Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
140
lượt xem
18
download

Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN

 1. LIÊN T CH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TÀI CHÍNH – B NÔNG NGHI P VÀ Đ c l p - T do - H nh phúc PHÁT TRI N NÔNG THÔN ------------ -------- S : 74/2008/TTLT/BTC-BNN Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N CH Đ QU N LÝ TÀI CHÍNH TRONG H P TÁC XÃ NÔNG NGHI P Căn c Lu t H p tác xã năm 2003; Căn c Lu t K toán năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t H p tác xã năm 2003; Đ công tác qu n lý tài chính c a các h p tác xã nông nghi p ch t ch , hi u qu , đúng pháp lu t, Liên B Tài chính - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n ch đ qu n lý tài chính trong H p tác xã nông nghi p như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng cho h p tác xã nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p và ngh mu i đư c g i chung là h p tác xã nông nghi p (HTX). 2. Căn c vào các quy đ nh c a Thông tư này, HTX v n d ng đ xây d ng quy ch qu n lý tài chính n i b phù h p v i đ c đi m, đi u ki n ho t đ ng c a HTX; thông qua Đ i h i xã viên và t ch c th c hi n đ y đ quy ch tài chính n i b , các quy đ nh c a pháp lu t liên quan, đ m b o nguyên t c t nguy n, công khai, dân ch và đúng pháp lu t. II. QU N LÝ VÀ S D NG CÁC NGU N V N C A HTX 1. V n đi u l c a HTX: 1.1 V n đi u l c a h p tác xã là t ng s v n do các xã viên đóng góp theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 14 Ngh đ nh s 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t H p tác xã năm 2003 (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 177/2004/NĐ-CP) và đư c ghi vào đi u l c a HTX. 1.2 Tăng, gi m v n đi u l c a HTX: Đ i h i xã viên quy t đ nh vi c đi u ch nh tăng, gi m v n đi u l c a HTX theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 14 Ngh đ nh s 177/2004/NĐ-CP. 2. V n ch s h u c a HTX: V n ch s h u c a HTX đư c chia thành hai lo i: 2.1 V n không đư c chia c a HTX g m: a) V n đư c hình thành t tích lu c a HTX: Là ph n l i nhu n sau thu , đư c Đ i h i xã viên quy t đ nh trích m t ph n hay toàn b b sung v n kinh doanh c a HTX. b) Các qu h p tác xã: Là các qu đư c trích t l i nhu n sau thu g m qu phát tri n s n xu t, qu d phòng và qu khác (n u có) theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 17 Ngh đ nh s 177/2004/NĐ-CP và do Đ i h i xã viên quy t đ nh. c) V n tr c p: Bao g m các kho n tài tr c a Nhà nư c, quà bi u, t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho HTX. N u kho n tài tr b ng hi n v t thì HTX thành l p h i đ ng đ nh giá quy thành ti n t i th i đi m nh n tài tr đó. HTX ph i t ch c qu n lý ch t ch ngu n v n này theo quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh s 177/2004/NĐ-CP và Đi u l HTX. 2.2 V n chia c a HTX: 1
 2. V n chia c a HTX là v n góp c a xã viên: Xã viên gia nh p HTX ph i góp v n theo quy đ nh t i kho n 1, 2, 3 Đi u 14 Ngh đ nh s 177/2004/NĐ- CP và Đi u l HTX. Xã viên đư c hoàn tr v n góp khi ch m d t tư cách xã viên theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 31 Lu t H p tác xã năm 2003. Vi c tr l i v n góp cho xã viên căn c vào th c tr ng tài chính c a HTX t i th i đi m tr l i v n, sau khi HTX đã quy t toán năm và đã gi i quy t xong các quy n l i, nghĩa v v kinh t c a xã viên đ i v i HTX. Hình th c, th i h n tr l i v n góp c a xã viên ph i phù h p v i quy đ nh c a Đi u l HTX v v n góp và các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. 3. V n vay và các kho n n chưa đ n h n tr 3.1 V n vay: HTX đư c quy n huy đ ng v n theo quy đ nh c a pháp lu t đ ph c v s n xu t kinh doanh và t ch u trách nhi m v hi u qu s d ng v n huy đ ng, hoàn tr đ y đ c g c và lãi cho ch n theo cam k t trong h p đ ng vay v n. H p tác xã đư c t ch c ho t đ ng tín d ng n i b huy đ ng v n nhàn r i c a xã viên đ ph c v cho s n xu t kinh doanh c a HTX và h xã viên. Lãi su t huy đ ng v n th c hi n theo h p đ ng vay v n c a các t ch c tài chính, tín d ng không vư t quá lãi su t tr n do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy đ nh. Trư ng h p vay v n tr c ti p c a cá nhân, t ch c kinh t khác thì lãi su t vay t i đa không vư t quá 1,2 l n lãi su t do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy đ nh t i th i đi m vay v n. 3.2 Các kho n n chưa đ n h n tr : Là các kho n n chưa ph i thanh toán, lãi chưa đ n kỳ phân ph i, HTX đư c s d ng đ ph c v cho s n xu t kinh doanh. HTX có trách nhi m m s theo dõi đ y đ các kho n n ph i tr g m c các kho n lãi ph i tr và thanh toán các kho n n ph i tr theo đúng th i h n đã cam k t. 4. Ngu n v n huy đ ng h p pháp khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Th m quy n quy t đ nh vi c vay v n; cho vay; góp v n liên doanh, đ u tư thành l p doanh nghi p trong HTX; đ u tư mua s m, thanh lý tài s n c đ nh; b sung v n lưu đ ng đư c quy đ nh c th trong Đi u l HTX do Đ i h i xã viên thông qua và phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t liên quan. III. QU N LÝ TÀI S N, V N B NG TI N C A H P TÁC XÃ Tài s n c a HTX đư c phân chia thành hai lo i: Tài s n c đ nh (TSCĐ) và đ u tư dài h n; tài s n lưu đ ng (TSLĐ) và đ u tư ng n h n. 1. Tài s n c đ nh và đ u tư dài h n: 1.1 Tài s n c đ nh c a HTX: Bao g m tài s n c đ nh h u hình, tài s n c đ nh vô hình. Tiêu chu n đ xác đ nh TSCĐ; vi c qu n lý, s d ng và trích kh u hao TSCĐ th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính. 1.2 Đ u tư dài h n: Là các kho n HTX góp v n (b ng ti n ho c tài s n, công lao đ ng) vào các đơn v khác đ thành l p doanh nghi p, HTX, liên doanh, h p đ ng h p tác kinh doanh cùng ch u r i ro, cùng chia l i nhu n t k t qu ho t đ ng kinh doanh. HTX ph i m s k toán theo dõi các kho n đ u tư dài h n, vi c thu l i nhu n c a ho t đ ng đ u tư. Đ nh kỳ phân tích đánh giá hi u qu ho t đ ng đ u tư dài h n. 2. Tài s n lưu đ ng và đ u tư ng n h n: 2.1 Tài s n lưu đ ng: Là các lo i v t tư, nhiên li u, d ng c , s n ph m, hàng hóa, bán thành ph m, s n ph m d dang, ti n m t t n qu , s dư ti n g i ngân hàng, n ph i thu, c phi u, trái phi u t n qu . HTX ph i m s sách theo h th ng qu n lý ch t ch , khoa h c và s d ng có hi u qu tài s n lưu đ ng. 2.2. Qu n lý tài s n lưu đ ng: 2
 3. - Đ nh kỳ (sáu tháng đ u năm, cu i năm), HTX ph i ki m kê, xác đ nh s lư ng, ch t lư ng và giá tr tài s n lưu đ ng; khi phát hi n th a thì h ch toán vào thu nh p khác; phát hi n thi u ph i xác đ nh rõ nguyên nhân: N u do khách quan thì h ch toán giá tr t n th t vào k t qu kinh doanh, n u do ch quan ph i xác đ nh trách nhi m c a t ch c, cá nhân đ yêu c u b i thư ng toàn b hay m t ph n giá tr t n th t; trư ng h p b i thư ng m t ph n giá tr t n th t, ph n còn l i h ch toán vào k t qu kinh doanh. - M i trư ng h p nh p, xu t kho đ u ph i l p đ y đ các ch ng t và ghi chép s sách có liên quan (phi u nh p, xu t kho; các s kho v t li u, s n ph m hàng hóa). - Giá h ch toán nh p kho TSLĐ mua ngoài: Là giá mua c ng v i chi phí v n chuy n, b o qu n, phí b o hi m, ch n l c, tái ch (n u có), thu nh p kh u đ i v i hàng nh p kh u. - Giá h ch toán nh p kho TSLĐ do HTX t ch : Là giá v t tư xu t kho c ng v i chi phí th c t phát sinh trong quá trình t ch . - Giá h ch toán c a v t tư thuê ngoài gia công, ch bi n: Là giá v t tư th c t xu t kho giao gia công c ng v i chi phí gia công, chi phí v n chuy n, b c d . - Toàn b giá tr nh ng TSLĐ đã xu t dùng ph i tính vào chi phí c a đ i tư ng s d ng trong kỳ s n xu t kinh doanh, d ch v c a HTX. Nh ng trư ng h p xu t dùng công c , d ng c có giá tr l n, có th i gian s d ng t m t năm tr lên thì phân b vào nhi u chu kỳ s n xu t kinh doanh nhưng t i đa không quá 3 năm. - HTX ph i xây d ng đ nh m c tiêu hao v t tư, nhiên li u cho t ng m t hàng, s n ph m; hàng năm xem xét đi u ch nh cho phù h p nh m ti t ki m chi phí h giá thành, tăng s c c nh tranh c a s n ph m, hàng hoá trên th trư ng. - HTX đư c h ch toán kho n d phòng gi m giá hàng t n kho vào chi phí kinh doanh trong kỳ trư c khi l p báo cáo tài chính năm. Vi c trích l p và s d ng kho n d phòng này th c hi n theo Thông tư s 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 c a B Tài chính hư ng d n ch đ trích l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, t n th t các kho n đ u tư tài chính, d phòng n khó đòi và b o hành s n ph m, hàng hoá t i doanh nghi p. - HTX xây d ng quy ch qu n lý tài chính và m s theo dõi ch t ch các ho t đ ng thu, chi ti n m t, ti n g i, ngân phi u, c phi u, trái phi u, ngo i t . Th qu ph n ánh đ y đ , k p th i các kho n thu, chi, th c hi n đúng quy ch qu n lý ti n m t. Hàng tháng HTX ph i t ch c ki m qu ti n m t và th c hi n đ i chi u s dư các tài kho n c a HTX v i ngân hàng. 3. Ho t đ ng tín d ng n i b : 3.1 H p tác xã dùng v n nhàn r i c a HTX và huy đ ng ti n g i c a xã viên đ cho xã viên vay theo hình th c tín d ng n i b . HTX ph i xây d ng phương án: V ti n huy đ ng, ti n cho vay, lãi su t cho vay, lãi su t ti n g i, cơ s v t ch t và các đi u ki n th c hi n tín d ng n i b . Xây d ng quy ch ho t đ ng tín d ng n i b phù h p v i các văn b n pháp lu t liên quan và đư c Đ i h i xã viên thông qua. 3.2 HTX ph i t ch c h ch toán riêng ho t đ ng tín d ng n i b : M s h ch toán các ho t đ ng cho vay, nh n ti n g i và các ho t đ ng thu chi khác liên quan. Cu i tháng, cu i quý ph i ki m kê qu ti n m t, đ i chi u công n ; T ch c công tác qu n lý theo quy đ nh t i Thông tư s 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 hư ng d n tín d ng n i b HTX, Thông tư s 04/2007/TT- NHNN ngày 13/6/2007 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s a đ i, b sung Thông tư s 06/2004/TT-NHNN và ch đ qu n lý tài chính, k toán hi n hành. IV. QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ 1. Qu n lý doanh thu: 1.1 Doanh thu c a HTX: Là toàn b giá tr s n ph m hàng hóa, d ch v mà HTX đã bán, cung c p cho các xã viên và khách hàng đư c các xã viên và khách hàng tr ti n ho c ch p nh n thanh toán (chưa thu đư c ti n), bao g m: 3
 4. a) Doanh thu t ho t đ ng s n xu t kinh doanh: Là toàn b giá tr s n ph m hàng hóa, d ch v mà HTX đã bán, cung c p cho khách hàng và khách hàng tr ti n ho c ch p nh n thanh toán (chưa thu đư c ti n). b) Doanh thu t ho t đ ng d ch v cho xã viên là các kho n thu t các d ch v h tr s n xu t, kinh doanh c a xã viên như: D ch v tư i tiêu nư c, d ch v nư c s ch, cung c p v t tư, gi ng, phân bón, thu c tr sâu, làm đ t, đi n sinh ho t, chuy n giao khoa h c k thu t và d ch v ph c v đ i s ng văn hoá, xã h i khác c a xã viên như: D ch v chăm sóc ngư i cao tu i, d ch v hi u h , v sinh môi trư ng. HTX theo dõi và h ch toán riêng các kho n doanh thu này đ làm căn c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 c a Chính ph v m t s chính sách khuy n khích phát tri n HTX. c) Doanh thu t ho t đ ng tài chính: Là thu ti n lãi các kho n ti n g i ngân hàng, ti n lãi cho vay c a ho t đ ng tín d ng n i b , thu t ho t đ ng mua bán công trái, c phi u, lãi ho t đ ng đ u tư dài h n. d) Doanh thu t các ho t đ ng khác: Là các kho n thu h tr v giá c a Nhà nư c (khuy n nông, tr giá đi n,...), thu cho thuê ho c do thanh lý, như ng bán tài s n c đ nh và các kho n thu b t thư ng khác. T t c các kho n doanh thu đư c tính b ng ti n. Trư ng h p thu b ng hàng hóa, d ch v , đ i hàng thì ph i tính thành ti n t i th i đi m thanh toán ho c ch p nh n thanh toán đ h ch toán doanh thu. Toàn b doanh thu phát sinh trong kỳ ph i có các hóa đơn, ch ng t và ph i ph n ánh đ y đ k p th i vào s k toán theo quy đ nh c a ch đ k toán hi n hành. 1.2 Các kho n thu không đư c h ch toán vào doanh thu, g m: a) Ti n thu h i công n , thu t m ng, thu v n góp c a xã viên, nh n v n góp liên doanh c a các t ch c, cá nhân khác. b) Các kho n h tr đ u tư c a Nhà nư c: - Nhà nư c h tr đ u tư (b ng ti n ho c hi n v t) cho giao thông, th y nông và h t ng cơ s khác: Sau khi ti p nh n tài s n đ qu n lý và s d ng thì h ch toán tăng v n không chia c a HTX. - Tr giá cư c v n chuy n h tr chi phí cho vùng núi, biên gi i: HTX h ch toán gi m chi phí trong năm. c) Ti n ho c tài s n do t ch c, cá nhân t ng HTX: H ch toán tăng ti n ho c tài s n; đ ng th i tăng v n không chia c a HTX. d) T i th i đi m l p báo cáo quy t toán, HTX đã vi t hóa đơn bán hàng và đã thu ti n nhưng chưa xu t hàng thì s ti n đã thu không đư c ghi vào doanh thu, mà h ch toán là kho n thu trư c c a khách hàng. 1.3. M t s n i dung c n chú ý khi h ch toán doanh thu: a) Đ i v i hàng hóa nh n bán đ i lý (ký g i) c a các đơn v khác thì doanh thu là kho n thu hoa h ng đ i lý mà HTX đư c hư ng. b) HTX nh n gia công v t tư, hàng hóa thì doanh thu tính theo giá tr gia công ghi trên hóa đơn (bao g m ti n công lao đ ng, nhiên li u, đ ng l c, v t li u ph và chi phí khác liên quan) c a kh i lư ng s n ph m gia công hoàn thành trong kỳ đư c bên thuê gia công ch p nh n thanh toán. c) Đ i v i s n ph m, hàng hóa, d ch v HTX s n xu t ra dùng đ trao đ i, bi u, t ng, thư ng, trang b cho ngư i lao đ ng thì doanh thu là giá bán c a s n ph m cùng lo i ho c tương đương trên th trư ng t i th i đi m phát sinh ho t đ ng đó. 4
 5. d) Đ i v i s n ph m, d ch v do HTX s n xu t dùng vào ph c v s n xu t kinh doanh như đi n máy n c a HTX, s n ph m s n xu t ra đ làm TSCĐ c a HTX thì doanh thu là các chi phí tr c ti p, gián ti p làm ra s n ph m đó. đ) Đ i v i ho t đ ng cho thuê TSCĐ có nh n trư c ti n cho thuê c a nhi u năm thì HTX h ch toán s ti n thu trư c này như m t kho n n ph i tr . Hàng năm tính doanh thu cho thuê tài s n b ng t ng s ti n cho thuê chia cho s năm cho thuê tài s n đã nh n ti n. e) Đ i v i ho t đ ng d ch v giao khoán trong HTX thì doanh thu là s ti n ph i thu ghi trong h p đ ng giao nh n khoán đ n h n ph i tr . g) Đ i v i ho t đ ng cho vay, thu lãi ti n g i, thu nghi p v cho thuê tài chính thì doanh thu là s lãi ph i thu trong kỳ đư c xác đ nh như sau: S lãi ph i thu c a các kho n cho vay trong h n. Còn s lãi ph i thu c a các kho n cho vay quá h n không đưa vào doanh thu mà theo dõi kho n lãi vay này ngoài b ng cân đ i k toán, khi thu đư c thì h ch toán vào thu nghi p v . h) Doanh thu b ng ngo i t thì quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m phát sinh doanh thu. 2. Qu n lý chi phí, giá thành: 2.1. Chi phí ho t đ ng s n xu t kinh doanh: - Chi phí ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong HTX bao g m: Các kho n chi tr c ti p và chi phí gián ti p có liên quan đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh. - Chi phí ho t đ ng tài chính: Chi phí mua, bán trái phi u, c phi u, chi ho t đ ng tín d ng n i b . HTX ph i ghi chép, ph n ánh m i chi phí th c t phát sinh c a t ng d ch v , t ng ngành s n xu t kinh doanh. Vi c qu n lý và h ch toán chi phí th c hi n theo hư ng d n như sau: a) Chi phí tr c ti p: - Chi phí v t tư: Bao g m chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, d ng c . Vi c qu n lý chi phí v t tư đư c th c hi n qua 2 khâu: M c tiêu hao v t tư và giá v t tư (theo quy đ nh t i kho n 2 M c III Thông tư này). Trư ng h p v t tư mua c a ngư i tr c ti p s n xu t không có hóa đơn, thì ngư i mua hàng ph i l p b ng kê, ghi rõ tên, đ a ch ngư i bán, s lư ng hàng hóa, đơn giá, thành ti n, ch ký c a ngư i bán hàng, ch nhi m HTX duy t chi. - Chi phí kh u hao TSCĐ (theo quy đ nh t i kho n 1 M c III c a Thông tư này). - Chi phí ti n công: Bao g m ti n công tr cho xã viên HTX và lao đ ng thuê ngoài tr c ti p tham gia vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh phù h p v i giá c th trư ng th i đi m thuê (n u tr b ng hi n v t thì quy ra b ng ti n). - Chi phí d ch v mua ngoài: Là các kho n chi phí s a ch a TSCĐ thuê ngoài, chi phí đi n, nư c; ti n thuê b c vác v n chuy n hàng hóa; các d ch v mua ngoài khác và ch h ch toán theo s đư c chi, có đ ch ng t h p pháp, h p lý theo quy đ nh. - Kho n chi xúc ti n thương m i: Mua thông tin v th trư ng, thuê tư v n kinh t thương m i, ho t đ ng tìm ki m th trư ng, thuê gian hàng h i ch tri n lãm. Các kho n chi đ u tư l p văn phòng đ i di n, chi nhánh nư c ngoài thì h ch toán tăng TSCĐ. Ban qu n tr HTX xây d ng quy ch qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh thông qua Đ i h i xã viên và công b công khai, làm căn c đ qu n lý đi u hành và giám sát. Ch nhi m HTX quy t đ nh m c chi và ch u trách nhi m trư c Đ i h i xã viên v quy t đ nh c a mình. b) Chi phí qu n lý HTX: - Chi phí v t tư văn phòng. - Chi kh u hao và s a ch a TSCĐ văn phòng. 5
 6. - Chi ti n lương cán b qu n lý HTX: Căn c vào đi u ki n s n xu t, kinh doanh, Ban qu n lý HTX v n d ng hư ng d n t i Thông tư này đ xây d ng và thông qua Đ i h i xã viên ban hành m c ti n lương tr cho cán b qu n lý HTX. Ti n lương cán b qu n lý HTX đư c xác đ nh theo 3 phương pháp sau: + H s lương t i thi u theo doanh thu k t h p ch tiêu k t qu s n xu t kinh doanh. + T l trên doanh thu k t h p ch tiêu k t qu s n xu t kinh doanh. + T l theo k t qu s n xu t kinh doanh. Vi c l a ch n và v n d ng 1 trong 3 phương pháp trên đ tính qu ti n lương c a cán b qu n lý HTX do Đ i h i xã viên quy t đ nh (Các phương pháp xác đ nh ti n lương cán b qu n lý HTX - Ph l c 1 kèm theo). - Chi b o hi m xã h i: Xã viên, ngư i lao đ ng làm vi c thư ng xuyên cho HTX có hư ng ti n lương c a HTX th c hi n đóng b o hi m xã h i b t bu c theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng. M c đóng b o hi m xã h i th c hi n theo Ngh đ nh s 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 c a Chính ph hư ng d n m t s đi u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c và Thông tư s 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 c a B Lao đ ng - Thương binh vµ xã h i. Kho n chi b o hi m xã h i (ph n HTX đóng cho cán b qu n lý) đư c tính như sau: N p 21% theo m c lương cơ b n cho cơ quan b o hi m xã h i, trong đó: ngư i lao đ ng b ra 5 %, ph n còn l i 16% đư c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ và h ch toán vào kho n chi phí qu n lý chung c a HTX (m c lương cơ b n cho t ng cá nhân do Đ i h i xã viên quy t đ nh). - Chi B o hi m y t : Xã viên, ngư i lao đ ng làm vi c thư ng xuyên cho HTX có hư ng ti n lương c a HTX th c hi n đóng b o hi m y t theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng. M c đóng đư c tính như sau: n p 2% theo m c lương cơ b n cho cơ quan b o hi m y t , trong đó ngư i lao đ ng đóng góp 1%, ph n còn l i 1% đư c tính vào chi phí qu n lý chung c a HTX. - Chi phí d ch v mua ngoài: đi n th p sáng, đi n tho i. - Các kho n chi phí b ng ti n khác như: Chi tr lãi vay v n t các t ch c, cá nhân (tr lãi vay đ u tư xây d ng, mua s m TSCĐ); chi phí bán hàng, các lo i thu và nghĩa v tài chính khác ph i n p Nhà nư c. - Chi phí công tác phí cho cán b , xã viên HTX, chi phí ti p tân, khách ti t, chi phí giao d ch ph c v s n xu t kinh doanh c a HTX, chi phí h i ngh ph i có m c tiêu rõ ràng, hi u qu , ti t ki m; tuỳ theo đi u ki n c a t ng HTX đ quy đ nh m c chi trình Đ i h i xã viên quy t đ nh. Khi xác đ nh chi phí s n xu t kinh doanh đ tính thu thu nh p doanh nghi p thì căn c m c quy đ nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 c a B Tài chính quy đ nh ch đ công tác phí, ch đ chi t ch c h i ngh đ i v i các cơ quan nhà nư c và đơn v s nghi p công l p; Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính quy đ nh ch đ chi tiêu đón ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam, chi tiêu t ch c h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và chi tiêu ti p khách trong nư c. Cu i năm chi phí qu n lý HTX đư c t ng h p chung và phân b đ tính giá thành t ng s n ph m, d ch v c a HTX theo tiêu th c doanh thu ho c chi phí c a t ng ho t đ ng. Không đư c tính vào chi phí ho t đ ng s n xu t kinh doanh d ch v các kho n sau: - Các kho n ti n ph t vi ph m h p đ ng, vi ph m pháp lu t như: Lu t Lao đ ng, Lu t thu , Lu t môi trư ng, Lu t giao thông, vi ph m ch đ báo cáo th ng kê, tài chính k toán. N u do HTX vi ph m thì ti n ph t đư c kh u tr vào lãi sau thu c a HTX; n u do nhóm ngư i ho c cá nhân vi ph m thì nhóm ngư i ho c cá nhân ph i n p ph t. - Các kho n chi đ u tư xây d ng cơ b n, chi mua s m TSCĐ. Kho n chi tr lãi vay v n đ u tư xây d ng, mua s m TSCĐ trong th i kỳ chưa hoàn thành đưa vào s d ng thì h ch toán vào nguyên giá TSCĐ đó. 6
 7. - Các kho n chi t m ng, chi tr ti n vay, tr ti n g c c a ngư i g i ti t ki m trong ho t đ ng tín d ng n i b . - Các kho n chi thu c n i dung chi c a các qu HTX (qu phát tri n s n xu t, qu d phòng). 2.2 Giá thành s n ph m, chi phí d ch v tiêu th trong kỳ. Giá thành s n ph m, chi phí d ch v bao g m: Chi phí tr c ti p; chi phí gián ti p đư c xác đ nh như sau: a) Giá thành s n xu t s n ph m tiêu th trong kỳ đư c tính theo phương pháp bình quân gia quy n c a giá thành s n xu t s n ph m trong kỳ và giá thành s n ph m t n kho đ u kỳ. Chi phí d ch v tiêu th trong kỳ đư c xác đ nh b ng chi phí d dang đ u kỳ, c ng chi phí phát sinh trong kỳ, tr chi phí d dang cu i kỳ. b) Chi phí qu n lý HTX phát sinh đư c phân b h t vào giá thành s n ph m, chi phí d ch v tiêu th trong kỳ. Trư ng h p do chu kỳ s n xu t s n ph m dài ho c s n xu t mang tính đ c thù, tùy theo tình hình c th , HTX đư c phân b chi phí qu n lý đ m b o phù h p v i kh i lư ng s n ph m tiêu th trong kỳ, s n ph m t n kho và s n ph m d dang cu i kỳ. Tùy theo đi u ki n s n xu t kinh doanh HTX xác đ nh đ i tư ng và ch n phương pháp phù h p đ tính giá thành s n ph m, d ch v . V. QU N LÝ CÁC KHO N CÔNG N 1. Các kho n n ph i tr : N ph i tr phát sinh do đi vay ho c phát sinh trong quá trình mua bán v t tư, s n ph m hàng hóa, d ch v ph i đư c phân lo i theo đ i tư ng n và tính ch t n , bao g m: Ph i tr các t ch c tín d ng, ph i tr ngư i bán hàng, ph i tr Nhà nư c, ph i tr xã viên và các kho n ph i tr khác. HTX ph i m s chi ti t theo dõi t ng ch n , n i dung t ng kho n vay, th i h n vay và t ng l n thanh toán. K toán theo dõi tr n vay, th c hi n vi c ki m tra, giám sát tình hình s d ng ti n vay đúng m c đích, tr n k p th i không đ phát sinh n quá h n. 2. Các kho n n ph i thu 2.1 Các kho n n ph i thu trong HTX g m: a) Ph i thu c a khách hàng: Là nh ng s n ph m, hàng hoá, d ch v HTX bán cho khách hàng, nhưng chưa đư c thanh toán. b) Ph i thu trong ho t đ ng tín d ng n i b : Là kho n cho vay n i b trong HTX (c g c và lãi). c) Ph i thu khác: Là nh ng kho n ph i thu c a cá nhân, đơn v trong và ngoài HTX v ti n b i thư ng v t ch t, ti n v n vay mư n có tính ch t t m th i. 2.2 HTX ph i m s theo dõi chi ti t theo t ng đ i tư ng n , theo n i dung n và t ng l n thanh toán. Nh ng kho n n b ng hi n v t ph i theo dõi thu h i hi n v t đ b o toàn v n khi giá c bi n đ ng. Đ i v i kho n n ph i thu c a khách hàng có quan h giao d ch thư ng xuyên, đ nh kỳ ph i ki m tra đ i chi u s ph i thu, s đã thu, s còn l i và xác nh n n v i HTX b ng văn b n. Cu i kỳ k toán, HTX l p qu d phòng ph i thu khó đòi theo quy đ nh t i Thông tư s 13/2006/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n ch đ trích l p và s d ng các kho n đ u tư tài chính, n khó đòi và b o hành hàng hoá, công trình xây l p t i doanh nghi p. N ph i thu khó đòi là các kho n n đã quá h n thanh toán 2 năm tr lên, HTX đã đ i chi u, đòi n nhi u l n nhưng v n chưa thu h i đư c; ho c kho n n quá h n chưa t i 2 năm nhưng 7
 8. khách n đang trong th i gian xem xét gi i th , phá s n, ngư i n đã ch t ho c b tr n, đang b cơ quan pháp lu t truy t , giam gi , xét x . Hàng năm HTX l p h i đ ng thanh, x lý tài s n, công n đ x lý các kho n n trên. Sau khi x lý trách nhi m và b i thư ng t n th t đ i v i t ch c, cá nhân, kho n t n th t do xóa n đư c h ch toán gi m tr vào kho n d phòng các kho n n ph i thu khó đòi, n u thi u thì l y Qu D phòng tài chính đ bù đ p, n u v n thi u thì h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh trong năm. Trư ng h p h ch toán vào chi phí kinh doanh mà HTX b l thì chuy n l sang năm sau theo quy đ nh c a pháp lu t v thu ; trư ng h p l 3 năm liên ti p thì Ban qu n tr báo cáo Đ i h i xã viên quy t đ nh cho gi m v n đi u l c a HTX. Các kho n n ph i thu khó đòi sau khi đã x lý như trên, HTX v n ph i theo dõi riêng và t ch c thu h i. S ti n thu h i đư c h ch toán vào thu nh p c a HTX. Qu n lý, theo dõi t m ng và thanh toán t m ng: T m ng là kho n ti n mà HTX ng trư c cho cán b , xã viên đ th c hi n các nhi m v đã đư c ch nhi m HTX phê duy t. Vi c theo dõi h ch toán t m ng đư c th c hi n theo các quy đ nh sau: - Ngư i nh n t m ng ph i là cán b ho c xã viên trong HTX. - Gi y đ ngh t m ng ph i ghi rõ h tên đ a ch (đơn v , b ph n) và s ti n xin t m ng, lý do t m ng, m c đích s d ng ti n t m ng, th i gian thanh toán ghi rõ ngày hoàn l i s ti n đã t m ng và ph i đư c ch nhi m HTX ký duy t. K toán l p phi u chi kèm theo gi y đ ngh t m ng chuy n cho th qu xu t qu . - Ti n t m ng đư c thanh toán ngay sau khi hoàn thành công vi c. N u vi c thanh toán ch m quá ngày quy đ nh ghi trên gi y t m ng thì ngư i ng ti n và k toán theo dõi t m ng ph i ch u trách nhi m theo qui ch qu n lý tài chính k toán c a HTX. - Ngư i nh n t m ng ph i s d ng ti n đúng n i dung ghi trên gi y t m ng, thanh toán đúng h n và có đ y đ các ch ng t g c. Ngư i nh n t m ng chưa thanh toán s ti n t m ng l n trư c thì không đư c t m ng ti p l n sau. - HTX m s theo dõi t m ng chi ti t đ n t ng đ i tư ng, t ng l n t m ng và thanh toán t m ng. 4. Qu n lý các kho n thu ph i n p và các nghĩa v tài chính v i Nhà nư c: HTX th c hi n đ y đ quy đ nh c a các văn b n pháp lu t v thu . HTX theo dõi s ph i n p, s đã n p, s còn ph i n p chi ti t t ng kho n thu và các nghĩa v tài chính v i Nhà nư c. 5. Qu n lý thanh toán v i xã viên và ngư i lao đ ng: Thanh toán v i xã viên và ngư i lao đ ng trong HTX g m: Các kho n ti n công, ti n lãi, các kho n khác mà HTX ph i tr . HTX ph i m s chi ti t theo dõi t ng đ i tư ng, t ng kho n ti n ph i tr . Nh ng kho n tr công b ng s n ph m ph i m s chi ti t theo dõi s lư ng, đơn giá và s ti n ph i tr ; đ ng th i HTX ph i m s thanh toán v i h xã viên đ th c hi n vi c công khai tài chính và th c hi n quy ch dân ch đ i v i xã viên, không đư c thanh toán qua các đ i, t . VI. PHÂN PH I K T QU S N XU T KINH DOANH C A HTX 1. Lãi và phân ph i lãi 1.1 Lãi là k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a HTX trong m t năm, bao g m: - Chênh l ch thu l n hơn chi c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh s n ph m, hàng hoá, d ch v . - Chênh l ch thu l n hơn chi ho t đ ng tài chính (là kho n lãi ti n g i ngân hàng, lãi ho t đ ng tín d ng n i b , lãi kinh doanh c phi u, trái phi u). - Lãi khác. 8
 9. 1.2 Toàn b lãi trong năm c a HTX đư c phân ph i như sau: a) Bù các kho n l các năm trư c (không quá 5 năm) c a HTX theo quy đ nh c a Lu t thu Thu nh p doanh nghi p. b) N p thu theo quy đ nh c a pháp lu t v thu . c) Tr các kho n ti n vi ph m h p đ ng, vi ph m pháp lu t thu c trách nhi m c a HTX. d) S lãi còn l i đư c phân ph i như sau: - Trích l p các qu b t bu c theo quy đ nh g m: Qu phát tri n s n xu t, qu d phòng. T l trích l p hai qu này hàng năm do Đ i h i xã viên quy t đ nh nhưng không th p hơn theo quy đ nh t i Đi u 17 Ngh đ nh 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph . Vi c trích l p các qu khác do Đ i h i xã viên quy t đ nh tuỳ thu c vào đi u ki n c a HTX. - Chia theo t l góp v n, công s c đóng góp c a xã viên và theo m c đ s d ng d ch v c a HTX. (Ví d phân ph i lãi - Ph l c 2) 2. X lý các kho n l : Các kho n l c a HTX bao g m: L s n xu t kinh doanh, l ho t đ ng tài chính và l khác. Các kho n l c a HTX đư c x lý theo quy đ nh t i Đi u 20 Ngh đ nh s 177/2004/NĐ-CP. 3. M c đích s d ng các qu c a HTX: 3.1 Qu phát tri n s n xu t: Đ m r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh, đ i m i k thu t, công tác khuy n nông, đào t o b i dư ng cán b HTX (bù đ p ph n Nhà nư c không h tr theo ch đ quy đ nh). 3.2 Qu d phòng: Đ bù đ p nh ng thi t h i do nguyên nhân b t kh kháng và bù l ho t đ ng s n xu t kinh doanh. 3.3 Qu phúc l i: Đ chi phúc l i cho xã viên, xoá đói, gi m nghèo, phát tri n c ng đ ng. 3.4 Qu khen thư ng: Chi khen thư ng cho các t p th , cá nhân có thành tích đóng góp cho ho t đ ng kinh doanh và tiêu th s n ph m c a HTX. 3.5 Đ i v i các qu khác: Đ i h i xã viên quy t đ nh vi c l p các qu này và quy đ nh rõ ràng vi c s d ng các qu này trong đi u l HTX. VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KI M TRA TÀI CHÍNH 1. Báo cáo tài chính: Cu i kỳ k toán (báo cáo 6 tháng đ u năm, báo cáo c năm) HTX có trách nhi m l p báo cáo tài chính theo quy đ nh c a B Tài chính v ban hành ch đ k toán áp d ng cho các HTX g i Phòng Kinh t , Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Chi c c Thu (qu n, huy n). U ban nhân dân huy n có trách nhi m t ng h p báo cáo tài chính c a các HTX trên đ a bàn g i S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. S Tài chính ch trì, ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p, phân tích tình hình ho t đ ng kinh doanh c a các HTX g i B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Kinh t h p tác và Phát tri n nông thôn) và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Công khai tài chính: Ch nhi m HTX có trách nhi m công khai tình hình tài chính hàng năm cho xã viên và trư c Đ i h i xã viên. N i dung ch y u báo cáo công khai tài chính g m: - T ng thu: Các ngu n thu c th . 9
 10. - T ng chi: Các kho n chi c th . Chi ti t thu, chi t ng ngành ngh ; lo i d ch v , s n ph m; k t qu lãi, l c a các ho t đ ng trên. - K t qu phân ph i lãi, x lý l . - Các kho n công n trong HTX: N cũ, n m i phát sinh, n quá h n, n đ n h n và n khó đòi. - K t qu ki m kê tài s n, v n c a HTX. 3. Bàn giao công tác qu n lý tài chính: Khi th c hi n bàn giao gi a Ban qu n tr cũ cho Ban qu n tr m i ho c gi a Ch nhi m cũ cho Ch nhi m m i ho c gi a k toán trư ng cũ cho k toán trư ng m i ph i l p biên b n bàn giao, có xác nh n c a Ban ki m soát c a HTX và tuân th các quy đ nh c a Nhà nư c v ch đ qu n lý tài s n, tài chính. Ban qu n tr , Ch nhi m và k toán trư ng cũ ch u trách nhi m nh ng ph n vi c đã làm; Ban qu n tr , Ch nhi m và k toán trư ng m i ph i k th a quy n h n và trách nhi m h p pháp v qu n lý tài chính, tài s n c a HTX k t ngày nh n bàn giao. 4. Ki m tra tài chính k toán: 4.1 K toán trư ng HTX có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra công tác k toán n i b . 4.2 Ban ki m soát có trách nhi m giám sát, ki m tra (ki m toán n i b ) nh ng ho t đ ng v tài chính k toán theo quy đ nh c a pháp lu t và đi u l HTX. Ki m tra, ki m soát đ nh m c qu n lý s d ng v t tư, tài s n, v n, qu ; qu n lý thu, chi và phân ph i thu nh p; ki m tra vi c th c hi n k ho ch tài chính, ch p hành chính sách ch đ tài chính, k toán, th ng kê c a Nhà nư c. 4.3 Phòng Kinh t huy n có nhi m v hư ng d n, ki m tra vi c ch p hành các ch đ tài chính, k toán c a HTX. 5. Ch đ qu n lý h sơ ch ng t : HTX ph i th c hi n ch đ qu n lý, lưu gi tài li u, ch ng t , h sơ tài chính, k toán theo quy đ nh c a Nhà nư c. VIII. T CH C TH C HI N 1. C c Tài chính doanh nghi p - B Tài chính, C c Kinh t h p tác và Phát tri n nông thôn - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có nhi m v ch đ o S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. S Tài chính và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thư ng xuyên hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n ch đ qu n lý tài chính đ i v i HTX và th c hi n ch đ thư ng ph t theo quy đ nh hi n hành. 2. Căn c hư ng d n c a Thông tư này, Ban qu n tr HTX v n d ng, xây d ng Quy ch qu n lý tài chính n i b HTX, trình Đ i h i xã viên thông qua đ th c hi n. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và thay th Thông tư liên t ch s 48/2002/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 28/5/2002 c a B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v hư ng d n ch đ qu n lý tài chính đ i v i HTX. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, đ ngh các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các HTX k p th i ph n ánh v B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ có hư ng d n b sung cho phù h p./. 10
 11. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG H Xuân Hùng Tr n Xuân Hà Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - VP Trung ương Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Vi n KSND t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - S Tài chính, C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - S NNvàPTNT các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Website B NN và PTNT; - Các đơn v thu c B Tài chính; - Các đơn v thu c B NN và PTNT; - Lưu: B TC (VT, C c TCDN), B NN và PTNT (VT, C c KTHT). PH L C 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH TI N LƯƠNG CÁN B QU N LÝ HTX (kèm theo Thông tư liên t ch s 74 /2008/TTLT-BTC-BNN ngày 14/8/2008 c a B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. Phương pháp th nh t: H s lương t i thi u theo doanh thu k t h p ch tiêu k t qu s n xu t kinh doanh. B ng 1: H s lương t i thi u theo doanh thu (Doanh thu theo quy đ nh t i kho n 1 M c IV Thông tư này) T ng doanh thu (tri u đ ng) Theo h s (h) Đ n 200 1,1 Trên 200 đ n 300 1,2 Trên 300 đ n 400 1,3 Trên 400 đ n 500 1,4 Trên 500 đ n 600 1,5 Trên 600 đ n 700 1,6 Trên 700 đ n 800 1,7 Trên 800 đ n 900 1,8 Trên 900 đ n 1.000 1,9 Trên 1.000 đ n 1.500 2,0 11
 12. Trên 1.500 đ n 2.000 2,1 Trên 2.000 đ n 2.500 2,2 Trên 2.500 2,3 N u k t qu s n xu t kinh doanh có lãi thì HTX đư c c ng thêm qu lương tính theo t l lãi th c hi n (trư c thu ). T ng qu ti n lương k ho ch tr cán b qu n lý trong năm tính theo công th c sau: QLKH = [(L x hKH x 12 x S) + (k x PKH)] Trong đó: + Qu ti n lương theo doanh thu: Q1KH = (L x hKH x 12 x S) + Qu lương tính theo k t qu kinh doanh (t l lãi k ho ch): Q2KH = (k x PKH) T ng qu lương th c hi n (cu i năm xác đ nh đư c doanh thu và k t qu kinh doanh trong năm) theo công th c sau: QLTH = [(L x hTH x 12 x S) + (k x PTH)] Trong đó: + Qu ti n lương theo doanh thu: Q1TH = (L x hTH x 12 x S) + Qu lương tính theo k t qu kinh doanh (t l lãi th c hi n): Q2TH = (k x PTH) QLKH: T ng qu ti n lương k ho ch tr cán b qu n lý. QLTH: T ng qu ti n lương th c hi n tr cán b qu n lý. L: M c lương t i thi u vùng c a doanh nghi p trong nư c theo quy đ nh ca Nhà nư c t i th i đi m xác đ nh qu ti n lương. hKH: H s tính theo doanh thu k ho ch. hTH: H s tính theo doanh thu th c hi n. 12: S tháng trong năm. PKH: Lãi k ho ch (trư c thu ). PTH: Lãi th c hi n (trư c thu ). k: T l ph n trăm lãi k ho ch (trư c thu ) do Đ i h i xã viên quy t đ nh. S: S đ nh su t chu n ph i tr ti n lương. Đ nh su t chu n: Là t ng s c a h s theo ch c danh v i s cán b c a HTX. Đ nh m c tr lương cán b qu n lý HTX theo ch c danh: Ch nhi m 1,0; Phó Ch nhi m, K toán trư ng, Trư ng ban ki m soát: 0,8; K toán viên, cán b k thu t, đ i trư ng: 0,6. N u trư ng ban ki m soát làm vi c thư ng xuyên thì hư ng h s 0,8; n u không thư ng xuyên thì Đ i h i xã viên quy đ nh m c ph c p cho ch c danh này. Ví d 1: K ho ch tài chính năm 2008 c a HTX Vi t Ý đư c Đ i h i xã viên thông qua như sau: Doanh thu 700 tri u đ ng, lãi (trư c thu ) là 25 tri u đ ng, b sung qu ti n lương tr cán b qu n lý b ng 15% lãi k ho ch. Cu i năm t ng h p chi phí, doanh thu và xác đ nh k t qu kinh doanh (chưa l p quy t toán năm) c th như sau: Doanh thu là 810 tri u đ ng, lãi trư c thu là 30 tri u đ ng. S cán b qu n lý 12
 13. HTX: 1 ch nhi m, 1 phó ch nhi m, 1 k toán trư ng, 1 k toán viên, 1 trư ng ban ki m soát, 1 cán b k thu t, 4 đ i trư ng (Đ nh su t chu n c a HTX Vi t Ý = 1 ch nhi m x 1,0 + 1 phó ch nhi m x 0,8 + 1 k toán trư ng x 0,8 + 1 ki m soát trư ng x 0,8 + 1 k toán viên x 0,6 + 1 cán b k thu t x 0,6 + 4 đ i trư ng x 0,6 = 7,0). Qu ti n lương tr cán b qu n lý theo k ho ch tài chính đư c Đ i h i xã viên thông qua tính như sau: - Qu lương tính theo doanh thu: 72,576 tri u đ ng (= 0,54 tri u đ ng x 1,6 x 12 x 7,0); - Qu lương tính theo lãi: 3,750 tri u đ ng (= 25 tri u đ ng x 15%); - T ng qu lương cán b qu n lý: 76,326 tri u đ ng (= 72,576 tri u đ ng + 3,750 tri u đ ng); - T ng s ti n lương tháng c a ch nhi m: 0,908 tri u đ ng (= 76,326 tri u đ ng / (12 x 7,0)); Trong đó: + Ti n lương tính theo doanh thu: 0,864 tri u đ ng {= 72,576 tri u đ ng / (12 x 7,0)}; + Ti n lương tính theo lãi k ho ch: 0,044 tri u đ ng {= (25 tri u đ ng x 15%) / (12 x 7,0)}; - T ng s ti n lương tháng c a phó ch nhi m: 0,726 tri u đ ng (= 0,908 tri u đ ng x 0,8); - T ng s ti n lương tháng c a k toán viên: 0,545 tri u đ ng (= 0,908 tri u đ ng x 0,6); Căn c qu lương năm k ho ch đ chi tr lương tháng cho cán b qu n lý HTX. Sau khi t ng h p doanh thu, chi phí và xác đ nh k t qu kinh doanh th c t trong năm, qu lương th c hi n đư c xác đ nh như sau: - Qu lương tính theo doanh thu: 81,648 tri u đ ng (= 0,540 tri u đ ng x 1,8 x 12 x 7,0); - Qu lương tính theo lãi: 4,5 tri u đ ng (= 30 tri u đ ng x 15%); - T ng qu lương cán b qu n lý: 86,148 tri u đ ng (= 81,648 tri u đ ng + 4,5 tri u đ ng); - T ng s ti n lương tháng c a ch nhi m: 1,025 tri u đ ng {= 86,148 tri u đ ng / (12 x 7,0)}; Trong đó: + Ti n lương tính theo doanh thu: 0,972 tri u đ ng {= 81,648 tri u đ ng / (12 x 7,0)}; + Ti n lương tính theo lãi th c t : 0,053 tri u đ ng {= (4,5 tri u đ ng / (12 x 7,0)}; K toán HTX l p ch ng t chi b sung ph n chênh l ch gi a qu lương k ho ch v i qu lương th c hi n 9,822 tri u đ ng (= 86,148 tri u đ ng - 76,326 tri u đ ng) cho cán b qu n lý HTX. Sau khi phân b qu lương th c hi n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong năm, b ph n k toán l p báo cáo quy t toán năm c a HTX. Ví d 2: K ho ch tài chính năm 2008 c a HTX H ng H i đư c Đ i h i xã viên thông qua như sau: Doanh thu 1.800 tri u đ ng, lãi (trư c thu ) là 150 tri u đ ng, b sung qu lương cán b qu n lý HTX b ng 15% lãi k ho ch. Cu i năm t ng h p doanh thu, chi phí và xác đ nh k t qu kinh doanh th c t trong năm 2008 (chưa l p quy t toán năm) như sau: Doanh thu 1.480 tri u đ ng, lãi th c hi n 125 tri u đ ng. S cán b qu n lý HTX: 1 ch nhi m, 2 phó ch nhi m, 1 k toán trư ng, 2 k toán viên, 1 trư ng ban ki m soát, 2 cán b k thu t, 5 đ i trư ng (Đ nh su t chu n c a HTX H ng H i = 1 ch nhi m x 1,0 + 2 phó ch nhi m x 0,8 + 1 k toán trư ng x 0,8 + 1 ki m soát trư ng x 0,8 + 2 k toán viên x 0,6 + 2 cán b k thu t x 0,6 + 5 đ i trư ng x 0,6 = 9,6). Qu ti n lương k ho ch tr cán b qu n lý đư c tính như sau: - Qu ti n lương theo doanh thu: 130,636 tri u đ ng (=0,54 tri u đ ng x 2,1 x 12 x 9,6); - Qu lương tính theo lãi k ho ch: 22,5 tri u đ ng (= 150 tri u đ ng x 15% ); - T ng qu lương cán b qu n lý: 153,136 tri u đ ng (= 130,636 tri u đ ng + 22,5 tri u đ ng); - T ng s ti n lương tháng c a ch nhi m: 1,329 tri u đ ng {= 153,136 tri u đ ng / (12 x 9,6)}; 13
 14. Trong đó: + Ti n lương theo doanh thu: 1,134 tri u đ ng {= 130,636 tri u đ ng / (12 x 9,6)}; + Ti n lương theo lãi k ho ch: 0,195 tri u đ ng {= 22,5 tri u đ ng / (12 x 9,6)}; - T ng s ti n lương tháng c a phó ch nhi m: 1,063 tri u đ ng (= 1,329 tri u đ ng x 0,8); - T ng s ti n lương tháng c a k toán viên: 0,797 tri u đ ng (= 1,329 tri u đ ng x 0,6); Trong năm, th c hi n chi tr ti n lương cho cán b qu n lý HTX theo qu ti n lương k ho ch đã đư c Đ i h i xã viên thông qua. Căn c t ng chi phí, t ng doanh thu và k t qu kinh doanh th c t năm 2008 đ xác đ nh qu lương th c t như sau: - Qu lương tính theo doanh thu: 124,416 tri u đ ng (= 0,54 tri u đ ng x 2,0 x 12 x 9,6); - Qu lương tính theo lãi th c t : 18,75 tri u đ ng (= 125 tri u đ ng x 15%); - T ng qu lương cán b qu n lý: 143,166 tri u đ ng (= 124,416 tri u đ ng + 18,75 tri u đ ng); - T ng s ti n lương tháng c a ch nhi m: 1,242 tri u đ ng {= 143,166 tri u đ ng / (12 x 9,6)}; Trong đó: + Ti n lương theo doanh thu: 1,080 tri u đ ng {= 124,416 tri u đ ng / (12 x 9,6)}; + Ti n lương theo lãi k ho ch: 0,162 tri u đ ng {= 18,75 tri u đ ng / (12 x 9,6)}; - T ng s ti n lương tháng c a phó ch nhi m: 0,994 tri u đ ng (= 1,242 tri u đ ng x 0,8); - T ng s ti n lương tháng c a k toán viên: 0,745 tri u đ ng (= 1,242 tri u đ ng x 0,6); K toán HTX l p ch ng t truy thu ph n chênh l ch qu ti n lương k ho ch v i qu ti n lương th c hi n 9,97 tri u đ ng (= 153,136 tri u đ ng - 143,166 tri u đ ng) đã chi cho cán b qu n lý HTX. 2. Phương pháp th 2: T l trên doanh thu k t h p ch tiêu k t qu s n xu t kinh doanh. - Vi c chi tr lương cán b qu n lý HTX d a trên k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v trong năm c a HTX và lương t i thi u theo quy đ nh c a Nhà nư c. Qu lương cơ b n đư c tính t 1% - 5% doanh thu; qu lương b sung theo k t qu s n xu t kinh doanh b ng 25% - 40% lãi k ho ch (lãi trư c thu ). Tính qu ti n lương theo b ng 2 dư i đây: B ng 2: M c tính T l (%) A. M c doanh thu (tri u đ ng) T l (%) trích trên doanh thu : Đ n 260 5% Trên 260 đ n 2.000 3 % m c doanh thu tăng thêm so v i 260 tri u Trên 2.000 đ n 12.000 2 % m c doanh thu tăng thêm so v i 2.000 tri u Trên 12.000 1 % m c doanh thu tăng thêm so v i 12.000 tri u B. M c lãi (tri u đ ng) T l (%) trích trên lãi Đ n 30 40% Trên 30 đ n 50 35% m c lãi tăng thêm so v i 30 tri u Trên 50 đên 100 20% m c lãi tăng thêm so v i 50 tri u Trên 100 25% m c lãi tăng thêm so v i 100 tri u T ng qu lương qu n lý T (T = A+B) 14
 15. - Căn c vào qu ti n lương qu n lý đ chi tr cho cán b qu n lý nói trên và quy đ nh v m c lương t i thi u do nhà nư c quy đ nh, HTX l y ti n lương ch nhi m là h s 1 đ tính ti n lương cho t ng ch c danh cán b qu n lý HTX. - Trư ng h p Qu ti n lương qu n lý không đ đ tr theo đ nh m c c a các ch c danh thì HTX ph i tinh gi m b máy qu n lý g n nh và m r ng các ho t đ ng kinh doanh d ch v c a HTX đ tăng doanh thu, tăng lãi. Ví d 1: K ho ch tài chính năm 2008 c a HTX đư c Đ i h i xã viên thông qua Doanh thu: 2.500 tri u đ ng, lãi: 120 tri u đ ng. Cu i năm t ng h p doanh thu, chi phí và xác đ nh k t qu kinh doanh năm 2008 như sau: Doanh thu 2.750 tri u đ ng, lãi 150 tri u đ ng. Qu ti n lương k ho ch tr cán b qu n lý đư c tính như sau: - A: 75,2 tri u đ ng {= (260 tri u đ ng x 5%) + (1.740 tri u đ ng x 3%) + (500 tri u đ ng x 2%)}; - B: 39 tri u đ ng {= (30 tri u đ ng x 40%) + (20 tri u đ ng x 35%) + (50 tri u đ ng x 30%) + (20 tri u đ ng x 25%)}; - T: 114,2 tri u đ ng (= 75,2 tri u đ ng + 39 tri u đ ng) Qu lương th c hi n tr cán b qu n lý HTX đư c tính như sau: - A: 80,2 tri u đ ng {= (260 tri u đ ng x 5%) + (1.740 tri u đ ng x 3%) + (750 tri u đ ng x 2%); - B: 46,5 tri u đ ng {= (30 tri u đ ng x 40%) + (20 tri u đ ng x 35%) + (50 tri u đ ng x 30%) + (50 tri u đ ng x 25%); - T: 126,7 tri u đ ng (= 80,2 tri u đ ng + 46,5 tri u đ ng). K toán HTX l p ch ng t chi b sung ph n chênh l ch gi a qu lương k ho ch v i qu lương th c hi n (12,5 tri u đ ng) cho cán b qu n lý HTX. Sau khi phân b qu lương th c hi n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong năm, b ph n k toán l p báo cáo quy t toán năm c a HTX. Ví d 2: K ho ch tài chính năm 2008 c a HTX đư c Đ i h i xã viên thông qua như sau: Doanh thu là 3.000 tri u đ ng, lãi 100 tri u đ ng. Cu i năm t ng h p chi phí, doanh thu và xác đ nh k t qu kinh doanh năm 2008 như sau: Doanh thu 2.700 tri u đ ng, lãi 35 tri u đ ng. Qu ti n lương k ho ch tr cán b qu n lý đư c tính như sau: - A: 85,2 tri u đ ng {= (260 tri u đ ng x 5%) + (1.740 tri u đ ng x 3%) + (1.000 tri u đ ng x 2%); - B: 34 tri u đ ng {= (30 tri u đ ng x 40%) + (20 tri u đ ng x 35%) + (50 tri u đ ng x 30%); - T: 119,2 tri u đ ng (= 85,2 tri u đ ng + 34 tri u đ ng). Qu lương th c hi n tr cán b qu n lý HTX xác đ nh như sau: - A: 79,2 tri u đ ng {= (260 tri u đ ng x 5%) + (1.740 tri u đ ng x 3%) + (700 tri u đ ng x 2%); - B: 13,75 tri u đ ng {= (30 tri u đ ng x 40%) + (5 tri u đ ng x 35%); - T: 92,95 tri u đ ng (= 79,2 tri u đ ng + 13,75 tri u đ ng). K toán HTX l p ch ng t truy thu ph n chênh l ch gi a qu lương k ho ch v i qu lương th c hi n (- 26,25 tri u đ ng) đã chi cho cán b qu n lý HTX. 3. Phương pháp th ba: Theo k t qu kinh doanh: Qu lương cán b qu n lý HTX đư c xác đ nh theo công th c: Q = % x (DT - CF) Trong đó: Q: T ng qu lương cán b qu n lý HTX; DT: T ng doanh thu; 15
 16. CF: T ng chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p chưa có lương cán b qu n lý. Căn c đi u ki n c a t ng HTX, Đ i h i xã viên quy t đ nh đ nh su t tr lương, m c lương cho t ng ch c danh qu n lý c a HTX và t l (%) khoán qu lương cán b qu n lý HTX. Ví d : HTX Thành L i đư c Đ i h i xã viên thông qua 6 đ nh su t lương cán b qu n lý HTX, trong đó: Ch nhi m đ nh su t 1; Phó Ch nhi m, Trư ng ki m soát, K toán trư ng: 0,9, K toán viên 0,7; Th kho, th qu : 0,6 và 2 cán b chuyên môn: 0,5 (đ nh su t chu n là 6). K ho ch tài chính năm 2008 đư c Đ i h i xã viên thông qua, trong đó: Doanh thu 900 tri u đ ng, chi phí tr c ti p và gián ti p (chưa có lương qu n lý) là 734 tri u. Qu lương tr cán b qu n lý HTX b ng 50% chênh l ch doanh thu tr đi chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p chưa có lương qu n lý. Cu i năm t ng h p doanh thu là 992 tri u và chi phí (chưa có lương qu n lý) là 810 tri u. Qu lương k ho ch c a cán b qu n lý HTX đư c tính như sau: - QKH : 83 tri u đ ng (= 50% x (900 tri u đ ng - 734 tri u đ ng). - Lương 1 đ nh su t / tháng: 1,15 tri u đ ng {= 83 tri u đ ng / (6 x 12 tháng)}. - Lương tháng c a cán b qu n lý HTX như sau: Ch nhi m 1,15 tri u đ ng; Phó ch nhi m, Trư ng ki m soát, K toán trư ng: 1,03 tri u đ ng; K toán viên: 0,80 tri u đ ng; Th kho, th qu : 0,69 tri u đ ng và cán b chuyên môn: 0,57 tri u đ ng. Căn c qu lương k ho ch, k toán l p ch ng t t m chi tr lương tháng cho cán b qu n lý HTX. Qu lương th c hi n c a cán b qu n lý đư c xác đ nh như sau: QTH : 91 tri u đ ng {= 50 % x (992 tri u đ ng - 810 tri u đ ng) Căn c qu lương th c hi n, k toán l p ch ng t chi b sung ph n chênh l ch (8 tri u đ ng) gi a qu lương th c t v i qu lương k ho ch cho cán b qu n lý HTX. Sau khi phân b qu lương th c hi n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong năm, b ph n k toán l p báo cáo quy t toán năm 2008 c a HTX. PH L C 2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN PH I LÃI TRONG HTX (Kèm theo Thông tư liên t ch s 74/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 14/8/2008 c a B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Ví d : Lãi th c hi n năm 2008 c a HTX Thành L i là 125 tri u đ ng. Trình t phân ph i lãi như sau: - Bù l năm 2007 chuy n sang là 10 tri u đ ng. - N p thu thu nh p doanh nghi p ph n thu nh p không đư c mi n theo Ngh đ nh s 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 c a Chính ph là 3 tri u đ ng. - Tr các kho n vi ph m h p đ ng, vi ph m pháp lu t thu c trách nhi m c a HTX là 5 tri u đ ng. - S lãi còn l i là 107 tri u đ ng (125 tri u đ ng - 10 tri u đ ng - 3 tri u đ ng - 5 tri u đ ng) đư c Đ i h i xã viên quy t đ nh phân ph i như sau: + Trích qu phát tri n s n xu t: 107 tri u đ ng x 25% = 26,75 tri u đ ng + Trích qu d phòng: 107 tri u đ ng x 15% = 16,05 tri u đ ng + Trích qu phúc l i: 107 tri u đ ng x 10% = 10,7 tri u đ ng + Trích qu khen thư ng: 107 tri u đ ng x 10% = 10,7 tri u đ ng 16
 17. + S còn l i 42,8 tri u đ ng (107 tri u đ ng- 26,75 tri u đ ng - 16,05 tri u đ ng - 10,7 tri u đ ng - 10,7 tri u đ ng) chia theo t l v n góp, công s c đóng góp c a xã viên và m c đ s d ng d ch v c a HTX. 17
Đồng bộ tài khoản