Thông tư liên tịch số 67/2005/TTLT-BQP-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 67/2005/TTLT-BQP-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 67/2005/TTLT-BQP-UBTDTT về việc phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác thể dục thể theo trong quân đội do Bộ Quốc phòng - Uỷ ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 67/2005/TTLT-BQP-UBTDTT

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T U BAN TH D C TH THAO NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67/2005/TTLT-BQP- Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2005 UBTDTT THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B QU C PHÒNG - U BAN TH D C TH THAO S 67/2005/TTLT-BQP-UBTDTT NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2005 PH I H P QU N LÝ VÀ CH Đ O CÔNG TÁC TH D C TH THEO TRONG QUÂN Đ I Căn c Ngh nh s 30/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao; Căn c Quy t nh s 57/2002/Q -TTg ngày 26/4/2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch phát tri n ngành th d c th thao n năm 2010; Nh m tăng cư ng s ph i h p trong ch o, i u hành công tác th d c th thao c a Quân i áp ng yêu c u xây d ng Quân i cách m ng chính quy, tinh nhu , t ng bư c hi n i, ph c v nhi m v xây d ng và b o v T qu c trong giai o n cách m ng m i, ng th i óng góp tích c c vào s nghi p phát tri n th d c th thao c a nư c nhà. B Qu c phòng và U ban Th d c th thao th ng nh t ban hành Thông tư liên t ch ph i h p qu n lý và ch o công tác th d c th thao trong Quân i giai o n 2005-2010 và nh hư ng n năm 2015 v i n i dung c th như sau: I. QUAN I M, PHƯƠNG HƯ NG PH I H P QU N LÝ VÀ ch o công tác th d c th thao trong Quân i: 1. Công tác Th d c th thao (TDTT) trong Quân i là m t b ph n quan tr ng trong s nghi p TDTT c a t nư c, nh m chuNn b ngu n l c con ngư i ph c v công cu c xây d ng và b o v T qu c. 2. Phát tri n TDTT qu n chúng trong Quân i theo hư ng i m i và nâng cao ch t lư ng hu n luy n th l c và ho t ng TDTT trong toàn quân nâng cao trình th l c, tăng cư ng s c kho , góp ph n nâng cao ý chí chi n u, giáo d c o c, ý th c t ch c k lu t và ph c v i s ng văn hoá tinh th n c a b i. K t h p ch t ch phong trào “Toàn dân rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i” v i phong trào “Xây d ng ơn v hu n luy n th l c và ho t ng TDTT gi i” t o cơ s cho vi c tuy n ch n tài năng th thao. 3. T p trung xây d ng l c lư ng v n ng viên các môn th thao thành tích cao trong Quân i có h th ng và tr ng i m, ti p t c kh ng nh th thao thành tích cao quân
  2. i là m t trong nh ng trung tâm m nh v Th thao thành tích cao c a Qu c gia; ưu tiên u tư phát tri n các môn th thao truy n th ng và mũi nh n c a quân i, các môn th thao phù h p v i l c lư ng vũ trang. Tăng cư ng công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, b i dư ng phNm ch t o c cho i ngũ hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài. Kiên quy t ch ng các bi u hi n tiêu c c trong ho t ng th d c th thao. 4. Ti p t c ki n toàn h th ng t ch c TDTT các c p trong Quân i phù h p v i t ch c biên ch , b o m tính n nh lâu dài áp ng nhi m v qu n lý, ch o và t ch c th c hi n nhi m v TDTT cũng như yêu c u nhi m v xây d ng Quân i trong giai o n m i. Xây d ng quy ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b TDTT cho Quân i s lư ng, b o m ch t lư ng. Chú tr ng nâng cao trình năng l c i ngũ cán b TDTT cơ s và trình hu n luy n viên các môn th thao thành tích cao. Ny m nh công tác nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh trong lĩnh v c TDTT. 5. Th c hi n ch trương x• h i hoá TDTT và chuyên nghi p hoá th thao, phù h p v i c i m c a Quân i và a bàn óng quân nh m phát huy s c m nh t ng h p c a các thành ph n, l c lư ng trong và ngoài Quân i phát tri n phong trào TDTT. K t h p có hi u qu s u tư c a Nhà nư c và c a Quân i, khai thác ti m năng s n có c a m i thành ph n trong xây d ng cơ s v t ch t, b o m trang thi t b TDTT th ng nh t, ng b , ưu tiên cho hu n luy n th l c và ho t ng th d c th thao cơ s . Qu n lý t p trung th ng nh t công tác xây d ng cơ s v t ch t TDTT theo úng quy ho ch, u tư có tr ng i m, úng m c ích, b o m tính b n v ng lâu dài, khai thác và s d ng có hi u qu các công trình th thao ư c Quân i và Nhà nư c u tư. 6. Tích c c, ch ng h p tác, giao lưu trong nư c và qu c t v TDTT ph c v cho s nghi p phát tri n TDTT c a Quân i và công tác i ngo i c a ng, Nhà nư c trong giai o n cách m ng m i, góp ph n nâng cao v th c a th thao Vi t Nam trong khu v c và th gi i. II. N I DUNG PH I H P: 1. U ban Th d c th thao giúp B Qu c phòng xây d ng quy ho ch phát tri n s nghi p TDTT n năm 2010, nh hư ng phát tri n n năm 2015; B Qu c phòng ph i h p v i U ban Th d c th thao xây d ng quy ho ch s d ng t cho các công trình TDTT trong nh ng năm ti p theo phù h p v i quy ho ch chung c a c nư c. Th i gian hoàn thành: tháng 10 năm 2005. 2. V th d c th thao qu n chúng: 2.1. B Qu c phòng ch trì ph i h p v i U ban Th d c th thao xây d ng và ban hành “Tiêu chuNn rèn luy n th l c cho quân nhân”, áp d ng cho th i kỳ 2005-2010. Th i gian hoàn thành: tháng 8 năm 2005. 2.2. B Qu c phòng ph i h p v i U ban Th d c th thao ch o các cơ quan, ơn v trong toàn quân và cơ quan TDTT (cơ quan Văn hoá - Thông tin - Th thao) các c p thư ng xuyên ph i h p hư ng d n, h tr , giúp l n nhau v chuyên môn và cơ s v t ch t phát tri n TDTT trong l c lư ng vũ trang và nhân dân a phương, c bi t là các vùng biên gi i, h i o.
  3. 2.3. B Qu c phòng và U ban Th d c th thao ph i h p thành l p các oàn công tác liên ngành th c hi n công tác ki m tra, phúc tra “ ơn v hu n luy n th l c và ho t ng th thao gi i”, hàng năm t ch c xét khen thư ng cho các ơn v trong toàn quân. 3. V th thao thành tích cao: 3.1. B Qu c phòng ch trì ph i h p v i U ban Th d c th thao tri n khai án xây d ng l c lư ng v n ng viên th thao thành tích cao trong quân i. Th ng nh t ch n 3 nhóm môn u tư phát tri n, bao g m: + Nhóm 1: Bóng á, bóng chuy n, Bóng bàn, B n súng, i n kinh, các môn th thao dư i nư c, Th d c d ng c , V t, Karatedo, Pencaksilat, Judo, Taekwondo, Quy n anh. + Nhóm 2: C u lông, Bóng r , Qu n v t, Xe p, Võ c truy n + Nhóm 3: B n n , á c u, C vua và m t s môn th thao khác. 3.2. U ban Th d c th thao h tr v công tác t ch c, chuyên môn và cơ s v t ch t giúp B Qu c phòng t ch c nh kỳ i h i TDTT toàn quân chuNn b t t l c lư ng tham gia các kỳ i h i TDTT toàn qu c, trư c m t là i h i TDTT l n th V-2006 t ư c th h ng cao. 3.3. B Qu c phòng ch trì ph i h p v i U ban Th d c th thao thành l p t công tác nhân dân ban hành b sung tiêu chuNn c p b c v n ng viên m t s môn th thao qu c phòng vào h th ng các môn th thao thành tích cao c a Qu c gia. 4. V ào t o cán b , ng d ng khoa h c k thu t và h p tác qu c t trong lĩnh v c TDTT c a Quân i. 4.1. B Qu c phòng ch trì, U ban Th d c th thao h tr xây d ng án nâng c p Trung tâm t p hu n TDTT quân i tr thành Trung tâm ào t o, b i dư ng cán b TDTT cu toàn quân áp ng yêu c u phát tri n s nghi p TDTT trong Quân i. 4.2. B Qu c phòng ch trì ph i h p v i U ban Th d c th thao nghiên c u, ng d ng thành t u khoa h c công ngh vào t ch c hu n luy n th l c cho b i và hu n luy n, ào t o v n ng viên th thao thành tích cao. T o i u ki n thu n l i cho Quân i ư c s d ng các trang thi t b c a qu c gia ph c v công tác nghiên c u khoa h c TDTT trong Quân i. 4.3. U ban Th d c th thao t o i u ki n B Qu c phòng m r ng h p tác qu c t v i quân i các nư c và các t ch c th thao qu c t ; ư c tham gia các s ki n th thao l n c a t nư c và c các oàn i tham quan, h c t p, t p hu n nư c ngoài nh m nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài TDTT trong Quân i. 5. V ch , chính sách và xây d ng cơ s v t ch t th d c th thao
  4. 5.1. B Qu c phòng ch trì, U ban Th d c th thao ph i h p, giúp l p các án xây d ng cơ s v t ch t ph c v công tác hu n luy n th l c và ki m tra tiêu chuNn rèn luy n th l c cho quân nhân; ưu tiên xây d ng h th ng h bơi ơn gi n ph c v nhi m v t ch c hu n luy n bơi cho b i và nâng c p các cơ s v t ch t ph c v công tác ào t o v n ng viên. 5.2. U ban Th d c th thao t o i u ki n h tr B Qu c phòng xây d ng m t trung tâm TDTT c a Quân i t tiêu chuNn qu c gia t ch c các ho t ng t p luy n và thi u th thao trong nư c và qu c t . 5.3. B Qu c phòng ch trì, U ban Th d c th thao hư ng d n giúp th c hi n vi c thành l p hi p h i th d c th thao trong Quân i như m t t ch c x• h i ngh nghi p nh m t p h p, thu hút cán b , chi n s trong toàn quân (k c c u chi n binh) tham gia t p luy n th d c th thao theo ch trương x• h i hoá. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. 2. Giao C c Quân hu n - B T ng tham mưu, V Th d c th thao qu n chúng - U ban Th d c th thao làm tham mưu cho B Qu c phòng và U ban Th d c th thao ch o vi c tri n khai th c hi n Thông tư này trong h th ng các cơ quan, ơn v c a hai ngành. Hàng năm t ng k t nh kỳ báo cáo B Qu c phòng và U ban Th d c th thao v tình hình và k t qu th c hi n. 3. Các cơ quan, ơn v trong toàn quân, các S Th d c th thao, S VH-TT căn c Thông tư này ph i h p tri n khai các ho t ng TDTT cho phù h p và t hi u qu cao. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, báo cáo k p th i cho B Qu c phòng và U ban Th d c th thao cùng xem xét gi i quy t. Ph m Văn Trà Nguy n Danh Thái ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản