Thông tư liên tịch số 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 49/2002/ttlt-btc-blđtbxh', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2002/TTLT-BTC-BL TBXH Hà N i , ngày 28 tháng 5 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 49/2002/TTLT-BTC - BL TBXH NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N KINH PHÍ V CÔNG TÁC M LI T S Căn c i u 15, i u 18 Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t s và gia ình li t s , thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng. B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n kinh phí v công tác m li t s như sau: I. KH O SÁT, TÌM KI M M LI T S : 1. a bàn th c hi n kh o sát tìm ki m m li t s : Là nh ng khu v c ã x y ra chi n s , khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn c kháng chi n, vùng h u c cách m ng. 2. N i dung và m c chi kh o sát, tìm ki m m : 2.1. Chi b i dư ng cho ngư i ưa d n ư ng 40.000 ng/ngư i/ngày. 2.2. Chi b i dư ng cho nh ng ngư i tr c ti p làm nhi m v kh o sát, tìm ki m m 65.000 ng/ngư i/ngày (Ngư i hư ng ch b i dư ng thì không hư ng ch công tác phí). 2.3. Chi ti n phương ti n i l i, chuyên ch . 2.4. Chi mua s m công c ph c v cho vi c ào b i, tìm ki m, kh o sát. 2.5. Chi mua thu c ch a b nh thông thư ng và thu c s t rét. Các kho n chi nêu t i m c 2.3, 2.4, 2.5 tính theo chi phí th c t . II. QUY T P M VÀ XÂY V M LI T S : 1. M c chi quy t p m li t s :
  2. - Vùng ng b ng là 260.000 ng/m . - Mi n núi và ng b ng sông C u Long là 340.000 ng/m . Trong trư ng h p c bi t, khi quy t p ph i s d ng l c lư ng l n, t n kém, i u ki n quy t p khó khăn vư t m c chi quy nh trên ây thì S Lao ng- Thương binh và Xã h i th ng nh t v i S Tài chính-V t giá trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh m c chi th c t và ph n vư t m c chi do ngân sách a phương m b o t ngu n chi m b o xã h i c a a phương. 2. M c chi xây v m li t s : - Vùng ng b ng là 300.000 ng/m . - Mi n núi và ng b ng sông C u Long là 370.000 ng/m . 3. M li t s do gia ình c a li t s t quy t p, b o qu n nay thân nhân có nguy n v ng gi l i xây c t ph n m ti p t c qu n lý lâu dài (không ưa vào nghĩa trang li t s ) thì S Lao ng- Thương binh và Xã h i l p danh sách qu n lý và h tr kinh phí m t l n xây v m là 500.000 ng/m 4. M c kinh phí chi t ch c l ti p nh n, an táng và di chuy n hài c t li t s do S Lao ng- Thương binh và Xã h i th ng nh t v i S Tài chính-V t giá trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh chi t ngu n ngân sách a phương. III. L P DANH SÁCH M LI T S : 1. S Lao ng- Thương binh và Xã h i có trách nhi m l p, qu n lý lưu gi và báo cáo danh sách m li t s ang qu n lý t i a phương theo hư ng d n v nghi p v c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. M c chi cho vi c l p, lưu gi , g i báo cáo danh sách m li t s là 1.000 ng/m . 2. V nguyên t c không th c hi n vi c xây m không có hài c t ( m v ng, m tư ng trưng) trong nghĩa trang li t s . Trong trư ng h p các a phương ã xây m trong nghĩa trang li t s theo nguy n v ng c a gia ình li t sĩ thì khi l p danh sách ph i ghi rõ là "m không có hài c t". IV. H TR THÂN NHÂN LI T S I THĂM VI NG M LI T S : 1. i tư ng và i u ki n h tr khi i thăm vi ng m li t s : Cha m , v (ch ng), con, ngư i có công nuôi li t sĩ, anh, ch , em ru t c a li t s ( ho c thân nhân khác n u ư c i di n c a thân nhân nói trên u quy n và có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã), có thông báo chính xác v a ch m li t sĩ c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i v nơi an táng m li t s . 2. M c h tr thăm vi ng m li t sĩ:
  3. Thân nhân li t sĩ nêu t i i m 1 trên n u ư c U ban nhân dân huy n nơi cư trú ho c u quy n cho Phòng lao ng - Thương binh và Xã h i c p gi y gi i thi u i thăm vi ng thì ư c h tr m t ph n chi phí như sau: a- Nơi i: ư c U ban nhân dân a phương ho c cơ quan ư c u quy n xét h tr m t ph n chi phí i ư ng theo giá vé tàu, xe thông thư ng t nơi thân nhân li t s cư trú n nghĩa trang nơi có m li t s ang an táng. S ngư i ư c h tr t i a là 3 ngư i cho m t a ch m li t sĩ. b- Nơi n thăm vi ng: Cơ quan Lao ng- Thương binh và Xã h i t nh ho c huy n ( n u ư c S Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n) có trách nhi m hư ng d n, giúp thân nhân li t s trong quá trình thăm vi ng m . Nh ng thân nhân li t sĩ i thăm vi ng m dài ngày, chi phí t n kém ư c xét h tr t i a cho không quá 3 ngư i t i nơi n như sau: - H tr ti n ăn: 15.000 ng/ngư i/ngày, không quá 4 ngày. - H tr m t ph n ti n tàu xe theo giá vé phương ti n giao thông thông thư ng tr v nơi . Trư ng h p c bi t ư c c p ti n tàu xe theo duy t c a Giám c s Lao ng - Thương binh và Xã h i ho c c a ngư i ư c u quy n. V. KINH PHÍ M B O: 1. Ngân sách Trung ương u quy n chi cho các công vi c: Chi kh o sát tìm ki m m li t s ( i m 2, m c I); Chi quy t p m , xây v m ( i m 1, i m 2, i m 3 m c II ); Chi l p danh sách m li t sĩ ( i m 1 m c III); Chi h tr thăm vi ng( ti t b i m 2 m c IV). 2. Ngân sách a phương b trí ngu n m b o xã h i a phương chi: ph n vư t m c xây v m ( i m 1 m c II); t ch c l ti p nh n hài c t, an táng và di chuy n hài c t li t sĩ ( i m 4 m c II ) và chi h tr thăm vi ng nơi i (ti t a i m 2 m c IV )Thông tư này. VI. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th cho Thông tư s 78/TT-LB ngày 3 tháng 11 năm 1995 c a Liên B Tài chính - Lao ng thương binh và Xã h i . 2- Quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v Liên B k p th i nghiên c u gi i quy t. Nguy n ình Liêu Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản