Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
217
lượt xem
20
download

Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV

  1. THANH TRA CHÍNH PH - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T B N IV NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 475/2009/TTLT-TTCP-BNV Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A THANH TRA T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG, THANH TRA HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 65/2008/N -CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Thanh tra Chính ph và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Thanh tra huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh như sau: Chương 1. THANH TRA T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG i u 1. V trí và ch c năng c a Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Thanh tra t nh) là cơ quan ngang s thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban nhân dân c p t nh. 2. Thanh tra t nh có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân c p t nh mà tr c ti p là
  2. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, ng th i ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v công tác, t ch c và chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra Chính ph . i u 2. Nhi m v và quy n h n c a Thanh tra t nh Thanh tra t nh th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra, khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nh ng và các nhi m v , quy n h n c th sau: 1. Trình y ban nhân dân c p t nh: a) D th o quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n c a y ban nhân dân c p t nh v lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng; b) D th o quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm; chương trình, án, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c ư c giao; c) D th o văn b n quy ph m pháp lu t quy nh c th tiêu chuNn ch c danh i v i c p Trư ng, c p Phó các t ch c thu c Thanh tra t nh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra S , Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh: a) D th o quy t nh, ch th cá bi t v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; b) D th o Chương trình, k ho ch thanh tra hàng năm và các chương trình, k ho ch khác theo quy nh c a pháp lu t. c) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c Thanh tra t nh. 3. T ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng sau khi ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 4. Hư ng d n, ki m tra, ôn c Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám c s trong vi c th c hi n pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 5. Ch o, hư ng d n, ki m tra công tác t ch c, nghi p v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo i v i Thanh tra huy n, Thanh tra s và cán b làm công tác thanh tra c a các cơ quan, ơn v thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c a y ban nhân dân c p t nh. 6. V thanh tra:
  3. a) Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch thanh tra c a Thanh tra huy n, Thanh tra s ; b) Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh (g i chung là s ); c) Thanh tra v vi c có liên quan n trách nhi m c a nhi u y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ho c nhi u s ; d) Thanh tra v vi c khác do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh giao; ) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a Thanh tra t nh và c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 7. V gi i quy t khi u n i, t cáo: a) Hư ng d n y ban nhân dân c p huy n, các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân c p t nh th c hi n vi c ti p công dân, x lý ơn khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo; th c hi n ch ti p công dân t i tr s làm vi c theo quy nh; b) Thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân c p y, Th trư ng cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân c p t nh trong vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; ki n ngh các bi n pháp nh m ch n ch nh công tác gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; c) Xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t v vi c khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh khi ư c giao; d) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám c S ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i theo quy nh; ) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 8. V phòng, ch ng tham nhũng: a) Thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng c a các s , y ban nhân dân c p huy n và các ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân c p t nh; b) Ph i h p v i cơ quan Ki m toán nhà nư c, cơ quan i u tra, Vi n ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong vi c phát hi n hành vi tham nhũng, x lý ngư i có hành vi tham nhũng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t lu n, quy t nh c a mình trong quá trình thanh tra v vi c tham nhũng;
  4. c) Qu n lý b n kê khai tài s n, thu nh p; ti n hành xác minh kê khai tài s n, thu nh p theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; d) Ki m tra, giám sát n i b nh m ngăn ch n hành vi tham nhũng trong ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; 9. Trong quá trình th c hi n nhi m v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng ư c th c hi n quy n h n c a Thanh tra t nh theo quy nh c a pháp lu t; yêu c u cơ quan, ơn v có liên quan c cán b , công ch c tham gia các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. 10. Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t và s phân công ho c y quy n c a y ban nhân dân c p t nh, Thanh tra Chính ph . 11. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, k thu t; xây d ng cơ s d li u ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v ư c giao. 12. T ch c sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng. Th c hi n công tác thông tin, t ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh và Thanh tra Chính ph . 13. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a văn phòng, các phòng nghi p v thu c Thanh tra t nh; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c thu c ph m vi qu n lý c a Thanh tra t nh theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p t nh. 14. Qu n lý, s d ng tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p t nh. 15. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân c p t nh giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Lãnh o Thanh tra t nh 1. Thanh tra t nh có Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó Chánh Thanh tra; i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh không quá 04 Phó Chánh Thanh tra. 2. Chánh Thanh tra t nh là ngư i ng u cơ quan Thanh tra t nh, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Thanh tra t nh. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Chánh Thanh tra t nh do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do Thanh tra Chính ph ban hành và sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra. 3. Phó Chánh Thanh tra t nh là ngư i giúp Chánh Thanh tra t nh và ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra t nh và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công; khi
  5. Chánh Thanh tra t nh v ng m t, m t Phó Chánh Thanh tra t nh ư c Chánh Thanh tra t nh y nhi m i u hành các ho t ng c a Thanh tra t nh. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Phó Chánh Thanh tra t nh do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do Thanh tra Chính ph ban hành và ngh c a Chánh Thanh tra t nh. 4. Vi c khen thư ng, k lu t và các ch chính sách khác i v i Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra t nh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Cơ c u t ch c c a Thanh tra t nh 1. Các t ch c ư c thành l p thu c Thanh tra t nh g m: a) Văn phòng; b) Các Phòng Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo ư c thành l p theo lĩnh v c và ơn v hành chính thu c ph m vi qu n lý c a y ban nhân dân c p t nh; có tên g i là Phòng Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo 1, 2, 3 … Các Phòng Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo giúp Chánh Thanh tra th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo theo lĩnh v c và a bàn thu c ph m vi qu n lý c a y ban nhân dân c p t nh; th c hi n nhi m v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng trong ph m vi ư c phân công ph trách. c) Các phòng chuyên môn, nghi p v ư c thành l p phù h p v i c i m c a t ng a phương, b o m bao quát h t các lĩnh v c, các m t công tác c a Thanh tra t nh, g m: Pháp ch ; t ng h p; phòng, ch ng tham nhũng, ôn c x lý sau thanh tra ho c công tác khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Căn c vào tính ch t, c i m và yêu c u qu n lý nhà nư c i v i công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng t i a phương, Chánh Thanh tra t nh ch trì, ph i h p v i Giám c S N i v trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh s lư ng và tên g i các phòng chuyên môn, nghi p v thu c Thanh tra t nh nhưng s lư ng phòng, văn phòng không quá 06; i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh không quá 08. i u 5. Biên ch c a Thanh tra t nh 1. Biên ch hành chính c a Thanh tra t nh do y ban nhân dân c p t nh quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a t nh ư c Trung ương giao. 2. Căn c vào quy nh v nh m c biên ch , kh i lư ng công vi c và tính ch t c thù, ph c t p c a công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, y ban nhân dân c p t nh b trí biên ch cho Thanh tra t nh m b o l c lư ng áp ng yêu c u nhi m v ư c giao. Chương 2.
  6. THANH TRA HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH i u 6. V trí và ch c năng c a Thanh tra huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh 1. Thanh tra huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là Thanh tra huy n) là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n) có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Thanh tra huy n có con d u riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân c p huy n mà tr c ti p là Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, ng th i ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v công tác, chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra t nh. i u 7. Nhi m v và quy n h n c a Thanh tra huy n Thanh tra huy n th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng và các nhi m v , quy n h n c th sau: 1. Trình y ban nhân dân c p huy n ban hành quy t nh, ch th v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n chương trình, k ho ch thanh tra hàng năm và các chương trình, k ho ch khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch sau khi ư c y ban nhân dân c p huy n ho c Ch t ch y ban nhân dân c p huy n phê duy t. 4. Thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; hư ng d n chuyên môn, nghi p v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng cho cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. 5. Hư ng d n, ki m tra, ôn c Ch t ch y ban nhân dân c p xã, Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p huy n trong vi c th c hi n pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 6. Ch trì, ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p hư ng d n nghi p v công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phư ng, th tr n. 7. V Thanh tra: a) Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p huy n;
  7. b) Thanh tra v vi c có liên quan n trách nhi m c a nhi u y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, nhi u cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p huy n; c) Thanh tra v vi c khác do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n giao; d) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a Thanh tra huy n và c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. 8. V gi i quy t khi u n i, t cáo: a) Hư ng d n y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và các cơ quan, t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c ti p công dân, x lý ơn khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo; b) Thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân c p huy n trong vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; ki n ngh các bi n pháp tăng cư ng công tác gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n; c) Xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t v vi c khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n khi ư c giao; d) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p huy n ã gi i quy t nhưng có vi pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i theo quy nh; ) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. 9. V phòng, ch ng tham nhũng: a) Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban nhân dân c p huy n; b) Ph i h p v i cơ quan Ki m toán nhà nư c, cơ quan i u tra, Vi n ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong vi c phát hi n hành vi tham nhũng, x lý ngư i có hành vi tham nhũng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t lu n, quy t nh c a mình trong quá trình thanh tra v vi c tham nhũng; c) Qu n lý b n kê khai tài s n, thu nh p; ti n hành xác minh kê khai tài s n, thu nh p theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; d) Ki m tra, giám sát n i b nh m ngăn ch n hành vi tham nhũng trong ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 10. Trong quá trình th c hi n nhi m v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng ư c th c hi n quy n h n c a Thanh tra huy n theo quy
  8. nh c a pháp lu t; ư c yêu c u cơ quan, ơn v có liên quan c cán b , công ch c tham gia các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng. 11. T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra huy n. 12. T ng h p, thông tin, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a y ban nhân dân c p huy n và Thanh tra t nh. 13. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c thu c ph m vi qu n lý c a Thanh tra huy n theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a y ban nhân dân c p huy n. 14. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân c p huy n. 15. Th c hi n nhi m v khác do y ban nhân dân c p huy n giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. T ch c và biên ch c a Thanh tra huy n 1. Thanh tra huy n có Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó Chánh Thanh tra. a) Chánh Thanh tra huy n là ngư i ng u cơ quan Thanh tra huy n, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Thanh tra huy n. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Chánh Thanh tra huy n do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do y ban nhân dân c p t nh ban hành và sau khi th ng nh t v i Chánh Thanh tra t nh. b) Phó Chánh Thanh tra huy n là ngư i giúp Chánh Thanh tra huy n và ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra huy n và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Phó Chánh Thanh tra huy n do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do y ban nhân dân c p t nh ban hành và theo ngh c a Chánh Thanh tra huy n. c) Vi c khen thư ng, k lu t và các ch chính sách khác i v i Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra huy n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Biên ch hành chính c a Thanh tra huy n do y ban nhân dân c p huy n quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân c p t nh giao. Căn c vào quy nh v nh m c biên ch , kh i lư ng công vi c và tính ch t c thù, ph c t p c a công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham
  9. nhũng, y ban nhân dân c p huy n b trí biên ch cho Thanh tra huy n mb o l c lư ng áp ng yêu c u nhi m v ư c giao. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 9. Hi u l c thi hành 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Thông tư s 124/TT.TTr ngày 18 tháng 7 năm 1990 c a Thanh tra Nhà nư c hư ng d n v t ch c các cơ quan Thanh tra Nhà nư c. 2. Ti p t c th c hi n Quy t nh s 89/2007/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph thí i m thành l p Thanh tra xây d ng qu n, huy n và Thanh tra xây d ng xã, phư ng, th tr n t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. i u 10. Trách nhi m thi hành 1. y ban nhân dân c p t nh quy nh c th nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra t nh; hư ng d n y ban nhân dân c p huy n quy nh c th nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a Thanh tra huy n; 2. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có các v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, các t nh ph n ánh k p th i v Thanh tra Chính ph và B N i v xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. B TRƯ NG B N IV T NG THANH TRA Tr n Văn Tu n Tr n Văn Truy n Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - T ng Thanh tra, các Phó T ng Thanh tra;
  10. - B trư ng, các Th trư ng B N i v ; - Các V và ơn v tr c thu c Thanh tra Chính ph , B N i v ; - Công báo và Website Chính ph ; - Website Thanh tra Chính ph ; Website B N i v ; - Lưu: VT, TCCB Thanh tra Chính ph (3b); VT, TCBC B N i v (3b).
Đồng bộ tài khoản