Thông tư liên tịch số 2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
74
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC về một số chế độ chính sách đối với bộ đội biên phòng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-B QU C PHÒNG- VI T NAM B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 2076/TTLT-BQP-BL TBXH- Hà N i , ngày 08 tháng 7 năm 1998 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B QU C PHÒNG, B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I, B TÀI CHÍNH S 2076/1998/TT-LT-BQP-BL TBXH-BTC NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N M T S CH CHÍNH SÁCH IV IB I BIÊN PHÒNG Thi hành Ngh nh s 02/1998/N -CP ngày 06/01/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh B i biên phòng. Liên B Qu c phòng - Lao ng thương binh xã h i - Tài chính hư ng d n th c hi n m t s ch , chính sách i v i B i biên phòng như sau: I- CH PH C P TRÁCH NHI M QU N LÝ B O V BIÊN GI I, H I O 1- i tư ng áp d ng: a- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c qu c phòng, h sĩ quan, binh sĩ thu c biên ch t i các n Biên phòng. b- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c qu c phòng, h sĩ quan, binh sĩ thu c B i Biên phòng (không thu c biên ch t i các n Biên phòng) ư c c p có thNm quy n i u ng i làm nhi m v trinh sát, tu n tra, ki m soát, v n ng qu n chúng b o v ch quy n biên gi i qu c gia. 2- M c ph c p - i v i Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c qu c phòng ph c p b ng h s 0,3 tính trên m c ti n lương t i thi u do Chính ph qui nh áp d ng i v i cán b , công ch c Nhà nư c; - i v i H sĩ quan, binh sĩ ph c p b ng h s 0,3 tính trên ph c p quân hàm binh nhì. 3- Cách tính tr - Các i tư ng qui nh t i ti t a, i m 1, m c 1 ư c tính tr cùng v i kỳ lương và ph c p quân hàm hàng tháng. Khi r i n biên phòng b t kì ngày nào trong tháng
  2. (tr i phép) t tháng ti p theo thôi hư ng kho n ph c p trách nhi m b o v biên gi i, h i o. - Các i tư ng qui nh t i ti t b, i m 1 ư c hư ng ph c p theo s ngày th c t i làm nhi m v do c p có thNm quy n trong B i Biên phòng quy t nh và ư c tính tr sau m i t k t thúc làm nhi m v . Ví d 1: M t sĩ quan biên ch n Biên phòng hàng tháng ư c hư ng ph c p trách nhi m b o v biên gi i, h i o là 43.200 ng (144.000 ng x 0,3). Ví d 2: M t binh sĩ biên ch n Biên phòng, hàng tháng ư c hư ng ph c p trách nhi m b o v biên gi i, h i o là 12,960 ng (43.200 ng x 0,3). Ví d 3: M t sĩ quan biên ch 1 ơn v cơ ng, trong tháng ư c i u ng i tu n tra 3 l n, m i l n 5 ngày, t ng c ng là 15 ngày, ư c hư ng ph c p trách nhi m b o v biên gi i, h i o là 24. 900 ng (144.000 ng x 0,3 x 15 ngày/26 ngày). II- CH PH C P CÔNG TÁC LÂU NĂM BIÊN GI I, H I O 1- i tư ng áp d ng Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c qu c phòng trong B i Biên phòng thu c biên ch t i các n, ơn v Biên phòng óng quân t i các a bàn sau: - Các xã vùng cao biên gi i ư c công nh n là các xã vùng cao thu c các t nh biên gi i theo qui nh t i các quy t nh hi n hành c a B trư ng - Ch nhi m U ban dân t c và mi n núi; - Các o xa n m trên lãnh h i Vi t Nam (tr 13 o sau: Cái B u, ình Vũ, C n en, C n L c, C n Vành, o Ne, o Ngư, o Sơn Dương, Hòn La, Hòn Trem Bình Ba, Côn o, Phú Qu c). 2- M c ph c p - Ph c p công tác lâu năm các xã vùng cao biên gi i, h i o tính trên ti n lương t i thi u theo quy nh c a Chính ph : 5 năm n dư i 10 năm hư ng m c h s : 0,2; T 10 năm n dư i 15 năm hư ng m c h s : 0,3; T 15 năm tr lên hư ng m c h s : 0,4. - Th i gian công tác ư c tính hư ng ph c p công tác lâu năm các xã vùng cao biên gi i, h i o là t ng s th i gian công tác th c t t i n, các ơn v Biên phòng óng quân các xã vùng cao, o xa, n u t quãng thì ư c c ng d n. 3- Cách tính tr . - Ph c p công tác lâu năm biên gi i, h i o ư c tr cùng v i kỳ lương hàng tháng.
  3. - Ph c p công tác lâu năm biên gi i, h i o ch tr cho i tư ng ang công tác t i các xã vùng cao biên gi i, o xa. Khi ư c i u ng i ơn v khác không óng quân t i xã vùng cao biên gi i, o xa thì thôi hư ng t tháng ti p theo. Ví d 1: M t sĩ quan biên ch 1 ơn v Biên phòng óng quân 1 xã vùng cao t 1/1990 n 6/1998 (8 năm) hàng tháng ư c hư ng ph c p công tác lâu năm biên gi i, h i o là 28.800 (144.000 x 0,2). Ví d 2: M t sĩ quan có th i gian công tác t i các a bàn như sau: T tháng 02/1988 n 02/1990 (2 năm) công tác t i n Biên phòng óng quân xã vùng cao. T 3/1990 n 3/1992 (2 năm) công tác t i n Biên phòng óng quân o xa. T 4/1992 n 4/1993 (1 năm) công tác t i B Ch huy B i Biên phòng t nh Lào Cai. T 5/1993 n 6/1998 (5 năm) công tác t i o B ch Long Vĩ ( o xa). Th i gian ư c tính hư ng ph c p là: 9 năm (2 năm + 2 năm + 5 năm) m c ph c p ư c hư ng hàng tháng là 28.800 ng (144.000 ng x 0,2). Ví d 3: M t sĩ quan có th i gian công tác như sau: T tháng 8/1978 n 8/1985 (7 năm) công tác t i m t ơn v Biên phòng óng quân 1 xã vùng cao. T 9/1985 n 9/1995 (10 năm) công tác t i 1 ơn v Biên phòng óng quân 1 xã vùng cao. T 10/1995 n 6/1998 công tác t i Cơ quan B Ch huy B i Biên phòng t nh Hà Giang. ng chí sĩ quan này tuy có th i gian công tác xã vùng cao biên gi i 17 năm nhưng hi n nay ang công tác t i th xã Hà Giang không ph i là xã vùng cao nên không ư c hư ng ph c p công tác lâu năm biên gi i, h i o. III- CH ƯU ÃI XÃ H I 1- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c qu c phòng, h sĩ quan, binh sĩ thu c B i Biên phòng trong khi làm nhi m v b o v biên gi i, h i o nh ng a bàn ư c coi là c bi t khó khăn, gian kh (theo ph l c ính kèm) n u b m au, tai n n (tr trư ng h p t mình gây nên ho c vi ph m k lu t ơn v ) d n n ch t (k c trư ng h p chuy n v tuy n sau i u tr r i ch t) ư c xét xác nh n là li t sĩ ho c b thương m t s c lao ng t 21% tr lên ư c xét xác nh n là thương binh ho c ngư i hư ng chính sách như thương binh. 2- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, h sĩ quan, binh sĩ làm nhi m v b o v biên gi i, h i o nh ng a bàn ư c coi là c bi t khó khăn gian kh nêu trên, t 3
  4. năm tr lên (Trư ng h p chưa 3 năm ph i có 10 năm ph c v trong quân i, Công an nhân dân) n u: - B m au b nh t t m t s c lao ng t 61% tr lên xu t ngũ v gia ình ư c xét xác nh n là b nh binh; - B m au, b nh t t sau ó chuy n sang a bàn khác (ho c xu t ngũ) dư i 1 năm mà b m au do b nh cũ tái phát (có h sơ b nh cũ i u tr b nh khi a bàn c bi t khó khăn gian kh kèm theo b nh án i u tr b nh tái phát t i các b nh viên) m t s c lao ng t 61% tr lên ư c xét xác nh n là b nh binh. - Th t c h sơ xét duy t th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 22/L TBXH ngày 29/8/1995 c a B Lao ng thương binh xã h i "Hư ng d n v th t c l p và qu n lý h sơ ngư i có công v i cách m ng"; Thông tư s 2285/QP-TT ngày 21/11/1995 c a B Qu c phòng và các văn b n khác c a liên b "Hư ng d n th c hi n ch ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh s 28/CP ngày 29/4/1995 c a Chính ph ". IV- CH KHI CHUY N GIA ÌNH N NNH CƯ VÙNG CAO, H I O Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c qu c phòng thu c B i Biên phòng chuy n gia ình n vùng cao, h i o ư c hư ng ch tr c p như h gia ình i xây d ng vùng kinh t m i ho c di dân ra o theo quy nh hi n hành. Kinh phí b o m trích t ngu n v n s nghi p di dân c a ngân sách Nhà nư c. Các ơn v B i Biên phòng có i tư ng hư ng ch tr c p này l p d toán ngh duy t, chi tr và quy t toán v i B Qu c phòng. V- T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Kho n ph c p trách nhi m qu n lý b o v biên gi i, h i o và ph c p công tác lâu năm biên gi i, h i o nói t i i m I và i m II Thông tư này ư c th c hi n t 01/01/1998. Quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c các ơn v ph n ánh k p th i v Liên B Qu c phòng - Lao ng thương binh và xã h i - Tài chính gi i quy t. Lê Duy ng Ph m Văn Tr ng Nguy n Tr ng Xuyên ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) DANH SÁCH NA BÀN C BI T KHÓ KHĂN GIAN KH Ư C ÁP D NG CHO B I BIÊN PHÒNG HƯ NG CH ƯU ÃI XÃ H I
  5. (Ban hành kèm theo Thông tư s 2076/1998/LB-TT ngày 08 tháng 7 năm 1998 c a B Qu c phòng - Lao ng thương binh xã h i -Tài chính) STT T nh Tên xã, huy n ơn v ho t ng 01 L ng Sơn * Huy n ình L p - Xã B c Xa n Biên phòng 33 02 Cao B ng * Huy n B o L c: - Xã Xuân Trư ng n Biên phòng 147 - Xã Cô Ba n Biên phòng 151 - Xã C c Pàng n Biên phòng 155 03 Lào Cai * Huy n B c Hà: - Xã Xi Ma Cai n Biên phòng 227 * Huy n Mư ng Khương: - Xã T Gia Khâu n Biên phòng 231 - Xã Pha Long n Biên phòng 235 - Xã N m Ch y n Biên phòng 243 - Xã Mư ng Khương n Biên phòng 241 * Huy n Bát Sát: - Xã A-Mú Sung n Biên phòng 267 - Xã Y Tý n Biên phòng 273 04 Hà Giang * Huy n Mèo V c - Xã Thư ng Phùng, Xín Cái n Biên phòng 163 * Huy n ng Văn - Xã ng Văn n Biên phòng 165 - Xã Ma Lé n Biên phòng 167 - Ph Là (Th tr n Ph B ng) n Biên phòng 177 * Huy n Qu n B : - Xã Nghĩa Thu n n Biên phòng 191 - Xã Tùng Vài n Biên phòng 193 * Huy n Yên Minh: - Xã B ch ích n Biên phòng 185 * Huy n Hoàng Su Phì:
  6. - Xã Thàng Tín n Biên phòng 211 * Huy n Xín M n: - Xã Xín M n: n Biên phòng 219 * Huy n V Xuyên: - Xã Thanh Thu n Biên phòng 199 05 Lai Châu * Huy n Phong Th : - Xã N m Xe n Biên phòng 277 - Xã Dào San n Biên phòng 281 - Xã Sì L L u n Biên phòng 289 - Xã Vàng Ma Ch i n Biên phòng 293 * Huy n Sìn H : - Xã Hu i Luông n Biên phòng 299 * Huy n Mư ng Tè: - Xã H a Bum n Biên phòng 305 - Xã Pa n Biên phòng 309 - Xã Mù C n Biên phòng 315 06 Sơn La * Huy n Sông Mã: - Xã Púng Bánh n Biên phòng 445 07 Ngh An * Huy n Tương Dương: - Xã Luân Mai, Mai Sơn n Biên phòng 523 - Xã Tam H p n Biên phòng 551 * Huy n Kỳ Sơn: - Xã M Lý n Biên phòng 527 - Xã Keng u n Biên phòng 531 - Xã Na Loi n Biên phòng 535 - Xã Mư ng Típ n Biên phòng 543 - Xã N m Càn n Biên phòng 547 08 Qu ng Bình * Huy n Minh Hoá - Xã Dân Hoá n Biên phòng 589 - Xã Thư ng Hoá n Biên phòng 585
  7. * Huy n B Tr ch - Xã Thư ng Tr ch n Biên phòng 593 * Huy n L Thu - Xã Ngân Thu n Biên phòng 601 * Huy n Qu ng Ninh - Xã Trư ng Sơn n Biên phòng 597 09 Qu ng Tr * Huy n Hư ng Hoá: - Xã Hư ng L p n Biên phòng 605 - Xã Hư ng Phùng n Biên phòng 609 - Xã Thanh n Biên phòng 617 - Xã A Ngo n Biên phòng 625 - Xã Pa T ng n Biên phòng 621 - Xã Thu n n Biên phòng 613 10 Hu * Huy n A Lư i: - Xã H ng Thư ng n Biên phòng 629 - Xã H ng Vân n Biên phòng 627 - Xã Hương Lâm n Biên phòng 633 11 Qu ng Nam * Huy n Hiên: - Xã Ba Lê n Biên phòng 645 - Xã A.Xan, Tr'hy n Biên phòng 649 * Huy n Gi ng: - Xã La-ê-ê n Biên phòng 653 - Xã La Dê-ê n Biên phòng 657 - Xã ak PRing n Biên phòng 661 12 Gia Lai * Huy n Chư Păb - Xã I.A.O n Biên phòng 717 * Huy n c Cơ: - Xã Y.A.Kla n Biên phòng 721 - Xã Ya-Pơ-Nôn n Biên phòng 725 * Huy n Chư PRông:
  8. - Xã Ya-Puch n Biên phòng 727 - Xã Ya-Mơ n Biên phòng 729 13 Kon Tum * Huy n c GLây: - Xã ak Plô n Biên phòng 665 - Xã ak Nhoong n Biên phòng 669 - Xã ak Long n Biên phòng 673 * Huy n Ng c H i: - Xã D c Nông ` n Biên phòng 675 - Xã B Y n Biên phòng 677 * Huy n Sa Th y: - Xã Rò Cơi n BP 705 (Ya Booc) - Xã Mo Rai n BP 709+711+713 14 kL k * Huy n Ea-Súp: - Xã Ea-t .M t n BP 735 (Huôn H ) - Xã Ea-Bung n BP 739 (Su i á) * Huy n B n ôn: - Xã KRôngNa n BP 743 (Sê Rê B c) n BP 747 (Bô Heng) i i 19 * Huy n Cư Jút: - Xã EaBô n BP 751 (N m Na) * Huy n ăk Min - Xã ăk Lao n BP 755 ( c ăm) n BP 759 ( c Lao) - Xã Thu n H nh n BP 763 ( c Song) * Huy n ăk R L p - Xã ăk Buc So n BP 767 (T n B u) - Xã Qu ng Tr c n BP 771 (Bu-PRăng) n BP 775 (Bu Cháp) 15 Bình Phư c * Huy n Phư c Long:
  9. - Xã ăk Ơ n BP 785 (Bù Gia M p)
Đồng bộ tài khoản