Thông tư liên tịch số 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
75
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD về việc hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy ban Dân tộc và Miền núi - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD

  1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ- Y BAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN T C VÀ MI N NÚI -B TÀI CHÍNH- Đ c l p – T do – H nh phúc B XÂY D NG ***** ****** S : 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC- Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 2001 XD THÔNG TƯ LIÊN T CH S 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD NGÀY 23/8/2001 C A B K HO CH VÀ Đ U TƯ, Y BAN DÂN T C VÀ MI N NÚI, B TÀI CHÍNH VÀ B XÂY D NG HƯ NG D N QU N LÝ Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH H T NG THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 Căn c Quy t đ nh s 135/1998/QÐ-TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t -xã h i các xã đ c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; Quy t đ nh s 138/2000/QÐ-TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h p nh t d án đ nh canh đ nh cư, d án h tr dân t c đ c bi t khó khăn, chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao vào chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa (g i t t là Chương trình 135) và các quy t đ nh liên quan khác; liên B K ho ch và Ð u tư, U ban Dân t c và Mi n núi, Tài chính, Xây d ng hư ng d n cơ ch qu n lý đ u tư và xây d ng công trình h t ng các xã thu c chương trình 135 như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG: 1. Thông tư này áp d ng đ qu n lý đ u tư và xây d ng công trình h t ng các xã thu c Chương trình 135 theo Quy t đ nh s 138/2000/QÐ-TTg ngày 29/11/2000; Quy t đ nh s 1232/1999/QÐ-TTg, ngày 24/12/1999; Quy t đ nh s 647/2000/QÐ-TTg, ngày 22/7/2000; Quy t đ nh s 42/2001/QÐ-TTg ngày 26/3/2001 c a Th Tư ng Chính ph ; D án xây d ng Trung tâm c m xã (TTCX) theo Quy t đ nh s 35/TTg ngày 13/01/1997 và Quy t đ nh s 197/1999/QÐ-TTg ngày 30/9/1999 c a Th tư ng Chính ph . 2. Thông tư này hư ng d n cơ ch qu n lý đ u tư và xây d ng công trình h t ng có quy mô nh , m c v n đ u tư t 1 t đ ng tr xu ng đư c th c hi n theo cơ ch đ c bi t đ phù h p v i kh năng th c t c a cán b và đ ng bào các dân t c t i đ a phương thu c Chương trình 135. Công trình có quy mô l n, t ng m c v n đ u tư trên 1 t đ ng th c hi n theo Ngh đ nh s 52/1999/NÐ-CP ngày 8/7/1999 và Ngh đ nh s 12/2000/NÐ-CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph . 3. Chương trình 135 đư c đ u tư b ng nhi u ngu n v n, UBND t nh có trách nhi m t ch c huy đ ng các ngu n l c t i đ a phương g m v n, v t tư, lao đ ng do các ngành, các c p, cơ quan, đơn v kinh t , các t ch c xã h i và các t ng l p dân cư trong t nh đóng góp đ h tr đ u tư xây d ng công trình h t ng, đ ng th i l ng ghép các chương trình, d án khác v i Chương trình 135 trên đ a bàn các xã thu c chương trình. 4. Các ngu n v n ph i đưa vào k ho ch đ qu n lý th ng nh t, thông báo đ n t ng xã, công khai cho dân bi t, đ u tư đúng m c đích, đúng đ i tư ng, đ m b o ch t lư ng, không đ th t thoát; đ ng th i ph i huy đ ng cao nh t ngu n l c c a nhân dân trong xã thu c chương trình 135, g n quy n l i, trách nhi m, tình c m c a nhân dân đ a phương vào vi c đ u tư, khai thác, s d ng công trình có hi u qu lâu dài.
  2. 5. Vi c phân b ngu n v n Ngân sách Nhà nư c g m v n Trung ương (TW) và Ð a phương (ÐP) h tr hàng năm ph i đ m b o t t c các xã thu c Chương trình 135 đ u đư c đ u tư, nhưng không chia đ u, tùy yêu c u c p thi t c a công trình và kh năng chu n b đ u tư c a t ng xã mà b trí cho h p lý. Công trình ghi k ho ch ch nên th c hi n trong m t năm, ch m nh t cũng không quá hai năm. 6. Ð u tư xây d ng cơ s h t ng các xã c n đ t hai l i ích: Xã có công trình đ ph c v nhân dân; ngư i dân có vi c làm, tăng thêm thu nh p t lao đ ng xây d ng công trình c a xã. 7. Vi c l a ch n công trình đ u tư xã ph i ti n hành công khai dân ch , đư c HÐND xã quy t đ nh danh m c, quy mô, th t ưu tiên đ u tư, kh năng huy đ ng ngu n l c t i xã đ xây d ng. II. K HO CH Đ U TƯ: Ð đ m b o đ u tư đ ng b , phù h p yêu c u trư c m t và lâu dài, k ho ch đ u tư công trình h t ng xã ph i d a trên cơ s quy ho ch, d án đã đư c phê duy t. N i dung l p, th m đ nh, phê duy t quy ho ch công trình h t ng c a xã th c hi n theo hư ng d n c a UBDT&MN (Văn b n s 430 UBDTMN/BTK ngày 29/4/1999); d án đ u tư TTCX th c hi n theo hư ng d n c a U Ban Dân t c và Mi n núi. A. D án đ u tư, ch đ u tư, ban qu n lý d án và ban giám sát xã. 1. D án đ u tư: a. Ð i tư ng đ u tư c a d án: - D án đ u tư công trình h t ng c a xã thu c Chương trình 135 đư c nhà nư c h tr đ u tư cho các công trình đư ng giao thông, thu l i nh , c p nư c sinh ho t, c p đi n-k c thu đi n nh , trư ng h c, tr m y t , ch và khai hoang l y đ t làm ru ng, nương b c thang nh ng nơi c n thi t. Các công trình xây d ng h t ng c a d án đ nh canh đ nh cư đư c h p nh t vào d án đ u tư h t ng c a xã thu c chương trình 135 ph i đi u ch nh cho phù h p v i n i dung quy ho ch d án xây d ng cơ s h t ng c a xã đã đư c phê duy t. - D án Trung tâm c m xã (D án TTCX): là m t d án n m trong chương trình 135 nh m m c tiêu xây d ng các trung tâm giao lưu kinh t , sinh ho t văn hoá c a đ ng bào các dân t c mi n núi, vùng cao, là ti n đ đ phát tri n thành các th t khu v c mi n núi, vùng đ ng bào dân t c. Nhà nư c h tr đ u tư các công trình c a TTCX như đư ng giao thông, trư ng h c, phòng khám đa khoa, tr m khuy n nông, khuy n lâm, ch , c p nư c, c p đi n và t o m t b ng đ nhân dân xây d ng nhà , c a hàng, cơ s ch bi n, t ch c các ho t đ ng d ch v theo quy ho ch đã đư c c p có th m quy n phê duy t. b. Phân lo i d án: - D án đ u tư h t ng c a xã thu c chương trình 135 đư c chia theo 2 lo i, tuỳ theo đi u ki n c th c a t ng đ a phương do UBND t nh quy t đ nh: + D án đ u tư do huy n qu n lý: g m các xã thu c Chương trình 135 c a huy n, trong đó m i xã là m t d án thành ph n. + D án đ u tư do xã qu n lý: ch áp d ng v i nh ng công trình có qui mô nh , k thu t đơn gi n, đ i ngũ cán b xã có kh năng t đ m nh n đư c công vi c qu n lý đi u hành th c hi n d án.
  3. - D án Trung tâm c m xã. 2. Ch đ u tư d án: - D án do huy n qu n lý thì UBND huy n làm ch đ u tư. - D án đ u tư Trung tâm c m xã do UBND huy n làm ch đ u tư. - D án do xã qu n lý thì UBND xã làm ch đ u tư. UBND huy n có trách nhi m l ng ghép v n c a các chương trình, d án khác trên đ a bàn huy n v i Chương trình 135 đ phân b v n cho t ng công trình t ng xã trong k ho ch hàng năm, đ m b o phù h p gi a kh năng ngu n v n v i ti n đ đ u tư c a công trình, h n ch vi c phân đ u v n cho t ng xã, ch đ ng đi u hoà v n c a các công trình gi a các xã trong năm k ho ch đ b o đ m th c hi n h t v n, hoàn thành công trình theo ti n đ đã đư c duy t, đ ng th i ph i h p vi c đ u tư công trình t ng xã v i đ u tư các trung tâm c m xã m t cách h p lý. Trong quá trình đi u hành, tuỳ theo quy mô và tính ch t c a t ng công trình c th mà huy n có th phân c p cho xã đ m nh n qu n lý đ u tư và xây d ng m t s công trình đơn gi n. Vi c xây d ng công trình h t ng ph i đi đôi v i công tác đào t o, nâng cao năng l c qu n lý c a cán b xã đ chuy n d n cho xã làm ch đ u tư. 3. Ban Qu n lý d án: Ch đ u tư d án l p Ban Qu n lý d án, d án thu c c p nào thì l p Ban qu n lý d án c p đó: - Ban Qu n lý d án c p huy n: G m trư ng ban và m t s cán b chuyên trách. Tùy tình hình c th c a t ng đ a phương, có th s d ng Ban Qu n lý công trình XDCB hi n có c a huy n đ th c hi n chương trình. Ban Qu n lý d án có tư cách pháp nhân, đư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n và có con d u riêng. Trư ng ban Qu n lý d án do UBND huy n đ ngh và UBND t nh quy t đ nh. Ch t ch UBND các xã d án thành ph n là thành viên c a Ban Qu n lý d án huy n. - Ban Qu n lý d án c p xã: Trư ng ban do Ch t ch UBND xã đ ngh , Ch t ch UBND huy n quy t đ nh; Ban qu n lý d án c p xã đư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n và dùng con d u c a UBND xã đ giao d ch. - Ban Qu n lý d án giúp Ch đ u tư th c hi n các nhi m v : + L p d án đ u tư. + L p báo cáo đ u tư, thi t k , l p d toán công trình. + L p k ho ch s d ng ngu n l c huy đ ng t i xã cho công trình. + L p k ho ch đ u tư hàng năm. + T ch c theo dõi, giám sát thi công công trình c a xã. + Qu n lý v t tư, tài s n, ti n v n đ u tư cho công trình. + Làm th t c đ thanh, quy t toán v n đ u tư.
  4. + T ch c nghi m thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào s d ng. 4. Ban Giám sát xã: do UBND t nh hư ng d n v ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c; UBND huy n ch đ o th c hi n và quy t đ nh vi c thành l p ban giám sát xã. B. Các bư c th c hi n k ho ch đ u tư. 1. L p, th m đ nh và phê duy t d án đ u tư: - D án đ u tư công trình h t ng xã do Ch đ u tư ch n đơn v chuyên môn có tư cách pháp nhân l p; S K ho ch và Ð u tư ch trì ph i h p v i S Tài chính-V t giá, Ban Dân t c và Mi n núi t nh và các S chuyên ngành liên quan th m đ nh d án (n u c n thi t) trình Ch t ch UBND t nh phê duy t; Ð i v i d án đ u tư do xã qu n lý thì UBND t nh phê duy t ho c xác đ nh m c v n giao UBND huy n phê duy t. - D án sau khi đư c phê duy t, UBND t nh g i v Thư ng tr c Ban Ch đ o Chương trình 135 TW (UBDT&MN) đ t ng h p, thông báo cho các thành viên Ban Ch đ o bi t và ch đ o th c hi n. 2. Chu n b đ u tư: - Công trình đư c đưa vào k ho ch chu n b đ u tư ph i đúng đ i tư ng đã đư c quy đ nh t i đi m a, m c 1, ph n A và có tên trong d án đã đư c phê duy t. - Hàng năm, ch đ u tư ph i th c hi n k ho ch chu n b đ u tư các công trình c a chương trình 135 cho năm sau, trình UBND t nh quy t đ nh. V n chu n b đ u tư đư c b trí trong k ho ch t ngu n v n Ngân sách đ u tư cho chương trình 135. - Th c hi n công tác chu n b đ u tư quy đ nh như sau: + Nh ng công trình ch đào đ p, k thu t đơn gi n như đư ng thôn, liên b n, phai đ p, kênh mương, kênh d n nư c t su i v b n, đào gi ng, xây d ng b ch a nư c gia đình, l p h c thôn b n, san l p m t b ng, ... m c v n đ u tư dư i 100 tri u đ ng và công trình khai hoang l y đ t làm ru ng, nương b c thang thì Ch đ u tư ch c n l p danh m c, kh i lư ng, d toán công trình trình c p có th m quy n quy t đ nh, không l p báo cáo đ u tư. + Nh ng công trình xây l p có k thu t ph c t p như: C u, c ng, đ p, tr m bơm, đi n, trư ng h c, tr m y t , đư ng liên thôn ch l p báo cáo đ u tư không th m đ nh. Ch đ u tư l a ch n t ch c tư v n l p báo cáo đ u tư trình c p có th m quy n quy t đ nh đ u tư. N i dung Báo cáo đ u tư g m: * S c n thi t và m c tiêu đ u tư. * Ð a đi m th c hi n đ u tư. * N i dung, quy mô công trình. * Th i gian th c hi n đ u tư. * Các h ng m c và kh i lư ng ch y u.
  5. * V n và các ngu n v n đ u tư. * K t lu n v công trình đ u tư. - Nh ng công trình trong D án quy ho ch đ u tư h t ng đã đư c duy t có đ các n i dung trên thì không l p báo cáo đ u tư, đư c ti n hành ngay bư c thi t k d toán. 3. Th c hi n đ u tư: 3.1 Thi t k - d toán và t ch c th c hi n: a. Thi t k - d toán: Ch đ u tư có trách nhi m ký ho c u quy n cho Trư ng ban qu n lý d án ký h p đ ng v i các t ch c tư v n l p thi t k , d toán, các cơ quan chuyên ngành th m đ nh, trình c p có th m quy n phê duy t. - Nh ng công trình ch đào đ p, k thu t đơn gi n, m c v n đ u tư dư i 100 tri u đ ng ch l p d toán theo kh i lư ng công vi c th c t , không c n thi t k chi ti t; - Nh ng công trình xây l p có k thu t ph c t p ph i có thi t k và đư c áp d ng thi t k k thu t-thi công (1 bư c). D toán công trình ph i làm rõ ph n kh i lư ng v t tư, v n, lao đ ng do xã đ m nh n. - Ðơn giá đ tính d toán do UBND t nh ban hành. - Ð i v i các công trình phòng h c, tr m y t ... c n áp d ng thi t k đi n hình (thi t k m u) do UBND t nh ban hành cho phù h p v i t p quán và đi u ki n c a t ng đ a phương. D toán c a công trình này bao g m d toán theo thi t k đi n hình và d toán ph n phát sinh thêm do đ c đi m riêng c a công trình c th . b. T ch c th c hi n: UBND huy n quy t đ nh ch đ nh th u, không đ u th u nhưng ph i giao cho các đơn v nh n th u thi công ưu tiên s d ng lao đ ng c a xã và tr công lao đ ng cho ngư i dân tham gia xây d ng công trình d a trên cơ s d toán đư c duy t và có s giám sát c a xã. Nh ng công trình đơn gi n thu c d án do huy n làm ch đ u tư mà xã có th làm đư c thì UBND huy n giao cho xã t t ch c thi công và t ch u trách nhi m. - Ch đ u tư ph i h p và t o đi u ki n đ các l c lư ng lao đ ng khác như b đ i biên phòng, b đ i đóng quân t i đ a bàn, các đơn v thanh niên tình nguy n, ... đư c tham gia xây d ng công trình h t ng và phát tri n kinh t , văn hoá các xã thu c chương trình 135. 3.2 Giám sát thi công: Ch đ u tư, tư v n giám sát và Ban giám sát công trình c a xã ph i h p th c hi n. 4. Ngh êm thu, bàn giao, qu n lý, khai thác công trình: Ch đ u tư t ch c nghi m thu công trình hoàn thành. Thành ph n nghi m thu g m: Ch đ u tư, Trư ng ban Qu n lý d án, các đơn v thi t k , xây d ng, tư v n giám sát và đ i di n Ban Giám sát c a xã. Sau khi hoàn thành nghi m thu công trình, Ch đ u tư bàn giao toàn b h sơ, tài li u v các v n đ có liên quan đ n công trình cho UBND xã. Th t c bàn giao ph i theo đúng quy đ nh hi n hành.
  6. Riêng công trình khai hoang sau khi hoàn thành UBND xã l p danh sách và di n tích, thông qua HÐND và trình c p có th m quy n quy t đ nh giao quy n s d ng đ t cho t ng h gia đình. UBND t nh ban hành quy ch hư ng d n bàn giao, qu n lý, khai thác công trình hoàn thành. C. Quy trình t ng h p, giao và báo cáo k ho ch. - Quy trình xây d ng, t ng h p và giao k ho ch hàng năm cho Chương trình 135 đư c ti n hành đ ng th i v i quy trình l p k ho ch chung, nhưng ph i báo cáo và giao thành m t m c riêng trong k ho ch hàng năm. - Hàng năm theo hư ng d n l p k ho ch c a c p trên, UBND các c p l p k ho ch đ u tư và d toán ngân sách cho chương trình 135 c a đ a phương trình c p trên theo quy đ nh hi n hành; UBND t nh t ng h p báo cáo Ban Ch đ o Chương trình 135 c a TW đ làm căn c b trí v n h tr đ u tư c a Nhà nư c. B K ho ch và Ð u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan b trí v n NSTW h tr cho Chương trình. Sau khi d toán Ngân sách năm k ho ch đư c c p có th m quy n quy t đ nh, Ban Ch đ o Chương trình 135 TW thông báo kh năng h tr v n đ u tư bình quân cho xã, căn c vào đó ch đ u tư d án, trư ng ban Qu n lý d án chu n b các đi u ki n c n thi t đ th c hi n k ho ch - Giao k ho ch: K ho ch hàng năm đư c giao như sau Th c hi n u quy n c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và Ð u tư thông báo t ng m c v n đ u tư d án h t ng và d án đ u tư TTCX cho UBND t nh thành kho n m c riêng trong k ho ch chung c a t nh và thông báo cho cơ quan thư ng tr c chương trình 135 TW đ theo dõi, ch đ o. UBND t nh phân b các ngu n v n h tr cho chương trình 135, các ngu n v n huy đ ng t i đ a phương và l ng ghép các chương trình m c tiêu qu c gia cho t ng huy n theo d án. UBND huy n căn c vào k ho ch đư c t nh giao k t h p v i các ngu n l c huy đ ng t i huy n phân b c th cho t ng công trình. - Ban Qu n lý d án báo cáo Ch đ u tư d án đ t ng h p báo cáo b ph n Thư ng tr c chương trình 135 thu c Ban Ch đ o các Chương trình c a t nh theo ch đ báo cáo hi n hành; Ban Ch đ o các Chương trình c a t nh báo cáo Ban Ch đ o Chương trình 135 TW theo ch đ báo cáo đ nh kỳ (quý, 6 tháng, 9 tháng, c năm). N i dung báo cáo c n ph n ánh kh i lư ng công vi c đư c giao trong k ho ch năm, k t qu th c hi n bao g m kh i lư ng, ch t lư ng, ti n đ , huy đ ng các ngu n l c đ u tư, công trình hoàn thành, khó khăn vư ng m c, đ xu t gi i pháp tháo g . - Thư ng tr c Ban Ch đ o Chương trình 135 TW (UBDT&MN) t ng h p báo cáo tình hình th c hi n chương trình theo đ nh kỳ g i Th tư ng Chính ph , các B , ngành liên quan theo quy đ nh hi n hành v qu n lý các Chương trình m c tiêu Qu c gia. D. V n đ u tư và s d ng v n đ u tư: 1. Các ngu n v n đ u tư cho chương trình: (A). Ngu n l c huy đ ng t i ch c a dân, ch y u là ti n, v t tư, lao đ ng.
  7. (B). Ngu n h tr c a các ngành, đơn v kinh t , các t ch c xã h i và các đ a phương khác đóng góp b ng ti n, v t tư, lao đ ng. a) N u h tr chung cho huy n thì t ng h p chung vào ngu n v n c a huy n đ u tư cho d án đ phân b cho t ng công trình. b) N u h tr tr c ti p cho xã ho c cho công trình c th thì t ng h p vào ngu n v n c a Ngân sách xã đ đ u tư cho công trình theo đ ngh c a nhà tài tr . (C). Ngu n v n Ngân sách Nhà nư c, phân ra: a). Ngân sách Trung ương (NSTW) đ u tư tr c ti p cho Chương trình 135. b). Ngân sách đ a phương (NSÐP) đ u tư tr c ti p cho chương trình 135. (D). Ngu n h tr c a các t ch c qu c t . a) N u h tr chung cho huy n thì t ng h p chung vào ngu n v n đ u tư c a d án đ phân b cho t ng công trình. b) N u h tr tr c ti p cho xã ho c công trình c th b ng ti n ho c v t tư thì t ng h p vào ngu n v n c a Ngân sách xã đ đ u tư cho công trình theo đ ngh c a nhà tài tr . Như v y ngu n v n đ u tư cho Chương trình 135 mà ch đ u tư d án c n và có th xem xét b trí k ho ch bao g m: A + B(a) + C + D(a). Ngoài ra còn có ngu n v n NSNN đ u tư qua các chương trình m c tiêu Qu c gia và các chương trình, d án đ u tư khác cùng đ u tư trên đ a bàn. 2. S d ng ngu n v n NSTW h tr : - Ngu n v n Ngân sách Trung ương ch h tr đ u tư cho các đ i tư ng công trình thu c chương trình 135 đã quy đ nh t i đi m a, m c1, ph n A c a thông tư này. Không s d ng ngu n v n này đ u tư cho các công trình ngoài các đ i tư ng trên. - V n xây d ng cơ b n đ u tư cho công trình đư c chia ra: xây l p, thi t b và ki n thi t cơ b n khác. V n ki n thi t cơ b n khác chi cho: l p báo cáo đ u tư, thi t k , l p d toán, th m đ nh, giám sát thi công, chi phí ho t đ ng c a Ban qu n lý d án huy n, xã; chi đ n bù đ t đai, b i thư ng thi t h i hoa màu, gi i phóng m t b ng, chi phí lán tr i (n u có); chi th m đ nh quy t toán và nghi m thu công trình đư c tính và thanh toán trong d toán c a công trình. M c chi c th cho các công vi c trên áp d ng theo thông tư hư ng d n s 12/2000/TT-BXD ngày 25/10/2000 c a B Xây d ng. * Chi cho công tác quy ho ch công trình h t ng c a xã, TTCX đư c b trí trong d toán chi s nghi p hàng năm c a NSÐP; Kinh phí qu n lý chương trình và ho t đ ng c a Ban ch đ o chương trình c a các c p chính quy n đ a phương đư c b trí trong d toán chi qu n lý hành chính hàng năm c a NSÐP. UBND t nh ch u trách nhi m ch đ o, hư ng d n vi c phân b và đ m b o kinh phí cho t ng c p (t nh, huy n, xã). III. CƠ CH C P PHÁT, THANH QUY T TOÁN V N Đ U TƯ:
  8. 1. Cơ ch c p phát v n đ u tư chương trình 135: - T t c các ngu n v n đ u tư cho Chương trình 135 đ u ph i qu n lý t p trung th ng nh t qua Kho b c nhà nư c đ c p phát, thanh toán cho t ng công trình theo d án đã đư c duy t (n u b ng hi n v t, công lao đ ng thì th c hi n ghi thu, ghi chi theo l nh c a cơ quan tài chính). - V n NSTW h tr đ u tư cho các xã thu c Chương trình 135 đư c c p phát b sung có m c tiêu cho ngân sách đ a phương. - B Tài Chính thông báo cho UBND các t nh thu c chương trình 135 m c v n đã chuy n v t ng đ t cho đ a phương. Căn c vào quy t đ nh phân b c a UBND t nh và m c v n đã đư c cơ quan c p trên chuy n v cơ quan tài chính các c p đ a phương chuy n k p th i, đ y đ sang h th ng KBNN. - H th ng Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m soát, t m ng, thanh toán v n cho kh i lư ng th c hi n c a d án, công trình theo quy đ nh. - UBND t nh có trách nhi m ch đ o các cơ quan trên đ a bàn ph i h p th c hi n đ m b o v n đ y đ , k p th i cho các d án. 2. Cơ ch ki m soát, thanh toán v n đ u tư: Vi c c p phát, thanh toán v n đ u tư công trình h t ng thu c chương trình 135 đư c th c hi n theo quy đ nh sau: - Ði u ki n c p phát v n: Ch đ u tư d án g i đ n Kho b c Nhà nư c huy n (nơi m tài kho n) các h sơ ch y u: + Quy t đ nh b nhi m Ch đ u tư. + Quy t đ nh phê duy t công trình đ u tư c a c p có th m quy n (trư ng h p công trình không l p báo cáo đ u tư thì c n Danh m c, kh i lư ng, d toán công trình đư c c p có th m quy n phê duy t). + Thi t k , d toán công trình đ u tư đư c duy t. + K ho ch phân b v n, có chi ti t theo ngu n đã đư c thông báo. + H p đ ng thi công. + Các văn b n liên quan khác theo yêu c u nghi p v c a cơ quan c p phát nhưng ph i đơn gi n, d th c hi n cho xã. - Th c hi n t m ng, thanh toán: Công trình do nhân dân trong xã t làm đư c t m ng t i đa 50% k ho ch v n hàng năm c a công trình và thanh toán đ theo kh i lư ng hoàn thành đư c nghi m thu; công trình do các doanh nghi p thi công đư c t m ng t i đa 30% k ho ch v n hàng năm c a công trình và thanh toán đ theo kh i lư ng hoàn thành đư c nghi m thu. T ng s v n thanh toán không đư c vư t quá d toán công trình đư c duy t và ch tiêu k ho ch v n hàng năm đã đư c thông báo.
  9. - UBND t nh có trách nhi m ch đ o các s , ngành ch c năng c a t nh ki m tra vi c ch p hành quy đ nh qu n lý đ u tư và xây d ng, c p phát, thanh quy t toán cho công trình xây d ng CSHT các xã. 3. Báo cáo quy t toán hàng năm và báo cáo quy t toán công trình hoàn thành: - Theo đ nh kỳ hàng quý, Ch đ u tư d án, Kho b c Nhà nư c huy n, th c hi n báo cáo tài chính cho cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan tài chính nơi chuy n v n c p phát và cho các cơ quan t ng h p liên quan c a t nh v k t qu ti p nh n v n, thanh toán v n đ u tư xây d ng các công trình h t ng t i xã. - Hàng năm Ch đ u tư d án l p báo cáo quy t toán vi c s d ng v n g i cơ quan qu n lý c p trên, đ ng g i Kho b c Nhà nư c huy n đ báo cáo v i Kho b c Nhà nư c c p trên và cơ quan tài chính nơi có chuy n v n c p phát. - H t năm k ho ch, Ch đ u tư d án báo cáo tài chính (g m quy t toán năm và quy t toán công trình hoàn thành) theo quy đ nh hi n hành. K t thúc công trình Ch đ u tư d án l p báo cáo quy t toán công trình g i cơ quan tài chính cùng c p ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th m đ nh trình UBND cùng c p duy t quy t toán công trình hoàn thành và g i b ph n Thư ng tr c chương trình 135 thu c Ban ch đ o chương trình c a t nh đ báo cáo Thư ng tr c Ban Ch đ o Chương trình 135 TW. Các báo cáo đư c g i v Thư ng tr c Ban ch đ o Chương trình 135 TW (UBDT&MN) đ t ng h p báo cáo Th Tư ng Chính ph và g i thành viên ban ch đ o chương trình 135. IV. ÐI U KHO N THI HÀNH: - Căn c Thông tư liên t ch này UBND t nh c th hoá và hư ng d n cho phù h p v i đ c đi m và hoàn c nh c a đ a phương mình đ th c hi n có hi u qu Chương trình 135. - Các ngành, các c p d a trên cơ s ch c năng c a mình có trách nhi m ch đ o, ki m tra, giám sát, đôn đ c th c hi n đúng Thông tư liên t ch này. - Thông tư này thay th cho thông tư liên t ch s 416/1999 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 c a liên B K ho ch và Ð u tư, U ban Dân t c và Mi n núi, Tài chính, Xây d ng hư ng d n cơ ch qu n lý đ u tư và xây d ng công trình h t ng các xã thu c chương trình 135, có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n có nh ng v n đ chưa phù h p, đ ngh ph n ánh v cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 TW (UBDT&MN) đ nghiên c u, b sung, hoàn ch nh ti p. KT. B TRƯ NG B XÂY D NG KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG T ng Văn Nga Vũ Văn Ninh KT. B TRƯ NG CH NHI M UBDT&MN KT. B TRƯ NG B KH VÀ ÐT PHÓ CH NHI M TH TRƯ NG
  10. Hoàng Công Dung Nguy n Xuân Th o
Đồng bộ tài khoản