Thông tư liên tịch số 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005 do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 81/2003/TTLT-BTC-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 81/2003/TTLT-BTC-BGD T Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH - B GIÁO D C & ÀO T O S 81/2003/TTLT-BTC-BGD T NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯ NG D N N I DUNG, M C CHI VÀ QU N LÝ KINH PHÍ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA GIÁO D C VÀ ÀO T O N NĂM 2005 Căn c Quy t nh s 71/2001/Q -TTg ngày 04/05/2001 c a Th tư ng Chính ph v các chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2001-2005; Căn c Quy t nh s 42/2002/Q -TTg ngày 19/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia; Căn c Quy t nh s 26/2003/Q -TTg ngày 17/02/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia giáo d c và ào t o n năm 2005; Liên B Tài chính - B Giáo d c và ào t o hư ng d n m t s n i dung, m c chi và qu n lý kinh phí i v i các D án thu c Chương trình m c tiêu qu c gia Giáo d c và ào t o n năm 2005 như sau: I. NH NG QUY NH CHUNG: 1. Kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v Giáo d c và ào t o ư c cân i trong d toán chi ngân sách Trung ương, ư c s d ng theo úng các n i dung ho t ng c a chương trình. Vi c c p phát, qu n lý, thanh quy t toán kinh phí Chương trình m c tiêu qu c gia v Giáo d c và ào t o th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Các B , ngành và các a phương có trách nhi m ph i h p v i cơ quan tài chính các c p qu n lý ch t ch kinh phí c a Chương trình, ki m tra các kho n chi tiêu theo úng m c tiêu, n i dung, ch quy nh. 2. Ngoài kinh phí do ngân sách Trung ương c p cho các B , ngành và các a phương; Các c p chính quy n a phương, Th trư ng các cơ quan, ơn v c n huy ng thêm các ngu n kinh phí khác như: óng góp t nguy n c a cá nhân, các t ch c kinh t - xã h i trong và ngoài nư c (b ng ti n, hi n v t, công lao ng...), b sung t ngân sách a phương và kinh phí c a các B , ngành th c hi n các D án thu c Chương trình m c tiêu qu c gia v giáo d c và ào t o. Vi c qu n lý, s d ng các ngu n kinh phí huy ng thêm th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này và các ch qu n lý tài chính hi n hành.
  2. II. NH NG QUY NH C TH : A. N I DUNG VÀ M T S M C CHI CH Y U: 1. D án c ng c và phát huy k t qu ph c p giáo d c ti u h c và xoá mù ch , th c hi n ph c p giáo d c trung h c cơ s : Kinh phí c a D án ư c chi cho các n i dung sau ây: 1.1. Chi cho vi c t ch c các l p h c xoá mù ch , ph c p giáo d c ti u h c, ph c p giáo d c trung h c cơ s : 1.1.1. Chi mua sách giáo khoa, h c ph m t i thi u cho h c viên. 1.1.2. C p sách giáo khoa, h c ph m t i thi u cho h c sinh các cơ s giáo d c thu c xã có i u ki n kinh t xã h i khó khăn và c bi t khó khăn; h c sinh h c chương trình b túc trung h c cơ s theo phương th c không chính quy vì hoàn c nh kinh t c bi t khó khăn. 1.1.3. Chi mua tài li u gi ng d y, sách giáo khoa, văn phòng ph m cho giáo viên. 1.1.4. Chi mua h sơ theo dõi, bi u m u in s n, s i m, s h c b , gi y ch ng nh n, b ng t t nghi p, chi th p sáng ( i v i l p h c ban êm), chi t ch c thi t t nghi p. M c chi cho các n i dung nêu trên (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4) theo th c t phát sinh t i a phương và do U ban nhân dân c p t nh quy t nh. 1.1.5. Chi thù lao cho giáo viên: Giáo viên thu c biên ch ngành giáo d c ng l p d y kiêm nhi m ư c hư ng thù lao theo ch quy nh t i Thông tư s 17/TT-LB ngày 27/7/1995 c a Liên B Lao ng, Thương binh và Xã h i - B Tài chính - B Giáo d c và ào t o "Hư ng d n ch tr lương d y thêm gi và ph c p d y l p ghép c a ngành giáo d c và ào t o" và các quy nh hi n hành. i v i nh ng ngư i ngoài biên ch ngành giáo d c, n u có tiêu chu n và năng l c gi ng d y, có nhu c u tham gia gi ng d y các l p xoá mù ch , ph c p giáo d c ti u h c và ph c p trung h c cơ s , khi ư c Phòng Giáo d c ký h p ng thì ư c hư ng m c thù lao tương ương v i giáo viên trong biên ch d y cùng b c h c. 1.2. Chi cho công tác i u tra cơ b n, bao g m chi xây d ng phi u i u tra, thu th p và nh p s li u i u tra ư c v n d ng theo quy nh t i Thông tư s 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 c a Liên B Tài chính - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) ‘‘Hư ng d n m t s ch chi tiêu i v i các nhi m v khoa h c công ngh ‘‘.
  3. 1.3. Chi h tr ho t ng c a Ban ch o c p t nh, huy n, xã; Chi h tr cho cán b t ch c, qu n lý l p h c. M c chi c th do S Giáo d c - ào t o ph i h p v i S Tài chính - V t giá nghiên c u xu t trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh. 1.4. Chi công tác ki m tra, ch o, công nh n ph c p: th c hi n ch công tác phí quy nh t i Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính ‘‘Quy nh ch công tác phí cho cán b công ch c Nhà nư c i công tác trong nư c‘‘. 1.5. Chi ph c p lưu ng cho cán b làm chuyên trách công tác xoá mù ch , ph c p giáo d c ti u h c và ph c p trung h c cơ s c p S , c p phòng, c p xã và c p trư ng ph i thư ng xuyên i n các thôn, b n, phum, sóc. M c ph c p lưu ng h s 0,2 so v i m c lương t i thi u theo quy nh t i Ngh nh s 35/2001/N -CP ngày 9/7/2001 c a Chính ph v "Chính sách i v i nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c công tác trư ng chuyên bi t, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn". 1.6. Chi cho công tác tuyên truy n, thi ua, khen thư ng, h i ngh , t p hu n... th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. D án i m i chương trình, n i dung sách giáo khoa: 2.1. Nhi m v chi c a các cơ quan Trung ương: 2.1.1. Chi biên so n chương trình, giáo trình i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p: Th c hi n theo Thông tư s 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 c a B Tài chính "Hư ng d n n i dung, m c chi xây d ng chương trình khung cho các ngành ào t o i h c, cao ng trung h c chuyên nghi p và biên so n chương trình, giáo trình các môn h c". 2.1.2. Chi biên so n chương trình, sách giáo khoa, sách bài t p, sách giáo viên, sách hư ng d n nghi p v cho các b c h c m m non, ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông, trung h c ph thông k thu t và giáo d c không chính quy. C th như sau: a. Xây d ng chương trình t ng th và chương trình môn h c: - Thù lao thu th p tài li u nư c ngoài: 2.000 ng - 5.000 ng/trang. - Biên so n chương trình: 100.000 ng/ti t. - S a ch a, biên t p t ng th : 30.000 ng/ti t. - c ph n bi n, nh n xét: 10.000 ng/ti t/ngư i. b. Biên so n sách giáo khoa, sách bài t p, sách giáo viên, sách hư ng d n nghi p v : - Thù lao cho tác gi : 100.000 ng - 300.000 ng/ti t. - Thù lao cho ch biên: 45.000 ng/ti t.
  4. - Thù lao cho t ng ch biên: 30.000 ng/ti t. - Thù lao c góp ý cương: 100.000 ng - 300.000 ng/1 b n cương. - Thù lao c góp ý b n th o: 1.000 ng - 3.000 ng/1 trang b n th o/ngư i (trang b n th o kh 14,5 x 20,5 cm). c. Thù lao d ch tài li u t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t: không quá 35.000 ng/trang 300 t . d. Thù lao minh ho sách: - Thù lao cho bìa: 100.000 ng - 300.000 ng/bìa. - Thù lao can, v k thu t: 1.000 ng - 15.000 ng/hình. - Thù lao v hình minh ho có tính ngh thu t: 20.000 ng - 200.000 ng/hình. e. Chi cho t ch c hoàn thi n sách: Ch nhi m "D án i m i chương trình, n i dung sách giáo khoa" xem xét s c n thi t và quy t nh t ch c tr i hoàn thi n sách i v i t ng lo i sách c th . Trong th i gian t p trung theo quy nh hoàn thi n sách trư c khi t ch c th m nh, ư c chi các n i dung sau: - Chi thù lao cho tác gi , biên t p viên: 80.000 ng/ngư i/ngày. - Chi ph c p ti n ăn và tiêu v t (tác gi , biên t p viên, thành viên ban t ch c): 55.000 ng/ngư i/ngày. - Ti n nư c u ng: 15.000 ng/ngư i/ngày. - Ti n tàu xe: thanh toán theo th c t . - Ban t ch c thanh toán ti n thuê ch , ch làm vi c t p trung theo H p ng v i lo i khách s n trung bình. f. Chi cho th m nh sách: Trong th i gian t p trung t ch c th m nh sách ư c chi các n i dung sau: - Chi ph c p ti n ăn và tiêu v t: 55.000 ng/ngư i/ngày. - Ti n nư c u ng: 15.000 ng/ngư i/ngày. - Ti n tàu xe: thanh toán theo th c t . - Ban t ch c thanh toán ti n thuê ch , ch làm vi c t p trung cho h i ng th m nh theo H p ng v i lo i khách s n trung bình.
  5. - Chi c th m nh: 15.000 ng/ti t/ngư i. - Chi thù lao cho các thành viên H i ng th m nh (tính cho nh ng ngày t ch c th m nh sách): + Ch t ch H i ng th m nh: 50.000 ng/ngày. + Phó ch t ch, U viên thư ký H i ng th m nh: 40.000 ng/ngày/ngư i. Ban ch nhi m D án báo cáo Ban ch nhi m chương trình quy t nh m c chi c th iv i nh ng n i dung chi có quy nh khung m c chi nêu trên. 2.1.3. In n sách giáo khoa, sách bài t p, sách giáo viên, hư ng d n nghi p v , tài li u t ch n (n u có) c p phát cho h c sinh và giáo viên các trư ng tham gia d y thí i m. Nhà xu t b n Giáo d c ch u trách nhi m th c hi n nhi m v này theo úng chi phí th c t phát sinh. 2.1.4. T ch c nghiên c u ch t o, th m nh, duy t m u thi t b phù h p v i chương trình và sách giáo khoa m i. M c chi ư c thanh toán theo h p ng th c t . 2.1.5. Biên so n các lo i sách d y ti ng Vi t và ti ng dân t c cho tr em ngư i dân t c thi u s . Căn c vào các n i dung và m c chi ã quy nh t i i m 2.1.2 trên ây, Ban ch nhi m D án báo cáo Ban ch nhi m chương trình quy t nh m c chi c th . 2.1.6. Thù lao biên so n, ánh máy, in n các lo i tài li u, văn b n hư ng d n tri n khai, tuyên truy n, gi i thi u v i m i chương trình, n i dung sách giáo khoa, i m i phương pháp d y h c. Căn c các nhi m v c th và th c t phát sinh, Ban ch nhi m D án xem xét, quy nh m c chi v i nguyên t c h p lý, ti t ki m. 2.1.7. Ki m tra th c hi n gi ng d y thí i m t i các trư ng thí i m chương trình và sách giáo khoa m i: - Ti n tàu xe, ti n thuê ch t i nơi n công tác theo m c quy nh t i Thông tư s 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 c a B Tài chính "Quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác trong nư c". - Ti n ph c p công tác phí: T i các t nh ng b ng, trung du m c ph c p không quá 30.000 ng/ngày/ngư i; T i các vùng núi, h i o, biên gi i, vùng sâu m c ph c p không quá 60.000 ng/ngày/ngư i. 2.1.8. T p hu n, b i dư ng nghi p v theo chương trình và sách giáo khoa m i cho gi ng viên c t cán c p t nh, thành ph : M c chi theo quy nh c a ch chi tiêu h i ngh , t p hu n, công tác phí hi n hành. 2.1.9. Chi ph c p cho các thành viên Ban ch nhi m chương trình và Ban ch nhi m các D án thu c chương trình m c tiêu qu c gia Giáo d c và ào t o: 200.000 ng/tháng/ngư i.
  6. 2.1.10. M t s n i dung chi khác có liên quan trong quá trình tri n khai th c hi n d án, Ban ch nhi m chương trình m c tiêu qu c gia căn c vào ch , nh m c, tiêu chu n hi n hành quy t nh m c chi c th ; trư ng h p chưa có quy nh, ph n ánh v Liên B nghiên c u hư ng d n. 2.2. Nhi m v chi c a a phương: 2.2.1. Mua sách cho giáo viên (sách giáo khoa, sách bài t p, sách giáo viên, hư ng d n nghi p v ), mua sách cho h c sinh di n chính sách và h c sinh thu c xã có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn (sách giáo khoa, sách bài t p). M c chi thanh toán theo giá bìa c a Nhà xu t b n Giáo d c. 2.2.2. Mua dùng gi ng d y và h c t p theo yêu c u c a chương trình, sách giáo khoa m i, trên cơ s Danh m c thi t b do B Giáo d c và ào t o ban hành. 2.2.3. Chi t p hu n, b i dư ng nghi p v cho giáo viên d y thí i m và t t c giáo viên d y theo chương trình và sách giáo khoa m i: M c chi theo quy nh c a ch chi tiêu h i ngh , t p hu n, công tác phí hi n hành. 2.2.4. Chi b i dư ng giáo viên d y m u, giáo viên d y thí i m; Chi ph c p cho Hi u trư ng, Phó hi u trư ng và các thành viên ban ch o các c p t i a phương, bao g m: - Chi b i dư ng giáo viên d y m u: 10.000 ng/ti t d y m u. - Chi b i dư ng giáo viên d y thí i m: 5.000 ng/ti t d y thí i m. - Chi ph c p trách nhi m cho Hi u trư ng, Phó hi u trư ng và các thành viên Ban ch o các c p th c hi n thí i m t i a 150.000 ng/ngư i/tháng. 3. D án ào t o cán b tin h c và ưa tin h c vào nhà trư ng, y m nh d y ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân: 3.1. ào t o cán b tin h c: - Chi chu n hoá, c p nh t chương trình cho các chuyên ngành ào t o thu c lĩnh v c công ngh thông tin trong ó ưu tiên ngành công ngh ph n m m. - Chi cho các l p b i dư ng t p trung i ngũ gi ng viên cho các trư ng i h c, cao ng và i ngũ giáo viên d y tin h c trong các trư ng ph thông. M c chi áp d ng theo Thông tư s 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 c a B Tài chính v Hư ng d n qu n lý, s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b và công ch c Nhà nư c. - Chi h tr tăng cư ng cơ s v t ch t: Mua s m trang thi t b , ph n m m, tài li u ph c v ào t o công ngh thông tin. 3.2. ưa tin h c vào nhà trư ng:
  7. - Chi h tr k t n i Internet cho các trư ng trung h c ph thông. - H tr mua s m trang thi t b phòng h c a phương ti n. - Mua ph n m m, tài li u ph c v gi ng d y, h c t p trong trư ng ph thông. 3.3. Chi h tr nhi m v y m nh d y ngo i ng : - Chi cho vi c tăng cư ng d y ngo i ng trong các trư ng ph thông, các trư ng ào t o ngh và trong các trư ng i h c, cao ng. - Chi mua ph n m m tin h c gi ng d y, h c t p ngo i ng . - T p hu n cho giáo viên s d ng ph n m m tin h c, ng d ng vào gi ng d y, h c t p ngo i ng . M c chi áp d ng theo Thông tư s 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 c a B Tài chính v Hư ng d n qu n lý, s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b và công ch c Nhà nư c. 4. D án ào t o và b i dư ng giáo viên, tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng sư ph m: - Chi b i dư ng chu n hoá, b i dư ng thư ng xuyên và b i dư ng theo chu kỳ cho giáo viên các trư ng, khoa sư ph m dư i các hình th c thích h p nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên các ngành, b c h c. M c chi áp d ng theo Thông tư s 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 c a B Tài chính v Hư ng d n qu n lý, s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b và công ch c Nhà nư c. - S a ch a, c i t o và xây d ng m i nhà h c, phòng thí nghi m, thư vi n, nhà hi u b , ký túc xá sinh viên, nhà ăn, nhà t p a năng c a các trư ng, khoa sư ph m. - Mua s m máy móc thi t b , d ng c thí nghi m, dùng d y h c ph c v tr c ti p cho vi c gi ng d y, h c t p và nghiên c u khoa h c c a giáo viên và h c sinh các trư ng, khoa sư ph m. 5. D án h tr giáo d c mi n núi, vùng dân t c ít ngư i và vùng có nhi u khó khăn: - Chi h tr cho vi c s a ch a, c i t o, ch ng xu ng c p, xây d ng m i nhà h c, ký túc xá, nhà ăn, nhà hi u b , nhà t p a năng hoàn thi n quy ho ch trư ng h c, áp ng ư c quy mô h c sinh dân t c n i trú i v i các trư ng d b i h c, trư ng ph thông dân t c n i trú trung ương, t nh, huy n. - C ng c và xây d ng h th ng trư ng bán trú c m xã, xã và các l p ghép b n, làng, phum, sóc th c hi n ph c p giáo d c ti u h c và xoá mù ch . - Chi h tr mua s m máy móc thi t b , d ng c thí nghi m, sách giáo khoa, sách báo thư vi n... ph c v tr c ti p cho gi ng d y, h c t p và sinh ho t c a giáo viên và h c sinh. Ưu tiên mua s m dùng d y h c, thi t b th c hành tăng cư ng công tác giáo d c hư ng nghi p - d y ngh cho h c sinh các trư ng dân t c n i trú.
  8. - H tr h c ph m t i thi u (không bao g m sách giáo khoa): gi y vi t, bút, thư c k ... cho h c sinh nghèo, h c sinh có hoàn c nh khó khăn và h c sinh các a phương thu c mi n núi, vùng dân t c thi u s và vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 6. D án tăng cư ng cơ s v t ch t các trư ng h c, các Trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p; xây d ng m t s trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p tr ng i m: Kinh phí d án này ư c s d ng u tư cho các ngành h c, b c h c: m m non, ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông, trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p v i các n i dung chi sau ây: - C i t o, ch ng xu ng c p và nâng c p phòng h c; Xây d ng thêm phòng h c m i mb o ch h c cho h c sinh. - Chi h tr mua s m chơi, bàn gh , máy móc thi t b , d ng c thí nghi m, th c hành, thư vi n, máy vi tính... xây d ng nhà ăn, nhà t p, nhà thí nghi m, thư vi n, nhà h c c thù, công trình v sinh, h th ng c p thoát nư c, sân chơi, bãi t p... - Tăng cư ng u tư v cơ s v t ch t, trang thi t b hi n i xây d ng m t s trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p tr ng i m, trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p. B. CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH: Vi c qu n lý, l p d toán, c p phát, quy t toán kinh phí th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia Giáo d c và ào t o n năm 2005 th c hi n theo quy trình, n i dung, th i gian, bi u m u theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, văn b n hư ng d n Lu t và các quy nh hi n hành. III. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i n i dung quy nh t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v Liên B nghiên c u s a i cho phù h p. ng Huỳnh Mai Nguy n Công Nghi p ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản