Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
119
lượt xem
17
download

Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng do Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV

 1. B XÂY D NG - B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 20/2008/TTLT-BXD-BNV Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU C U BAN NHÂN DÂN C P T NH, C P HUY N VÀ NHI M V , QUY N H N C A U BAN NHÂN DÂN C P XÃ V CÁC LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C THU C NGÀNH XÂY D NG Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Liên B Xây d ng và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh); ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) và nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng như sau: Ph n I S XÂY D NG, S QUY HO CH - KI N TRÚC I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG 1. S Xây d ng là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh, có ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: xây d ng; ki n trúc, quy ho ch xây d ng; h t ng k thu t ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao (bao g m: k t c u h t ng giao thông ô th ; c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, chi u sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, ch t th i r n trong ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao); phát tri n ô th ; nhà và công s ; kinh doanh b t ng s n; v t li u xây d ng; v các d ch v công trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S ; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo phân c p, u quy n c a U ban nhân dân c p t nh và theo quy nh c a pháp lu t. Riêng t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, S Xây d ng không th c hi n ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c ki n trúc, quy ho ch xây d ng. 2. S Quy ho ch - Ki n trúc t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c ki n trúc, quy ho ch xây d ng và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo phân c p, u quy n c a U ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t.
 2. 3. S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc có tư cách pháp nhân, con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a U ban nhân dân c p t nh, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Xây d ng. II. NHI M V VÀ QUY N H N S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (tr S Xây d ng thành ph Hà N i và S Xây d ng thành ph H Chí Minh) có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Trình U ban nhân dân c p t nh: a) D th o các quy t nh, ch th , các văn b n quy nh vi c phân công, phân c p và u quy n trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S thu c ph m vi trách nhi m, thNm quy n c a U ban nhân dân c p t nh; b) D th o quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, các chương trình, d án, công trình quan tr ng trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, quy ho ch vùng, các quy ho ch phát tri n ngành, chuyên ngành c a c nư c; c) D th o chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S trên a bàn t nh, m b o phù h p v i m c tiêu và n i dung chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c c a U ban nhân dân c p t nh; d) D th o các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh c th v tiêu chuNn ch c danh i v i c p trư ng, c p phó c a các ơn v tr c thu c S ; Trư ng phòng, Phó trư ng phòng c a Phòng Qu n lý ô th , Phòng Công Thương thu c U ban nhân dân c p huy n sau khi ph i h p, th ng nh t v i các S qu n lý ngành, lĩnh v c liên quan. 2. Trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh: a) D th o các quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S ; b) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, chia tách, t ch c l i, gi i th các ơn v tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn, tiêu chuNn, các quy ho ch phát tri n, k ho ch, chương trình, d án ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S . 4. V xây d ng: a) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c xây d ng, g m các khâu: l p và qu n lý th c hi n d án u tư xây d ng công trình, kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, nghi m thu (v kh i lư ng, ch t lư ng), bàn giao, b o hành, b o trì công trình xây d ng theo phân c p và phân công c a U ban nhân dân c p t nh; b) Th c hi n vi c c p, gia h n, i u ch nh, thu h i gi y phép xây d ng công trình và ki m tra vi c xây d ng công trình theo gi y phép ư c c p trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; hư ng d n, ki m tra U ban nhân c p huy n và U ban nhân dân c p xã th c hi n vi c c p, gia h n, i u ch nh, thu h i gi y phép xây d ng công trình theo phân c p; c) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c hành ngh xây d ng c a cá nhân và i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c (bao g m c các nhà th u nư c ngoài, t ch c tư v n nư c ngoài, chuyên gia tư v n nư c ngoài) tham gia ho t ng xây d ng
 3. trên a bàn t nh; theo dõi, xác nh n, t ng h p, thông tin v tình hình năng l c c a các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn t nh; d) Th c hi n vi c c p và qu n lý các lo i ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng theo quy nh c a pháp lu t; ) Hư ng d n, ki m tra công tác l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng và pháp lu t v u th u i v i các d án u tư xây d ng công trình thu c thNm quy n qu n lý c a U ban nhân dân c p t nh; e) u m i giúp U ban nhân dân c p t nh t ch c th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh; trình U ban nhân dân c p t nh quy nh vi c phân công, phân c p qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh; hư ng d n, ki m tra công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, U ban nhân dân c p huy n, c p xã và các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn t nh; g) Ki m tra, thanh tra ho t ng c a các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng (LAS-XD) trên a bàn t nh, báo cáo k t qu ki m tra, thanh tra và ki n ngh x lý vi ph m (n u có) v i B Xây d ng theo quy nh c a pháp lu t; h) Theo dõi, t ng h p, báo cáo v i U ban nhân dân c p t nh và B Xây d ng v tình hình qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và tình hình ch t lư ng công trình xây d ng c a các B , ngành, t ch c, cá nhân u tư xây d ng trên a bàn t nh; i) T ch c th c hi n vi c giám nh ch t lư ng công trình xây d ng, giám nh s c công trình xây d ng theo phân c p và phân công c a U ban nhân dân c p t nh; theo dõi, t ng h p và báo cáo tình hình s c công trình xây d ng trên a bàn t nh; k) Hư ng d n công tác l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh; t ch c l p U ban nhân dân c p t nh công b ho c S công b theo theo phân c p: các t p ơn giá xây d ng, giá ca máy và thi t b xây d ng, giá v t li u xây d ng, giá kh o sát xây d ng, giá thí nghi m v t li u và c u ki n xây d ng, nh m c d toán các công vi c c thù thu c các d án u tư xây d ng trên a bàn t nh chưa có trong các nh m c xây d ng do B Xây d ng công b ; tham mưu, xu t v i U ban nhân dân c p t nh hư ng d n vi c áp d ng ho c v n d ng các nh m c, ơn giá xây d ng, ch s giá xây d ng, su t v n u tư i v i các d án u tư xây d ng s d ng ngu n v n ngân sách c a a phương; l) Hư ng d n các ch th tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn t nh th c hi n các quy nh c a pháp lu t v h p ng trong ho t ng xây d ng; m) Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c giao n p và lưu tr h sơ, tài li u kh o sát, thi t k xây d ng, h sơ, tài li u hoàn công công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý c a U ban nhân dân c p t nh theo quy nh c a pháp lu t; n) ThNm nh thi t k cơ s các d án u tư xây d ng công trình dân d ng, h t ng k thu t, công nghi p v t li u xây d ng theo phân c p; hư ng d n, ki m tra công tác thNm nh d án u tư xây d ng công trình, thi t k k thu t, thi t k b n v thi công và d toán công trình xây d ng theo quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; o) T ch c thNm nh các d án u tư xây d ng khu ô th m i trên a bàn t nh U ban nhân dân c p t nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, cho phép u tư ho c U ban nhân dân c p t nh xem xét, cho phép u tư theo thNm quy n; t ch c thNm nh các d án u tư xây d ng khu nhà trên a bàn t nh U ban nhân dân c p t nh xem xét, ch p thu n u tư. 5. V ki n trúc, quy ho ch xây d ng (g m: quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn, quy ho ch xây d ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao, quy ho ch xây d ng các c a khNu biên gi i qu c t quan tr ng):
 4. a) Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các quy chuNn, tiêu chuNn v ki n trúc, quy ho ch xây d ng, các quy nh v l p, thNm nh, phê duy t các lo i án quy ho ch xây d ng; b) T ch c l p, thNm nh các Quy ch qu n lý ki n trúc ô th c p I; hư ng d n và ph i h p v i U ban nhân dân c p huy n trong vi c l p, thNm nh các Quy ch qu n lý ki n trúc ô th c p II; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các Quy ch qu n lý ki n trúc ô th sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; c) T ch c l p, thNm nh, trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t, ho c t ch c l p U ban nhân dân c p t nh trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t các án quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; d) Hư ng d n U ban nhân dân c p huy n trong vi c t ch c l p, thNm nh, phê duy t các án quy ho ch xây d ng trên a bàn huy n theo phân c p; hư ng d n U ban nhân dân c p xã t ch c l p các án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn xã; ) Qu n lý và t ch c th c hi n các quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t trên a bàn t nh theo phân c p, bao g m: t ch c công b , công khai các quy ho ch xây d ng; qu n lý các m c gi i, ch gi i xây d ng, c t xây d ng; c p ch ng ch quy ho ch xây d ng, gi i thi u a i m xây d ng; cung c p thông tin v ki n trúc, quy ho ch xây d ng; e) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v i u ki n hành ngh ki n trúc sư, i u ki n năng l c c a các cá nhân và t ch c tham gia thi t k quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh. 6. V h t ng k thu t ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao, bao g m: k t c u h t ng giao thông ô th ; c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, chi u sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, ch t th i r n trong ô th , khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao (sau ây g i chung là h t ng k thu t): a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng các cơ ch , chính sách huy ng các ngu n l c, khuy n khích và xã h i hoá vi c u tư phát tri n, qu n lý, khai thác và cung c p các d ch v h t ng k thu t; t ch c th c hi n sau khi ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t, ban hành; b) T ch c th c hi n các k ho ch, chương trình, d án u tư phát tri n và nâng cao hi u qu qu n lý lĩnh v c h t ng k thu t, các ch tiêu v lĩnh v c h t ng k thu t trong nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; c) Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các quy chuNn, tiêu chuNn v lĩnh v c h t ng k thu t, các quy nh v l p, thNm nh, phê duy t các lo i án quy ho ch chuyên ngành h t ng k thu t (như: quy ho ch c p nư c, quy ho ch thoát nư c, quy ho ch qu n lý ch t th i r n,…). d) T ch c l p, thNm nh các lo i án quy ho ch chuyên ngành h t ng k thu t thu c thNm quy n phê duy t c a U ban nhân dân c p t nh theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch sau khi ư c phê duy t; ) Hư ng d n công tác l p và qu n lý chi phí các d ch v h t ng k thu t; t ch c l p U ban nhân dân c p t nh công b ho c ban hành nh m c d toán các d ch v h t ng k thu t trên a bàn t nh mà chưa có trong các nh m c d toán do B Xây d ng công b , ho c ã có nhưng không phù h p v i quy trình k thu t và i u ki n c th c a a phương; tham mưu, xu t v i U ban nhân dân c p t nh hư ng d n vi c áp d ng ho c v n d ng các nh m c, ơn giá v d ch v h t ng k thu t trên a bàn t nh và giá d toán chi phí các d ch v h t ng k thu t s d ng ngu n v n ngân sách c a a phương; e) Hư ng d n, ki m tra, t ng h p tình hình qu n lý u tư xây d ng, khai thác, s d ng, duy tu, b o dư ng, s a ch a các công trình h t ng k thu t trên a bàn t nh theo s phân công c a U ban nhân dân c p t nh;
 5. g) Th c hi n các nhi m v v qu n lý u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a U ban nhân dân c p t nh; h) T ch c xây d ng và qu n lý h th ng cơ s d li u, cung c p thông tin v lĩnh v c h t ng k thu t trên a bàn t nh. 7. V phát tri n ô th : a) Xây d ng quy ho ch phát tri n h th ng các ô th , các i m dân cư t p trung (bao g m c i m dân cư công nghi p, i m dân cư nông thôn) trên a bàn t nh, m b o phù h p v i chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th qu c gia, quy ho ch xây d ng vùng liên t nh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; t ch c th c hi n sau khi ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng các cơ ch , chính sách, gi i pháp nh m thu hút, huy ng các ngu n l c u tư xây d ng và phát tri n các ô th ng b , các khu ô th m i ki u m u, các chính sách, gi i pháp qu n lý quá trình ô th hoá, các mô hình qu n lý ô th ; t ch c th c hi n sau khi ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t, ban hành. c) T ch c th c hi n các chương trình, d án u tư phát tri n ô th ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo s phân công c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh (như: các chương trình nâng c p ô th , b o t n và ch nh trang ô th c ; các d án c i thi n môi trư ng ô th , nâng cao năng l c qu n lý ô th ; các d án u tư phát tri n khu ô th m i...); d) T ch c th c hi n vi c ánh giá, phân lo i ô th hàng năm theo các tiêu chí ã ư c Chính ph quy nh và chuNn b h sơ trình các c p có thNm quy n quy t nh công nh n lo i ô th trên a bàn t nh; ) Hư ng d n, ki m tra các ho t ng u tư xây d ng, phát tri n ô th , khai thác s d ng t xây d ng ô th theo quy ho ch ã ư c phê duy t, vi c th c hi n quy ch khu ô th m i; hư ng d n qu n lý tr t t xây d ng ô th ; e) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c các ho t ng xúc ti n u tư phát tri n ô th ; t ch c v n ng, khai thác, i u ph i các ngu n l c trong và ngoài nư c cho vi c u tư xây d ng và phát tri n h th ng ô th trên a bàn t nh theo s phân công c a U ban nhân dân c p t nh; g) T ch c xây d ng và qu n lý h th ng cơ s d li u, cung c p thông tin v tình hình phát tri n ô th trên a bàn t nh. 8. V nhà và công s : a) Xây d ng các chương trình phát tri n nhà c a t nh, ch tiêu phát tri n nhà và k ho ch phát tri n nhà xã h i trong nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nh theo t ng giai o n; t ch c th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c l p, thNm nh quy ho ch xây d ng h th ng công s các cơ quan hành chính nhà nư c, tr s làm vi c thu c s h u nhà nư c c a các cơ quan, t ch c chính tr - xã h i, các ơn v s nghi p công l p trên a bàn t nh; ch o vi c th c hi n sau khi ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t; c) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các tiêu chuNn xây d ng nhà , công s , tr s làm vi c; hư ng d n th c hi n vi c phân lo i, thi t k m u, thi t k i n hình, quy ch qu n lý, s d ng, ch b o hành, b o trì nhà , công s , tr s làm vi c trên a bàn t nh; d) Ch trì, ph i h p v i S Tài chính xây d ng, trình U ban nhân dân c p t nh ban hành b ng giá cho thuê nhà công v , b ng giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i, b ng giá cho thuê, giá bán nhà thu c s h u nhà nư c áp d ng trên a bàn t nh;
 6. ) T ch c th c hi n các nhi m v v bán nhà thu c s h u nhà nư c theo quy nh t i các Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 và s 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà ; th c hi n ch h tr c i thi n nhà i v i ngư i có công theo quy nh c a pháp lu t; e) T ch c th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng theo quy nh c a pháp lu t; hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân c p huy n trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng theo phân c p; t ng h p tình hình ăng ký, chuy n d ch quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng trên a bàn t nh; g) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c i u tra, th ng kê, ánh giá nh kỳ v nhà và công s trên a bàn t nh; t ch c xây d ng, qu n lý cơ s d li u và cung c p thông tin v nhà , công s , tr s làm vi c thu c s h u nhà nư c trên a bàn t nh. 9. V kinh doanh b t ng s n: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng các cơ ch , chính sách phát tri n và qu n lý th trư ng b t ng s n, các bi n pháp nh m minh b ch hoá ho t ng giao d ch, kinh doanh b t ng s n trên a bàn t nh; t ch c th c hi n sau khi ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t, ban hành; b) Hư ng d n các quy nh v : b t ng s n ư c ưa vào kinh doanh; i u ki n năng l c c a ch u tư d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p; ho t ng mua bán nhà, công trình xây d ng; ho t ng chuy n như ng d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p; ho t ng kinh doanh d ch v b t ng s n; c) T ch c thNm nh h sơ xin chuy n như ng toàn b d án khu ô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p U ban nhân dân c p t nh trình Th tư ng Chính ph quy t nh ho c U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phép chuy n như ng d án theo thNm quy n; d) Ki m tra ho t ng ào t o, b i dư ng ki n th c v môi gi i b t ng s n, nh giá b t ng s n, qu n lý i u hành sàn giao d ch b t ng s n; th c hi n vi c c p và qu n lý ch ng ch môi gi i b t ng s n, ch ng ch nh giá b t ng s n; ) Theo dõi, t ng h p tình hình, t ch c xây d ng h th ng thông tin v th trư ng b t ng s n, ho t ng kinh doanh b t ng s n, kinh doanh d ch v b t ng s n trên a bàn t nh; e) Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong ho t ng kinh doanh b t ng s n, kinh doanh d ch v b t ng s n theo quy nh c a pháp lu t. 10. V v t li u xây d ng: a) T ch c l p, thNm nh các quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng c a t nh m b o phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n v t li u xây d ng qu c gia, quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng vùng, quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng ch y u; qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch sau khi ư c U ban nhân dân c p t nh phê duy t; b) Qu n lý và t ch c th c hi n các quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng, nguyên li u s n xu t xi măng ã ư c phê duy t trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; c) Hư ng d n các ho t ng thNm nh, ánh giá v : công ngh khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng, nguyên li u s n xu t xi măng; công ngh s n xu t v t li u xây d ng; ch t lư ng s n phNm v t li u xây d ng; d) T ch c thNm nh các d án u tư khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng, nguyên li u s n xu t xi măng theo phân c p c a Chính ph và phân công c a U ban nhân dân c p t nh;
 7. ) Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các quy chuNn k thu t, các quy nh v an toàn, v sinh lao ng trong các ho t ng: khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng, nguyên li u s n xu t xi măng; s n xu t v t li u xây d ng; e) Hư ng d n các quy nh c a pháp lu t v kinh doanh v t li u xây d ng i v i các t ch c, cá nhân kinh doanh v t li u xây d ng trên a bàn t nh theo s phân công c a U ban nhân dân c p t nh; g) Ki m tra ch t lư ng các s n phNm, hàng hoá v t vi u xây d ng ư c s n xu t, lưu thông và ưa vào s d ng trong các công trình xây d ng trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; h) Theo dõi, t ng h p tình hình u tư khai thác, ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng, nguyên li u s n xu t xi măng, tình hình s n xu t v t li u xây d ng c a các t ch c, cá nhân trên a bàn t nh. 11. Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các t ch c d ch v công trong các lĩnh v c qu n lý c a S ; qu n lý, ch o ho t ng và vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các t ch c s nghi p công l p tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. 12. Giúp U ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân và hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các h i, t ch c phi chính ph ho t ng trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t. 13. Th c hi n h p tác qu c t v các lĩnh v c qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t, s phân công ho c y quy n c a U ban nhân dân c p t nh. 14. Xây d ng, ch o và t ch c th c hi n k ho ch nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh , b o v môi trư ng; xây d ng h th ng thông tin, tư li u ph c v công tác qu n lý nhà nư c và ho t ng chuyên môn, nghi p v c a S ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 15. Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S i v i các Phòng Qu n lý ô th , Phòng Công Thương thu c U ban nhân dân c p huy n và các công ch c chuyên môn, nghi p v v a chính - Xây d ng thu c U ban nhân dân c p xã; hư ng d n nghi p v công tác thanh tra chuyên ngành xây d ng i v i Thanh tra xây d ng thu c U ban nhân dân c p huy n, c p xã (áp d ng t i các thành ph có thí i m thành l p Thanh tra chuyên ngành xây d ng n c p xã). 16. Thanh tra, ki m tra i v i t ch c, cá nhân trong vi c thi hành pháp lu t thu c ngành xây d ng, x lý theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n x lý các trư ng h p vi ph m; gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo, th c hi n phòng ch ng tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t ho c phân công c a U ban nhân dân c p t nh. 17. Theo dõi, t ng h p, báo cáo nh kỳ 6 tháng, 1 năm và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao v i U ban nhân dân c p t nh, B Xây d ng và các cơ quan có thNm quy n khác theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n ch báo cáo th ng kê t ng h p ngành xây d ng theo quy nh c a B Xây d ng và s phân công c a U ban nhân dân c p t nh. 18. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghi p v và các ơn v s nghi p tr c thu c S ; qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương, ãi ng , khen thư ng, k lu t và các ch , chính sách khác i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S ; t ch c ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t. 19. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách nhà nư c ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a U ban nhân dân c p t nh. 20. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công, phân c p ho c u quy n c a U ban nhân dân c p t nh.
 8. S Xây d ng thành ph Hà N i và S Xây d ng thành ph H Chí Minh có các nhi m v , quy n h n ư c quy nh t kho n 1 n kho n 4 và t kho n 6 n kho n 20 thu c m c II, ph n I c a Thông tư liên t ch này. S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph Hà N i và S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph H Chí Minh có các nhi m v , quy n h n ư c quy nh t kho n 1 n kho n 3, kho n 5 và t kho n 11 n kho n 20 thu c m c II, ph n I c a Thông tư liên t ch này. III. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH 1. Lãnh oS : a) S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc có Giám c và m t s Phó giám c; s lư ng Phó giám c S không quá 04 ngư i i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, không quá 03 ngư i i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác. b) Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân c p t nh, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S ; c) Phó giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó giám c S ư c Giám c S u nhi m i u hành các ho t ng c a S . d) Vi c b nhi m Giám c S và Phó giám c S do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Xây d ng ban hành và theo các quy nh c a pháp lu t; vi c mi n nhi m, khen thư ng, k lu t và các ch chính sách khác i v i Giám c S và Phó giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ c u t ch c: a) Các t ch c hành chính ư c thành l p th ng nh t các S , g m: - Văn phòng; - Thanh tra. b) Các phòng chuyên môn, nghi p v ư c thành l p phù h p v i c i m c a t ng a phương và t ng lo i S giúp Giám c S qu n lý các lĩnh v c: xây d ng; ki n trúc, quy ho ch xây d ng; h t ng k thu t; phát tri n ô th ; nhà và công s ; kinh doanh b t ng s n; v t li u xây d ng (có th thành l p các phòng như: Phòng Qu n lý ho t ng xây d ng; Phòng Kinh t xây d ng; Phòng Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Phòng Ki n trúc, quy ho ch xây d ng; Phòng H t ng k thu t; Phòng Phát tri n ô th ; Phòng Qu n lý nhà và th trư ng b t ng s n; Phòng V t li u xây d ng...). Căn c tính ch t, c i m, yêu c u qu n lý c th i v i các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng t i a phương, Giám c S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc ch trì, ph i h p v i Giám c S N i v trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh c th s lư ng và tên g i các phòng thu c S nhưng ph i b o m: - S lư ng các phòng, Văn phòng, Thanh tra c a S Xây d ng không quá 08 ơn v i v i các t nh ch có các ô th lo i 3, 4, 5; không quá 10 ơn v i v i các t nh có ô th lo i 2 và các thành ph H i Phòng, à N ng, C n Thơ; không quá 14 ơn v i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh; - S lư ng các phòng, Văn phòng, Thanh tra c a S Quy ho ch - Ki n trúc không quá 07 ơn v . c) Các ơn v s nghi p tr c thu c S :
 9. - Trung tâm Ki m nh ch t lư ng xây d ng tr c thu c S Xây d ng; - Trung tâm (ho c Vi n) Quy ho ch xây d ng tr c thu c S Xây d ng, ho c tr c thu c S Quy ho ch - Ki n trúc (t i các thành ph có S Quy ho ch - Ki n trúc); trư ng h p thành l p Vi n ph i m b o các tiêu chí c a t ch c khoa h c công ngh công l p do B Khoa h c và Công ngh quy nh. - Các ơn v s nghi p khác (n u có). Căn c vào tính ch t, c i m, yêu c u nhi m v ph c v công tác qu n lý nhà nư c và phát tri n các lĩnh v c thu c ngành xây d ng t i a phương, Giám c S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc ch trì, ph i h p v i Giám c S N i v trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p các ơn v s nghi p tr c thu c S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc theo quy nh c a pháp lu t. 3. Biên ch c a S : a) Biên ch hành chính c a S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc do U ban nhân dân c p t nh quy t nh trong t ng s biên ch hành chính c a t nh ư c Trung ương giao; b) Biên ch c a các ơn v s nghi p tr c thu c S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc do U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo nh m c biên ch và quy nh c a pháp lu t. Ph n II PHÒNG QU N LÝ Ô THN, PHÒNG CÔNG THƯƠNG I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG 1. Phòng Qu n lý ô th là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh, có ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : xây d ng; ki n trúc, quy ho ch xây d ng; h t ng k thu t; phát tri n ô th ; nhà và công s ; v t li u xây d ng trên a bàn qu n, th xã, thành ph thu c t nh theo quy nh c a pháp lu t. (Vi c th c hi n ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân qu n, th xã, thành ph thu c t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c giao thông v n t i c a Phòng Qu n lý ô th do B Giao thông v n t i và B N i v hư ng d n). 2. Phòng Công Thương là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân huy n, có ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : xây d ng; ki n trúc, quy ho ch xây d ng; h t ng k thu t; phát tri n ô th ; nhà và công s ; v t li u xây d ng trên a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t. (Vi c th c hi n ch c năng tham mưu, giúp U ban nhân dân huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các ngành, lĩnh v c khác như: giao thông v n t i, công nghi p, thương m i, khoa h c và công ngh c a Phòng Công Thương do các B qu n lý ngành, lĩnh v c và B N i v hư ng d n). 3. Phòng Qu n lý ô th và Phòng Công Thương có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a U ban nhân dân c p huy n, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng c a S Xây d ng và S Quy ho ch - Ki n trúc (t i các thành ph có S Quy ho ch - Ki n trúc). II. NHI M V VÀ QUY N H N 1. Trình U ban nhân dân c p huy n ban hành các quy t nh, ch th ; các quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm; các chương trình, d án u tư xây d ng trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng trên a bàn huy n; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng.
 10. 2. Hư ng d n và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, các quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng. 3. Giúp và ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân c p huy n trong vi c t ch c th c hi n các nhi m v v qu n lý u tư xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, qu n lý v t li u xây d ng theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a U ban nhân dân c p t nh. 4. Giúp U ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c c p, gia h n, i u ch nh, thu h i gi y phép xây d ng công trình và ki m tra vi c xây d ng công trình theo gi y phép ư c c p trên a bàn huy n theo s phân công, phân c p c a U ban nhân dân c p t nh. 5. T ch c th c hi n vi c giao n p và lưu tr h sơ, tài li u kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng, h sơ, tài li u hoàn công công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý c a U ban nhân dân c p huy n theo quy nh c a pháp lu t. 6. T ch c l p, thNm nh, trình U ban nhân dân c p huy n phê duy t, ho c t ch c l p U ban nhân dân c p huy n trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t các án quy ho ch xây d ng trên a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t. 7. T ch c l p, thNm nh Quy ch qu n lý ki n trúc ô th c p II U ban nhân dân c p huy n trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t ho c U ban nhân dân c p huy n phê duy t theo phân c p. 8. Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng các công trình theo Quy ch qu n lý ki n trúc ô th và quy ho ch xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; t ch c công b , công khai các Quy ch qu n lý ki n trúc ô th , quy ho ch xây d ng; cung c p thông tin v ki n trúc, quy ho ch xây d ng; qu n lý các m c gi i, ch gi i xây d ng, c t xây d ng trên a bàn huy n theo phân c p. 9. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n vi c xây d ng m i, c i t o, s a ch a, duy tu, b o trì, qu n lý, khai thác, s d ng các công trình h t ng k thu t trên a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a U ban nhân dân c p t nh, c p huy n. 10. Giúp U ban nhân dân c p huy n trong vi c t ch c th c hi n các cơ ch , chính sách v nhà và công s ; qu n lý qu nhà và quy n qu n lý s d ng công s trên a bàn huy n theo phân c p c a U ban nhân dân c p t nh; t ch c th c hi n công tác i u tra, th ng kê, ánh giá nh kỳ v nhà và công s trên a bàn huy n. 11. Giúp U ban nhân dân c p huy n t ch c th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a U ban nhân dân c p t nh; t ng h p tình hình ăng ký, chuy n d ch quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng trên a bàn huy n. 12. Giúp U ban nhân dân c p huy n qu n lý nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân và hư ng d n ho t ng i v i các h i, t ch c phi chính ph ho t ng trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng trên a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t. 13. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v các lĩnh v c qu n lý c a Phòng i v i các công ch c chuyên môn nghi p v v a chính - Xây d ng thu c U ban nhân dân c p xã; ph i h p v i Thanh tra xây d ng c p huy n hư ng d n chuyên môn, nghi p v i v i các công ch c Thanh tra xây d ng thu c U ban nhân dân c p xã (áp d ng t i các thành ph có thí i m thành l p Thanh tra chuyên ngành xây d ng n c p xã); 14. T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, d li u ph c v công tác qu n lý nhà nư c và ho t ng chuyên môn, nghi p v c a Phòng. 15. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, thanh tra i v i t ch c, cá nhân trong vi c thi hành pháp lu t thu c ngành xây d ng, báo cáo U ban nhân dân c p huy n x lý ho c trình c p có
 11. thNm quy n x lý các trư ng h p vi ph m; gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo, th c hi n phòng ch ng tham nhũng, lãng phí trong ngành xây d ng theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a U ban nhân dân c p huy n. 16. Theo dõi, t ng h p, báo cáo nh kỳ 6 tháng, 1 năm và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao v i U ban nhân dân c p huy n, S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc (t i các thành ph có S Quy ho ch - Ki n trúc) và các cơ quan có thNm quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 17. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o b i dư ng v chuyên môn nghi p v và các ch , chính sách khác i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a U ban nhân dân c p huy n. 18. Qu n lý tài chính, tài s n c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a U ban nhân dân c p huy n. 19. Th c hi n các nhi m v khác v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng theo s phân công, phân c p ho c u quy n c a U ban nhân dân c p huy n và theo quy nh c a pháp lu t. III. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH 1. Phòng Qu n lý ô th , Phòng Công Thương có Trư ng phòng và không quá 03 Phó trư ng phòng. a) Trư ng phòng là ngư i ng u Phòng, ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân c p huy n, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng. b) Các Phó trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c Trư ng phòng phân công; khi Trư ng phòng v ng m t, m t Phó trư ng phòng ư c Trư ng phòng y nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. c) Trong s các lãnh o Phòng (Trư ng phòng và các Phó trư ng phòng) ph i có ít nh t 01 ngư i ư c phân công chuyên trách qu n lý, ch o th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c ngành xây d ng. d) Vi c b nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn nghi p v do U ban nhân dân c p t nh ban hành; vi c mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Trư ng phòng, Phó trư ng phòng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Biên ch c a Phòng Qu n lý ô th , Phòng Công Thương c n m b o th c hi n các nhi m v ư c giao; s lư ng biên ch c a Phòng Qu n lý ô th , Phòng Công Thương do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh trong t ng s biên ch hành chính c a huy n ư c U ban nhân dân c p t nh giao. Ph n III NHI M V , QUY N H N C A U BAN NHÂN DÂN C P XÃ V CÁC LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C THU C NGÀNH XÂY D NG U ban nhân dân c p xã có các nhi m v , quy n h n v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng trong ph m vi a bàn xã như sau: 1. Tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ngành xây d ng cho các t ch c và nhân dân trên a bàn xã. 2. Hư ng d n và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ngành xây d ng theo thNm quy n.
 12. 3. T ch c l p, trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng các i m dân cư nông thôn trên a bàn xã. 4. C p, thu h i gi y phép xây d ng nhà riêng l thu c các i m dân cư nông thôn; ki m tra vi c xây d ng công trình theo gi y phép ư c c p trên a bàn xã; ti p nh n, xác nh n h sơ c p có thNm quy n th c hi n vi c xác l p quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng trên a bàn xã theo quy nh c a pháp lu t. 5. Qu n lý các m c gi i, ch gi i xây d ng và qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn xã theo Quy ch qu n lý ki n trúc ô th và quy ho ch xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; cung c p thông tin v lĩnh v c ki n trúc, quy ho ch xây d ng theo phân công, phân c p c a U ban nhân dân c p huy n. 6. T ch c th c hi n vi c xây d ng m i, c i t o, s a ch a, duy tu, b o trì, qu n lý, khai thác, s d ng các công trình xây d ng, công trình h t ng k thu t thu c thNm quy n qu n lý c a U ban nhân dân c p xã theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a U ban nhân dân c p t nh, c p huy n. 7. T ch c th c hi n vi c giao n p và lưu tr h sơ, tài li u kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng, h sơ, tài li u hoàn công công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý c a U ban nhân dân c p xã theo quy nh c a pháp lu t. 8. Thanh tra, ki m tra vi c thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ngành xây d ng, x lý theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n x lý các trư ng h p vi ph m; gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo, th c hi n phòng ch ng tham nhũng, lãng phí trong ngành xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. 9. T ng h p, báo cáo nh kỳ 6 tháng, 1 năm và t xu t v i U ban nhân dân c p huy n, Phòng Qu n lý ô th ( i v i các qu n, th xã, thành ph thu c t nh), Phòng Công Thương ( i v i các huy n) v tình hình phát tri n và qu n lý các lĩnh v c thu c ngành xây d ng trên a bàn xã. 10. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng theo s phân công, phân c p ho c u quy n c a U ban nhân dân c p huy n và theo quy nh c a pháp lu t. Ph n IV T CH C TH C HI N 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư liên t ch s 01/2004/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a B Xây d ng và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c ngành xây d ng t i a phương. 2. U ban nhân dân c p t nh: a) Quy nh c th ch c năng nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc và hư ng d n U ban nhân dân c p huy n quy nh c th nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Phòng Qu n lý ô th , Phòng Công Thương. b) Căn c c i m, tình hình và yêu c u nhi m v qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c thu c ngành xây d ng, quy t nh vi c thành l p, sáp nh p, chia tách, t ch c l i, gi i th các t ch c chuyên môn, nghi p v và ơn v s nghi p thu c S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc theo quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và hư ng d n t i Thông tư liên t ch này. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch này.
 13. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n ph n ánh k p th i v B Xây d ng và B N i v xem xét, gi i quy t theo thNm quy n./. B TRƯ NG B N IV B TRƯ NG B XÂY D NG Tr n Văn Tu n Nguy n H ng Quân Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Toà án Nhân dân t i cao; Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư Pháp; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc, S N i v các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các cơ quan, ơn v tr c thu c B Xây d ng; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Xây d ng; - Lưu B Xây d ng: VP, V PC, V TCCB; - Lưu B N i v : VT, V PC, V TCBC.
Đồng bộ tài khoản