30 x 1,31 x 27 tháng = 116.190.450 đ ng Lương bình quân 5 năm cu i: 126.432.900 đ ng + 116.190.450 đ ng 60 tháng = 4.043.722 đ ng/tháng. Tr c p tu t 1 l n: ng v i 31 năm đóng b o hi m xã h i: 4.043.722 đ ng x 31 năm x 1,5 tháng = 188.033.073 đ ng. ng v i 6 tháng l đóng b o hi m xã h i: 4.043.722 đ ng x 0,5 năm x 1,5 tháng = 3.032.791 đ ng. T ng s ti n tr c p tu t m t l n cho thân nhân đ ng chí Bình là: 188.033.073 đ ng + 3.032.791 đ ng = 191.065.864 đ ng Ví d 23: Đ ng chí Nguy n Văn Hòa, nh p ngũ tháng 02/2004 có quá trình công tác như sau: - T 02/2004 - 8/2004: Binh nhì, chi n sĩ. - T 9/2004 - 1/2007: H c viên cao đ ng k thu t Vinhem Pích. - T 2/2007: Thi u úy, tr lý quân khí B CHQS t nh. - Ngày 25/10/2007 b m ch t. Cách tính m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i đ tính tr c p tu t m t l n như sau (ti n lương t i thi u là 450.000 đ ng/tháng) - T tháng 02/2004 - 01/2007 là 36 tháng 450.000 đ ng x 36 tháng = 16.200.000 đ ng. - T tháng 02/2007 - 10/2007 là 9 tháng, h s lương = 3,50 450.000 đ ng x 3,50 x 9 tháng = 14.175.000 đ ng. 16.200.000đ + 14.175.000đ Lương bình quân: 45 tháng = 675.000 đ ng/tháng
 16. Vì đ ng chí Hòa có 3 năm 9 tháng đóng BHXH nên tr c p tu t m t l n đư c tính hư ng như ngư i có 4 năm ch n đóng BHXH. Vì v y, ti n tu t m t l n c a thân nhân đ ng chí Hòa là: 675.000đ x 04 năm x 1,5 tháng = 4.050.000 đ ng. Ví d 24: Đ ng chí Vũ Văn Nam, chi n sĩ công an, nh p ngũ tháng 02/2006, tháng 4/2007 b tai n n r i ro ch t, m c tr c p tu t m t l n t qu b o hi m xã h i g m: 450.000 đ ng x 1,5 (tháng) x 1,5 (năm) = 1.012.500 đ ng, nhưng theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u 40 Ngh đ nh 68/2007/NĐ-CP thì m c tr c p tu t m t l n th p nh t b ng 3 tháng m c bình quân ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i. Do đó, tr c p tu t m t l n cho thân nhân đ ng chí Nam là: 450.000 đ ng x 03 (tháng) = 1.350.000 đ ng. B. QU N LÝ VÀ S D NG QU B O HI M XÃ H I 1. Ti n lương làm căn c đóng b o hi m xã h i quy đ nh t i Đi u 43 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP: a) Đ i v i quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương theo thang lương b ng lương do Nhà nư c quy đ nh thì ti n lương tháng làm căn c đóng b o hi m xã h i là ti n lương theo ng ch, b c, c p b c quân hàm và các kho n ph c p ch c v , ph c p thâm niên ngh , ph c p thâm niên vư t khung (n u có) c a m i ngư i. Ti n lương này tính trên cơ s m c lương t i thi u chung do Chính ph quy đ nh t ng giai đo n. b) Trư ng h p quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u đư c cơ quan, đơn v , t ch c có th m quy n đi u đ ng, c bi t phái sang làm vi c t i các cơ quan, t ch c ngoài quân đ i, công an, cơ y u ho c t i các doanh nghi p, liên doanh c a quân đ i, công an, cơ y u nhưng v n do B Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph qu n lý thì ti n lương tháng đóng b o hi m xã h i đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n a nêu trên; c) Đ i v i h s quan, binh s hư ng ph c p, h c sinh cơ y u đào t o v k thu t, nghi p v m t mã thì ti n lương đóng b o hi m xã h i tính trên m c lương t i thi u chung do Chính ph quy đ nh t ng giai đo n. 2. M c đóng b o hi m xã h i m t l n cho nh ng tháng còn thi u (không quá 6 tháng) vào qu hưu trí, t tu t và m c đóng b o hi m xã h i h ng tháng đ i v i nh ng ngư i ra nư c ngoài theo ch đ phu nhân, phu quân quy đ nh t i kho n 7 và kho n 10 Đi u 50 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP, c th như sau: a) T tháng 1/2007 đ n tháng 12/2009 m c đóng: 5% + 11% = 16% ti n lương tháng; b) T tháng 01/2010 đ n tháng 12/2011 m c đóng: 6% + 12% = 18% ti n lương tháng; c) T tháng 01/2012 đ n tháng 12/2013 m c đóng: 7% + 13% = 20% ti n lương tháng; d) T tháng 01/2014 tr đi m c đóng: 8% + 14% = 22% ti n lương tháng. Ví d 25: Đ ng chí Đ Thùy Dương, thi u tá, bác s B nh vi n 354, T ng c c H u c n, tháng 7/2009 đư c phép đi theo ch đ phu nhân t i Singapo đ n h t tháng 6/2012 v nư c. Đ ng chí Dương ph i đóng b o hi m xã h i cho nh ng tháng đi theo ch đ phu nhân cho B o hi m xã h i B Qu c phòng (qua B nh vi n 354) như sau: - T tháng 7/2009 đ n tháng 12/2009 = 06 tháng x 16% ti n lương thi u tá; - T tháng 01/2010 đ n tháng 12/2011 = 24 tháng x 18% ti n lương thi u tá; - T tháng 01/2012 đ n tháng 6/2012 = 06 tháng x 20% ti n lương thi u tá. 3. B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph có trách nhi m qu n lý toàn b ph n tài chính b o hi m xã h i và hư ng d n trong b , ngành mình v thu, chi b o hi m xã h i đ i v i t t c các đ i tư ng đang ph c v
 17. trong b , ngành mình trên cơ s nh ng quy đ nh chung và hư ng d n c a B o hi m xã h i Vi t Nam. H ng tháng n p toàn b s thu b o hi m xã h i vào qu b o hi m xã h i do B o hi m xã h i Vi t Nam qu n lý. H ng quý, B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph quy t toán v i các đơn v đ u m i tr c thu c b , ngành mình; h ng năm quy t toán v i B o hi m xã h i Vi t Nam v các kho n thu b o hi m xã h i, chi các ch đ tr c p b o hi m xã h i và chi thư ng xuyên đ c thù, chi không thư ng xuyên v b o hi m xã h i trong B Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph theo đúng các quy đ nh hi n hành v tài chính b o hi m xã h i. C. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Trong th i gian ngư i lao đ ng đư c c p có th m quy n cho phép ra nư c ngoài theo ch đ phu nhân, phu quân t i cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài quy đ nh t i kho n 10 Đi u 50 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP thì không đư c hư ng các ch đ b o hi m xã h i như: m đau, thai s n, tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p; tr trư ng h p n u trư c khi ra nư c ngoài đang hư ng tr c p tai n n lao đ ng, b nh ngh nghi p h ng tháng, thì v n ti p t c hư ng tr c p đó, th t c hư ng theo quy đ nh c a B o hi m xã h i Vi t Nam. Ngoài ra, đư c ti p t c đóng b o hi m xã h i v i đơn v qu n lý tr c ti p trư c khi đi cho qu hưu trí, t tu t tính theo m c lương đang hư ng trư c khi đi, chuy n đ i theo ch đ ti n lương do Chính ph quy đ nh t ng giai đo n. 2. H s quan, binh s ph c v có th i h n, nh p ngũ t 01/01/2007 tr v sau, h s quan, binh s t i ngũ đang đào t o t i các cơ s đào t o trong và ngoài nư c do B Qu c phòng, B Công an qu n lý và h c sinh cơ y u đào t o v k thu t, nghi p v m t mã do Ban Cơ y u Chính ph qu n lý thì toàn b th i gian là h s quan, binh s ho c th i gian đào t o v k thu t, nghi p v m t mã ho c chuy n ti p sang di n hư ng lương trong các đơn v thu c B Qu c phòng, B Công an trư c ho c sau ngày 01/01/2007 đư c tính đ hư ng ch đ b o hi m xã h i theo quy đ nh t i M c 4 và M c 5 Chương II c a Ngh đ nh s 68/2007/NĐ- CP. 3. Ngư i lao đ ng đã b o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i trư c ngày 01/01/2007 thì khi gi i quy t ch đ hưu trí ho c tr c p b o hi m xã h i m t l n, ho c ch đ t tu t t ngày 01/01/2007 tr đi đư c áp d ng quy đ nh t i M c 4 và M c 5 Chương II Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP (bao g m c cách tính t l % hư ng lương hưu), ti n lương đóng b o hi m xã h i theo thang, b ng lương do Nhà nư c quy đ nh đư c chuy n đ i theo ch đ ti n lương quy đ nh t i th i đi m gi i quy t hư ng b o hi m xã h i. 4. Ngư i lao đ ng ngh hưu hư ng m c lương hưu th p quy đ nh t i Đi u 30 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP, n u trư c ngày 01/01/2007 có th i gian đóng b o hi m xã h i (ho c đư c coi là đã đóng b o hi m xã h i) khi chưa đ 15 tu i, thì t l % lương hưu đư c c ng do đi làm trư c tu i ch đư c b ng ho c nh hơn t l % lương hưu ph i tr do ngh vi c s m hơn tu i quy đ nh. Cách tính bù tr này ch áp d ng đ i v i trư ng h p ngh hưu trư c tu i mà b tr t l % lương hưu. 5. Nh ng trư ng h p v a hư ng chính sách ưu đãi ngư i có công, v a hư ng chính sách b o hi m xã h i quy đ nh t i kho n 11 Đi u 50 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP c th như sau; a) Ngư i lao đ ng trong khi làm nhi m v mà b thương, ho c ch t thu c trư ng h p đư c xác đ nh là tai n n lao đ ng, đ ng th i đư c cơ quan có th m quy n xác nh n là thương binh ho c ngư i hư ng chính sách như thương binh ho c li t s , thì ngoài vi c đư c hư ng chính sách ưu đãi ngư i có công do ngân sách Nhà nư c b o đ m, v n đư c th c hi n ch đ tai n n lao đ ng, t tu t quy đ nh t i M c 3 và M c 5 Chương II Ngh đ nh s 68/2007/NĐ- CP. b) Ngư i lao đ ng b thương ho c b ch t do m đau, tai n n thông thư ng đư c th c hi n ch đ m đau ho c t tu t quy đ nh t i M c 1 và M c 5 Chương II Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. Trư ng h p m đau, tai n n nh ng nơi khó khăn, gian kh mà đư c cơ quan có th m quy n xác nh n là thương binh, ho c ngư i hư ng chính sách như thương binh, ho c li t s , thì còn đư c hư ng chính sách ưu đãi ngư i có công do ngân sách Nhà nư c b o đ m; c) Ngư i lao đ ng khi ph c viên, xu t ngũ mà đ đi u ki n và đư c cơ quan có th m quy n quy t đ nh hư ng ch đ b nh binh, thì ngoài vi c đư c hư ng ch đ b nh binh do ngân
 18. sách Nhà nư c b o đ m, v n đư c hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n quy đ nh t i Đi u 32 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. 6. Ngư i lao đ ng b t đ u hư ng b o hi m xã h i t ngày 01/01/2007 tr đi mà chưa đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư này, thì B o hi m xã h i t nh, thành ph nơi đ i tư ng cư trú h p pháp gi i quy t truy tr tr c p m t l n, đi u ch nh lương hưu và tr c p b o hi m xã h i theo quy đ nh m i thì B o hi m xã h i đ a phương nơi đ i tư ng cư trú h p pháp căn c vào h sơ hi n đang qu n lý đ th c hi n đi u ch nh. 7. Vi c t ch c th c hi n ngh dư ng s c, ph c h i s c kh e cho ngư i lao đ ng do B Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph hư ng d n cho phù h p v i đ c đi m t ch c c a b , ngành mình, trên cơ s quy đ nh t i Ngh đ nh s 152/2006/NĐ-CP và Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. 8. Các trư ng h p đã hư ng ch đ b o hi m xã h i t ngày 31/12/2006 tr v trư c thì v n th c hi n theo các quy đ nh trư c đây và đư c đi u ch nh m c hư ng theo quy đ nh c a Chính ph t ng giai đo n. 9. Đ i v i quân nhân, công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c v đ a phương đã nh n tr c p m t l n t qu b o hi m xã h i không quá 12 tháng k t ngày quy t đ nh ph c viên, xu t ngũ, thôi vi c có hi u l c, n u có nguy n v ng b o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i thì đư c n p l i s ti n tr c p đã nh n cho B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban cơ y u Chính ph , và đư c cơ quan đó xác nh n l i và b o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i trên chính s b o hi m xã h i cũ. 10. Ngư i lao đ ng đã đư c B o hi m xã h i B Qu c phòng, B o hi m xã h i B Công an, B o hi m xã h i Ban Cơ y u Chính ph b o lưu th i gian đóng b o hi m xã h i b t bu c, n u sau đó ti p t c tham gia b o hi m xã h i t nguy n thì đư c c ng hai giai đo n tham gia b o hi m xã h i đ làm cơ s tính hư ng ch đ hưu trí và t tu t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 4 Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP. 11. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Các ch đ hư ng d n t i Thông tư này đư c th c hi n t ngày 01/01/2007. Thông tư này thay th Thông tư s 29/LB-TT ngày 02/11/1995 c a liên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Qu c phòng, N i v hư ng d n m t s đi u th c hi n Đi u l B o hi m xã h i v i sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan binh sĩ quân đ i nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo Ngh đ nh s 45/CP ngày 15/7/1995 c a Chính ph . Thông tư s 270/2003/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 07/11/2003 c a liên B Qu c phòng, Công an, Lao đ ng-Thương binh và Xã h i và Thông tư s 299/2003/TT-BQP ngày 24/12/2003 c a B Qu c phòng hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 89/2003/NĐ-CP ngày 05/8/2003 c a Chính ph . Trong quá trình t ch c th c hi n Ngh đ nh s 68/2007/NĐ-CP và Thông tư này, n u có vư ng m c, các đơn v ph n ánh v liên B đ xem xét, gi i quy t, hư ng d n b sung k p th i./. KT. B TRƯ NG B KT. B TRƯ NG B CÔNG AN KT. B TRƯ NG B LAO Đ NG THƯƠNG TH TRƯ NG THƯ NG TR C QU C PHÒNG BINH VÀ XÃ H I THƯ NG TƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Lê B ch H ng Nguy n Khánh Toàn Nguy n Văn Đư c Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - VPTƯ Đ ng và các Ban c a Đ ng;
 19. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - S LĐ-TBXH, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - BHXH Vi t Nam; - Công báo, Website Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra Văn b n); - Lưu VT BQP, BCA, BLĐ-TBXH. PH L C 1 M C HƯ NG TR C P THAI S N - Ngh 7 ngày: m c hư ng tr c p thai s n b ng 0,27 tháng lương bình quân. - Ngh 10 ngày: m c hư ng tr c p thai s n b ng 0,33 tháng lương bình quân. - Ngh 15 ngày: m c hư ng tr c p thai s n b ng 0,50 tháng lương bình quân. - Ngh 20 ngày: m c hư ng tr c p thai s n b ng 0,67 tháng lương bình quân. - Ngh 40 ngày: m c hư ng tr c p thai s n b ng 1,33 tháng lương bình quân. - Ngh 50 ngày: m c hư ng tr c p thai s n b ng 1,67 tháng lương bình quân. PH L C 2 DANH M C B NH NGH NGHI P 1. B nh b i ph i - Silic ngh nghi p 2. B nh b i ph i Athet (Amiăng) 3. B nh b i ph i bông 4. B nh viêm ph qu n mãn tính ngh nghi p 5. B nh nhi m đ c chì và các h p ch t chì 6. B nh nhi m đ c benzen và các h p ch t đ ng đ ng c a benzen 7. B nh nhi m đ c th y ngân và các h p ch t c a thu ngân 8. B nh nhi m đ c mangan và các h p ch t c a mangan 9. B nh nhi m đ c TNT (trinitro toluen) 10. B nh nhi m đ c asen và các ch t asen ngh nghi p 11. Nhi m đ c ch t Nicotin ngh nghi p 12. B nh nhi m đ c hóa ch t tr sâu ngh nghi p 13. B nh do quang tuy n X và các ch t phóng x 14. B nh đi c do ti ng n 15. B nh rung chuy n ngh nghi p 16. B nh gi m áp mãn tính ngh nghi p 17. B nh s m da ngh nghi p 18. B nh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm ti p xúc 19. B nh lao ngh nghi p 20. B nh viêm gan virut ngh nghi p 21. B nh do xo n khu n Leptospira ngh nghi p 22. B nh hen ph qu n ngh nghi p
 20. 23. B nh nhi m đ c cacbonmonoxit ngh nghi p 24. B nh n t d u ngh nghi p 25. B nh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng ngh nghi p. PH L C 3 TR C P TAI N N LAO Đ NG, B NH NGH NGHI P M T L N a) M c tr c p m t l n tính theo m c suy gi m kh năng lao đ ng M c suy M c suy M c tr c p m t l n M c tr c p m t l n gi m KNLĐ gi m KNLĐ 5% 0,5 tháng lương t i thi u 18% 11,5 tháng lương t i thi u 6% 5,5 tháng lương t i thi u 19% 12 tháng lương t i thi u 7% 6 tháng lương t i thi u 20% 12,5 tháng lương t i thi u 8% 6,5 tháng lương t i thi u 21% 13 tháng lương t i thi u 9% 7 tháng lương t i thi u 22% 13,5 tháng lương t i thi u 10% 7,5 tháng lương t i thi u 23% 14 tháng lương t i thi u 11% 8 tháng lương t i thi u 24% 14,5 tháng lương t i thi u 12% 8,5 tháng lương t i thi u 25% 15 tháng lương t i thi u 13% 9 tháng lương t i thi u 26% 15,5 tháng lương t i thi u 14% 9,5 tháng lương t i thi u 27% 16 tháng lương t i thi u 15% 10 tháng lương t i thi u 28% 16,5 tháng lương t i thi u 16% 10,5 tháng lương t i thi u 29% 17 tháng lương t i thi u 17% 11 tháng lương t i thi u 30% 17,5 tháng lương t i thi u b) Tr c p m t l n tính theo s năm đã đóng b o hi m xã h i. S năm đóng BHXH M c tr c p S năm đóng BHXH M c tr c p 1 năm tr xu ng 0,5 tháng Đ 21 năm 6,5 tháng Đ 2 năm 0,8 tháng Đ 22 năm 6,8 tháng Đ 3 năm 1,1 tháng Đ 23 năm 7,1 tháng Đ 4 năm 1,4 tháng Đ 24 năm 7,4 tháng Đ 5 năm 1,7 tháng Đ 25 năm 7,7 tháng Đ 6 năm 2,0 tháng Đ 26 năm 8,0 tháng Đ 7 năm 2,3 tháng Đ 27 năm 8,3 tháng Đ 8 năm 2,6 tháng Đ 28 năm 8,6 tháng Đ 9 năm 2,9 tháng Đ 29 năm 8,9 tháng Đ 10 năm 3,2 tháng Đ 30 năm 9,2 tháng Đ 11 năm 3,5 tháng Đ 31 năm 9,5 tháng Đ 12 năm 3,8 tháng Đ 32 năm 9,8 tháng Đ 13 năm 4,1 tháng Đ 33 năm 10,1 tháng Đ 14 năm 4,4 tháng Đ 34 năm 10,4 tháng Đ 15 năm 4,7 tháng Đ 35 năm 10,7 tháng
Đồng bộ tài khoản