Thông tư liên tịch số 7-VGNN-TDTT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch số 7-VGNN-TDTT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 7-VGNN-TDTT/TT về việc quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Tổng cục thể dục thể thao quyết định giá do Ủy ban Vật giá Nhà nước và Tổng cục thể dục thể thaoban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 7-VGNN-TDTT/TT

  1. T NG C C TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO-U BAN V T GIÁ NAM NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 7-VGNN-TDTT/TT Hà N i , ngày 03 tháng 5 năm 1985 THÔNG TƯ LIÊN B C A U BAN V T GIÁ NHÀ NƯ C - T NG C C TH D C TH THAO S 7- VGNN-TDTT/TT QUY NNH DANH M C S N PH M VÀ DNCH V DO T NG C C TH D C TH THEO QUY T NNH GIÁ Căn c Ngh nh s 33-H BT ngày 27-2-1984 c a H i ng B trư ng ban hành i u l qu n lý giá; nay liên b quy nh danh m c các s n ph m và d ch v do T ng c c Th d c th thao quy t nh giá như sau: 1- Giá gia công, giá thu mua s n phNm ti u công nghi p, th công nghi p i v i các s n phNm mà T ng c c có nguyên li u ưa gia công ho c bán nguyên li u thu mua thành phNm như: may m c s n, d t kim, lư i bóng và bóng, vécni, gi y bóng á, túi th thao, phao bơi, phao ư ng bơi, bàn bóng bàn, xà ơn, xà kép, xà l ch, c t nh y, c t c u lông, c t bóng chuy n... Trư c khi T ng c c quy t nh giá ph i trao i th ng nh t v i b ho c t nh nh n gia công ho c s n xu t. 2- Giá bán buôn xí nghi p, giá bán buôn công nghi p, giá bán buôn v t tư, giá d ch v s a ch a c a các s n phNm do các xí nghi p tr c thu c T ng c c s n xu t, tiêu dùng trong n i b ngành (ngoài nh ng th trong danh m c s 1 và s 2). Trư ng h p bán ra ngoài ngành thì B ph i trao i v i bên t hàng trư c khi quy t nh giá. i v i s n phNm là hàng tiêu dùng bán ra ngoài ngành thì T ng c c th d c th thao quy t nh giá bán buôn xí nghi p, U ban V t giá Nhà nư c quy t nh giá bán buôn công nghi p. 3- Giá bán l và d ch v : a) Quy t nh giá bán l các m t hàng chuyên dùng th d c th thao bán cho các cơ quan tr c thu c T ng c c ho c các cơ quan Nhà nư c khác mà T ng c c có s n xu t kinh doanh. Trư ng h p bán l tr c ti p cho ngư i tiêu dùng thì ph i trao i ý ki n v i U ban V t giá nhà nư c trư c khi quy t nh giá. i v i nh ng m t hàng mà B N i thương có kinh doanh thì T ng c c c n trao i v i B N i thương trư c khi quy t nh giá.
  2. b) i v i giá d ch v , trư c m t T ng c c Th d c th thao quy t nh giá chuNn ho c khung giá vé vào xem thi u th d c th thao t i Hà N i, thành ph H Chí Minh, Qu ng Nam - à N ng: + Bóng á trong Vi t Nam v i qu c t và qu c t v i qu c t . + Bóng á trong nư c t h ng A tr lên. + Bóng chuy n trong nư c và ngoài nư c t h ng A tr lên. + Bóng bàn qu c t và trong nư c t h ng A tr lên. + Bóng r qu c t và trong nư c t h ng A tr lên. + Võ v t qu c t và trong nư c. U ban nhân dân các t nh, thành ph căn c vào giá chuNn ho c khung giá vé do T ng c c Th d c th thao quy t nh quy t nh giá vé c th trong a phương mình. 4- C th hoá các m c chi t kh u lưu thông v t tư hàng hoá (T ng c c có kinh doanh) mà H i ng B trư ng ã quy t nh chi t kh u toàn ngành. Trong quá trình s n xu t, kinh doanh n u phát sinh s n phNm m i ho c c n thay i quy n quy t nh giá liên b s ti p t c b sung. Phan Văn Ti m T Quang Chi n ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản