Thông tư liên tịch số 65-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 65-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 65-TT/LB về việc quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam do Bộ Tài chính-Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 65-TT/LB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65-TT/LB Hà N i , ngày 29 tháng 7 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - Y T S 65-TT/LB NGÀY 29-7-1993 QUY Đ NH VI C THU L PHÍ Đ I V I CÔNG TY NƯ C NGOÀI XIN PHÉP NH P KH U THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C VÀO VI T NAM Đ qu n lý ch t ch đ i v i các công ty nư c ngoài đăng ký nh p kh u thu c và nguyên li u làm thu c vào Vi t Nam. Ngày 30-3-1991 B Y t đã ban hành Thông tư s 7- BYT/TT hư ng d n vi c đăng ký c a các công ty nư c ngoài xin phép xu t, nh p kh u thu c, nguyên li u làm thu c v i các công ty c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 276-CP ngày 28-7-1992 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí, Thông tư s 48- TC/TCT ngày 28-9-1992 c a B tài chính hư ng d n thi hành quy t đ nh trên; Liên B Tài chính - Y t quy đ nh m c thu và ch đ s d ng l phí đăng ký đ i v i các công ty nư c ngoài xin phép nh p kh u thu c và nguyên li u làm thu c vào Vi t Nam (g i chung là l phí đăng ký công ty), I. Đ I TƯ NG THU VÀ M C THU 1. Đ i tư ng thu: a) Các công ty nư c ngoài xin đăng ký nh p kh u thu c và nguyên li u làm thu c vào Vi t Nam đ u ph i n p l phí đăng ký công ty. b) L phí đăng ký công ty đư c chia làm hai lo i: phí th m đ nh h sơ và l phí c p gi y phép. Khi n p h sơ đăng ký công ty, các công ty nư c ngoài ph i n p phí th m đ nh h sơ. Khi đư c B Y t c p gi y phép ho t đ ng thì các công ty ph i n p l phí c p gi y phép. c) L phí đăng ký công ty thu b ng đô la M (USD). Gi y phép có giá tr 2 năm k t ngày c p. H t th i h n n u các công ty c n đăng ký ho t đ ng ti p thì ph i n p phí, l phí theo quy đ nh t i thông tư này.
  2. 2. M c thu: M c thu m t l n th m đ nh h sơ ho c c p gi y phép là: a) Phí th m đ nh h sơ: 200 USD/1 h sơ. b) L phí c p gi y phép: 2000 USD/1 gi y phép. II. QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ CÔNG TY L phí công ty là kho n thu c a ngân sách Nhà nư c do B Y t thu đ ng th i v i vi c nh n h sơ và c p gi y phép. Khi thu phí và l phí ph i s d ng biên lai do B Tài chính (T ng c c thu ) phát hành, nh n t i c c thu thành ph Hà N i và ch u trách nhi m qu n lý, s d ng theo đúng ch đ qu n lý biên lai n ch hi n hành c a B Tài chính. Cơ quan tr c ti p thu l phí đư c t m gi l i 25% t ng s ti n thu đư c đ chi cho th m đ nh và các công vi c liên quan tr c ti p đ n công tác c p gi y phép, b i dư ng cho cán b , công nhân viên tr c ti p làm nhi m v xét duy t đăng ký công ty và thu phí, l phí có thành tích nhưng m c b i dư ng t i đa m t năm không quá 3 tháng lương cơ b n. Cu i năm, s còn l i không chi h t ph i n p ngân sách Nhà nư c. Vi c s d ng s ngo i t đư c đ l i ph i th c hi n đúng ch đ qu n lý ngo i t hi n hành c a Nhà nư c. S ti n còn l i (sau khi trích theo t l trên) đơn v thu ph i n p vào tài kho n ti n g i ngo i t t p trung Nhà nư c c a kho b c Nhà nư c t i Ngân hàng Ngo i thương Trung ương s 212.210.370.001 chương, lo i, kho n, h ng tương ng m c 35 "thu các kho n phí và l phí" c a m c l c ngân sách Nhà nư c. Th i h n n p theo quy đ nh c a c c thu đ a phương nhưng ch m nh t là ngày m ng 5 tháng sau ph i n p h t s ph i n p c a tháng trư c. Hàng năm B Y t ph i l p k ho ch thu, quy t toán tình hình thu phí, l phí và vi c s d ng s ti n đ l i v i B Tài chính. Cơ quan thu có trách nhi m ki m tra đôn đ c cơ quan c p gi y phép công ty nư c ngoài ho t đ ng nh p kh u thu c và nguyên li u làm thu c n p k p th i s ti n ph i n p vào ngân sách Nhà nư c. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c yêu c u ph n ánh v B Tài chính và B Y t đ nghiên c u gi i quy t. Lê Văn Truy n Phan Văn Dĩnh (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản