Thông tư liên tịch số 22/2003/TTLT/BTC-BKHCN-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 22/2003/TTLT/BTC-BKHCN-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 22/2003/TTLT/BTC-BKHCN-BNV về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động có thu do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 22/2003/TTLT/BTC-BKHCN-BNV

  1. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG-B N I NAM V -B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 22/2003/TTLT/BTC-BKHCN- Hà N i , ngày 24 tháng 3 năm 2003 BNV THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B KHOA H C & CÔNG NGH - B N I V S 22/2003/TTLT/BTC-BKH&CN-BNV NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÔNG L P HO T NG CÓ THU Th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu, B Tài chính ã ban hành Thông tư hư ng d n s 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002. phù h p v i c thù chuyên ngành khoa h c và công ngh , Liên B Tài chính - B Khoa h c và Công ngh - B N i v hư ng d n thêm m t s n i dung v ch qu n lý tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p ho t ng có thu trong lĩnh v c khoa h c và công ngh như sau: I- I TƯ NG: i tư ng áp d ng Thông tư này là các t ch c khoa h c và công ngh công l p ho t ng có thu ư c ngân sách Nhà nư c c p m t ph n kinh phí ho t ng thư ng xuyên ho c t m b o toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên (g i chung là t ch c khoa h c và công ngh có thu - vi t t t là TCKH&CN CT), bao g m: - Vi n nghiên c u và phát tri n. - Trung tâm nghiên c u và phát tri n. - Phòng thí nghi m. - Tr m nghiên c u, th nghi m. - Các T ch c d ch v khoa h c và công ngh (ki m nh, ki m nghi m, công nh n, ch ng nh n; ng d ng, chuy n giao ti n b khoa h c và công ngh ; tư v n, thông tin, ào t o v khoa h c và công ngh ...). Các ơn v s nghi p nêu trên thu c i tư ng th c hi n Ngh nh s 10/2002/N - CP khi có các i u ki n sau: * Có quy t nh thành l p ơn v b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n.
  2. * Có tư cách pháp nhân, có con d u riêng. * Có tài kho n t i Kho b c ho c Ngân hàng. * Có t ch c b máy tài chính, k toán. * Có ngu n thu h p pháp. Các cơ quan có thNm quy n có trách nhi m t o i u ki n thu n l i các t ch c s nghi p khoa h c và công ngh th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph . Nh ng ơn v d toán tr c thu c các TCKH&CN CT như các Trung tâm ào t o, t p chí ... là i tư ng th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph , là i tư ng áp d ng Thông tư này và các Thông tư hư ng d n cho các lĩnh v c ho t ng (giáo d c - ào t o, văn hoá - thông tin...). i v i các TCKH&CN CT có nhi u ơn v tr c thu c h ch toán c l p, thì cơ quan có thNm quy n giao d toán n nh cho ơn v d toán c p I ho c c p II giao quy n t ch cho các ơn v d toán tr c thu c. i v i các TCKH&CN không có ngu n thu s nghi p, không thu c i tư ng áp d ng Thông tư này. Kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a các TCKH&CN không có ngu n thu s nghi p do ngân sách nhà nư c c p và qu n lý tài chính theo cơ ch hi n hành. II- NGU N THU S NGHI P TRONG CÁC T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÔNG L P: Các TCKH&CN CT có nh ng ngu n thu s nghi p như sau: 1- Thu các lo i phí, l phí ư c l i ơn v s d ng theo qui nh c a Pháp l nh phí và l phí và các văn b n hư ng d n c a Nhà nư c. 2- Thu t các h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , h p ng chuy n giao công ngh v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 3- Thu t các ho t ng d ch v khoa h c và công ngh , tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng, bao g m: - Tư v n, hư ng d n và thNm nh k thu t, chuy n giao công ngh , hi u chuNn phương ti n o, th nghi m m u s n phNm, m u hàng hoá và công trình, hư ng d n xây d ng h th ng tiêu chuNn qu n lý. - ào t o, tư v n, cung c p thông tin v khoa h c và công ngh , s h u công nghi p, tiêu chuNn o lư ng và qu n lý ch t lư ng. - Các ho t ng d ch v khác.
  3. M c thu i v i các kho n thu trên do Th trư ng ơn v tho thu n trong h p ng v i bên yêu c u d ch v theo nguyên t c TCKH&CN CT m b o bù p chi phí và có m t ph n tích lu . 4- Thu t các ho t ng s n xu t ho c liên k t s n xu t s n phNm v i các t ch c thu c các thành ph n kinh t . 5- Thu t các ơn v tr c thu c h tr ho t ng chung: Các ơn v d toán tr c thu c có th trích m t ph n t ngu n thu s nghi p c a ơn v h tr ơn v d toán c p trên th c hi n các ho t ng chung, t l trích do Th trư ng ơn v c p dư i quy t nh. 6- Các kho n thu khác theo qui nh c a pháp lu t: Như lãi ti n g i Ngân hàng t các kho n thu s n xu t, cung ng d ch v ... Ngoài các kho n thu s nghi p nêu trên, các TCKH&CN CT ư c phép huy ng v n h p pháp t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ph c v cho ho t ng s n xu t và cung ng d ch v theo úng quy nh hi n hành c a pháp lu t. III- N I DUNG CHI HO T NG THƯ NG XUYÊN: Các TCKH&CN CT ư c s d ng ngu n ngân sách nhà nư c c p và ngu n thu s nghi p c a ơn v chi cho các ho t ng thư ng xuyên theo nh ng n i dung sau: 1- Chi cho cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng: Chi ti n lương, ti n công, ti n thư ng, ph c p lương, phúc l i t p th , các kho n óng góp trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn theo ch hi n hành. 2- Chi qu n lý hành chính: chi ti n i n, nư c, nhiên li u xăng d u, v sinh môi trư ng, mua v t tư văn phòng, d ch v công c ng, thông tin liên l c, tuyên truy n, công tác phí, h i ngh phí, cư c phí i n tho i, Fax, ... . 3- Chi nghi p v chuyên môn tr c ti p cho ho t ng c a ơn v theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 4- Chi nghiên c u khoa h c và công ngh thư ng xuyên theo ch c năng c a ơn v . 5- Chi ào t o, t p hu n thư ng xuyên, nâng cao trình cho cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v ( không k chi ào t o l i theo ch tiêu c a Nhà nư c). 6- Chi thuê mư n: Chi thuê phương ti n v n chuy n, thuê nhà, t, thi t b các lo i, thuê chuyên gia trong và ngoài nư c, thuê lao ng, thuê mư n khác . 7- Chi phí th c hi n các h p ng nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh ; h p ng ho t ng s n xu t, d ch v c a ơn v , bao g m: ti n lương, ti n công, nguyên v t li u, kh u hao tài s n c nh, hoa h ng, n p thu (n u có) theo qui nh c a pháp lu t. 8- Các chi phí thư ng xuyên liên quan n công tác thu phí, l phí theo quy nh hi n hành.
  4. 9- Chi mua s m s a ch a thư ng xuyên: Chi mua s m d ng c thay th , s a ch a thư ng xuyên TSC ph c v công tác chuyên môn và duy tu b o dư ng các công trình cơ s h t ng. 10- Chi h p tác qu c t : oàn ra, oàn vào. 11- Chi khác: tr g c và lãi v n vay các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c (n u có); s d ng ngu n thu s nghi p óng góp t thi n xã h i, chi v sinh môi trư ng, chi an ninh tr t t , .... . Các kho n chi không thư ng xuyên th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/2/2002 c a Chính ph và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. IV- CÁC T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÔNG L P CÓ THU Ư C T CH TÀI CHÍNH, T QUY T NNH VÀ CHNU TRÁCH NHI M NHƯ SAU: 1- V s d ng ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c c p và ngu n thu s nghi p: 1.1- i v i TCKH&CN CT t b o m toàn b chi phí thư ng xuyên: ư c cơ quan có thNm quy n giao d toán n nh trong 3 năm cho ơn v tr c thu c như sau: a) Giao d toán thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, bao g m: - T ng s thu phí, l phí. - S phí, l phí ư c l i ơn v s d ng theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i t ng lo i phí, l phí. - S phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c. i v i nh ng lo i phí, l phí ư c l i và n p ngân sách nhà nư c theo t l % thì hàng năm cơ quan có thNm quy n giao d toán i u ch nh cho phù h p v i ho t ng c a ơn v . Cơ quan ch qu n không giao s thu s n xu t, cung ng d ch v cho TCKH&CN CT, ơn v xây d ng k ho ch thu i u hành trong c năm. Riêng nh ng ơn v s nghi p ch có ngu n thu s n xu t, cung ng d ch v , không có ngu n thu phí, l phí thì cơ quan có thNm quy n giao d toán thu s n xu t cung ng d ch v làm căn c i u hành thu, chi. b) Giao d toán chi: Giao s t ng h p chi ho t ng thư ng xuyên t ngu n thu phí, l phí ư c l i cho ơn v s d ng theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n.
  5. i v i các kho n chi không thư ng xuyên t ngân sách nhà nư c: kinh phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p nhà nư c, c p b , ngành; Chương trình m c tiêu qu c gia; kinh phí t hàng theo ch c a Nhà nư c; kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch ; kinh phí i ng các d án nư c ngoài; v n vi n tr , v n vay, v n u tư xây d ng cơ b n; kinh phí mua s m, s a ch a l n tài s n c nh và các kho n chi không thư ng xuyên khác... thì B ch qu n ( i v i các ơn v s nghi p có thu do Trung ương qu n lý), cơ quan ch qu n a phương ( i v i các ơn v s nghi p có thu do a phương qu n lý) giao d toán cho ơn v s nghi p theo quy nh hi n hành. c) Trư ng h p ơn v th c hi n vư t thu phí và l phí ã giao n nh thì ơn v ư c s d ng toàn b s thu vư t c a ph n l i chi b sung qu ti n lương và kinh phí ho t ng c a ơn v theo quy nh; Trư ng h p ơn v th c hi n h t thu so v i d toán thu phí, l phí (ph n l i) thì ơn v ph i i u ch nh gi m chi tương ng. i v i nh ng ơn v s nghi p ư c cơ quan có thNm quy n giao thu v s n xu t, cung ng d ch v , khi thu vư t thì ơn v ư c s d ng toàn b s vư t thu tăng thu nh p, tăng cư ng cơ s v t ch t và khi gi m thu ơn v ph i gi m chi tương ng. 1.2- i v i TCKH&CN CT t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên ư c cơ quan có thNm quy n giao d toán n nh trong 3 năm như sau: 1.2.1- Giao d toán thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, bao g m: - T ng s thu phí, l phí. - S phí, l phí ư c l i ơn v s d ng theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n. - S phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c. i v i nh ng lo i phí, l phí ư c l i và n p ngân sách nhà nư c theo t l % thì hàng năm cơ quan có thNm quy n giao d toán thu i u ch nh cho phù h p v i ho t ng c a ơn v . Cơ quan ch qu n không giao s thu s n xu t, cung ng d ch v cho TCKH&CN CT; ơn v xây d ng k ho ch thu i u hành trong c năm. Riêng nh ng ơn v s nghi p ch có ngu n thu s n xu t, cung ng d ch v , không có ngu n thu phí, l phí thì cơ quan có thNm quy n giao d toán thu s n xu t, cung ng d ch v làm căn c i u hành thu, chi. 1.2.2- Giao d toán chi: a) Chi ho t ng thư ng xuyên: - Giao s t ng h p chi ho t ng thư ng xuyên t ngu n thu phí, l phí ư c l i ơn v s d ng theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
  6. - Chi ho t ng thư ng xuyên t ngu n ngân sách nhà nư c c p cho năm u c a th i kỳ n nh, hàng năm ư c tăng thêm theo t l do cơ quan có thNm quy n quy t nh. b) Chi không thư ng xuyên t ngân sách nhà nư c: kinh phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c và công ngh c p nhà nư c, c p b , ngành; chương trình m c tiêu qu c gia; kinh phí t hàng theo ch c a nhà nư c; kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch ; kinh phí i ng các d án nư c ngoài; v n u tư xây d ng cơ b n; kinh phí mua s m, s a ch a l n tài s n c nh và các kho n chi không thư ng xuyên khác... thì B ch qu n ( i v i các ơn v s nghi p có thu do Trung ương qu n lý), cơ quan ch qu n a phương ( i v i các ơn v s nghi p có thu do a phương qu n lý) giao d toán cho ơn v s nghi p theo quy nh hi n hành. 1.2.3 - Trư ng h p ơn v ti t ki m chi thư ng xuyên ho c tăng thu ph n phí và l phí ư c l i so v i d toán giao thì ơn v ư c s d ng toàn b ngu n kinh phí ti t ki m và s tăng thu b sung cho qu ti n lương và kinh phí ho t ng c a ơn v . Trư ng h p h t thu so v i d toán ư c giao thì ơn v ph i i u ch nh gi m chi tương ng. i v i nh ng ơn v s nghi p ư c cơ quan có thNm quy n giao thu v s n xu t, cung ng d ch v , khi thu vư t thì ơn v ư c s d ng toàn b s vư t thu tăng thu nh p, tăng cư ng cơ s v t ch t và khi gi m thu ơn v ph i gi m chi tương ng. Sau th i gian n nh kinh phí 3 năm, các ơn v s nghi p có thu báo cáo t ng k t trình các cơ quan có thNm quy n xem xét quy t nh giao n nh kinh phí cho th i gian ti p theo. 2- Biên ch làm căn c l p d toán chi qu ti n lương th c hi n n nh trong 3 năm là s biên ch ư c cơ quan có thNm quy n giao n ngày 31/12 năm trư c li n k . Trong quá trình ho t ng, Th trư ng ơn v s nghi p có thu ư c quy t nh k ho ch s d ng lao ng như sau: 2.1- S p x p l i cán b , công ch c, viên ch c (k c nh ng ngư i ã ký h p ng lao ng trong ch tiêu biên ch ) ư c giao nâng cao hi u qu , ch t lư ng ho t ng c a ơn v . Nh ng ngư i trong di n gi m biên ch ư c hư ng chính sách ch theo quy nh hi n hành; 2.2- i v i ơn v s nghi p có thu t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên, căn c nhu c u công vi c và kh năng tài chính c a ơn v , Th trư ng ư c ký h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng; Nh ng ngư i ư c ký h p ng lao ng không xác nh th i h n ph i có tiêu chuNn, cơ c u ch c danh nghi p v , chuyên môn theo quy nh c a cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c và ư c x p lương theo b ng lương hành chính s nghi p quy nh t i Ngh nh s 25/N -CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph và ư c hư ng các quy n l i và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t;
  7. 2.3- i v i các TCKH&CN CT t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên, căn c nhu c u công vi c và kh năng tài chính c a ơn v , Th trư ng ư c ký h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng, nhưng ph i phù h p v i nh m c biên ch do cơ quan có thNm quy n ban hành. Nh ng ngư i ư c ký h p ng lao ng không xác nh th i h n ph i có tiêu chuNn, cơ c u ch c danh nghi p v , chuyên môn theo quy nh c a cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c và ư c x p lương theo b ng lương hành chính s nghi p quy nh t i Ngh nh s 25/N -CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph và ư c hư ng các quy n l i và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t; 2.4- Th trư ng TCKH&CN CT ư c ch m d t h p ng lao ng i v i nh ng ngư i do ơn v ký h p ng lao ng. Trình t th t c ch m d t h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. 2.5- Th c hi n ch dân ch , công khai theo quy nh c a pháp lu t. 3- Qu ti n lương và thu nh p: Qu ti n lương và thu nh p c a TCKH&CN CT ư c s d ng t hai ngu n: 3.1- Ngu n ngân sách nhà nư c chi ti n lương, ti n công, các kho n ph c p theo lương c a cán b , công ch c, viên ch c trong biên ch và lao ng h p ng ( i v i TCKH&CN CT t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên) th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 25/N -CP ngày 23/05/1993 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n hi n hành v lương và ph c p lương. 3.2- Căn c vào k t qu ho t ng tài chính (ngu n thu s nghi p và ti t ki m chi phí thư ng xuyên) và tình hình th c hi n nhi m v chuyên môn, qu ti n lương và thu nh p c a TCKH&CN CT ư c xác nh theo quy nh t i i m 1 M c IV Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. ơn v xây d ng quy ch chi tr ti n lương, ti n công và th o lu n công khai, th ng nh t trong h i ngh cán b , viên ch c c a ơn v . Căn c vào quy ch chi tr ti n lương, ti n công c a ơn v và qu ti n lương ư c xác nh, Th trư ng ơn v quy t nh m c chi ti n lương, ti n công cho cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng theo hi u qu công vi c hành tháng c a t ng ngư i. 3.3- Cu i năm các TCKH&CN CT chi không h t ti n lương ư c ưa vào qu d phòng thu nh p và chuy n sang năm sau ti p t c chi. 4- Xây d ng ch chi tiêu n i b : - Trong ph m vi ngu n tài chính c a ơn v (bao g m ngu n ngân sách nhà nư c c p và ngu n thu s nghi p), Th trư ng ơn v TCKH&CNCT xây d ng tiêu chuNn, nh m c và ch chi tiêu n i b v chi qu n lý và nghi p v cao hơn ho c th p hơn m c chi do Nhà nư c qui nh, phù h p v i ho t ng c thù c a ơn v .
  8. - Trong ch chi tiêu n i b , TCKH&CN CT ưu tiên chi nghi p v mb os lư ng, ch t lư ng ho t ng nghiên c u khoa h c và ng d ng công ngh c a ơn v . - Các tiêu chuNn, ch và nh m c chi tiêu nêu trên ư c th o lu n công khai trong ơn v . Ch chi tiêu n i b là căn c Th trư ng ơn v i u hành vi c s d ng, quy t toán kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c và ngu n thu s nghi p c a ơn v , là cơ s pháp lý Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát chi. 5- C p phát kinh phí t ngân sách nhà nư c: Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c giao, cơ quan tài chính c p kinh phí chi thư ng xuyên ( i v i ơn v t b o m m t ph n chi phí) qua Kho b c nhà nư c vào M c 134 "Chi khác" theo t ng lo i, kho n tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c. Trư ng h p ã th c hi n c p phát theo các m c c a M c l c ngân sách nhà nư c, Th trư ng ơn v ã ư c giao quy n t ch ư c quy n i u ch nh các m c chi trong t ng s kinh phí chi thư ng xuyên ư c c p. i v i các kho n kinh phí không thư ng xuyên, cơ quan tài chính th c hi n vi c c p phát theo M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 6- V trích và s d ng kh u hao tài s n c nh: Các TCKH&CN CT có ho t ng s n xu t, d ch v có s d ng tài s n c nh ph i th c hi n trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh t i Quy t nh s 166/1999/Q -BTC ngày 30/12/1999 c a B trư ng B Tài chính v ban hành ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh và các văn b n hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p c bi t, Th trư ng ơn v có th quy t nh vi c áp d ng t l kh u hao cao hơn quy nh nh m thu h i v n k p th i, nhưng ph i phù h p v i th i gian và i m i k thu t c a tài s n, kh năng chi tr c a ngư i hư ng d ch v . Toàn b s ti n kh u hao tài s n c nh ư c h ch toán vào giá thành s n phNm d ch v trong các h p ng gi a TCKH&CN CT v i các bên yêu c u s n xu t d ch v . 7- Các TCKH&CN CT có nhu c u thanh lý tài s n: Thành l p h i ng thanh lý tài s n theo Quy t nh s 55/2000/Q -BTC ngày 19/4/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy ch qu n lý vi c x lý tài s n nhà nư c t i các cơ quan hành chính, s nghi p. S ti n thu ư c do thanh lý tài s n ư c hình thành t ngu n ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c sau khi tr chi phí thanh lý (cân, o, ong, m, v n chuy n, xác nh các thông s k thu t, ti n công làm thêm gi - n u có...) ư c ưa vào qu phát tri n ho t ng s nghi p c a ơn v . Trư ng h p thanh lý tài s n hình thành t ngu n v n vay, ơn v ư c s d ng s ti n thu ư c do thanh lý sau khi tr chi phí thanh lý tr v n vay; sau khi tr h t v n vay thì ư c ưa vào qu phát tri n ho t ng s nghi p c a ơn v . 8- Cu i năm, kinh phí chi thư ng xuyên t ngân sách nhà nư c c p và thu s nghi p c a TCKH&CN CT n u chi không h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi và quy t toán vào niên k toán năm sau. Trên cơ s i chi u gi a Kho b c nhà nư c và ơn v n cu i ngày 31/12, Kho b c nhà nư c làm th t c chuy n s kinh phí
  9. chưa chi h t sang năm sau cho TCKH&CN CT theo quy nh t i Thông tư s 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 c a B Tài chính, ng th i thông báo b ng văn b n cho cơ quan tài chính ng c p bi t qu n lý. 9- Các TCKH&CN CT th c hi n h ch toán k toán theo Thông tư s 121/2002/TT- BTC ngày 31/12/2002 c a B Tài chính hư ng d n k toán ơn v s nghi p có thu. V- I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2003. Các n i dung khác v qu n lý tài chính th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các a phương và các TCKH&CN CT ph n ánh v Liên B s a i, b sung cho phù h p. Bùi M nh H i Nguy n Tr ng i u Nguy n Công Nghi p ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản