Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL về tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong quân đội do Bộ Quốc phòng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL

  1. B QU C PHÒNG - B VĂN HOÁ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH THAO VÀ DU L CH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL Hà N i, ngày 22 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN T CH V TIÊU CHU N RÈN LUY N TH L C TRONG QUÂN Đ I Căn c Lu t Th d c, th thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Ngh đ nh s 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Ngh đ nh s 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Th d c, th thao, B Qu c phòng và B Văn hóa, Th thao và Du l ch th ng nh t tiêu chu n rèn luy n th l c trong quân đ i như sau: I. Đ I TƯ NG ÁP D NG TIÊU CHU N RÈN LUY N TH L C. 1. Quân nhân t 45 tu i tr xu ng b t bu c ph i đư c hu n luy n và ki m tra tiêu chu n rèn luy n th l c nh m đánh giá trình đ th l c c a t ng quân nhân và t ng c p đơn v . 2. Quân nhân t 46 tu i tr lên t rèn luy n duy trì th l c đ b o đ m s c kh e đáp ng yêu c u, nhi m v trên cương v công tác đư c đ m nhi m. II. TIÊU CHU N RÈN LUY N TH L C TRONG QUÂN Đ I, CÁCH ĐÁNH GIÁ. 1. Tiêu chu n rèn luy n th l c: a) Tiêu chu n rèn luy n th l c c a b đ i l c quân và l c lư ng m t đ t c a quân đ i (ph l c I). b) Tiêu chu n rèn luy n th l c c a l c lư ng trên t u (ph l c II). c) Tiêu chu n rèn luy n th l c c a các thành ph n bay (ph l c III). 2. Cách đánh giá: a. Đánh giá trình đ th l c đ i v i cá nhân: - Gi i: 100% n i dung ki m tra khá, gi i, trong đó có ít nh t 60% n i dung đ t khá và gi i. - Khá: 100% n i dung ki m tra đ t yêu c u, trong đó có ít nh t 60% n i dung đ t khá và gi i. - Đ t yêu c u: Có ít nh t 80% n i dung ki m tra đ t yêu c u tr lên. b. Đánh giá trình đ th l c đ i v i t p th : - C p đơn v cơ s : Gi i: Có ít nh t 95% quân s ki m tra đ t yêu c u tr lên, trong đó có 50% tr lên đ t lo i gi i. Khá: Có ít nh t 90% quân s ki m tra đ t yêu c u tr lên, trong đó có 50% tr lên đ t lo i khá, gi i. Đ t yêu c u: Có ít nh t 85% quân s ki m tra đ t yêu c u tr lên. - C p ti u đoàn (ho c đơn v tương đương) tr lên: Gi i: 100% s đơn v cơ s khá, gi i trong đó có ít nh t 60% s đơn v đ t lo i gi i. Khá: 100% s đơn v cơ s đ t yêu c u, trong đó có ít nh t 60% s đơn v đ t lo i khá, gi i.
  2. Đ t yêu c u: Có 100% s đơn v cơ s đ t yêu c u tr lên. III. T CH C TH C HI N 1. Ch huy các đơn v trong toàn quân có trách nhi m t ch c hu n luy n, rèn luy n, ki m tra tiêu chu n rèn luy n th l c cho quân nhân và đơn v thu c quy n theo quy đ nh. 2. Vi c t ch c ki m tra, đánh giá tiêu chu n rèn luy n th l c cho quân nhân đư c th c hi n theo “Quy t c ki m tra hu n luy n th l c trong quân đ i”. C c Quân hu n/B T ng Tham mưu ph i h p v i V Th d c th thao qu n chúng, T ng c c Th d c th thao báo cáo k t qu ki m tra, đánh giá hàng năm cho lãnh đ o B Qu c phòng và B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 3. Hàng năm B Qu c phòng và B Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i h p xem xét: - Vi c đ u tư v cơ s v t ch t b o đ m cho công tác hu n luy n th l c và phong trào th d c th thao c a các đơn v . - Khen thư ng cho các đơn v đ t thành tích xu t s c trong công tác th d c th thao theo đ ngh c a C c Quân hu n/B T ng Tham mưu và V Th d c th thao qu n chúng, T ng c c Th d c th thao. - Nh ng cá nhân, đơn v không ch p hành quy đ nh v ki m tra tiêu chu n rèn luy n th l c s b x lý theo “Đi u l nh qu n lý b đ i” c a quân đ i. 4. C c Quân hu n/B T ng Tham mưu và V Th d c th thao qu n chúng, T ng c c Th d c th thao có trách nhi m theo dõi, đôn đ c, ki m tra các đơn v th c hi n theo Thông tư này; trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c c n báo cáo lãnh đ o B Qu c phòng và B Văn hóa, Th thao và Du l ch đ gi i quy t. Hàng năm B Qu c phòng và B Văn hóa, Th thao và Du l ch t ch c đánh giá, rút kinh nghi m v vi c ki m tra tiêu chu n rèn luy n th l c trong quân đ i đ đ ra nh ng ch trương, bi n pháp ph i h p theo yêu c u và nhi m v m i. 5. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký và đư c đăng công báo. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b ./. KT. B TRƯ NG B VĂN HOÁ, KT. B TRƯ NG TH THAO VÀ DU L CH B QU C PHÒNG TH TRƯ NG THƯ NG TR C TH TRƯ NG Nguy n Danh Thái Thư ng tư ng Nguy n Kh c Nghiên
  3. PH L C I TIÊU CHU N RÈN LUY N TH L C C A B Đ I L C QUÂN VÀ L C LƯ NG M T Đ T C A QUÂN Đ I (Kèm theo Thông tư s : 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2009) Đơn Sĩ quan và QNCN Sĩ quan và QNCN Chi n sĩ nghĩa v H c viên sĩ quan Tiêu chu n N i dung v dư i 36 tu i t 36 đ n 45 tu i tính Gi i Khá Đ t Gi i Khá Đ t Gi i Khá Đ t Gi i Khá Đ t Ch y 100m Giây 13"5 14"0 14"5 13"3 13"6 14"0 13"4 13"9 14"4 14"0 14"3 14"6 1- T ch t s c nhanh Ch y 50m x 2 Giây 16"5 17"0 17"5 16"3 16"6 17"0 16"6 16"9 17"4 17"0 17"3 17"6 Co tay xà đơn L n 21 17 13 23 19 15 22 18 14 17 14 11 Ch ng tay xà kép L n 21 18 15 23 20 17 22 19 16 19 16 13 2- T ch t s c m nh Nâng t 25kg L n 28 24 20 32 28 24 30 26 22 Nh y xa mét 4,80 4,40 4,00 5,00 4,70 4,40 4,90 4,50 4,10 4,50 4,10 3,70 B t 3 bư c ch m chân mét 7,50 7,10 6,70 7,70 7,30 6,90 7,60 7,20 6,80 7,20 6,80 6,40 Ch y vũ trang 3000m phút 13'00 13'40 14'20 12'30 13'10 13'50 12'45 13'25 14'05 3 - T ch t s c b n Ch y 3000m phút 12'00 12'40 13'20 11'30 12'10 12'50 11'45 12'25 13'05 1500m phút 6’00 6’30 7’00 Vư t v.c n 100m + Giây 1'20 1'25 1'30 1'15 1'20 1'25 1'17 1'22 1'27 4- Bài t p t ng h p 100m Vư t v.c n K91 Giây 0'58 1'03 1'08 0'53 0'58 1'03 1'00 1'05 1'10 Bơi t do/ 3 phút mét 80 60 40 100 80 50 100 80 50 100 80 50 5 - Bơi t do
  4. PH L C II TIÊU CHU N RÈN LUY N TH L C C A L C LƯ NG TRÊN TÀU (Kèm theo Thông tư s : 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2009) Tiêu chu n N i dung Đơn v tính H c viên bay Sĩ quan < 36 tu i Gi i Khá Đ t Gi i Khá Đ t 1- T ch t s c nhanh Ch y 100m Giây 13”8 14”1 14”4 13”5 13”8 14”1 Ch y 50m x 2 Giây 16”8 17”1 17”4 16”5 16”8 17”1 2- T ch t s c m nh Co tay xà đơn L n 23 19 15 25 21 17 Nâng t 25kg L n 27 22 17 30 25 20 B t 3 bư c ch m chân Mét 7,50 7,10 6,70 7,70 7,30 6,90 3- T ch t s c b n Ch y 3000m Phút 11’30 12’10 12’50 Ch y 1500m Phút 5’40 6’20 7’00 5’10 5’50 6’30 4- Bơi Bơi t do 500m Phút 17 20 23 14 17 20 5- Đ c ch ng Đi c u sóng Mét 0,60 0,40 0,25 0,65 0,50 0,40 Đu quay xuôi (ngư c) Vòng/ 1' 18 14 10 22(17) 18(13) 14(9) Vòng quay tr Vòng/ 1' 30 26 22 34 30 26 Thang quay Vòng/ 1' 35 30 25 40 35 30 PH L C III TIÊU CHU N RÈN LUY N TH L C C A CÁC THÀNH PH N BAY (Kèm theo Thông tư s : 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2009) Tiêu chu n N i dung Đơn v H c viên bay Sĩ quan < 36 tu i Sĩ quan t 36 – 45 tu i
  5. tính Gi i Khá Đ t Gi i Khá Đ t Gi i Khá Đ t 1- T ch t s c nhanh Ch y 100m Giây 13"3 13"6 14"0 13"4 13"9 14"4 14"0 14"3 14"6 Ch y 50m x 2 Giây 16"3 16"6 17"0 16"6 16"9 17"4 17"0 17"3 17"6 2- T ch t s c m nh Lên s p xà đơn L n 12 9 7 9 7 5 7 5 3 Ke b ng xà kép Giây 30"0 26"0 22"0 28"0 24"0 20"0 24"0 20"0 16"0 3- T ch t s c b n Ch y 3000m Phút 11'30 12'10 12'50 Ch y 1500m Phút 5'10 5'50 6'30 5'40 6'20 7'00 4- Bơi Bơi t do Mét 150 125 100 120 95 70 90 70 50 5- Đ c ch ng Đu quay xuôi (ngư c) Vòng/ 1' 30(25) 25(20) 20(15) 25(20) 20(15) 15(10) 20(15) 15(10) 10(5) Thang quay Vòng/ 1' 35 30 25 30 25 20 25 20 15 Vòng quay tr Vòng/ 1' 50 45 40 45 40 35 35 35 30
Đồng bộ tài khoản