Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ về việc hướng dẫn việc tổ chức, phối hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường sắt do Bộ Thương mại - Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG AN-B GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG V N T I;B NAM THƯƠNG M I-T NG C C Đ c l p - T do - H nh phúc H I QUAN ******** ******** S : 21/1999/TTLT-BTM-BCA- Hà N i , ngày 23 tháng 6 năm 1999 BGTVT-TCHQ THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - B CÔNG AN - B GIAO THÔNG V N T I - T NG C C H I QUAN S 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C T CH C, PH I H P TRONG CÔNG TÁC Đ U TRANH CH NG V N CHUY N HÀNG L U TRÊN CÁC TUY N ĐƯ NG S T Th c hi n Ch th 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v đ u tranh ch ng buôn l u và Công văn s 4104/VPCP-VI ngày 12/10/1998 c a B trư ng Ch nhi m Văn phòng Chính ph v vi c th c hi n Ch th 853/1997/CT-TTg. Liên B Thương m i - Giao thông v n t i - Công an - T ng c c H i quan hư ng d n m t s đi m v t ch c, ph i h p trong công tác đ u tranh ch ng v n chuy n hàng l u trên các tuy n đư ng s t như sau: I- QUY Đ NH CHUNG 1- Các B , cơ quan nganh B , các ngành ch c năng và U ban nhân dân các c p, nơi có tuy n đư ng s t ch y qua có trách nhi m t ch c ch đ o th c hi n ch ng buôn l u, gian l n thương m i, ch ng v n chuy n hàng l u trên các tuy n đư ng s t theo ch c năng, quy n h n đã đư c pháp lu t quy đ nh. 2- Hàng hoá v n chuy n trên các tuy n dư ng s t (bao g m hàng hoá trên t u, sân ga, nhà ga, trong kho ga, bãi hàng c a ga) mà đư ng s t đã nh n chuyên ch đ u ph i có hoá đơn, ch ng t h p pháp kèm theo hàng hoá theo quy đ nh c a pháp lu t. 3- Ngành đư ng s t có trách nhi m ph i h p ch t ch và t o đi u ki n cho các l c lư ng có ch c năng ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i th c hi n nhi m v . 4- Vi c t ch c, ph i h p các l c lư ng: Công an, Qu n lý th trư ng, H i quan, Ki m lâm, Thu v i ngành Đư ng s t trên các tuy n đư ng s t nh m ch ng buôn l u và gian l n thương m i không đư c làm nh hư ng đ n hành khách đi tàu, ngư i có hàng h p pháp và nh hư ng đ n ho t đ ng c a ngành Đư ng s t và ph i đ m b o an ninh tr t t trên t u dư i ga và các khu v c Đư ng s t qu n lý, góp ph n ch ng l u vé, l u cư c; Ngoài l c lư ng các ngành ch c năng nói trên không m t cơ quan, t ch c nào đư c t đ ng ki m tra.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5- Các t ch c, cá nhân có thành tích trong ho t đ ng ch ng buôn l u và gian l n thương m i trên các tuy n đư ng s t đư c khen thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. II- HƯ NG D N C TH V T CH C, PH I H P CH NG V N CHUY N HÀNG L U TRÊN ĐƯ NG S T A- PHÂN CÔNG Đ A BÀN: 1- H i quan t ch c th c hi n nhi m v ho c ch trì ph i h p v i Công an, Qu n lý th trư ng và ngành Đư ng s t th c hi n ki m tra, ki m soát hàng l u t i khu v c nhà ga liên v n Qu c t biên gi i và c a kh u ga liên v n n i đ a ho c các đ a đi m thông quan hàng hoá theo quy đ nh c a H i quan. 2- Qu n lý th trư ng ch trì và ph i h p v i Công an, H i quan và ngành Đư ng s t th c hi n ki m tra, ki m soát hàng hoá trên các tuy n đư ng s t bao g m: sân ga, nhà ga, bãi hàng, nhà kho, trên các chuy n t u. Các l c lư ng ki m tra, ki m soát ch ng buôn l u nói trên khi phát hi n hàng hoá trên các tuy n đư ng s t có d u hi u nghi v n là hàng l u, ph i ch đ ng ki m tra, áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m, đ ng th i thông báo cho l c lư ng có trách nhi m ph i h p v i mình th c hi n nhi m v theo quy đ nh và ph i ch u trách nhi m v vi c t ch c ki m tra, ki m soát. 3- U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có nhà ga và đư ng s t ch y qua ch u trách nhi m ch đ o l c lư ng có ch c năng ph i h p th c hi n ho t đ ng ki m tra, ki m soát và x lý vi ph m theo quy đ nh c a pháp lu t. 4- Ngành Đư ng s t ch đ o các ga t o đi u ki n thu n l i cho các l c lư ng ph i h p th c hi n ch ng buôn l u, gian l n thương m i làm vi c trên các tuy n đư ng s t. B- M T S QUY Đ NH V KI M TRA, KI M SOÁT Đ XÁC Đ NH HÀNG L U V N CHUY N TRÊN CÁC TUY N ĐƯ NG S T 1- Ki m tra ch ng t hàng hoá v n chuy n 1.1- Đ i v i hàng hoá v n chuy n t i khu v c nhà ga liên v n Qu c t biên gi i. a) Trư ng h p hàng hoá nh p kh u chính ng ch theo h p đ ng thương m i ph i đ các ch ng t theo quy đ nh t i ph n II, m c B, đi m 2 Thông tư s 73/TC-TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính hư ng d n ch đ hoá đơn, ch ng t đ i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng. b) Trư ng h p hàng hoá nh p kh u ti u ng ch không có h p đ ng thương m i, ph i đ các ch ng t theo quy đ nh t i ph n II, m c B, đi m 1 c a Thông tư s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. Đ i v i hàng hoá nh p kh u mua ch biên gi i ph i có đ ch ng t quy đ nh t i đi m 4 Thông tư s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Trư ng h p hàng hoá là quà bi u, quà t ng, hành lý c a ngư i nh p c nh vào Vi t Nam b ng đư ng s t ph i có đ ch ng t theo quy đ nh t i ph n II, m c B, đi m 4 và 5 c a Thông tư s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính. 1.2- Đ i v i hàng hoá v n chuy n trên các tuy n đư ng s t trong n i đ a: Hàng hoá lưu thông t i khu v c nhà ga bao g m: Hàng hoá đang v n chuy n trên t u, trên sân ga, trong kho và bãi hàng c a ga ph i có đ hoá đơn, ch ng t h p pháp kèm theo theo quy đ nh c a Thông tư s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 và Thông tư s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính. 2- Vi c ki m tra hàng hoá: 2.1- Đ i v i hàng hoá có ký h p đ ng v n chuy n b ng đư ng s t: Vi c ki m tra ngăn ch n đ i v i hàng hoá này ch đư c th c hi n t i ga x p ho c ga d hàng. 2.2- Đ i v i hàng hoá không có h p đ ng v n chuy n b ng đư ng s t: Vi c ki m tra, ki m soát đư c th c hi n trên b t kỳ t u nào và các ga có quy đ nh đ t u đ tác nghi p đ i v i t u đó. 2.3- Trư ng h p phát hi n hàng l u trên t u đang ch y n u c n ph i d ng t u, c t toa đ ki m tra, ngăn ch n thì cơ quan có ch c năng ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i ph i có yêu c u b ng văn b n c a cơ quan có th m quy n như: Cơ quan Qu n lý th trư ng, Công an, H i quan c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v d ng t u, c t toa đ ph i h p v i Trư ng ga, Trư ng t u th c hi n; khi nh n đư c văn b n yêu c u d ng t u, c t toa đ ki m tra hàng hoá vi ph m thì Trư ng ga, Trư ng t u có trách nhi m báo cáo cơ quan có th m quy n c a đư ng s t đ cho phép d ng t u c t toa đ ki m tra. Cơ quan xin d ng t u ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hành vi c a mình n u không có vi ph m ph i đ n bù m i chi phí phát sinh (n u có) cho ngành đư ng s t. C- X LÝ VI PH M: 1- M i hành vi vi ph m v buôn l u, gian l n thương m i, v n chuy n hàng nh p l u, tr n thu trên các tuy n đư ng s t đ u b x lý theo quy đ nh pháp lu t hi n hành. 2- Các l c lư ng có ch c năng ch ng v n chuy n hàng l u trên các tuy n đư ng s t ch đư c ki m tra, ki m soát và x lý vi ph m theo đúng th m quy n và th t cv x ph t hành chính theo quy đ nh hi n hành. Các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng đ n m c truy c u trách nhi m hình s thì chuy n h sơ, tang v t sang cơ quan ch c năng đ gi i quy t. 3- M i hành vi sách nhi u ho c gây tr ng i cho công tác ch ng buôn l u và gian l n thương m i đ i v i hàng hoá v n chuy n b ng đư ng s t, gây ách t c giao thông đư ng s t đ u b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . III- T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Các B thương m i, Công an, Giao thông v n t i, T ng c c H i quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có đư ng s t ch y qua có trách nhi m căn c Thông tư này, có văn b n hư ng d n và ch đ o l c lư ng ch ng buôn l u, gian l n thương m i trên các tuy n đư ng s t th c hi n. 3- Các l c lư ng ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i c n ph i h p đ ki m tra, ki m soát hàng hoá v n chuy n trên t u, các ga liên v n qu c t biên gi i, các ga tr ng đi m trong n i đ a và m t s khu v c có nhi u hàng l u d c theo tuy n đư ng s t. 4- Quá trình th c hi n Thông tư này có gì vư ng m c báo cáo v liên B đ nghiên c u hư ng d n. Đào Đình Bình H Hu n Nghiêm (Đã ký) (Đã ký) Lê Th Ti m Nguy n Văn C m (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản