Thông tư liên tịch số 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc quản lý tài chính đối với các cơ sở chữa bệnh do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý do Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 45/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ******** ****** S : 45/2002/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 16 tháng 05 năm 2002 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC CƠ S CH A B NH DO NGÀNH LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I QU N LÝ Căn c vào Ngh nh s 20/CP ngày 13/4/1996 c a Chính ph ban hành Quy ch v cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6/7/1995; Căn c vào Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 c a B Tài chính hư ng d n Ngh nh s 10/2002/N -CP; Liên B Tài chính, B Lao ng- Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c qu n lý tài chính i v i cơ s ch a b nh do ngành Lao ng- Thương binh và Xã h i qu n lý như sau: I . QUY NNH CHUNG 1/ i tư ng áp d ng c a Thông tư này là các cơ s ch a b nh ư c thành l p theo Ngh nh s 20/CP ngày 13/4/1996 c a Chính ph , sau ây g i là Trung tâm giáo d c - lao ng xã h i ( g i t t là Trung tâm), có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c ngân sách a phương c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên, ư c thu bù p chi phí ch a b nh, cai nghi n, d y ngh cho i tư ng và ho t ng c a Trung tâm. 2/ Trung tâm nêu t i Thông tư này ư c áp d ng ch tài chính quy nh i v i ơn v s nghi p có thu t i Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính, h ch toán k toán theo ch k toán Hành chính s nghi p và th c hi n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c theo Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 và Thông tư s 21/2001/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2001 c a B Tài chính. II. QUI NNH C TH 1. Các ngu n tài chính c a Trung tâm : 1.1/ Ngu n Ngân sách Nhà nư c c p: a/ Ngân sách a phương c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a Trung tâm bao g m:
  2. - Kinh phí chi cho b máy qu n lý và các ho t ng khác ph c v cho công tác ch a b nh, giáo d c, cai nghi n, d y ngh tính theo ch tiêu biên ch ư c duy t và nhi m v ư c c p có thNm quy n giao hàng năm. - Kinh phí ch a b nh, giáo d c, cai nghi n, d y ngh và các kho n chi khác cho i tư ng m i dâm, ngư i nghi n ma tuý di n b t bu c ưa vào cơ s ch a b nh theo Ngh nh 20/CP ngày 13/4/1996 c a Chính ph và các văn b n quy nh hi n hành c a nhà nư c. -V n u tư, nâng c p cơ s v t ch t Trung tâm . b/ Kinh phí c a các cơ quan Trung ương, a phương h p ng v i Trung tâm th c hi n các chương trình tài, d án, thí i m ch a b nh, giáo d c, d y ngh , tái hoà nh p c ng ng cho i tư ng. 1.2/ Ngu n óng góp c a i tư ng : a/ Ti n ăn c a i tư ng ch a b nh, cai nghi n b t bu c theo quy nh hi n hành. b/ óng góp c a ngư i cai nghi n t nguy n ( sau ây g i t t là phí cai nghi n t nguy n), nh ng ngư i t nguy n n các Trung tâm cai nghi n thì óng góp các kho n sau: + Ti n ăn. + Ti n thu c h tr c t cơn nghi n và ti n thu c ch a b nh thông thư ng, ti n vi n phí (n u trong th i gian cai nghi n i tư ng ph i i vi n). + Ti n xét nghi m tìm ch t ma tuý và các xét nghi m khác. + Ti n sinh ho t văn th . + Ti n h c văn hoá, h c ngh (n u b n thân i tư ng có nhu c u). + Ti n i n, nư c, v sinh. + Ti n óng góp xây d ng cơ s v t ch t. + Phí ph c v , qu n lý. Các kho n óng góp c a ngư i cai nghi n t nguy n theo nguyên t c thu mb o các chi phí ph c v cai nghi n cho i tư ng trong th i gian cai nghi n. Ngoài các kho n thu trên, Trung tâm không ư c thu m t kho n nào khác c a i tư ng cai nghi n . i tư ng cai nghi n là tr em m côi, ngư i già cô ơn không nơi nương t a, i tư ng gia ình thu c h nghèo (theo chuNn m c do B Lao ng- Thương binh và Xã h i công b áp d ng cho t ng th i kỳ) thì ư c xét mi n, gi m m t ph n các kho n óng góp phí cai nghi n t nguy n.
  3. M c thu phí cai nghi n t nguy n, ch mi n gi m cho các i tư ng nêu trên do S Lao ng- Thương binh và Xã h i th ng nh t v i S Tài chính V t giá ngh U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh. - Trư ng h p t nh không có Trung tâm, ph i g i i tư ng nghi n ma tuý i cai nghi n t i t nh khác thì kinh phí cai nghi n x lý như sau: + i v i i tư ng cai nghi n b t bu c: T nh g i i tư ng ph i chuy n kinh phí ph c v cai nghi n, ph c h i theo m c quy nh hi n hành c a nhà nư c cho t nh nh n i tư ng. + i v i i tư ng cai nghi n t nguy n: i tư ng t óng góp phí cai nghi n theo m c quy nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph nơi nh n i tư ng cai nghi n t nguy n . 1.3/ Ngu n thu t lao ng, s n xu t (n u có) 1.4/ Ngu n kinh phí vi n tr c a các t ch c Chính ph , phi Chính ph , t ch c qu c t . 1.5/ Ngu n ng h , quyên góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 1.6/ Ngu n thu khác. 2. N i dung chi t i Trung tâm : a/ Chi cho ho t ng b máy qu n lý và các ho t ng thư ng xuyên khác ph c v cho công tác ch a b nh, d y ngh , cai nghi n ph c h i c a Trung tâm theo ch và m c chi hi n hành. b/ Chi tr c p cho i tư ng b t bu c ư c ưa vào Trung tâm theo ch quy nh hi n hành . c/ Chi th c hi n chương trình tài, d án thí i m theo h p ng ho c hi p nh tho thu n c a nhà tài tr trong và ngoài nư c. d/ Chi cho công tác cai nghi n t nguy n: Theo úng n i dung các kho n thu nêu t i i m 1.2 m c 1 ph n II Thông tư này. / Chi cho ho t ng lao ng s n xu t. e/ Chi xây d ng cơ s v t ch t, mua s m tài s n, trang thi t b s n xu t, d y ngh , c i t o, nâng c p, s a ch a Trung tâm theo nhu c u và nhi m v ư c c p có thNm quy n duy t. f/ N p thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c khác theo quy nh hi n hành. g/ Chi khác .
  4. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Các cơ s cai nghi n c a các ngành, t ch c khác ư c v n d ng thông tư này t ch c th c hi n. 3. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính, B Lao ng- Thương binh và Xã h i nghiên c u, gi i quy t./. K/T B TRƯ NG B LAO NG- K/T B TRƯ NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG àm H u c Nguy n Th Kim Ngân Nơi nh n: - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng TW ng, - Th tư ng, Phó th tư ng Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Chính ph , - Vi n KSNDTC, Toà án NDTC, - Các B , cơ quan ngang B , - Cơ quan thu c Chính ph , - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW, - S Tài chính -V t giá, S L TBXH, - Chi c c PCTNXH, Các cơ s ch a b nh . - Các C c, V , Vi n B Tài chính, B L TBXH - Công báo, - Lưu VP B Tài chính, B L TBXH.
Đồng bộ tài khoản