Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BYT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BYT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BYT-BTS về việc hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản do Bộ Y tế - Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT-BYT-BTS

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B THU S N c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 24/2005/TTLT-BYT-BTS Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N PHÂN CÔNG, PH I H P QU N LÝ NHÀ NƯ C V V SINH AN TOÀN TH C PH M THU S N Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL – UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hoá; Căn c Ngh nh s 43/2003/N -CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Th y s n; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; B Y t - B Th y s n hư ng d n vi c phân công, ph i h p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m th y s n như sau, I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Ph m vi và i tư ng qu n lý: a) B Thu s n ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn s n phNm thu s n, bao g m nuôi tr ng; khai thác; b o qu n, v n chuy n nguyên li u v cơ s s n xu t; ch bi n; b o qu n thành phNm ưa ra tiêu th t i khâu bán buôn i v i th trư ng trong nư c ho c xu t khNu; nguyên li u th y s n nh p khNu ch bi n; s n phNm thu s n t m nh p tái xu t ho c quá c nh. b) B Y t ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn s n phNm th y s n trong quá trình lưu thông t sau khâu bán buôn và tiêu th trên th trư ng trong nư c trên cơ s công b tiêu chuNn s n phNm c a cơ s ch bi n th y s n và gi y ch ng nh n ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo qui nh c a B Th y s n. 2.Trong Thông tư này, m t s t ng dư i ây ư c hi u như sau: a) S n ph m th y s n là s n phNm có ngu n g c t ng v t, th c v t s ng trong nư c và lư ng cư, k c tr ng và nh ng b ph n c a chúng (tr các ng v t có vú
  2. s ng trong nư c) s d ng làm th c phNm ho c th c phNm ph i ch mà thành ph n c a nó có ch a thu s n. b) T m nh p tái xu t hàng hoá thu s nlà vi c thương nhân Vi t Nam mua hàng c a thương nhân nư c ngoài v Vi t Nam (không qua quá trình ch bi n, óng gói l i) bán cho m t thương nhân nư c ngoài khác, hàng hoá có làm th t c nh p khNu vào Vi t Nam và sau ó làm th t c xu t khNu ra kh i Vi t Nam. T m nh p tái xu t ư c th c hi n trên cơ s h p ng mua và bán hàng. H p ng mua hàng có th ký trư c ho c sau h p ng bán hàng. c) S n ph m th y s n nh p kh u là s n phNm th y s n ư c nh p khNu tiêu th tr c ti p t i th trư ng trong nư c mà không qua b t kỳ ho t ng x lý, ch bi n, bao gói l i nào. d) Nguyên li u th y s n nh p kh u là th y s n; thành phNm; ho c bán thành phNm th y s n ư c nh p khNu làm nguyên li u ch bi n s n phNm th y s n. II. PHÂN CÔNG PH I H P TH C HI N 1. Xây d ng và t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v v sinh an toàn th c ph m a) B Y t ch trì, ph i h p v i B Th y s n và các B , Ngành có liên quan xây d ng chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v v sinh an toàn th c phNm Qu c gia cho t ng th i kỳ trình c p có thNm quy n phê duy t. b) Căn c vào chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v v sinh an toàn th c phNm Qu c gia trong t ng th i kỳ ã ư c phê duy t, B Thu s n ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng và t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho lĩnh v c thu s n. 2. Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m a) B Y t ch trì, ph i h p v i B Th y s n và các B , Ngành có liên quan xây d ng, trình ban hành, ho c ban hành theo thNm quy n các yêu c u chung v i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm; yêu c u v sinh an toàn i v i s n phNm th c phNm; yêu c u chung v ki n th c v sinh an toàn th c phNm và tiêu chuNn s c kh e i v i nhân viên tr c ti p ti p xúc v i th c phNm. T ch c khám s c kh e cho nhân viên tham gia ch bi n th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. b) B Th y s n ch trì xây d ng, ban hành các quy nh v i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n; ch t lư ng, v sinh an toàn i v i s n phNm th y s n; t ch c t p hu n ki n th c v sinh an toàn th c phNm thu s n cho nh ng i tư ng có liên quan theo ph m vi ư c phân công t i m c I.1.a phù h p v i quy nh c a B Y t .
  3. 3. Ki m tra, c p gi y ch ng nh n i u ki n b o m v sinh an toàn th c ph m i v i cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n. a) B Thu s n ch u trách nhi m ki m tra, c p gi y ch ng nh n i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n. nh kỳ 06 tháng, B Th y s n thông báo cho B Y t danh sách các cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm thu s n. b) Trong trư ng h p c n thi t, B Y t ch trì, ph i h p v i B Th y s n ti n hành phúc tra, ki m tra, thanh tra t xu t i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm c a các cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n tiêu th trong nư c. 4. Ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m s n ph m th y s n: a) B Thu s n ch u trách nhi m t ch c h th ng ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm i v i: s n phNm thu s n xu t khNu, nguyên li u thu s n nh p khNu ch bi n, s n phNm thu s n t m nh p tái xu t (n u th trư ng nh p khNu có yêu c u), theo các qui nh c a pháp lu t. b) B Y t ch u trách nhi m ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm thu s n nh p khNu tiêu th tr c ti p t i th trư ng trong nư c; T ch c h th ng ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn s n phNm thu s n tiêu th tr c ti p n ngư i tiêu dùng t i th trư ng trong nư c. 5. Qu n lý hoá ch t, ph gia dùng cho ch bi n thu s n: a) B Y t ch trì, ph i h p v i B Th y s n và các B , Ngành có liên quan quy nh danh m c các ch t ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, hoá ch t tNy r a, kh trùng ư c phép s d ng trong s n xu t, ch bi n th c phNm. b) B Y t ki m tra, vi c m b o th c hi n các qui nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm i v i hàng hóa ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, hoá ch t tNy r a, kh trùng s n xu t trong nư c và nh p khNu s d ng trong s n xu t, ch bi n th c phNm. c) Căn c các quy nh c a Nhà nư c và k t qu ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a B Y t i v i ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm, hoá ch t tNy r a, kh trùng trong s n xu t ch bi n th c phNm, B Th y s n hư ng d n th c hi n và ki m tra vi c áp d ng trong s n xu t, ch bi n th c phNm thu s n. 6. Qu n lý h th ng ki m nghi m và h th ng b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m thu s n: a) Qu n lý h th ng ki m nghi m: Căn c yêu c u chung c a Nhà nư c, B Y t ph i h p v i B Khoa h c Công ngh ch trì xây d ng yêu c u chung v i u ki n, năng l c và ki m tra, công nh n i v i các ơn v tham gia công tác ki m nghi m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm.
  4. b) Qu n lý h th ng b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm th y s n: - B Y t ban hành quy nh chung v áp d ng h th ng b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho các lo i hình s n xu t, kinh doanh th c phNm. - B Th y s n quy nh l trình áp d ng và t ch c, ch o th c hi n vi c áp d ng h th ng b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n. 7. Công b tiêu chu n s n ph m i v i s n ph m thu s n tiêu th trong nư c: B Y t , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m xác nh n công b tiêu chuNn s n phNm i v i s n phNm th y s n tiêu th trong nư c c a các cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n. nh kỳ 06 tháng m t l n, B Y t thông báo cho B Th y s n; S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo cho S Thu s n/ S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n v k t qu xác nh n công b tiêu chuNn s n phNm i v i s n phNm th y s n tiêu th trong nư c. 8. T ch c công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c ph m a) B Y t ch trì xây d ng k ho ch v công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. b) B Th y s n ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng chương trình và tri n khai công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n. 9. Phòng ng a, kh c ph c ng c th c ph m và b nh truy n qua th c ph m a) B Y t ch trì xây d ng k ho ch phòng ng a, t ch c c p c u i u tr , kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm. b) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì ph i h p v i B Y t , B Th y s n và các B , Ngành có liên quan kh c ph c và gi i quy t h u qu khi x y ra ng c th c phNm có nguyên nhân t th y s n. c) B Th y s n ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng và t ch c k ho ch phòng ng a ng c th c phNm thu s n và b nh truy n qua th c phNm th y s n. 10. Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo: a) B Th y s n ch trì thanh tra và gi i quy t khi u n i t cáo liên quan n v sinh an toàn th c phNm th y s n trong ph m vi ư c quy nh t i m c I.1.a c a Thông tư này. b) B Y t ch trì, ph i h p v i B Th y s n thanh tra các cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n khi có d u hi u vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm.
  5. III. T CH C TH C HI N 1. B Y t giao C c An toàn v sinh th c phNm là cơ quan u m i t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. 2. B Th y s n giao C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n là cơ quan u m i t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. 3. nh kỳ vào tháng 12 hàng năm, Lãnh o hai B h p ánh giá k t qu ho t ng trong năm và th ng nh t k ho ch ph i h p công tác trong năm ti p theo. IV. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n Thông tư này, n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các ơn v , a phương báo cáo v B Y t ho c B Th y s n liên B k p th i ph i h p gi i quy t. KT. B TRƯ NG B THU S N KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th H ng Minh Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản