Thông tư liên tịch số 565/1997/TTLT-KCM-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 565/1997/TTLT-KCM-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 565/1997/TTLT-KCM-BTM về việc quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong kinh doanh do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 565/1997/TTLT-KCM-BTM

  1. B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T MÔI TRƯ NG-B THƯƠNG M I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 565/1997/TTLT-KCM-BTM Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG - B THƯƠNG M I S 565/KCM-TM NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM NĂM 1997 HƯ NG D N V QU N LÝ CH T LƯ NG D U NH N NG CƠ TRONG KINH DOANH Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/5/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 04/12/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Nh m tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng d u nh ng cơ trong kinh doanh hi n nay, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Thương m i hư ng d n v qu n lý ch t lư ng d u nh n ng cơ như sau: 1. Quy nh chung: Các quy nh t i Thông tư liên t ch này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân k c t ch c, cá nhân nư c ngoài ang ho t ng h p pháp t i Vi t Nam (sau ây g i t t là doanh nghi p) kinh doanh d u nh n ng cơ (bao g m: nh p khNu, pha ch , óng gói, bán buôn, bán l ). Quy nh này không áp d ng cho d u bôi trơn ng cơ máy bay. 2. Quy nh v ghi nhãn s n phNm d u nh n ng cơ: 2.1. D u nh n dùng cho ng cơ pit-tông v n hành trên b (không k lo i có ngu n g c hàng h i) bao g m các lo i: - B n thì s d ng nhiên li u t là xăng, diezen (DO), khí t nhiên (natural gas). - Hai thì s d ng nhiên li u t là diezen (DO) u ph i có nhãn s n phNm theo quy nh sau: 2.1.1. i v i d u nh n ng cơ ư c pha ch tiêu th t i Vi t Nam ghi nhãn theo n i dung quy nh t i b ng 1. 2.1.2. i v i d u nh n ng cơ nh p khNu ư c sang bao óng gói (h p, chai, can, thùng phuy...) tiêu th t i Vi t Nam ghi nhãn theo n i dung quy nh t i b ng 1 có b sung thêm tên nư c, hãng s n xu t.
  2. 2.1.3. i v i d u nh n ng cơ s n xu t các nư c khác ã ư c phép nh p khNu tiêu th t i Vi t Nam, cho phép gi nguyên nhãn s n phNm g c c a nư c ngoài nhưng ph i có thêm nhãn ph b ng ti ng Vi t v i các n i dung quy nh t i các i m 1, 2, 3, 4 c a b ng 1 và nư c s n xu t. Nhãn ph ư c dán, g n (ho c có th in s n trên bao bì nh p khNu) trên t ng bao bì c a hàng hoá. 2.1.4. i v i d u nh n ng cơ pha ch ch xu t khNu n u chuy n sang tiêu dùng trong nư c ph i có nhãn ph b ng ti ng Vi t các n i dung quy nh t i b ng 1. Các n i dung ghi nhãn ph i ư c ghi b ng ti ng Vi t. Cho phép ghi thêm ti ng nư c ngoài nhưng c ch ti ng nư c ngoài không ư c phép l n hơn c ch ti ng Vi t. Riêng nhãn hi u hàng hoá và tên doanh nghi p có th s d ng ti ng nư c ngoài v i i u ki n doanh nghi p ph i có y h sơ pháp lý ư c phép mang tên doanh nghi p và nhãn hi u hàng hoá ó. 2.2. Các lo i d u nh n ng cơ khác tiêu th t i Vi t Nam cũng ph i có nhãn s n phNm. Vi c ghi nhãn cũng th c hi n theo quy nh t i các i m 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; Riêng i m 3 c a b ng 1 cho phép phân lo i theo c thù c a s n phNm c a hãng s n xu t. B NG 1 iv i i v i lo i N i dung ghi lo i bao bì bao bì t 20 dư i 20 lít lít tr lên 1. Tên s n phNm (theo i tư ng s d ng): D u nh n + + ng cơ (diezen, xe hơi, xe g n máy...) 2. Th tích t nh 15oC (lít) ho c kh i lư ng t nh (kg) + + 3. Phân lo i nh t và phNm c p ch t lư ng (theo SAE, + + API) 4. Tên và a ch c a doanh nghi p nh p khNu, s n xu t, + + sang bao óng gói 5. Lô ho c ngày s n xu t - + 6. Các hư ng d n liên quan n vi c b o v môi trư ng + - và s c kho con ngư i khi ti p xúc v i d u nh n. 7. S ăng ký ch t lư ng hàng hoá + + 8. Nhãn hi u hàng hoá - - 9. Công d ng (dùng bôi trơn ch ng ăn mòn, mài mòn, - - ch ng ôxi hoá) Ghi chú: a. Các n i dung có ghi d u (+) là n i dung b t bu c ph i ghi trên nhãn s n ph m.
  3. b. Các n i dung có ghi d u (-) là n i dung khuy n khích ghi trên nhãn s n ph m. 3. Quy nh v m c gi i h n t i thi u i vói các ch tiêu b t bu c c a d u nh n ng cơ: 3.1. i v i d u nh n ng cơ nêu t i i m 2.1, các doanh nghi p ph i s d ng h th ng phân c p nh t c a SAE - Hi p h i k sư ôtô M - (theo Ph l c 1) và h th ng phân c p ch t lư ng c a API - Vi n nghiên c u d u m M - (theo Ph l c 2) trong các ho t ng kinh doanh ghi nhãn s n phNm, ki m tra Nhà nư c v hàng hoá xu t nh p khNu và ăng ký ch t lư ng d u nh n ng cơ. Các ch tiêu b t bu c và m c ch t lư ng t i thi u c a d u nh n ng cơ nêu t i i m 2.1 ư c phép tiêu th t i Vi t Nam quy nh t i b ng 2 (tương ng c p ch t lư ng SC/CB). Khi ăng ký ch t lư ng lo i d u nh n trên có c p ch t lư ng cao hơn, doanh nghi p ph i ăng ký c th m c gi i h n tương ng v i phNm c p ch t lư ng. B NG 2 TT Tên ch tiêu M c gi i h n Phương pháp ki m nghi m 1. nh t ng h c 100 C (cSt) Theo b ng phân lo i ASTM-D445 c p nh t SAE 2. Ch s nh t Không nh hơn 95 ASTM- D2270 3. Tr s ki m t ng (TBN) (mgKOH/g) Không nh hơn 2,4 ASTM- D2896 4. Nhi t ch p cháy c c h ( C) Không nh hơn 180 ASTM-D92 5. t o b t (ml) (th 93,5 C) Không l n hơn 50/0 ASTM D892 6. T ng hàm lư ng kim lo i (Ca, Mg, Không nh hơn 0,07 ASTM- Zn) (% tr ng lư ng) D4628 7. Hàm lư ng nư c (% th tích) Không l n hơn 0,05 ASTM-D95 3.2. Doanh nghi p ch ư c phép kinh doanh các lo i d u nh n ng cơ nêu t i i m 2.1 có c p ch t lư ng t SC/CB tr lên. Khuy n khích kinh doanh các lo i d u nh n ng cơ trên có c p ch t lư ng cao hơn SC/CB. Nghiêm c m kinh doanh các lo i d u nh n ng cơ nêu t i i m 2.1 có c p ch t lư ng th p hơn SC/CB. 3.3. i v i các lo i d u nh n ng cơ khác, cho phép doanh nghi p ăng ký nh ng ch tiêu cơ b n, phân lo i và phNm c p ch t lư ng tương ng theo c thù c a s n phNm và hãng s n xu t v i cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n và ch u trách nhi m v ch t lư ng hàng hoá c a mình. 4. Quy nh v qu n lý nh p khNu d u nh n ng cơ:
  4. 4.1. Các doanh nghi p có gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu có ngành hàng nh p khNu phù h p ư c nh p khNu d u nh n ng cơ và làm th t c nh p khNu t i Cơ quan H i quan theo quy nh hi n hành. H p ng nh p khNu ph i ghi rõ hãng s n xu t, ch ng lo i, s lư ng, c p ch t lư ng, ch tiêu ch t lư ng chính c a d u nh n ng cơ, trong ó các ch tiêu b t bu c c a d u nh n ng cơ nêu t i i m 2.1 ph i t ư c m c gi i h n t i thi u quy nh t i b ng 2, i m 3 Thông tư này (tương ng c p ch t lư ng SC/CB) ho c m c tương ng v i c p ch t lư ng c a d u nh n nh p khNu, các lo i d u nh n ng cơ khác ph i t m c ch t lư ng ã ăng ký v i cơ quan có thNm quy n. 4.2. Doanh nghi p nh p khNu d u nh n ng cơ ph i th c hi n ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá xu t nh p khNu theo quy nh hi n hành. 5. Quy nh v qu n lý pha ch d u nh n ng cơ và qu n lý nh p khNu nguyên li u (d u g c và ph gia) pha ch d u nh n ng cơ: 5.1. Doanh nghi p mu n pha ch d u nh n ng cơ t d u g c và ph gia ph i có cơ s i u ki n k thu t, công ngh pha ch . B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i B Thương m i t ch c ánh giá, thNm xét i u ki n k thu t, công ngh c a cơ s pha ch và xác nh n i v i cơ s i u ki n pha ch , trong ó có Công su t pha ch , ch ng lo i s n phNm, c p ch t lư ng t ư c c a s n phNm, tình tr ng công ngh và kh năng b o m tính n nh v ch t lư ng s n phNm c a thi t b công ngh và kh năng b o m tính n nh v ch t lư ng s n phNm c a thi t b công ngh có ư c. Doanh nghi p ch ư c phép pha ch các lo i s n phNm v i c p ch t lư ng tương ng theo s xác nh n này. Ch các doanh nghi p có cơ s pha ch ã ư c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng xác nh n i u ki n k thu t, công ngh pha ch m i ư c phép nh p khNu d u g c và ph gia pha ch d u nh n ng cơ theo quy nh sau ây: a. Doanh nghi p có gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu có ngành hàng nh p khNu phù h p ư c tr c ti p nh p khNu. Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c (B Thương m i) thông báo lư ng d u g c, lư ng và ch ng lo i ph gia ư c phép nh p khNu doanh nghi p làm th t c nh p khNu t i Cơ quan H i quan. b. Doanh nghi p chưa có gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu ư c l a ch n và ngh B Thương m i cho u thác qua m t ho c hai doanh nghi p có gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu có ngành hàng nh p khNu phù h p, có kinh nghi m nh p khNu và i ngũ cán b có trình chuyên môn v d u m nh n nh p khNu d u g c, ph gia cho ơn v mình. Căn c vào ý ki n b ng văn b n c a B Thương m i, Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c thông báo lư ng d u g c, lư ng và ch ng lo i ph gia ư c nh p khNu doanh nghi p nh p khNu u thác làm th t c nh p khNu t i Cơ quan H i quan. c. Lư ng d u g c, lư ng và ch ng lo i ph gia mà Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c thông báo cho doanh nghi p nh p khNu (ho c nh p khNu u thác) ph c v pha ch căn c vào: ngh c a doanh nghi p, công su t pha ch ã ư c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xác nh n, ti n s n xu t và ph i m b o d u g c, ph gia nh p khNu không ư c vư t quá công su t, t l gi a d u g c và ph gia theo t l k thu t quy nh và nhu c u c a th trư ng cho lo i s n phNm ó.
  5. 5.2. Nghiêm c m vi c mua, bán d u g c trên th trư ng trong nư c. 5.3. Doanh nghi p nh p khNu d u g c và ph gia (tr c ti p ho c nh p u thác) ph i th c hi n vi c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá xu t nh p theo quy nh hi n hành. Doanh nghi p pha ch , sang bao óng gói d u nh n ng cơ ph i ăng ký ch t lư ng hàng hoá theo quy nh hi n hành. 6. i u kho n thi hành: 6.1. Thông tư liên t ch này thay th Thông tư liên B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng - Thương m i s 48/TT-LB ngày 19 tháng 01 năm 1995. 6.2. Hai B ph i h p v i các cơ quan h u quan ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này, t ch c ki m tra và x lý các vi ph m v ch t lư ng hàng hoá trên th trư ng theo hư ng d n c a Thông tư liên B Thương m i - Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng s 12-TT/LB ngày 12/7/1996. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c các cơ quan c n báo cáo hai B k p th i xem xét s a i b sung. 6.3. Thông tư liên t ch này có hi u l c k t ngày 01 tháng 7 năm 1997. Chu H o Trương ình Tuy n ( ã ký) ( ã ký) PH L C 1 CÁC C P NH T C A D U NH N NG CƠPHÂN LO I THEO SAE C p nh t SAE nh t 100 C, cst Min Max 0W 3,8 - 5W 3,8 - 10 W 4,1 - 15 W 5,6 - 20 W 5,6 - 25 W 9,3 - 20 5,6 < 9,3 30 9,3 < 12,5 40 12,5 < 16,3
  6. 50 16,3 < 21,9 60 21,9 < 26,1 PH L C 2 CÁC C P CH T LƯ NG C A D U NH N NG CƠPHÂN LO I THEO API * D u nh n ng cơ dùng cho ng cơ xăng: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG... * D u nh n ng cơ dùng cho ng cơ diezen: CA, CB, CC, CD, CE... * D u nh n ng cơ a năng dùng cho c ng cơ xăng và diezen bao g m c hai ký hi u trên, ví d : SC/CB; SG/CD.
Đồng bộ tài khoản