Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
100
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ------ -------------- S : 16/2008/TTLT-BL TBXH- Hà N i, ngày 15 tháng 08 năm 2008 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 72/2008/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH S 234/2005/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH QUY NNH CH C THÙ I V I CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CH C M T S NGÀNH NGH TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯ C Th c hi n Quy t nh s 72/2008/Q -TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 234/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c thù i v i công nhân, nhân viên, viên ch c m t s ngành, ngh trong các công ty nhà nư c, liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 35/2005/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 như sau: 1. S a i kho n 2, m c I Thông tư s 35/2005/TTLT-BL TBXH-BTC như sau: “2. Ch ăn nh lư ng tính thành ti n theo ngày làm vi c th c t , g m: m c 1: 50.000 ng/ngày; m c 2: 60.000 ng/ngày; m c 3: 70.000 ng/ngày; m c 4: 110.000 ng/ngày (tương ương 5 USD/ngày) và m c 5: 150.000 ng/ngày (tương ương 7 USD/ngày). Các m c ăn nêu trên thay th cho các m c ăn áp d ng cho các i tư ng quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 và kho n 5 Ph l c s 01 ban hành kèm theo Thông tư s 35/2005/TTLT-BL TBXH-BTC”. 2. S a i kho n 2, m c IV Thông tư s 35/2005/TTLT-BL TBXH-BTC như sau: “2. M c ph c p: 150.000 ng/ngày (tương ương 7 USD/ngày).” 3. S a i kho n 4 vào m c VI Thông tư s 35/2005/TTLT-BL TBXH-BTC như sau: “4. Khi ch s giá lương th c, th c phNm do T ng c c Th ng kê công b tăng t 10% tr lên so v i l n i u ch nh g n nh t thì B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính và m t s b ngành liên quan hư ng d n i u ch nh m c ti n ăn theo nh lư ng không vư t quá m c tăng ch s giá lương th c, th c phNm.”
  2. 4. Hi u l c thi hành a) Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b kho n 2, m c I và kho n 2, m c IV Thông tư s 35/2005/TTLT-BL TBXH- BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005 c a liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính. b) Các ch quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng k t ngày 26 tháng 6 năm 2008 (ngày Quy t nh s 72/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành). Trong quá trình th c hi n có vư ng m c, ngh các B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các công ty ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B LAO NG - THƯƠNG BINH TH TRƯ NG VÀ XÃ H I TH TRƯ NG THƯ NG TR C Hoàng Anh Tu n Huỳnh Th Nhân Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - S L TBXH, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo, Website c a Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Các ơn v thu c B L TBXH, B TC; - Lưu VT: B L TBXH, B TC.
Đồng bộ tài khoản