Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ÀO T O-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ******** ******** S : 75/2000/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2000 BGD T THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - GIÁO D C& ÀO T O S 75/2000/TTLT/BTC-GD& T NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N B I HOÀN KINH PHÍ ÀO T O I V I CÁC I TƯ NG Ư C C I H C NƯ C NGOÀI NHƯNG KHÔNG V NƯ C ÚNG TH I H N Th c hi n Quy t nh s 957/1997/Q -TTg ngày 11/11/1997 c a Th tư ng Chính ph "V vi c c i ti n m t s th t c v xu t c nh và gi i quy t v n ngư i Vi t nam ã xu t c nh nhưng không v nư c úng h n". Căn c Pháp l nh cán b , công ch c. Căn c Ngh nh s 96/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph và Thông tư s 28/1999/TT-BTCCBCP c a Ban t ch c cán b Chính ph v ch thôi vi c i v i cán b , công ch c. Sau khi có ý ki n c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (Công văn s 1293/BKHCNMT-TCCBKH ngày 27/5/1998); B K ho ch và u tư (Công văn s 3661/BKH/KHGDMT ngày 30/5/1998); B Ngo i giao (Công văn s 217/CB ngày 26/5/1998 và Công văn s 1727CV/NG-CB ngày 25/12/1998); B Tư pháp (Công văn s 1182/TP-PLDSKT ngày 24/6/1999); Ban Khoa giáo Trung ương (Công văn s 1141-CV/KGTW ngày 14/3/2000); Liên B Tài chính - Giáo d c và ào t o hư ng d n vi c b i hoàn kinh phí ào t o như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: 1. i tư ng: K t năm 1999 tr i các i tư ng sau ây ư c c i ào t o nư c ngoài do Nhà nư c m b o kinh phí ho c ư c phía nư c ngoài ài th theo Hi p nh và tho thu n v i nư c ta, sau khi k t thúc khoá h c mà không v nư c ho c v nư c không úng h n ph i b i hoàn m t ph n hay toàn b chi phí có liên quan n quá trình ào t o: + Cán b , công ch c theo quy nh t i Pháp l nh cán b , công ch c. + H c sinh i h c và sau i h c (nghiên c u sinh, h c viên cao h c) ư c c ih c t năm h c 1999-2000 tr i theo i u 76 c a Lu t Giáo d c.
  2. + Các i tư ng khác ư c c i ào t o theo các hình th c: h c ngh , th c t p sinh, b i dư ng nâng cao trình . 2. Các trư ng h p ph i b i hoàn kinh phí ào t o: a. H t th i h n h c t p không tr v nư c công tác ho c tr v nư c quá h n t 3 tháng tr lên không có lý do chính áng, không ư c s ch p thu n c a cơ quan, t ch c có thNm quy n trong nư c. b. Ph i v nư c trư c th i h n vì b k lu t ình ch h c t p; không hoàn thành nhi m v h c t p mà không có lý do chính áng, ho c t ý b h c v nư c. c. V nư c úng h n nhưng t ý b vi c ngay, không tr l i công tác t i cơ quan, ơn v cũ ho c không ch p hành s phân công c a cơ quan, t ch c khi không có lý do chính áng. d. Xin nh cư nư c ngoài khi ang h c t p, nghiên c u, th c t p nư c ngoài. e. V nư c úng h n, ã tr l i công tác t i cơ quan, ơn v cũ nhưng t ý b vi c ho c xin xu t c nh nh cư nư c ngoài khi th i gian ph c v chưa 3 l n th i gian h c t p, ào t o nư c ngoài. Trư ng h p (a), (b), (c), (d) ph i b i hoàn toàn b chi phí ào t o; trư ng h p (e) ph i b i hoàn m t ph n chi phí ào t o. 3. Các trư ng h p ư c xem xét mi n, gi m b i hoàn m t ph n hay toàn b kinh phí ào t o: a. i tư ng ư c xem xét mi n: - V nư c úng h n nhưng do các lý do khách quan do cơ quan, t ch c chưa b trí ư c vi c làm ho c do ơn v sáp nh p, gi i th ... ph i chuy n công tác ngoài ý mu n. - Nh ng trư ng h p ư c cơ quan g i i h c và cơ quan ch qu n ng ý cho phép l i làm c ng tác viên v i cơ s nghiên c u nư c ngoài, ho c m au có xác nh n c a cơ s y t nư c s t i, v nư c quá h n 3 tháng tr lên nhưng có lý do chính áng ư c i s quán Vi t Nam t i nư c s t i xác nh n và ph i thông qua H i ng xét b i thư ng c a cơ quan, t ch c có thNm quy n. b. i tư ng ư c xem xét gi m: Nh ng trư ng h p ngư i i h c thu c i tư ng chính sách ho c gia ình có hoàn c nh c bi t khó khăn (có xác nh n c a chính quy n a phương) có th làm ơn xin gi m m c b i hoàn,thông qua H i ng xét b i thư ng c a cơ quan, t ch c có thNm quy n. 4. Căn c tính b i hoàn kinh phí ào t o: - Căn c vào các Hi p nh ào t o mà Chính ph Vi t Nam ký v i t ng nư c, bao g m toàn b chi phí ào t o và h c b ng trong th i gian h c t p nư c ngoài t khi b t u vào h c t i các trư ng ào t o n khi k t thúc khoá h c ư c c p ch ng ch
  3. ho c c p b ng t t nghi p và chi phí ào t o c a Nhà nư c Vi t Nam tr cho phía nư c ngoài (n u có). - Căn c th i gian ư c c i ào t o t i nư c ngoài. - Căn c vào nh m c chi ào t o hi n hành trong nư c. 5. N i dung và m c b i hoàn kinh phí ào t o: 5.1. N i dung: Chi phí ào t o g m nh ng kho n như sau: - Chi phí ào t o do Nhà nư c Vi t Nam (ho c các cơ quan, t ch c c a Vi t Nam) ph i tr cho phía nư c ngoài ho c chi phí ào t o do phía nư c ngoài ài th theo Hi p nh ã ký k t. - Chi phí ào t o, b i dư ng nâng cao trong nư c trong th i gian h c t p t i trư ng và cơ s ào t o theo nh m c chi ào t o do B Tài chính ban hành qua t ng năm. - Ti n vé máy bay i v do nhà nư c Vi t Nam ho c phía nư c ngoài ài th . - T ng s h c b ng do nhà nư c Vi t Nam ho c phía nư c ngoài ài th . - Ph c p ngành ngh c bi t (n u ư c c p). - Chi phí xu t, nh p c nh i h c và các chi phí khác (n u có). 5.2. M c b i hoàn: 100% t ng chi phí ào t o nêu trên. Trư ng h p ư c xét gi m thì m c gi m t i a là 50% s ti n ph i b i hoàn. Vi c tính toán m c b i hoàn m t ph n hay toàn b chi phí ào t o i v i cán b , công ch c Nhà nư c th c hi n theo quy nh v b i thư ng chi phí ào t o, b i dư ng t i Ngh nh s 96/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph v ch thôi vi c i v i cán b , công ch c và Thông tư s 28/1999/TT-BTCCBCP ngày 31/7/1999 c a Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n Ngh nh s 96/1998/N - CP (Ph n IV- B i thư ng chi phí ào t o, b i dư ng). II. BI N PHÁP THU H I CHI PHÍ ÀO T O: 1. Cán b , công ch c, nghiên c u sinh, lưu h c sinh i h c... ư c g i i ào t o, b i dư ng và nâng cao trình nư c ngoài do Nhà nư c m b o chi phí ho c phía nư c ngoài ài th theo Hi p nh, tho thu n gi a nư c ta v i nư c ngoài (tr trư ng h p các t ch c nư c ngoài cho i ào t o v làm vi c cho h t i Vi t Nam) trư c khi làm các th t c xu t c nh ph i n p m t s ti n ký qu tương ương 1000 USD t i cơ quan c i ào t o. Sau 15 ngày k t ngày nh n ti n ký qu , cơ quan qu n lý các i tư ng trên có trách nhi m g i s ti n ký qu ó vào ngân hàng Thương m i, khi i tư ng v nư c s ư c cơ quan hoàn tr c g c l n lãi, trư ng h p i tư ng không v nư c ho c v không úng h n s chuy n n p Kho b c Nhà nư c vào Chương 160 Lo i 10 Kho n 10 M c 62 M c l c ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p ngư i i h c không có ti n ký qu theo quy nh thì ph i có s b o lãnh c a gia ình, ngư i thân.
  4. 2. Cơ quan, t ch c có i tư ng thu c di n ph i b i hoàn kinh phí ào t o ch u trách nhi m ra quy t nh b i hoàn, tính toán m c b i hoàn và ôn c vi c b i hoàn theo quy inh. 3. i v i nh ng i tư ng v nư c không úng th i h n nhưng v n ti p t c công tác trong cơ quan Nhà nư c thì ch sau khi th c hi n xong vi c b i hoàn m i ư c nh n công tác. N u s ti n ký qu cao hơn s ti n ph i b i hoàn thì ngư i ký qu ư c nh n l i ph n chênh l ch th a t cơ quan c i h c. N u s ti n ký qu th p hơn s ti n ph i b i hoàn thì ngư i i h c ph i n p s ti n thi u cho cơ quan c i h c n p vào Kho b c Nhà nư c. 4. i v i các i tư ng không v nư c ho c xin xu t c nh nh cư nư c ngoài, sau khi có quy t nh ph i b i hoàn c a cơ quan, ơn v c i mà không t giác b i hoàn thì cơ quan ơn v qu n lý i tư ng có trách nhi m ph i h p v i B Ngo i giao, B Công an theo ch c năng th c hi n các bi n pháp t m gi , thu h i H chi u c a i tư ng, m b o cho vi c b i hoàn ư c th c hi n y , nghiêm túc và công b ng. B Ngo i giao, B Công an ch xem xét gi i quy t các quy n l i khác cho cá nhân nư c ngoài sau khi ã hoàn thành nghĩa v i v i Nhà nư c theo Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 3/3/2000 c a Chính ph v xu t nh p c nh c a công dân Vi t nam và Quy t nh s 957/1997/Q -TTg ngày 11/11/1997 c a Th tư ng Chính ph v c i ti n m t s th t c v xu t c nh và gi i quy t v n ngư i Vi t Nam ã xu t c nh nhưng không v nư c úng h n. 5. Các i tư ng ph i b i hoàn kinh phí ào t o căn c vào thông báo b i hoàn do các cơ quan có trách nhi m g i n em n p tr c ti p s ti n ph i b i hoàn vào Kho b c Nhà nư c. Căn c biên lai thu ti n c a Kho b c Nhà nư c, cơ quan công an làm th t c xu t c nh ho c nh p h khNu; Trư ng h p c tình không n p s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. III. T CH C TH C HI N Cơ quan c i tư ng i h c thu c di n b i hoàn kinh phí ào t o ch u trách nhi m báo cáo s thu và s lư ng i tư ng vi ph m ph i n p ti n b i hoàn g i B Giáo d c và ào t o, B Tài chính cùng báo cáo quy t toán năm theo ch qu n lý tài chính hi n hành. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và áp d ng c cho các i tư ng ã ư c c i ào t o nư c ngoài n nay ã quá h n chưa v nư c. M c tính th i gian quá h n ư c tính t ngày Thông tư này có hi u l c. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v liên B nghiên c u, gi i quy t. Lê Vũ Hùng Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản