Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn, quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT

  1. B LAO NG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ c l p - T do - H nh phúc H I-B Y T ******** ******** S : 21/2004/TTLT- Hà N i , ngày 09 tháng 12 năm 2004 BL TBXH-BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I -B Y T S 21/2004/TTLT- BL TBXH-BYT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N, QUY NNH DANH M C CH LÀM VI C, CÔNG VI C KHÔNG Ư C S D NG LAO NG DƯ I 18 TU I TRONG CÁC CƠ S KINH DOANH DNCH V D BN L I D NG HO T NG M I DÂM Căn c i u 11 và i u 25, i u 27 c a Ngh nh s 178/2004/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm; Nh m h n ch nh ng nh hư ng x u n s phát tri n toàn di n v th l c, trí l c và nhân cách c a ngư i lao ng dư i 18 tu i trong các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm; sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Văn hoá - Thông tin, B Thương m i và T ng c c Du l ch, liên t ch B Lao ng Thương binh và Xã h i, B Y t hư ng d n, quy nh danh m c ch làm vi c, công vi c không ư c s d ng lao ng dư i 18 tu i như sau: I. DANH M C CH LÀM VI C, CÔNG VI C KHÔNG Ư C S D NG LAO NG DƯ I 18 TU I 1. T i các cơ s d ch v lưu trú: khách s n, nhà khách, nhà ngh , nhà tr , bi t th kinh doanh du l ch, căn h cho thuê và cơ s lưu trú khác. 1.1. Ch làm vi c: - Phòng b o v ; - Qu y bar, l tân; - B ph n ph c v bu ng; 1.2. Công vi c: -B ov ; - L tân; - Ph c v bu ng, phòng;
  2. - Ph c v bàn, bar. 2. T i các cơ s d ch v văn hoá: vũ trư ng, karaoke; ho t ng bi u di n ngh thu t không chuyên t i khách s n, nhà ngh , nhà hàng ăn u ng, gi i khát, quán bar, quán cà phê; i lý cung c p d ch v truy c p Internet. 2.1. Ch làm vi c: - Phòng hát; - Sàn nh y; - Sân kh u; - Nơi tr c ti p ph c v khách hàng truy c p Internet. 2.2. Công vi c: - i u khi n thi t b âm thanh, ánh sáng; - Hát v i khách; - Khiêu vũ cùng khách; - Nh y trình di n ngh thu t; - Nh y trình di n không ngh thu t; - Bi u di n nh c s ng; - i u hành các ho t ng tr c ti p t i sàn khiêu vũ; - Ph c v khách truy c p Internet. 3. T i các cơ s d ch v tr li u ph c h i s c kho : xoa bóp/massage, t m hơi, t m qu t b m huy t, v t lý tr li u. 3.1. Ch làm vi c: - Phòng t m hơi; - Phòng xoa bóp/massage, tNm qu t. 3.2. Công vi c: - Xoa bóp/massage; - Các công vi c khác t i phòng xoa bóp/massage, phòng t m.
  3. 4. T i các cơ s d ch v khác: t m nóng l nh, h t tóc, g i u thư giãn, cơ s kinh doanh v n chuy n khách du l ch, l hành. 4.1. Ch làm vi c: - Phòng c t tóc g i u kín; - Phòng chơi game (trò chơi i n t có thư ng, bi-a, ánh c , bowling); - Nơi d ch v th thao trong nhà, ngoài tr i, trên bi n, leo núi. 4.2. Công vi c: - Ph c v khách t m; - C t tóc; -G i u; - Xoa bóp/massage; - Hư ng d n du l ch; - Lái xe xích lô và các phương ti n thô sơ chuyên dùng v n chuy n khách du l ch. II. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng 1.1. Ph bi n, tuyên truy n n i dung Thông tư này n ngư i lao ng thu c quy n qu n lý. 1.2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành ph i rà soát các công vi c ngư i lao ng dư i 18 tu i ang làm vi c t i ơn v ; n u có ngư i lao ng dư i 18 tu i ang làm công vi c quy nh t i m c II c a Thông tư này thì ph i b trí công vi c khác cho phù h p. Trư ng h p không b trí ư c ph i th c hi n úng quy nh t i i m d kho n 1 i u 38 và Kho n 1 i u 42, i u 43 c a B lu t Lao ng. 1.3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u ngư i lao ng dư i 18 tu i làm t i nơi làm vi c, công vi c ã b c m. 2. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c 2.1. S Lao ng Thương binh và Xã h i, S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p v i S Văn hoá - Thông tin, S Thương m i Du l ch, S Thương m i, S Du l ch và các ngành, oàn th liên quan ph bi n Thông tư này n các cơ s kinh doanh d ch v óng trên a bàn a phương thu c ph m vi áp d ng c a Thông tư, ng th i hư ng d n ki m tra vi c th c hi n theo ch c năng, thNm quy n.
  4. 2.2. Cơ quan thanh tra lao ng, y t các c p ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m theo i m b, kho n 2, i u 15 c a Ngh nh s 113/2004/N -CP ngày 16/4/2004 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t lao ng. 2.3. U ban nhân dân các c p căn c thNm quy n ch o các cơ quan ch c năng ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh t i Thông tư này. 3. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c, các ơn v , a phương báo cáo v B Lao ng Thương binh và Xã h i và B Y t nghiên c u gi i quy t. àm H u c Nguy n Th Xuyên ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản