Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
87
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT

 1. B TÀI CHÍNH - B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGUYÊN NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT Hà N i, ngày 5 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N L P D TOÁN, QU N LÝ, S D NG VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ S NGHI P KINH T I V I CÁC NHI M V CHI THU C LĨNH V C NA CH T VÀ KHOÁNG S N Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 10/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh s 123/2008/N -CP ngày 8/12/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t thu Giá tr gia tăng. Liên B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí s nghi p kinh t i v i các nhi m v chi thu c lĩnh v c a ch t và khoáng s n như sau: i u 1. Quy nh chung 1. Thông tư này hư ng d n vi c l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí s nghi p kinh t do ngân sách nhà nư c b o m th c hi n các nhi m v chi thu c lĩnh v c a ch t và khoáng s n, bao g m: nhi m v i u tra cơ b n a ch t, i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và các nhi m v khác thu c lĩnh v c a ch t và khoáng s n (sau ây g i chung là nhi m v , d án). 2. Nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n th c hi n theo quy ho ch, k ho ch c a c p có thNm quy n phê duy t m i i u ki n phân b d toán và tri n khai th c hi n. 3. Kinh phí th c hi n các nhi m v , d án do B Tài nguyên và Môi trư ng, các B th c hi n do ngân sách trung ương b o m; các nhi m v , d án do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n do ngân sách a phương b o m. 4. D toán kinh phí cho các nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n ư c l p y các kho n m c chi phí hoàn thành các công vi c theo quy trình, quy ph m và các quy nh k thu t c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Nhi m v chi v lĩnh v c a ch t và khoáng s n 1. Nhi m v chi c a ngân sách trung ương:
 2. - i u tra phát hi n ti m năng tài nguyên khoáng s n, ng th i v i vi c l p các lo i b n a ch t khu v c. - i u tra a ch t thu văn, a ch t công trình, a ch t ô th , a ch t tai bi n, a ch t khoáng s n bi n, a ch t môi trư ng; i u tra a ng l c, a nhi t; các chuyên v a ch t và khoáng s n. - ánh giá ti m năng tài nguyên khoáng s n theo lo i ho c nhóm khoáng s n và i v i các c u trúc a ch t có tri n v ng. - Ti p nh n, lưu tr và b o qu n báo cáo k t qu i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n; m u v t a ch t và khoáng s n. - Biên t p, biên so n quy trình, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá d toán công trình a ch t. - V n i ng d án h p tác nư c ngoài trong ho t ng i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n. - S a ch a, mua s m máy móc thi t b , công ngh ph c v cho công tác i u tra v a ch t và tài nguyên khoáng s n i v i ơn v s nghi p tr c thu c. - Các kho n chi khác thu c lĩnh v c a ch t và khoáng s n (n u có). 2. Nhi m v chi c a ngân sách a phương: -L pb n khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n. - i u tra a ch t thu văn, a ch t công trình, a ch t ô th , a ch t tai bi n, a ch t môi trư ng ph c v phát tri n kinh t xã h i c a a phương. - Rà soát, khoanh nh các khu v c phân b khoáng s n nhưng ch ng l n v i các d án khác. - Thu th p thông tin s li u ph c v cho vi c thành l p cơ s d li u v a ch t và khoáng s n theo yêu c u qu n lý c a a phương. - V n i ng d án h p tác nư c ngoài trong ho t ng i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n. - S a ch a, mua s m máy móc thi t b , công ngh ph c v cho công tác i u tra v a ch t và tài nguyên khoáng s n i v i ơn v s nghi p tr c thu c. - Các kho n chi khác thu c lĩnh v c a ch t và khoáng s n (n u có). Vi c phân nh nhi m v chi v lĩnh v c a ch t và khoáng s n c a a phương cho c p t nh, c p huy n th c hi n do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh. i u 3. L p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c
 3. Vi c l p d toán, ch p hành và quy t toán kinh phí chi cho các nhi m v , d án thu c lĩnh v c a ch t và tài nguyên khoáng s n th c hi n theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành c a B Tài chính. Thông tư này hư ng d n c th m t s n i dung như sau: 1. Căn c l p d toán: a. i v i nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n: D toán bao g m: (1) Chi phí l p cương; (2) Chi phí th c hi n nhi m v , d án; (3) Thu giá tr gia tăng; (4) chi phí khác. - i v i h ng m c công vi c có nh m c kinh t k thu t và ơn giá: L p d toán ư c xác nh b ng kh i lư ng công vi c nhân (x) ơn giá d toán ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh. - i v i h ng m c công vi c chưa có nh m c kinh t k thu t và ơn giá d toán: D toán ư c l p căn c vào n i dung công vi c, kh i lư ng c n th c hi n, ch chi tiêu tài chính hi n hành và ư c c p có thNm quy n phê duy t. T ng kho n chi phí trên ư c tính toán như sau: (1) Chi phí l p cương nhi m v , d án: G m chi phí thu th p, phân tích tư li u; kh o sát; l y, gia công phân tích m t s m u ph c v l p cương, d án; l a ch n gi i pháp k thu t, thi t k kh i lư ng công vi c và l p d toán cho n khi hoàn thành ư c c p thNm quy n phê duy t. (2) Chi phí th c hi n nhi m v , d án: là chi phí th c hi n các h ng m c công vi c, bao g m: chi phí tr c ti p và chi phí chung. Cách tính như sau: - Chi phí tr c ti p: Bao g m các kho n m c c u thành nên giá tr s n phNm g m: chi phí nhân công, chi phí v t li u, chi phí công c , d ng c , chi phí năng lư ng, chi phí nhiên li u, chi phí kh u hao máy móc thi t b (ch tính cho doanh nghi p). Trong ó: + Chi phí nhân công: G m chi phí lao ng k thu t và chi phí lao ng ph thông (n u có) tham gia trong quá trình thi công. + Chi phí v t li u: Là giá tr v t li u chính, v t li u ph dùng tr c ti p trong quá trình thi công (s lư ng v t li u ư c xác nh trên cơ s nh m c s d ng v t li u do B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành; ơn giá v t li u l y theo giá bình quân các khu v c thi công trong năm và ư c cơ quan ch qu n thNm nh; i v i công trình thu c ngân sách a phương l y theo giá th trư ng và ư c S Tài chính thNm nh). + Chi phí công c , d ng c : Là giá tr công c , d ng c ư c phân b trong quá trình thi công nhi m v , d án (s ca s d ng và niên h n s d ng công c , d ng c theo nh m c c a B Tài nguyên và Môi trư ng). + Chi phí năng lư ng: Là chi phí s d ng i n dùng cho máy móc thi t b v n hành trong th i gian tham gia s n xu t s n phNm.
 4. + Chi phí nhiên li u: là chi phí s d ng nhiên li u xăng, d u dùng cho máy móc thi t b trong th i gian tham gia s n xu t s n phNm. + Chi phí kh u hao máy móc thi t b : là hao phí v máy móc thi t b s d ng trong th i gian tham gia s n xu t s n phNm. - Chi phí chung: Bao g m chi phí ti n lương và các kho n chi có tính ch t lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn) cho b máy qu n lý; chi phí i n, nư c, i n tho i, xăng xe, công tác phí, văn phòng phNm, công c , d ng c cho b máy qu n lý; chi phí s a ch a nh thi t b , công c , d ng c i v i ơn v s nghi p (ho c chi phí kh u hao tài s n c nh ph c v b máy qu n lý i v i doanh nghi p); chi h i ngh tri n khai, sơ k t, t ng k t c a ơn v ; chi phí chuy n quân, chi phí làm nhà t m (ho c thuê nhà tr ) cho l c lư ng thi công, chi phí ki m tra, nghi m thu, bàn giao s n phNm c a ơn v thi công và các chi phí khác mang tính ch t qu n lý có liên quan n vi c th c hi n nhi m v , d án. Chi phí chung ư c xác nh theo t l % tính trên chi phí tr c ti p, quy nh cho t ng nhóm nhi m v , d án, như sau: Ngo i nghi p N i nghi p * Nhóm I 28 % 22% * Nhóm II 25 % 20% * Nhóm III 20 % 15% (Vi c phân lo i công vi c nhóm I, II, III theo Ph l c s 03 ban hành kèm theo Thông tư này). i v i nhi m v chi c a ngân sách a phương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào tình hình th c t th c hi n nhi m v , d án, i u ki n thi công, kh năng c a ngân sách a phương quy nh t l chi phí chung (ngo i nghi p, n i nghi p) c a các nhi m v , d án cho phù h p, nhưng không vư t quá t l chi phí chung quy nh trên ây. (3) Thu giá tr gia tăng: M c thu su t b ng 10% chi phí th c hi n nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n. (4) Chi phí khác, g m: - Chi thNm nh, xét duy t, ki m tra, nghi m thu các nhi m v , d án, theo ch ki m tra, nghi m thu c a c p có thNm quy n ư c tính t i a không quá 1,5% trên chi phí th c hi n nhi m v , d án. - Chi phí v n chuy n lao ng và thi t b t tr s ơn v th c hi n n a i mt p k t công trình (v n chuy n ngoài vùng). - Chi phí b i thư ng thi t h i v tài s n, hoa màu trên t (n u có): căn c vào giá n bù c a a phương và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
 5. - Chi phí ăn nh lư ng, mua nư c ng t khi làm vi c trên bi n theo quy nh hi n hành. - Các kho n chi phí khác g m: Thuê tàu, thuy n, máy móc, thi t b , phương ti n thi công ( i v i các d án có h ng m c công vi c không có phương ti n, thi t b thi công); chi làm ư ng t m, s a ư ng, làm n n khoan, thuê d n ư ng; h i th o; chuyên gia, h p tác khoa h c (n u có) và m t s kho n chi khác liên quan n nhi m v , d án: d toán tính theo kh i lư ng th c t th c hi n và ch chi tiêu hi n hành. Trư ng h p ơn v thi công là ơn v s nghi p ư c Nhà nư c c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên, d toán kinh phí th c hi n nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n ph i tr kinh phí ho t ng thư ng xuyên ngân sách ã b trí cho s cán b , nhân viên trong th i gian tham gia nhi m v , d án (bao g m ti n lương, các kho n thu n p theo ch và các kho n chi thư ng xuyên). Trung tâm Quy ho ch và i u tra tài nguyên nư c tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng có nhi m v qu n lý, ch o th c hi n d án c a ơn v s nghi p c p dư i tr c thu c, ngân sách không c p kinh phí chi ho t ng thư ng xuyên thì ư c tính chi phí qu n lý t i a 5% trên chi phí th c hi n nhi m v , d án; m c c th do B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh. i v i nhi m v , d án th c hi n theo phương th c t hàng, giao k ho ch: B Tài nguyên và Môi trư ng ch o các ơn v l p phương án giá s n phNm i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n, phê duy t và có văn b n ngh B Tài chính quy t nh ( i v i nhi m v , d án thu c nhi m v chi c a ngân sách trung ương); cơ quan tài nguyên và môi trư ng xây d ng phương án giá trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a cơ quan tài chính cùng c p ( i v i nhi m v , d án thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương). Căn c l p d toán nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n theo quy nh t i Ph l c s 01, Ph l c s 02, Ph l c s 03 ban hành kèm theo Thông tư này và theo quy nh t i kho n 1 i u 3 Thông tư này. b. i v i các nhi m v khác: Vi c l p d toán th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Trình t l p d toán ngân sách: Hàng năm, căn c vào hư ng d n xây d ng d toán ngân sách c a các c p có thNm quy n, tình hình th c hi n d toán năm trư c, n i dung và kh i lư ng công vi c c n th c hi n trong năm k ho ch, nh m c kinh t - k thu t, ch chi tiêu tài chính hi n hành và các quy nh t i Thông tư này; - trung ương: các ơn v d toán tr c thu c các B ư c giao th c hi n, l p d toán kinh phí chi ti t theo t ng nhi m v , d án kèm b n thuy t minh chi ti t căn c tính toán báo cáo B ch qu n xem xét, t ng h p vào d toán ngân sách nhà nư c c a B g i B Tài chính t ng h p trình Chính ph trình Qu c h i theo quy nh.
 6. - a phương: các ơn v d toán ư c giao th c hi n l p d toán kinh phí chi ti t theo t ng nhi m v , d án kèm b n thuy t minh chi ti t căn c tính toán báo cáo cơ quan ch qu n c p trên t ng h p vào d toán ngân sách nhà nư c c a cơ quan ch qu n g i cơ quan tài chính cùng c p báo cáo U ban nhân dân trình H i ng nhân dân cùng c p theo quy nh. 3. Phân b và giao d toán: - trung ương: Căn c d toán ư c c p có thNm quy n giao, các B l p phương án phân b kinh phí cho các ơn v d toán tr c thu c ư c giao th c hi n g i B Tài chính xem xét, thNm tra theo quy nh hi n hành. Sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính, các B giao d toán cho các ơn v d toán tr c thu c ng g i B Tài chính, Kho b c nhà nư c cùng c p, Kho b c nhà nư c nơi ơn v m tài kho n giao d ch ph i h p th c hi n. ơn v d toán c p II giao d toán cho các ơn v d toán c p III th c hi n, chi ti t theo các nhi m v , d án. - a phương: Căn c d toán ư c c p có thNm quy n giao, cơ quan ch qu n l p phương án phân b kinh phí cho các ơn v d toán tr c thu c ư c giao th c hi n g i cơ quan tài chính cùng c p xem xét, thNm tra theo quy nh hi n hành. Sau khi có ý ki n th ng nh t c a cơ quan tài chính cùng c p, cơ quan ch qu n giao d toán cho các ơn v d toán tr c thu c ư c giao th c hi n nhi m v , d án, ng g i cơ quan tài chính và Kho b c nhà nư c cùng c p. 4. V ch p hành d toán: Căn c vào d toán chi ngân sách nhà nư c ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao, các ơn v th c hi n rút d toán t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch. Kho b c nhà nư c nơi giao d ch th c hi n ki m soát chi theo quy nh hi n hành và quy nh t i Thông tư này. a. T m ng: - Trong quá trình th c hi n, các ơn v ư c giao nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n ư c t m ng t i a không quá 70% giá tr d toán c a kh i lư ng công vi c ư c giao trong năm k ho ch th c hi n nhi m v , d án ư c giao, ph n còn l i s ư c thanh toán sau khi hoàn thành nghi m thu bàn giao theo quy nh. Căn c các tài li u dư i ây, cơ quan Kho b c Nhà nư c th c hi n t m ng cho các ơn v s d ng ngân sách: + Quy t nh giao d toán ngân sách năm c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n + Văn b n phê duy t nhi m v , d án c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. +H p ng ho c văn b n giao khoán công vi c. + Quy t nh phê duy t k t qu u th u ho c ch nh th u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh hi n hành i v i mua s m, s a ch a l n tài s n.
 7. + Quy t nh chi c a Th trư ng ơn v ho c ngư i ư c u quy n. b. Thanh toán: Căn c các tài li u dư i ây Kho b c nhà nư c th c hi n thanh toán cho các ơn v s d ng ngân sách: - Báo cáo ti n th c hi n nhi m v bao g m kh i lư ng và d toán. - Quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v ơn giá thanh toán án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. - B ng xác nh giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i các bư c công vi c ho c án. - Thanh lý h p ng ho c biên b n bàn giao k t qu công vi c ư c giao khoán; báo cáo quy t toán chi phí kh i lư ng ã hoàn thành. - Các ch ng t có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p do ch chính sách thay i ho c do y u t khách quan v i u ki n a ch t, i u ki n thi công làm thay i d toán nhi m v , d án và các bư c công vi c, ph i có văn b n i u ch nh d toán c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n làm căn c rút d toán. i v i các nhi m v , d án do nguyên nhân khách quan không th ti p t c th c hi n ph i ình ch thi công theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ơn v th c hi n ph i báo cáo b ng văn b n v i cơ quan c p trên và ph i l p y các căn c pháp lý làm cơ s thanh quy t toán kh i lư ng công vi c ã th c hi n, g m: - Quy t nh ình ch thi công c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - Biên b n ki m tra xác nh n kh i lư ng ã thi công c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - Báo cáo quy t toán kinh phí ph n kh i lư ng ã th c hi n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. - Các ch ng t thanh toán c a kh i lư ng ã th c hi n. i v i ph n kinh phí ã t m ng nhưng không có kh i lư ng thanh toán ho c có kh i lư ng thanh toán nhưng không ư c cơ quan có thNm quy n ch p thu n, ơn v ph i n p tr kinh phí cho ngân sách nhà nư c theo ch quy nh. 5. Kinh phí chuy n sang năm sau: Vi c x lý s dư cu i năm kinh phí s nghi p kinh t th c hi n nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n, th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và hư ng d n c a B Tài chính v công tác khoá s k toán cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm.
 8. 6. Công tác quy t toán a. Căn c l p báo cáo quy t toán kinh phí nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n: - i v i các nhi m v ho c bư c công vi c, d án th c hi n trong năm: + Biên b n ki m tra, nghi m thu nhi m v , s n phNm ho c bư c công vi c d án c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy ch ki m tra nghi m thu c a c p có thNm quy n ban hành (bao g m kh i lư ng và giá tr ). + Các ch ng t thanh toán có liên quan. - i v i nhi m v , d án hoàn thành: + Báo cáo t ng k t nhi m v , d án hoàn thành ã ư c ki m tra nghi m thu, phê duy t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy ch ki m tra, nghi m thu c a c p có thNm quy n ban hành (bao g m kh i lư ng và kinh phí) theo quy nh: c p nào phê duy t nhi m v , d án, c p ó phê duy t quy t toán nhi m v , d án hoàn thành. + Phi u xác nh n ã giao n p báo cáo t ng k t nhi m v , d án vào lưu tr a ch t nhà nư c, giao n p m u v t a ch t và khoáng s n vào b o tàng a ch t (n u có) theo quy nh. b. V quy t toán năm: H t kỳ k toán các ơn v d toán ph i th c hi n công tác khoá s k toán và l p báo cáo quy t toán. Trình t l p, m u bi u báo cáo, th i gian n p và trách nhi m xét duy t báo cáo quy t toán th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 4. Công tác ki m tra Các B , cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng a phương ư c giao k ho ch ngân sách nhà nư c th c hi n nhi m v thu c lĩnh v c a ch t và tài nguyên khoáng s n có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Tài chính cùng c p ki m tra nh kỳ, t xu t tình hình th c hi n nhi m v ư c giao; vi c s d ng, thanh toán kinh phí t i các ơn v nh m b o m s d ng kinh phí úng m c ích, có hi u qu . i u 5. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký ban hành, thay th Thông tư liên t ch s 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 11/4/2007 c a Liên B Tài chính- B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n l p d toán, qu n lý và thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t i v i ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u s a i cho phù h p./. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG
 9. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn c Ph m S Danh Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài nguyên và MT t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n - B Tư Pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tài chính; - Lưu: VT B Tài chính; B TN&MT. PH L C S 01 D TOÁN NHI M V , D ÁN I U TRA CƠ B N V NA CH T VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 40 /2009 /TTLT-BTC-BTNMT ngày 5 tháng 3 năm 2009 c a B Tài chính-B Tài nguyên và Môi trư ng) S Các kho n m c chi Ký hi u TT Chi phí th c hi n nhi m v , d án i u tra cơ b n v a I A=1+2 ch t và tài nguyên khoáng s n Chi l p cương nhi m v , d án (cách tính theo quy 1 1 nh t i Ph l c 03) Chi phí th c hi n nhi m v , d án (cách tính theo quy 2 2=a+b+c+d+ nh t i Ph l c 02, Ph l c 03) a H ng m c công tác a ch t a b H ng m c công tác a v t lý b c v.v... c d H ng m c công tác l p báo cáo d H ng m c công tác n p lưu tr
 10. S Các kho n m c chi Ký hi u TT II Thu giá tr gia tăng B = 10% x A III Chi phí khác C=e+g+h+i+k+l+m+n+p 1 ThNm nh, xét duy t, ki m tra, nghi m thu: (1,5% x A) e Chi phí b i thư ng thi t h i v tài s n, hoa màu trên t (n u có): 2 g Kh i lư ng x ơn giá quy nh c a a phương Chi phí ăn nh lư ng khi làm vi c trên bi n 3 h S ngày công th c t x m c chi quy nh Chi phí mua nư c ng t khi làm vi c trên bi n 4 i Kh i lư ng nư c ng t sinh ho t theo nh m c x ơn giá t i a phương quy nh Chi phí làm ư ng t m, s a ư ng (n u có) 5 k Theo quy nh hi n hành Chi phí thuê tàu, thuy n, máy móc thi t b , phương ti n 6 l thi công (n u có) 7 Chi h i th o, chuyên gia, h p tác khoa h c (n u có) m 8 Các kho n chi khác liên quan (n u có) n D toán C = A+B +C Chi phí qu n lý c a Trung tâm Quy ho ch và i u tra tài nguyên nư c tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng (t i IV a 5% x A) (trong trư ng h p ơn v không ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí chi ho t ng thư ng xuyên) Chú ý: Khi l p d toán ch tính các h ng m c công vi c c a nhi m v , d án ph i th c hi n, không tính toàn b các h ng m c công vi c nêu trên. PH L C S 02 PHƯƠNG PHÁP L P D TOÁN H NG M C CÔNG VI C C A NHI M V , D ÁN I U TRA CƠ B N V NA CH T VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N (kèm theo Thông tư Liên t ch s 40 /2009 /TTLT-BTC-BTNMT ngày 5 tháng 3 năm 2008 c a B Tài chính- B Tài nguyên và Môi trư ng)
 11. S N i dung, cách tính K t qu TT A H ng m c công vi c có nh m c kinh t k thu t I Chi phí tr c ti p A=1+2+3+4+5+6 1 Chi phí nhân công: 1=a+b Chi phí lao ng k thu t: a a S công theo nh m c x ơn giá công L KT Chi phí lao ng ph thông: b b S công theo nh m c x ơn giá công L PT Chi phí v t li u: 2 2 nh m c v t li u x ơn giá v t li u Chi phí công c , d ng c : 3 S ca s d ng theo nh m c x ơn giá công c , d ng c 3 Niên h n s d ng theo nh m c (tháng) x 26 ngày Chi phí năng lư ng: 4 4 nh m c tiêu hao x ơn giá do Nhà nư c quy nh Chi phí nhiên li u: 5 5 nh m c tiêu hao x ơn giá do Nhà nư c quy nh Chi phí kh u hao máy móc thi t b : Căn c theo Quy t nh s 206/2003/Q -BTC ngày 22/12/2003 c a B trư ng B Tài 6 6 chính v vi c ban hành ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh (ch tính cho doanh nghi p) II Chi phí chung B= % x A III D toán h ng m c C = A+B B H ng m c công vi c chưa có nh m c kinh t k thu t I Chi phí tr c ti p A=1+2+3+4+5 1 Chi phí nhân công: 1=a+b Chi phí lao ng k thu t a a S công L KT c n thi t x ơn giá công L KT theo c p b c k thu t phù h p
 12. S N i dung, cách tính K t qu TT Chi phí lao ng ph thông: b b S công c n thi t thuê ngoài x ơn giá công L PT Chi phí v t li u, nhiên li u: 2 2 Kh i lư ng c n s d ng x ơn giá v t li u, nhiên li u Chi phí công c , d ng c : 3 ơn giá công c , d ng c x s ca c n s d ng 3 Niên h n s d ng (tháng) x 26 ngày Chi phí năng lư ng: 4 4 Kh i lư ng c n s d ng x ơn giá nhà nư c quy nh Chi phí kh u hao máy móc thi t b (ch tính cho doanh nghi p): 5 5 M c kh u hao ca máy x s ca máy c n s d ng II Chi phí chung: B =% x A III D toán h ng m c C = A+B Chú ý: Khi l p d toán ch tính các n i dung chi c n thi t có liên quan n h ng m c công vi c ph i th c hi n, không tính toàn b các kho n m c chi phí nêu trên. PH L C S 03 PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH M T S KHO N M C CHI PHÍ (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 40 /2009 /TTLT-BTC-BTNMT ngày 5 tháng 3 năm 2008 c a B Tài chính-B Tài nguyên và Môi trư ng) 1. Phân lo i công vi c: - Nhóm I: G m i u tra phát hi n ti m năng tài nguyên khoáng s n, ng th i v i vi c l p các lo i b n a ch t khu v c. - Nhóm II: G m ánh giá ti m năng tài nguyên khoáng s n theo lo i ho c nhóm khoáng s n, i u tra a ch t thu văn, a ch t công trình, a ch t ô th , a ch t tai bi n, a ch t khoáng s n bi n, a ch t môi trư ng; i u tra a ng l c, a nhi t,
 13. l pb n khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n, chuyên v a ch t và khoáng s n. - Nhóm III: G m ti p nh n, lưu tr và b o qu n báo cáo k t qu i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n, m u v t a ch t và khoáng s n; biên t p, biên so n quy trình, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá công trình a ch t; l p k ho ch v tài nguyên khoáng s n trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương i v i các khoáng s n thu c di n phân c p cho a phương; thu th p thông tin s li u ph c v cho vi c thành l p cơ s d li u v a ch t và khoáng s n theo yêu c u qu n lý c a a phương; rà soát, khoanh nh các khu v c phân b khoáng s n nhưng ch ng l n v i các d án khác. Ngo i nghi p: G m toàn b các công vi c i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n th c hi n th c a. N i nghi p: G m toàn b các công vi c i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n th c hi n trong phòng làm vi c. 2. Phương pháp xác nh m t s kho n m c chi phí: a. Chi phí l p cương nhi m v , d án (ch áp d ng i v i nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n), ư c xác nh như sau: - i v i các nhi m v , d án có nh m c kinh t - k thu t và ơn giá d toán ư c c p có thN m quy n phê duy t: D toán chi phí ư c tính trên cơ s kh i lư ng nhân (x) ơn giá d toán. - i v i nhi m v , d án chưa có nh m c kinh t -k thu t và ơn giá d toán: Chi phí l p cương, d án ư c tính theo t l % trên chi phí tr c ti p d án; m c c th như sau: B ng s 01 Lo i Chi phí tr c ti p (t ng) công >5- >10- >15- >20- >30- >35- >40- >45- vi c ≤3 >3-5 10 15 20 30 35 40 45 50 Nhóm I 4,89 3,88 3,64 3,42 2,75 2,08 1,75 1,42 1,16 1,00 Nhóm 4,89 3,88 3,64 3,42 2,20 1,67 1,40 1,13 0,93 0,80 II Nhóm 3,00 2,63 2,44 2,40 1,65 1,25 1,05 0,85 0,69 0,60 III i v i nh ng d án có chi phí thi công l n hơn 50 t ng, thì c 1 t ng tăng thêm ư c b xung 0,003 c a ph n tăng thêm. b. Chi phí nhân công: G m chi phí lao ng k thu t và chi phí lao ng ph thông (n u có) tham gia trong quá trình thi công.
 14. - Chi phí lao ng k thu t ư c tính theo công th c: Chi phí lao ng S công lao ng k thu t ơn giá ngày công lao = x k thu t theo nh m c ng k thu t ơn giá ngày công lao ng k thu t g m ti n lương cơ b n, lương ph , ph c p lương, các kho n óng góp và các ch khác cho ngư i lao ng theo quy nh hi n hành. Ti n lương 1 tháng theo c p Các kho n ph c p 1 ơn giá ngày công b c k thu t quy nh tr ng + tháng theo ch = nh m c lao ng k thu t 26 ngày - Chi phí lao ng ph thông ư c tính theo công th c: Chi phí lao ng S công lao ng ph thông ơn giá ngày công lao = x ph thông theo nh m c ng ph thông c. Chi phí kh u hao máy móc thi t b : Là hao phí v máy móc thi t b s d ng trong trong quá trình th c hi n công tác i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n; ư c xác nh trên cơ s danh m c máy, s ca s d ng máy theo nh m c kinh t - k thu t do B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành và m c kh u hao m t ca máy; cách tính c th như sau: Chi phí kh u hao = S ca máy theo nh x M c kh u hao m t ca m c máy Trong ó: Nguyên giá M c kh u hao m t ca = S ca máy s d ng m t máy x S năm s d ng năm S ca máy s d ng m t năm: Máy ngo i nghi p là 250 ca (riêng thi t b o bi n là 200 ca); máy n i nghi p là 500 ca. d. Chi phí l p báo cáo t ng k t nhi m v , d án i u tra cơ b n v a ch t và tài nguyên khoáng s n: g m các kho n chi phí thu th p tài li u b sung, ch nh lý, t ng h p tài li u trong phòng và vi t báo cáo k t qu th c hi n d án; thành l p các lo i tài li u, b n v chuyên môn liên quan n báo cáo cho n khi hoàn thành s n phN m n p vào lưu tr nhà nư c theo quy nh. Phương pháp l p d toán như sau: - i v i nhi m v , d án có nh m c kinh t - k thu t và ơn giá d toán ư c c p có thN m quy n phê duy t: D toán chi phí ư c tính trên cơ s kh i lư ng nhân (x) ơn giá d toán. - i v i nhi m v , d án chưa có nh m c kinh t -k thu t và ơn giá d toán: Chi phí l p báo cáo t ng k t ư c tính theo t l % trên chi phí th c hi n nhi m v , d án; m c c th như sau:
 15. B ng s 02 Lo i Chi phí th c hi n nhi m v , d án (t ng) công vi c >10- >15- >20- >30- >35- >40- >45- ≤3 >3-5 >5-10 15 20 30 35 40 45 50 Nhóm I 7,93 7,14 6,03 4,00 2,75 2,08 1,75 1,42 1,16 1,00 Nhóm II 7,93 7,14 6,03 3,20 2,20 1,67 1,40 1,13 0,93 0,80 Nhóm III 3,00 2,63 2,50 2,40 1,65 1,25 1,05 0,85 0,69 0,60 i v i d án a ch t có chi phí th c hi n l n hơn 50 t ng, thì c 1 t ng tăng thêm ư c b sung 0,015 c a ph n tăng thêm. . Chi phí n p lưu tr : D toán ư c xác nh c th trên cơ s kh i lư ng các lo i tài li u, b n c a báo cáo c n in n p lưu tr và m t s chi phí khác như mua hòm, ng ng tài li u, óng quy n, ĩa lưu gi báo cáo, giao n p m u v t lưu t i ơn v và t i cơ quan nhà nư c theo quy nh.
Đồng bộ tài khoản